Заседание {14/06/2010}14 2010 B7 0350/2010 предложение за резолюцияДата08.11.2017
Размер69.04 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


Документ за разглеждане в заседание

{14/06/2010}14.6.2010 B7 0350/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ивайло Калфин, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová, Кристиан Вигенин

{S&D}от името на групата S&DB7 0350/2010

Резолюция на Европейския парламент относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на ГазаЕвропейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции за Близкия изток и по-специално тези от 16 ноември 2006 г. относно положение в ивицата Газа, от 11 октомври 2007 г. относно хуманитарното положение в Газа, от 21 февруари 2008 г. относно положението в ивицата Газа и от 15 януари 2009 г. относно положението в ивицата Газа,

 – като взе предвид изявлението на Председателя на ЕП Jerzy Buzek от 31 май 2010 г.,

– като взе предвид Женевските конвенции,

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 1860 от 8 януари 2009 г. и 1850 от 16 декември 2008 г.,

 – като взе предвид декларацията на Съвета за сигурност на ООН от 1 юни 2010 г.,

 – като взе предвид резолюцията, приета на 2 юни 2010 г. от Съвета на ООН по правата на човека относно тежките нападения от страна на израелските въоръжени сили срещу хуманитарния конвой от кораби,

 – като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Катрин Аштън от 28 и 31 май 2010 г.,

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на СЗО от 18 май 2010 г.,

– като взе предвид доклада на Световната продоволствена програма и на Организацията на ООН за прехрана и земеделие от ноември 2009 г. относно положението в Газа,

– като взе предвид декларацията от Венеция от 1980 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че във военната операция, проведена от Израел в международни води на 31 май 2010 г. срещу флотилията с хуманитарна помощ за Газа, бяха убити девет цивилни лица, а 38 цивилни лица и седем израелски войника бяха ранени,

Б. като има предвид, че граничните пропускателни пунктове за влизане и излизане от Газа са затворени от януари 2007 г., а блокадата на движението на хора и стоки увеличи бедността, парализира възстановяването и разруши икономиката в ивицата Газа, създавайки обширен черен пазар, контролиран от Хамас и други групировки; като има предвид, че тази блокада не постигна целта си за подкопаване на екстремистката дейност и като засегна по-конкретно най-уязвимите части от населението, доведе до една задълбочаваща се хуманитарна криза сред палестинците, живеещи в този район и увеличи радикализирането,

 

В. като има предвид, че блокадата на Газа може да се разглежда като колективно наказание и е в нарушение на международното хуманитарно право,Г. като има предвид, че 80 % от населението на Газа зависи от хранителни помощи, повече от 60 % са засегнати от продоволствена несигурност, безработицата достига около 50 %, а санитарните и екологичните условия са сериозно влошени,

Д. като има предвид, че само 3 600 камиона хранителна помощ влязоха в Газа през камионите бяха 36 000; като има предвид също така, че само 81 продукта са разрешени в Газа, а по преценка на Агенция на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) продуктите, необходими, за да се отговори на основни хуманитарни нужди, са 6000,

Е. като има предвид, че палестинските територии са най големият получател – трета страна – на средства на ЕС и че тази подкрепа е играла важна роля в усилията да се смекчи хуманитарната катастрофа в Газа; като има предвид, че ЕС продължава да предоставя основна хуманитарна помощ в ивицата Газа, включително чрез UNRWA,

Ж. като има предвид, че решението за съществуване на две държави остава основната база за дълготраен мир между израелците и палестинците и следователно следва да се избягва всяка едностранна стъпка, която може да застраши тази перспектива; като има предвид, че текущите преговори за сближаване могат да доведат до възобновяване на преките мирни преговори с цел създаване на жизнеспособна палестинска държава, която да съжителства в атмосфера на мир и сигурност с държавата Израел;

1. изразява своето съчувствие към жертвите и техните семейства;

2. осъжда нападението срещу хуманитарната флотилия в международни води на 31 май 2010 г., при което бяха убити девет цивилни лица, а други бяха ранени, и изразява дълбоко съжаление по повод на това недопустимо нарушаване на международното право и специално на Четвъртата женевска конвенция;

 3. настоява за бързо, независимо, международно разследване на това нападение и подкрепя изявленията и инициативите в това отношение на Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН и върховния комисар на ООН по правата на човека; настоява за придържане към принципите за отчетност и отговорност; настоятелно призовава върховния представител на ЕС/заместник председател на Комисията и държавите-членки на ЕС да предприемат действия за гарантиране, че са предприети всички необходими мерки, за да стане ефективно това искане;

4. настоятелно призовава Израел за незабавно, пълно и постоянно прекратяване на обсадата на Газа, която доведе до хуманитарна катастрофа и засили радикализирането, което се превърна в източник на несигурност за Израел и целия регион;

 5. настоятелно призовава върховния представител на ЕС/заместник-председател на Комисията и държавите-членки на ЕС да предприемат мерки за гарантиране на дългосрочно отваряне на всички пропускателни пунктове към и от Газа, с подходящо международно наблюдение на крайното предназначение, и за да се даде възможност за безпрепятствен поток на хуманитарни и търговски стоки, необходими за възстановяването и за една самостоятелна икономика, както и за паричните потоци и свободното движение на хора;

 

6. подкрепя инициативата ЕС да представи на Четворката план, целящ прекратяване на обсадата на Газа и разглеждане на въпроса за безпокойството на Израел по отношение на сигурността посредством осигуряване на национално наблюдение на пропускателния пункт в Рафа, включително възобновяването на дейността на Мисията на ЕС за гранична помощ (ЕС-BAM) и разгръщането на международни военноморски сили, които да наблюдават крайбрежието на Газа;7. призовава върховния представител на ЕС/заместник-председател на Комисията и държавите-членки на ЕС да извършат повторна оценка на мандата на мисията ЕС-ВАМ, евентуално включвайки морско измерение, в съответствие с настоящия политически контекст и условията на сигурност на място;

8. припомня, че макар и ЕС да е готов да разшири пакета помощ за палестинците, този ангажимент не е безсрочен, и настоява, че ЕС трябва да играе политическа роля, която води до осезаеми резултати, съответстващи на неговата значителна финансова помощ и икономическа тежест в региона, като същевременно хуманитарната помощ остава безусловна;

9. изразява убеденост, че съществува неотложна необходимост от цялостна промяна на политиката на ЕС относно Близкия изток, с цел упражняване на решителна и последователна политическа роля, придружена от ефективни дипломатически инструменти за мир и сигурност в този съседен регион с жизненоважно стратегическо значение за ЕС;

10. настоятелно призовава Съвета да предприеме постъпки за незабавно свикване на Съвета за асоцииране ЕС-Израел с цел обсъждане на настоящото положение в светлината на отношенията между ЕС и Израел;

11. поздравява Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) за извършената от нея работа и като си дава сметка за финансовия дефицит, пред който ще се изправи агенцията преди края на настоящата година, призовава ЕС и международната донорска общност да спазят съществуващите ангажименти, които са поели, и допълнително да увеличат своя принос;

12. приветства важната роля на Египет в региона и насърчава всички други засегнати държави, включително Турция, да продължат да полагат усилия, насочени към постигане на дълготраен мир и стабилност в Близкия изток;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за Близкия изток, генералния секретар на Лигата на арабските държави, израелското правителство, Кнесета, председателя на Палестинската автономна власт и Палестинския законодателен съвет.

.RE\820522BG.doc
PE441.932v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница