Заповед № рд-751 от 16 август 2010 гДата29.08.2016
Размер23.59 Kb.
#7793
ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и/или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 „Камчия“, включена в одобрения с Решение на Министерски съвет № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 ЗБР, за която предстои издаване на заповед за обявяването й, включваща следните природни местообитания и местообитания на видове:

1. типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗБР:

– 2110 Зараждащи се подвижни дюни;

– 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни);

– 2180 Облесени дюни;

– 2190 Влажни понижения между дюните;

– 91ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno–Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки ( Ulmenion minoris) ;

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

2. местообитания на видове животни по чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗБР:

Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго (Vertigo angustior), Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалиа (Rosalia alpina), забранявам:

1. Жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура.

2. Извеждане на сечи.

3. Движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища.

4. Ограждането на имоти.

Забраните се отнасят за част от територията на защитената зона с обща площ от 4121,744 дка, както следва:

имоти с номера 000029, 000057, 000111, 000172, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232, 000233, 000556, 000557, 000991 и 000999, съгласно картата на възстановената собственост към 18.11.2009 г. за землището на с. Ново Оряхово, ЕКАТТЕ 52115, община Долни чифлик, област Варна, с обща площ 3466,903 дка.

имоти с номера 009911 – част (63,527 дка), 502005, 502006, 502007, 502009 и 502010, съгласно картата на възстановената собственост към 18.11.2009 г. за землището на с. Шкорпиловци, ЕКАТТЕ 83404, община Долни чифлик, област Варна, с обща площ 654,841 дка.

Забраните се налагат за срок една година или до влизане в сила на заповедта по чл. 12, ал. 6 ЗБР на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с оглед необходимостта от защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с опазването на представителни за Република България и за Европейския съюз типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични видове, включени в рамките на Националната екологична мрежа, част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, както и в националното ни законодателство и международните актове в областта, предвид целите на опазване на защитената зона и при наличие на съществуваща опасност от осуетяване изпълнението на заповедта в резултат от осъществяването на планове и инвестиционни предложения за строителство, както и възможността от възникване на труднопоправими вреди върху предмета на опазване в защитената зона.

Разпореждането може да бъде обжалвано в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: Н. Караджова7100

Извадка от Неофициален раздел бр.68 от 2010г., бр.68 г. на ДВ
Каталог: upload -> documents -> 2010
documents -> Българско дружество за защита на птиците
documents -> Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
2010 -> Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
documents -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
documents -> Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
documents -> Циркус седемте езера
2010 -> „Обща кауза”1
2010 -> Уважаема Госпожо Караджова, Обръщаме се към Вас като обикновен гражданин на основание чл. 83 от апк и чл. 9, ал. 3 на Конвенцията за достъпа до информация с жалба по административен път срещу решение
2010 -> Неделя, 28 февруари, от 12 до 15 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски” българия свободна от гмо


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница