Заседание на 26. 04. 2012 г. Докладна записка с вх. №61-02-77 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуилстраница1/25
Дата20.09.2017
Размер3.62 Mb.
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕПротокол № 7

от заседание на 26.04.2012 г.  • Докладна записка с вх. № 61-02-77 от д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил

ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие “Социални услуги” с. Самуил.
СПИСЪК

на поименно гласувалите общинските съветнициот 26.04.2012г.Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1

Джевдет Ахмед Азис

ЗА

2

Айхан Хъкмет Исмаил

ЗА

3

Седат Хайредин Мехмед

ЗА

4

Бюлент Шеит Мехмед

ЗА

5

Хюсеин Насуф Ахмед

ЗА

6

Хюсеин Сали Хюсеин

ЗА

7

Невзат Мехмед Ахмед

ЗА

8

Хайредин Салиев Керимов

ЗА

9

Юлиян Аврамов

ЗА

10

Кемал Сюлейман Кадир

ЗА

11

Бейсим Емрула Мустафа

ЗА

12

Недим Ибрямов Мустафов

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

13

Вадет Мехмед Нурула

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

14

Никола Вълчев Хадживасилев

ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 7.082
По повод предстоящо кандидатстване на Община Самуил с проектно предложение за “Центрове за услуги в домашна среда” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, “Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома” и изискваните подкрепящи документи към предложението, а именно Решение на ОбС – Самуил във връзка със Закона за общинската собственост за създаване на общинско предприятие, доставчик на социални услуги. Проектът цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. В “Центъра за услуги в домашна среда” ще се извършват три основни типа почасови дейности:

- Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, като поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя;

-Предоставяне на почасови услуги за комунално – битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

- Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с потребителите.

Чрез откриването на Общинско социално предприятие ще се създадат и условия за откриване на нови работни места в населените места на общината.

За осъществяване на дейността на общинското социално предприятие е необходим правилник, който се приема от Общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 51, ал. 1, чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - с. Самуил със „За” – 12 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – 2 гласа

Р Е Ш И:


  1. Създава общинско предприятие “Център за услуги в домашна среда”с. Самуил

с предмет на дейност: - Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, като поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя;

-Предоставяне на почасови услуги за комунално – битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

- Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с потребителите.

2. Приема правилник за дейността на ОП “Център за услуги в домашна среда”с. Самуил, съгласно Приложение №1.

3. Приема Тарифа за определяне на размера на таксите, които заплащат потребителите в центъра за услуги в домашна среда съгласно, Приложение №2

4. Упълномощава Кмета на Община Самуил да сключи трудов договор с определено от него лице за заемане на длъжността УПРАВИТЕЛ” на ОП Център за услуги в домашна среда”с. Самуил.

Приложение № 1

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ“ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА”

С. САМУИЛ

Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”

Чл. 2. ОП “Център за услуги в домашна среда”се създава на основание чл. 51, чл.52 и чл. 53 от ЗОС е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и не е самостоятелно юридическо лица.

Чл. 3. ОП “Център за услуги в домашна среда”е със седалище: с. Самуил, община Самуил, ул. “Хаджи Димитър” №2

Чл. 4. (1)Общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Самуил, по предложение на кмета на Общината.

(2)ОП “Център за услуги в домашна среда”изпълнява общински стратегии, планове и проекти за социални услуги на територията на община Самуил.Чл. 5. С решението на Общински съвет Самуил се определя дейността, структурата, числения състав и източниците на средства.

(1) Общинско предприятие Център за услуги в домашна среда”е с предмет на дейност:

- Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, като поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя;

-Предоставяне на почасови услуги за комунално – битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

- Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с потребителите.

(2) Финансирането на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”се извършва от ОП „Развитие на човешките ресурси„ бюджета на Община Самуил и извънбюджетни сметки и фондове на общината.

(3) Източници на приходи на общинското предприятие са:

1.приходи от дейността;

2.средства предоставени от общинския бюджет;

3.приходи от ОП „РЧР” – „Помощ в дома”.Чл. 6. Общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Община Самуил, общински съвет - Самуил, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.

Чл. 7. Кметът на Общината сключва трудов договор с управителя на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”.

Чл. 8. Кметът на Общината назначава социални работници и служители в общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”.

Чл. 9. (1) Управителят на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Общински съвет Самуил наредби, свързани с дейността на общинското предприятие.

(2) Управителят на ОП “Център за услуги в домашна среда” представлява общинското предприятие пред компетентните органи.

(3) Договорите за осъществяването на дейността на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” се сключват от кмета на общината или по пълномощие от управителя на общинското предприятие.

Чл. 10. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице координира и контролира осъществяването на дейността на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”

Чл. 11. Управителят на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” разработва, а кмета на общината утвърждава Вътрешни правила за дейността му.

Чл. 12. С вътрешните правилата за дейността на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда” се определят:

1. специализацията на вътрешните структури по дейности;

2. подчинеността и взаимовръзките;

3. правата и задълженията на персонала;

4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;

5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.Чл. 13. ОП “Център за услуги в домашна среда” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.


Приложение №2

ТАРИФА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” С. САМУИЛ

Чл.1. Такси за потребителите на услуги:

/1/ Съгласно чл.17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, изм. и доп.ДВ. бр. 120 от 2002г. и ДВ. бр. 18 от 2006г.), социални услуги се извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват.

/2/ За ползване на услугите в центъра за услуги в домашна среда, потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с установената практика по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.

/3/ Месечната потребителска такса за ползване на услугите в центъра за услуги в домашна среда е в размер, определен съгласно Методика за изчисление на потребителска такса по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – Приложение №3 от НП ”АХУ”Чл.2. Методика за изчисление на потребителската такса :

/1/ Потребителските такси по дейност са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.

/2/ Минималната потребителска такса за дейността през 2012г. е 0.17 лв/час.

/3/ Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лв/час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите през 2012г. се извършва по следния начин:

/4/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

/5/Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1,70 лв/часРазмер на месечната потребителска такса

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

Месечна такса при доход

до 65,00лв.

от 65,01лв.до130,00лв.

от 130,01лв.до 195,00лв.

от 195,01лв.до 260,00лв.

от 260,01лв.до 325,00лв.

от 325,01лв.до 390,00лв.

над 390,00лв.

Ставка – 0,17лв.

Ставка – 0,19лв.

Ставка – 0,22лв.

Ставка – 0,26лв.

Ставка – 0,31лв.

Ставка – 0,34лв.

Ставка – 1,70лв.

13.60 лв.

16,72 лв.

22.88 лв.

31.20 лв.

44.64 лв.

54.40 лв.

136.00 лв.


Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Самуил и Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд- гр.Разград по реда на АПК.
Председател на ОбС /П/ не се чете

/ инж. Джевдет Азис/

Изготвил преписа:…………....

/ Д.Ненкова /ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕПротокол № 7

от заседание на 26.04.2012 г.  • Докладна записка с вх. № 61-02-80 от д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил

ОТНОСНО: Определяне на формата на управление и опазване на горските територии, собственост на община Самуил,област Разград.

СПИСЪК


на поименно гласувалите общинските съветници

от 26.04.2012г.

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1

Джевдет Ахмед Азис

ЗА

2

Айхан Хъкмет Исмаил

ЗА

3

Седат Хайредин Мехмед

ЗА

4

Бюлент Шеит Мехмед

ЗА

5

Хюсеин Насуф Ахмед

ЗА

6

Хюсеин Сали Хюсеин

ЗА

7

Невзат Мехмед Ахмед

ЗА

8

Хайредин Салиев Керимов

ЗА

9

Юлиян Аврамов

ЗА

10

Кемал Сюлейман Кадир

ЗА

11

Бейсим Емрула Мустафа

ЗА

12

Недим Ибрямов Мустафов

ЗА

13

Вадет Мехмед Нурула

ЗА

14

Никола Вълчев Хадживасилев

ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното


РЕШЕНИЕ 7.083
Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна /собственост на физически или юридически лица/.

Гори по смисъла на Закона за горите са:

1. земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на короните не по-малка от 10 на сто от площта на насаждението;

2. площи, които са в процес на възобновяване и все още не са достигнали, но се очаква да достигнат минимална проекция на короните 10 на сто и височина на дърветата 5 м;

3. площи, които в резултат на антропогенна дейност или естествени причини са временно обезлесени, но подлежат на възобновяване;

4. защитни горски пояси, както и ивици от дървета с площ, по-голяма от един декар, и широчина над 10 м;

5. насаждения в системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;

6. клекови формации;

7. съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край водни обекти.

Организацията по управлението и опазването на горските територии се осъществява от Кмета на общината след решение на Общинския съвет.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ; чл.22, ал.1 от ЗМСМА; чл.181,ал.2 от Закона за горите Общински съвет-Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – нямаРЕШИ:

1. Определя управлението и опазването на горските територии, собственост на община Самуил, област Разград да бъде съгласно чл.181, ал.1, т.3; чл.194 и чл.195 от Закона за горите - от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри на Изпълнителната агенция по горите и притежават удостоверение за регистрация по реда на чл. 235 и 241 от Закона за горите.

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Самуил и Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд- гр.Разград по реда на АПК.

Председател на ОбС /П/ не се чете

/инж. Джевдет Азис/

Изготвил преписа:…………....

/ Д.Ненкова /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Протокол № 7

от заседание на 26.04.2012 г.  • Докладна записка с вх. № 61-02-53 от инж.Ахмед Мустафа Мустафа - зам.-кмет на община Самуил

ОТНОСНО: Изменение в чл.125, ал.5 от Наредба №2 на Общински съвет- Самуил – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината

СПИСЪК

на поименно гласувалите общинските съветнициот 26.04.2012г.Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1

Джевдет Ахмед Азис

ЗА

2

Айхан Хъкмет Исмаил

ЗА

3

Седат Хайредин Мехмед

ЗА

4

Бюлент Шеит Мехмед

ЗА

5

Хюсеин Насуф Ахмед

ЗА

6

Хюсеин Сали Хюсеин

ЗА

7

Невзат Мехмед Ахмед

ЗА

8

Хайредин Салиев Керимов

ЗА

9

Юлиян Аврамов

ЗА

10

Кемал Сюлейман Кадир

ЗА

11

Недим Ибрямов Мустафов

ПРОТИВ

12

Вадет Мехмед Нурула

ПРОТИВ

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 7.084

Във връзка с отдаването под наем на пасища и мери за 2012 год. и определянето на наемната цена по чл.125, ал. 5 от Наредба №2 на ОбС - Самуил - „Годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем общински пасища и мери не може да бъде по-малка от 50 % от определения размер на годишната наемна цена за обработваема площ /нива/” т.е. годишната наемна цена за отдаване под наем на обработваеми земи за 2012 г. е 25.00лв. /дка. следователно наемът за отдаване под наем на пасища, мери би следвало да е 12.50лв./дка., която е твърде висока и би затруднило тяхното отдаване.

Моля ОбС - Самуил да приеме решение за изменение, като отмени текста „....не може да бъде по-малка от 50 % от определения размер на годишната наемна цена за обработваема площ /нива/” и да се добави текста „... се определя ежегодно с решение на Общинския съвет”

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет Самуил със „За” – 10 гласа; „Против” – 2 гласа; „Въздържали се” – нямаКаталог: media -> Reshenija
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
Reshenija -> Заседание на 27. 06. 2014 г. Докладна записка с вх. №61-02-656 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил, относно
Reshenija -> Заседание на 28. 03. 2013 г. Докладна записка с №61-02-294 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил
Reshenija -> Заседание на 16. 06. 2012 г. Докладна записка с №61-02-134 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница