Заседание и конференция „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020Дата25.07.2016
Размер84.87 Kb.
#6803


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗНЕСЕНА ПРОЯВА НА КОМИСИЯ EDUC ПРЕЗ 2013 Г.
Изнесено заседание и конференция „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“

(Espoo и други места в регион Хелзинки, Финландия)
Вид на предложената проява:

Изнесено заседание и конференция


BG 1. Наименование и предмет на предложената проява:

Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“: Концепции и практики в областта на образованието, иновациите и изследванията – Как европейските региони могат да се подготвят за предизвикателствата на програмния период на ЕС 2014-2020 г.?
 1. Връзка на предложената проява с работната програма и политическите приоритети на комисия EDUC и Комитета на регионите:

Виж темите, описани в проектопрограмата по-долу. Акцентът на семинара и на посещенията по места ще се постави върху ролята на действащите лица в областта на образованието, иновациите и изследванията, по-специално образователните институции, за посрещането на предизвикателствата пред обществото. Към тези институции са отправени огромни очаквания – необходими са нови развития, както от страна на политиците, така и на гражданите. Какво на практика биха могли да направят местните и регионалните власти, за да могат да постигнат целите на „Европа 2020“, които сега вече се конкретизират в много актуални политически документи на ЕС и становища на EDUC?


Във връзка с програмата на посещението приканваме домакините да поставят акцент и върху въпроси, свързани с Европейската година на гражданите 2013 г., като активното гражданство, приобщаването и иновативността.


 1. Политическа цел на предложената проява:

Финландските системи за образование и иновации са сред най-добрите във всички световни класации. Посредством семинар и насочени към практиката посещения по места искаме да споделим с други европейски региони някои от нашите най добри постижения и планове за поддържане на високото равнище на нашата конкурентоспособност в световен план.
 1. Стратегическо значение на предложената проява (междуинституционални срокове, дейности на комисия EDUC):

Тъй като всички региони подготвят своите планове за програмния период на ЕС 2014 2020 г., семинарът е концентриран по-специално върху въпроси, свързани с тази цел. Особено интересен и полезен за прилагане в останалата част на Европа е примерът на Хелзинки „Интелигентен регион – пионер в прилагането на стратегията „Европа 2020“ в областта на образованието, иновациите и изследванията. Въз основа на регионалното сътрудничество ще изготвим специален документ (на хартиен и цифров носител), който да се използва от комисия EDUC на КР преди заседанието и семинара и ще подготвим също така и последващата документация. В съставянето на този документ ще бъдат взети предвид становища на КР и други политически документи.
 1. Добавена стойност на предложената проява:

През 2012 г. регион Хелзинки е Световна столица на дизайна (WDC), а също и Предприемчив европейски регион (EER). В нашия регион съществуват добре утвърдени процеси на обучение чрез сътрудничество между различни действащи лица от различни равнища и сектори. Ще използваме семинара като възможност за споделяне с членовете на EDUC на поуките, извлечени от WDC и EER.
 1. Допълнителни бележки:

За целите на заседанието и семинара ще бъдат използвани съоръженията на Световния конгресен център Dipoli (www.dipoli.aalto.fi), разположен в кампуса на Университета „Aalto“. Най-добрата възможност за настаняване е Radisson Blu Hotel Espoo, който се намира на брега на морето, само на 200 метра от Dipoli. Графикът на семинара предоставя на участниците отлична възможност да се докоснат до финландската природа и белите нощи през юни във Финландия.


За нас заседанието и семинара на EDUC означават възможност за засилване на нашето местно и регионално сътрудничество с представители на образованието, иновациите и изследванията с отговорни политически лица. Основните партньори, които се съгласиха да поемат политическата и практическата отговорност за организацията включват регионалния съвет на Helsinki-Uusimaa, град Espoo и Университета „Aalto“. Участват също и университети по приложни науки, институти за професионално образование и други организации.
Програма (проект)
Ден преди проявата:

Неформално събиране в хубава околност ще бъде осигурено за участниците, които пристигат следобеда или в ранните вечерни часове в деня преди заседанието на EDUC.


Първи ден:

Заседание на EDUC с възможност за посещение на „Aalto Design Factory & Aalto Venture Garage“ и за запознаване с „Aalto Entrepreneurial Society“ и други студентски инициативи за стартиращи и малки предприятия. На вечерята ще се съберат експерти в областта на осъществяването на „Съюза за иновации“ на ЕС на местно равнище (вкл. студенти, изследователи, професори, регионални управленци, иновационни брокери, предприемачи, индустриалци и др.).


Втори ден:

Семинарът на EDUC ще разгледа използването на финансиране от ЕС в подкрепа на изграждането на капацитета и иновациите в полза на дейностите за регионално развитие. Акцентът е върху това как да се организира местното и регионалното сътрудничество въз основа на многостепенното управление, многостранното финансиране и интелигентната специализация. Ще бъде изтъкната ролята на образователните и изследователските институции, които откриват новаторски начини за справяне с големите обществени предизвикателства. Темите на презентациите ще бъдат съгласувани с председателите на EDUC, политическите координатори и секретариата и на настоящия етап обхващат основните интереси на EDUC като триъгълника на знанието и модела на тройната спирала (осъществяването на „Съюз за иновации“ и „Хоризонт 2020“) и местната програма в областта на цифровите технологии (за прилагане на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа).


От всички презентации ще се изисква да свързват европейски концепции с практики от реалния живот. Една част от програмата се реализира паралелно и включва посещения на място на различни образователни институции (училища, институти за професионално образование, културни институти, университети за приложни науки и изследователски университети). Тези посещения ще включват практически демонстрации по теми на семинара като дейностите на „Living Lab“. Приканваме също така тази проява да се използва за зараждането на европейски партньорства.
Предложено място на провеждане:

Espoo и други места в регион Хелзинки (летище Helsinki-Vantaa е лесно достъпно от цяла Европа)


Ориентировъчна дата:

Два дни през юни 2013 г. (точната дата предстои да бъде уточнена)


Предложението се прави от:

Markku Markkula (FI/ЕНП)ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗНЕСЕНА ПРОЯВА НА КОМИСИЯ EDUC ПРЕЗ 2013 Г.
Проучвателно посещение „Ролята и дейностите на платформата RIS3 в подпомагането на регионите при създаването на регионални стратегии за иновации с цел интелигентна специализация“
(Севиля, Испания)


Вид на предложената проява:

Проучвателно посещение
 1. Наименование и предмет на предложената проява:


„Ролята и дейностите на платформата RIS3 в подпомагането на регионите при създаването на регионални стратегии за иновации с цел интелигентна специализация“


 1. Връзка на предложената проява с работната програма и политическите приоритети на комисия EDUC и Комитета на регионите:

В няколко неотдавнашни становища на КР се подчертава значението на интелигентната специализация. Няколко примера:
 • CdR 72-2011 (Markkula, FI/ЕНП): …изграждане на платформа за интелигентна специализация, която да подкрепя и насърчава регионите да приемат стратегии, отдаващи приоритетно значение на конкурентните предимства и потенциалното сътрудничество с други региони;

 • CdR 373-2010 (Knox, UK/EA): КР призовава местните и регионалните власти да бъдат включени в платформата за интелигентно специализиране;

 • CdR 1112-2012, Работен документ (van der Sande NL/АЛДЕ): КР счита, че стратегиите за интелигентна специализация и сътрудничество по веригата за стойност са ключови за ускоряване на прехода към икономика на биооснова.

 • CdR 374-2010 (Lopez ES/PES): КР изразява съгласие с необходимостта от постигане на напредък по отношение на интелигентната специализация, с цел насърчаване на конкурентоспособността на индустриалната тъкан, и призовава местните и регионалните правителства да разработват собствени иновационни ниши. Интелигентната специализация е връзката между съобщението относно индустриалната политика и водещата инициатива „Съюз за иновации“;
 1. Политическа цел на предложената проява:

През 2013 г. основните въпроси във връзка с интелигентната специализация са: Как политическите заявления да се реализират на практика? Какви са необходимите действия на различните равнища на процеса на вземане на политически решения? Как КР може да повлияе върху развитието и да го подкрепя? По отношение на работата на EDUC всички тези въпроси и много други се концентрират върху изследването и разработването на процеси на интелигентна специализация, както и върху нашето изучаване на нови методи и инструменти и тяхното активно използване, за да се направлява процесът на вземане на политически решения за постигане целите на стратегията „Европа 2020“.
 1. Стратегическо значение на предложената проява (междуинституционални срокове, дейности на комисия EDUC):

Дейностите в рамките на регионалните иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3) за оправдаване на високите политически очаквания спрямо тези стратегии са изключително важни за подготовка на програмния период на ЕС за 2014-2020 г.
 1. Добавена стойност на предложената проява:

Фактът, че операциите на екипа на платформата се извършват в сградата на Съвместния изследователски център (JRC) — Институт за бъдещи технологични науки (IPTS) в Севиля, ни предоставя възможност да обвържем проучвателното проучване и с дейностите по прогнозиране на IPTS. Както се отбелязва в становището на КР относно „Хоризонт 2020“, това е изключително важно за регионите.


В становището на КР относно „Хоризонт 2020“ (CdR 402-2011) се съдържа изменението, с което Комисията се призовава да промени предложението си: „Ролята на JRC е също да подпомагат процеса на вземане на решения на местно и регионално равнище въз основа на последните резултати от научните изследвания и иновациите.
Мотивите за това са, както следва: „Както се посочва в параграф 20 от становището, Съвместният изследователски център следва също да подпомага вземането на решения на регионално и местно равнище въз основа на последните резултати от НИРДИ. Тази насоченост следва да бъде постигната в тясно сътрудничество с новото развитие на Платформата за интелигентна специализация. Вместо към доклади и други публикации, резултатите следва да бъдат ориентирани в много по-голяма степен към финансиране на експерименти и бързо създаване на прототипи, както и към прилагане на научноизследователските знания в практически процеси на промяна във всички части на Европа, като по този начин повишават капитала за обновление на регионално и местно равнище.“
В изготвянето на конкретните планове относно темите, които ще бъдат разгледани, EDUC може да избере онези, които са от най-голям интерес за работната програма за 2013 г.


 1. Допълнителни бележки:

Като представител на КР в Огледалната група на високо равнище за Платформата за интелигентна специализация проучих различни начини за това как членовете на КР могат да получат информация относно работата на Платформата за интелигентна специализация. Организирането на проучвателно посещение в началото на 2013 г. би било вероятно полезно за поставянето на акцента върху специфични въпроси на интелигентната специализация. Посещението би трябвало да акцентира отчетливо върху ключови теми. Ще бъде проучена възможността за среща с местните и регионалните власти, както и включването на посещения на място в някои предприятия, които работят по съответните бъдещи въпроси и които се намират в Севиля.


Предложено място на провеждане:

Севиля, Испания


Ориентировъчна дата:

За предпочитане в началото на 2013 г., точната дата ще бъде договорена със съответните страни


Предложението се прави от:

Markku Markkula (FI/ЕНП)


_____________

CdR 1762/2012 EN – TZ/ld .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница