Заседание на 17. 02. 2010г в състав: районен съдия : неделина минчеваДата10.04.2017
Размер45.12 Kb.
#18844
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №18
Гр.Гълъбово, 17.02.2010г.
Гълъбовският районен съд, наказателно отделение в закрито заседание на 17.02.2010г. в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕДЕЛИНА МИНЧЕВА
сложи за разглеждане ЧНдело №38 по описа за 2010г. докладвано от съдията МИНЧЕВА

и за да се произнесе взе предвид следното:


Производство по чл.111, ал.3 от НПК.

С Постановление от 19.01.2010г. РП-Гълъбово е отказала да разпореди връщане на заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC” – веществено доказателство по досъдебно производство №44/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Гълъбово, преписка №37/2009г. по описа на РП-Гълъбово на Г. И. С.

Постановлението е обжалвано от Г. И. С., който моли съда да го отмени и да разпореди връщане на вещта.

Съдът, след като се запозна с обжалваното постановление, материалите по досъдебното производство и доводите на жалбоподателя, намира за установено следното:

Досъдебно производство №44/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Гълъбово е образувано на 12.03.2009г. срещу неизвестен извършител за това, че на 01/02.01.2009г. в гр.Г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 2 бр.заваръчни апарати от владението на Р. Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 НК. В хода на предварителната проверка са снети обяснения на Г. И. С., който с Протокол за доброволно предаване от 07.01.2009г. е предал заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC” – червен на цвят “INVERTEK” V 270 – 1 бр., както и договор за покупката на апарата от Р. Ж. Г. от 17.12.2008г. В обжалваното постановление РП-Г. е приела, че вещта е предмет на престъплението, за което е образувано досъдебното производство. Същата вещ била придобита от жалбоподателя, но той не бил станал нейн собственик, тъй като продавачът Р. Г. Ж. не бил нейн собственик. Съдът не споделя тези изводи на РП-Гълъбово. Видно от снетите обяснения от жалбоподателя и от Р. Г. Ж., както и от приложеното копие на договор за покупко-продажба заваръчният апарат е бил придобит по възмезден начин от Г. И. С., предадено е било владението върху вещта и за прехвърлянето на правото на собственост законът не изисква форма за действителност на договора, т.е. изпълнена е хипотезата на чл.78, ал.1 от ЗС: “Който придобие по възмезден начин владението на движима вещ или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността, освен когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите. Това правило се прилага и за придобиване на други вещни права върху движима вещ.” Необходимо е приобретателя на вещта да бъде добросъвестен, т.е. да не знае, че придобива от несобственик. В конкретния случай не са събрани данни опровергаващи добросъвестността на Г. И. С., поради което не може да се счита, че същият е знаел, че Р. Г. Ж. не е бил собственик на продавания заваръчен апарат. Поради тази причина и на основание чл.78, ал.1 от ЗС съдът приема, че Г. И. С. е станал собственик на заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC”. Отношенията с предишния собственик на вещта, от когото тя е била отнета могат да бъдат уредени по реда на чл.78, ал.2 от ЗС, но тези отношения не касаят наказателното производство.

Вещите, предмет на престъпление, се приобщават към наказателното производство като веществени доказателства и служат за разкриване на обективната истина. Това предполага извършването на определени процесуално-следствени действия, предвидени в чл.110, ал.1 НПК, както и в чл.169 и сл. от НПК, а също и назначаване на експертиза за оценяване на съответните вещи. Това е причината, поради която веществените доказателства се пазят и са част от наказателното производство до неговото завършване. Законът обаче е предвидил възможност предметите, иззети като веществени доказателства да бъдат върнати на правоимащите, преди да завърши наказателното производство, когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

В конкретния случай заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC” е бил предаден доброволно от жалбоподателя на 07.01.2009г. На 08.01.2009г. същият е предаден на домакина на РУ на МВР гр.Гълъбово. От материалите по досъдебното производство не е ясно дали вещта е подробно описана в съответен протокол и фотографирана, както изисква чл.110, ал.1 НПК. От обясненията на жалбоподателя и на продавача на вещта Р. Г. Ж. и от приложеното копие на договор за продажбата е видно, че вещта е продадена и предадена във владение на Г. И. С. на 17.12.2008г. Тази дата предхожда извършената на 01/02.01.2009г. кражба, която е разследвана по досъдебно производство №44/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Гълъбово, преписка №37/2009г. по описа на РП-Гълъбово. От материалите по досъдебното производство не става ясно дали са предприети някакви действия за изясняване на обстоятелството дали действително вещта е продадена на 17.12.2008г. или се касае за антидатиране на договора за продажба. Не става ясно и дали е изследван въпроса относно обстоятелството предаденият от Г. И. С. заваръчен апарат предмет на кражбата от 01/02.01.2009г. ли е или е предмет на някоя предходна кражба. От материалите по досъдебното производство, приложено към настоящото дело не става ясно дали са извършвани действия по разпознаване на заваръчния апарат от страна на лицето, от владението на което е бил отнет такъв заваръчен апарат, т.е. дали е идентифицирана вещта като предмет на престъплението. Не е била назначавана и експертиза за оценка на стойността на вещта, в случай че това е една от отнетите вещи. Тези обстоятелства биха били основание да се счита, че заваръчния апарат е необходим на разследването за разкриване на обективната истина. От друга страна обаче вещта е била част от наказателното производство през един сравнително дълъг период от време, през който не са били извършвани никакви действия. Вещта е предадена на представител на РУ на МВР гр.Гълъбово на 07.01.2009г. С Постановление от 12.06.2009г. РП-Гълъбово е спряла производството поради неразкриване на извършителя. Производството е възобновено по повод жалбата на Г. И. С., като в постановлението за възобновяването му са дадени указания на разследващите органи, в които указания отново не са предвидени никакви процесуално-следствени действия, касаещи заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC”, предаден от жалбоподателя. Поради тази причина съдът намира, че очевидно заваръчният апарат не е необходим за разкриване на обективната истина по досъдебно производство №44/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Гълъбово. Още повече, че въпреки продължителния период от време, през което вещта е била приобщена към наказателното производство, не е установено дали е предмет на разследваната кражба или не. Тъй като не се налага заваръчния апарат да бъде задържан за нуждите на наказателното производство, няма пречка същият да бъде върнат на неговия собственик.

Предвид гореизложеното и на основание чл.111, ал.3, във връзка с ал.2 НПК съдът


О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ Постановление от 19.01.2010г. РП-Гълъбово по досъдебно производство №44/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Гълъбово, преписка №37/2009г. по описа на РП-Гълъбово, с което е отказано връщане на заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC” – веществено доказателство по досъдебното производство, на Г. И. С..

ВРЪЩА заваръчен апарат “LINCOLN ELEKTRIC” – червен на цвят “INVERTEK” V 270 – 1 бр., предаден с Протокол за доброволно предаване от 07.01.2009г. от Г. И. С., на Г. И. С. от гр.С. З., ул.”С. С.” №**, вх.*, ет.*, ап.*, ЕГН *********.
Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница