„Запрянови – 03“ оод, гр. Асеновградстраница1/5
Дата19.11.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5

ИНФОРМАЦИЯ


по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 3/2006 г.) за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на
„Запрянови – 03“ ООД, гр. Асеновград:

Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в концесионна площ „Делчевото-2“ (89.9 дка), землище на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив”
  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститор – физическо лице/седалище и единен идентификационен номер на инвеститора – юридическото лице: Българска фирма „Запрянови – 03“ ООД; България, обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. „Васил Левски“ № 5, ет. 2, ап. 5, БУЛСТАТ 115816551. Управители на фирмата – инвеститор: Вакрил Георгиев Запрянов и/или Георги Вакрилов Запрянов, гражданство българско.

2. Пълен пощенски адрес: България, обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. „Васил Левски“ № 5, ет. 2, ап. 5, офис на фирмата.

3. Телефон, факс, e-mail: тел. 0331/63236, 0885561419; факс 0331/63234; e-mail: zapryanovi@abv.bg

4. Лице за контакти: Вакрил Георгиев Запрянов тел: 0331/63236; 0888257300.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Резюме на предложението

За концесионна площ „Делчевото-2“ (89.9 дка/ 89939 м2) се подава инвестиционно предложение (ИП) за първи път.

Целта на ИП е обосноваване вижданията на фирмата за ефективността на бъдещия добив на строителни материали, както и за степента на въздействие върху околната среда така, че да не се наруши съществено екологичното равновесие в района.

Предмет на ИП е изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в находище „Делчевото-2“, за срок от 35 (тридесет и пет) години. Находището включва три участъка: „Делчевото – 2 запад” (мрамори), разположен в землището на с. Червен, а в землището на с. Горнослав са два участъка: „Делчевото – 2 юг” (мрамори) и „Делчевото – 2 изток” (баластра).

Концесионната площ „Делчевото-2“ (89.9 дка/ 89939 м2), разположена в землището на с. Горнослав, включва: „Делчевото – 2 юг” (44347 м2), „Делчевото – 2 изток” (24338 м2) и съпътстваща площ от 21254 м2 за обслужване на добива.

ИП не попада в границите на Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии. Концесионната площ „Делчевото-2“ е в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”: „Родопи – Средни” с код BG 0001031, обявена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (хабитатите) по чл. 6, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗБР и „Добростан” с код BG 0002073, обявена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР.

В източният фланг (участък „Делчевото – 2 изток”) на концесионната площ, с рядка храстова и дървесна растителност, се наблюдават стари изкопи за добив на баластра, на повърхността не се наблюдава почва, а чакъли, пясъци и редки валуни, примесени със земни маси. На повърхността, на места, се наблюдават естествени разкрития от баластра.

За западният фланг (участък „Делчевото – 2 юг”) на концесионната площ са характерни множество нерегламентирани кариерни гнезда и стара кариера за добив на камък ломен и цепен за производсво на трошени фракции.

Бъдещите кариери ще се изградят на терени от горска територия (Държавна собственост) с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, в местността „Грамада”, землище на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив. Терените са под юрисдикцията на Държавно горско стопанство Асеновград, Изпълнителна агенция по горите гр. София, Министерство на земеделието и храните. Прилагаме скица на поземлени имоти 16955.28.132 в землището на с. Горнослав.Няма вероятност, инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона от екологичната мрежа „Натура 2000”, реализацията му и задължителната техническа и биологична рекултивация, ще възстановят екологичната среда.

ИП е етап от процедурата за придобиване право на концесия за срок от 35 (тридесет и пет) години, при заложен годишен добив от 20000 м3/год. баластра без взривни работи от участък „Делчевото – 2 изток” и от 60000 м3/год. мрамори с използване на взривни работи от участък „Делчевото – 2 юг”, и като се използват съществуващите черни пътища.

Мраморите и баластрата ще се претрошават и обработват в собствената сепарация, базирана до кариера „Чайкъра“, разположена на 3200 м северно от гр. Асеновград, на левия бряг на р. Чая, и за която е сключен концесионен договор на 06.10.2006 г. от фирмата за добив на баластра.

В съпътстващите терени на концесионната площ ще бъдат изградени временни насипища за откривката (земни маси и отпадъци), рампи и площадки за фургони, за механизацията и др.

Няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни пътища. Няма нужда от изграждане нови свързващи комуникации между концесионната площ и основната пътна мрежа в района.

След придобиване право на концесия, ще бъдат изработени: цялостен работен проект, проект за техническа и биологична рекултивация и съответния годишен работен проект. Те ще се съгласуват от Министерството на енергетиката (МЕ); осигуряване на инвестиции; сключване на договори за земеползване със собствениците на терените в концесионната площ; промяна предназначението на земята като кариера; осигуряване на пазар; добив, обработка и продажба.  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Добивът на индустриални минерали и строителството са два взаимно свързани елемента на т. н. „строителен комплекс”, включващ производството им и използването на същите за различни обекти. Към промишлеността, свързана с добива на индустриални минерали са производството на: цимент; керамични изделия; варопроизводството; добивът на някои нерудни полезни изкопаеми и др. и към тях се отнася и добивът на мрамори и мраморна баластра за производство на мраморно брашно за химическата промишленост, за сухи строителни смеси и за сяроочистка на димни газове от ТЕЦ по мокрия метод. При претрошаване на мраморите и отделяне на фракции за производство на мраморно брашно, фракцията от първо трошене (до 29%), която не е годна за мраморно брашно, е окачествена за пътни основи.

Добивът на индустриални минерали има както стопанско, така и социално измерение. Това определя и ориентацията на фирмите към находищата на мрамори и мраморна баластра. Готовата продукция на отрасъла се използва повсеместно, поради което много от производствените предприятия са ориентирани към основните потребителски центрове.

Имайки предвид гореизложеното се насочихме към финансирането към геоложките проучвания, а в бъдеще и за минното проектиране и добива на мрамори и мраморна баластра за мраморно брашно в концесионна площ „Делчевото-2“ с оглед осигуряване на дружеството ни с индустриални минерали, за които в област Пловдив и цялата страна съществува търсене. „Запрянови – 03“ ООД извършва своята дейност в района, за което ще използва и базата до кариера „Чайкъра“.

Във връзка с горепосочените обстоятелства, фирмата финансира геоложки проучвания в проучвателна площ „Делчевото-2“. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и „Запрянови – 03” ООД, гр. Асеновград сключиха договор на 02.11.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (мрамори) в площ „Делчевото–2“. Договорът е сключен на основание чл. 7, ал. 2, т. 7 във връзка с чл. 66 от Закона за подземните богатства; § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и Разрешение № 231/07.05.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ „Делчевото–2“, община Асеновград, област Пловдив, одобрено с Протоколно решение № 12/28.03.2012 г. на Министерски съвет. Срокът на проучване е 2 (две) години.

Концесионна площ „Делчевото – 2“ е в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”: „Родопи – Средни” с код BG 0001031, обявена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (хабитатите) по чл. 6, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗБР и „Добростан” с код BG 0002073, обявена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР.

Цялостният геоложки проект е разгледан в дирекция „НСЗП” към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за съвместимост със защитените зони на „Натура 2000”. В писмо с изх. № НСЗП 469/02.12.2012 г., Министъра на околната среда и водите уведомява фирмата, че приема цялостния геоложки проект за съвместим със защитените зони на „Натура 2000” и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. По приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), ИП се отнася към точка 2, буква а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1), за които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС.

През проучвателният период, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) предоставиха на фирмата терени за изграждане на кариери, на сондажни площадки, шурфи и на канави и разчистки. Прилагаме Заповед № 983/06.11.2013 г. и Договор № 155/18.12.2013 г. за учредяване на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии на изпълнителния директор на ИАГ.

През 2013 г. и 2014 г. са проведени геологопроучвателни работи: специализирана геоложка картировка и геодезична снимка на цялата проучвателна площ; разчистки, канави, шурфи, сондажи и добив в перспективните участъци на проучвателна площ. При извършване на ГПР, в проучвателната площ не бяха установени минерални, исторически или археологически находки. Тя не засяга месторастенето и местообитаването на защитени растителни и животински видове и не е в обхвата на защитени територии.

Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, защитен пред СЕК на МЕ, а изчислените запаси и ресурси са утвърдени с протокол № НБ-13/04.11.2015 г. , който ще бъде предоставен на фирмата след внасяне решение по ОВОС.

Очакваното въздействие върху околната среда от реализацията на ИП определяме като локално и незначително. Нашите основания се базират на състоянието на концесионната площ, в нея се разплага стара кариера и кариерни гнезда от стар добив.Площта не влиза в обхвата на защитени природни територии и обекти по Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Всички горепосочени обстоятелства обосновават изборът ни и необходимостта от утвърждаването и реализацията на настоящото инвестиционно предложение. Не е без значение фактът, че фирмата ни е инвестирала до момента крупни финансови ресурси в изпълнение стъпките по Закона за подземните богатства, което също е основание да заяви инвестиционното предложение.  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

За избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. Не са ни известни и други планове, програми и проекти за площта, които в съчетание с инвестиционното предложение ще окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Площта на инвестиционното предложение е включена в поземлен фонд. По картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Горнослав, тя включва терени от горска територия (Държавна собственост) с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, в местността „Грамада”.  1. Подробна информация за разгледани алтернативи

Дружеството е анализирало различните алтернативи в района, като комплекса от икономически и екологични дадености в района на Община Асеновград, определи неговия избор на инвестиционното предложение. По голяма част от разглежданите алтернативи са в площи, характеризиращи се с потенциал от мрамори и баластра с по ниски показатели от тези на находище „Делчевото-2“. Имайки предвид описаните в т. 2 дадености и съображения, считаме, че за инвестиционното ни предложение няма друга подходяща алтернатива в района.

Във връзка и в съгласие с инвестиционното ни предложение е настоящото състояние на двата фланга на концесионната площ:

-източният фланг на концесионната площ е с рядка храстова и дървесна растителност, се наблюдават стари изкопи за добив на баластра, на повърхността не се наблюдава почва, а чакъли, пясъци и редки валуни, примесени със земни маси. На повърхността, на места, се наблюдават естествени разкрития от баластра.

-в западният фланг на концесионната площ са характерни множество нерегламентирани кариерни гнезда и стара кариера за добив на камък ломен.

  1. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството

Координатен регистър на концесионна площ "Делчевото-2"

Площ 89939 м2

таблица № 1Изработка

X

Y

Кота

1

Г10

4519500.0

8633246.0

614.9

2

Г1

4519500.0

8633310.0

624.1

3

Г4

4519247.5

8633204.9

657.8

4

Г5

4519188.4

8633146.0

675.1

5

Г68

4519000.0

8632933.7

762.6

6

Г69

4519000.0

8632617.0

829.4

7

Г20

4519000.0

8632500.0

849.7

8

Г22

4519068.6

8632500.0

801.4

9

Г21

4519081.0

8632533.8

790.5

10

Г52

4519101.0

8632565.6

776.1

11

Г53

4519073.0

8632643.2

765.0

12

Г54

4519085.0

8632724.4

746.8

13

Г70

4519099.7

8632760.5

737.0

14

Г18

4519120.4

8632808.1

726.9

15

Г17

4519150.2

8632854.3

707.0

16

Г16

4519154.7

8632882.7

709.0

17

Г15

4519179.5

8632928.6

694.1

18

Г67

4519197.5

8632985.4

683.8

19

Г7

4519234.3

8633044.7

665.8

20

Г8

4519275.0

8633163.0

647.3

21

Г9

4519347.8

8633210.2

634.5

22

Ш3

4519382.0

8633216.0

629.9

23

Г2

4519454.3

8633218.0

622.8

Концесионната площ „Делчевото-2“ (89.9 дка/ 89939 м2) е на 1000 м северозападно от с. Горнослав, на 1600 м юг-югозападно от с. Червен и на 2800 м североизточно от с. Добростан, община Асеновград, област Пловдив. В централния ѝ фланг, в основното дере, има стара кариера, до нея се достига по здрав черен горски път с макадамово покритие.Бъдещото добивно поле (68685 м2) и съпътстващата площ (21254 м2), включени в концесионна площ, са в землището на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив. Те са в картни листове: М 1:100000 К 9 57, лист Чепеларе; М 1:25000 К 9 57 Б б и топооснова М 1:5000 К 9 57 (14) по картограмата на координатна система 1970 г.

Концесионната площ е на терени от горска територия (Държавна собственост) с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, в местността „Грамада”, с номер на имота 16955.28.132 в землище на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив.

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект.

В географско отношение, находището попада в Среднородопска подобласт, Чернатишко – Преспански район. Той заема северната, по-голяма по площ, част на Среднородопската подобласт.

Находището обхваща част от североизточния стръмен склон на рида Добростан. Надморската височина варира от 625 до 950 м. Най-голямата денивилация в находището е 280 м между хипсометрични нива 670 м в северния му край (подножието на рида) и 950 м в западния му фланг.

Районът се отводнява по деретата на р. Луда Яна, приток на р. Ахматовска.

Върху съпътстващата площ (21254 м2) ще се обособяват терени за разполагане на механизацията, фургоните, насипища и др., съгласно технологията на добива.

В площадката на инвестиционното предложение има здрави черни пътища, които ще се използват при разработката на кариерите.

Околните площи на концесията са с горскостопанско предназначение и се използват за добив на дървесина.


  1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, годишна производителност

Участък „Делчевото – 2 юг”. Той обхваща мраморен масив от долната задруга на Добростанската мраморна свита , в чийто южен край, в дерето има стара кариера, а източно от нея са разположени три стари кариерни гнезда. Мраморите изграждат рид с посока изток – запад, разклонение на Добростанския рид. Мраморния рид има денивилация 280 м.

На рида се разкриват масивни мрамори без повърхнини на слоистост, разнопосочно напукани, ожелезнени по пукнатините, в които често се наблюдава кристален калцит. На места, незакономерните пукнатини с различни посоки и наклон са в такова изобилие, че се наблюдава късова дезинтеграция на мраморния масив, която е създала три колувиални сипеи от здрави непроменени мраморни късове. В единични участъци, се наблюдава ясен пласторед от тънко- до среднопластови мрамори (от 0.5 до 1 м) или от тънкослойни мрамори с наклон на изток под ъгъл 75о. Между пластовете и в широките пукнатини има гнезда и тела от жълтокафяв бигор.

В южния фланг на площта е малка част от северния склон на друго разклонение на Добростанския рид. В него се разкриват масивни мрамори без повърхнини на слоистост, разнопосочно напукани, ожелезнени по пукнатините, в които често се наблюдава кристален калцит. Те са покрити от жълтокафяви глинесто – землисти маси с късове, главно от мрамори, различни по цвят и големина, с дебелина до 6.2 м.

Мраморите са бели, сивобели и сиви. Те са дребно- до среднокристални, плътни, здрави и звънки.

Мраморите са засегнати от процесите на окарстяване, основно в приповърхностните части на мраморния масив и около тектонските (малко на брой и рядко срещани) нарушения. Наблюдават се малки карстови форми в размер до 2 см: каверни, пори, както и разширяване в приповърхностните части на пукнатините. По данни от сондажите, мраморите са основно бели, сиви, кремави, дребно- до едрозърнести, с масивен изглед, на места са ивичести, здрави, звънки при удар, с тънки карбонатни жилки. Те са слабо окарстени, на места има дребни каверни (до 2 см), запълнени с калцит. По плоскостите на напукване с лимонитни охри и карбонатни налепи. В единични интервали на сондажите, са установени пропадания на сондажния лост, което доказва наличие на големи каверни в мраморите с дължина от 0.1 до 0.2 м. В сондажите, в кавернозните интервали има водозагуба. Подложката на мраморите не е достигната.

Мраморите във всички изработки са визуално еднакви и еднообразни, масивни без слоистост, основните цветове са бели и сиви.

Калцитът е главният скалообразуващ минерал (97 – 98%) на мраморите. За финокристалните мрамори зърната са най-често микрозърнести и достигат до 0.5 мм. Границите между тях са вълновидни, слабо зазъбени, по-рядко праволинейни. Калцитите са слабо удължени по фолиацията, а известна деформация се бележи от слабо огънатите цепителни повърхности или фината цепителност, която придава на зърната псевдовлакнест вид. Наблюдават се ивици, съгласни на фолиацията в които калцитовите зърна са са бистри, с различна големина, с размери до 1 мм. Те вероятно отразяват локални зони на неравномерна прекристализация. На места се установява неравномерно глинясване на минерала.

Бялата слюда (мусковит) е представена от безцветни тънки къси люспи с размери до 0.5 мм, разпределени равномерно в скалата, като на места люспите оформят тънки субпаралелни ивици. Кварцовите зърна са много редки, изометрични, в интерстиции между калцитовите зърна или пойкилобластно включени в тях.

Скалата е неравномерно пигментирана от железни хидрооксиди. Наблюдава се неравномерно разпределен микрозърнест руден минерал. По мрежа от фини прожилки (ширина до 1.3 мм) е преотложен дребнокристален изометричен бистър калцит. Частичната неравномерна прекристализация, неравномерното глинясване и супергенното заохряне създават вариациите в цвета на мрамора.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница