Заседание на 27. 06. 2014 г. Докладна записка с вх. №61-02-656 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил, относностраница1/11
Дата11.01.2018
Размер1.71 Mb.
#43311
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕПротокол № 37

От заседание на 27.06.2014 г.  • Докладна записка с вх. № 61-02-656 от д-р Бейтула Сали – Кмет на община Самуил,

ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на Община Самуил за 2014 г.
СПИСЪК

на поименно гласувалите общинските съветници

от 27.06.2014г.
Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1

Джевдет Ахмед Азис

ЗА

2

Айхан Хъкмет Исмаил

ЗА

3

Седат Хайредин Мехмед

ЗА

4

Невзат Мехмед Ахмед

ЗА

5

Юксел Осман Молла

ЗА

6

Кемал Сюлейман Кадир

ЗА

7

Бюлент Шеит Мехмед

ЗА

8

Хюсеин Насуф Ахмед

ЗА

9

Хюсеин Сали Хюсеин

ЗА

10

Хайредин Салиев Керимов

ЗА

11

Неджмидин Якуб Абтула

ЗА

12

Юлиян Аврамов Наумов

ЗА

13

Вадет Мехмед Нурула

ЗА

14

Байсе Емрула Манаф

ЗА

Общински съвет приема следното:РЕШЕНИЕ 37.658
Програмата за капиталови разходи на Община Самуил е приета от Общински съвет Самуил с решение №32.584 от 12.02.2014 ги е в размер на 895 464 лв. Настоящата актуализация на инвестиционната програма на Община Самуил се налага, във връзка със следното:

1. В параграф § 52-00 „Разходи за придобиване на ДМА”, фигурира обект : “Път граница община Самуил - с. Хума. Участък от км.0+940 до км 1+462” на стойност 247 883лв. Същият, отпада от поименния капиталов списък на община Самуил, като на негово място се добавят четири нови обекта в параграф § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” , както следва :

- Път RAZ 1042 /IV – 21433/ „III – 205 , Йонково – Исперих/ Лудогорци – Граница общ.(Исперих – Самуил) – Богданци – Кара Михал / RAZ 2144/” от км.5 + 945 до км. 6 + 495, със стойност – 15 000 лв.

- Път RAZ 1141/IV – 20035/ „III – 2005,п.к. Мортагоново-Самуил /-Желязковец „ от км.0+331 до км.1 + 100., със стойност – 20 000лв.

- Път RAZ 2140/IV-20033/ „III-2005/Самуил – Кривица/” от км.4 + 698 до км.5+798. , със стойност 15 000лв.

- Път Път №RAZ 2144: “/III-2005,Ножарово-Здравец/Владимировци - Кара Михал-Голяма вода/ III-7002/”: от км 0+698 до км 3+200 , със стойност – 197 883 лв.

В поименният капиталов списък на община Самуил, в параграф § 52-00 „Разходи за придобиване на ДМА” се добавя нов обект: „Роторна косачка”, за нуждите на общинска админастрация на стойност 2 200лв. Средствата, необходими за закупуването, ще бъдат набавени от обект: „ Изграждане на зала в Сграда за социално включване – с.Самуил.”, заложен в параграф §51-00 „Основен ремонт на ДМА” в поименният капиталов списък на общината, като стойността на същият ще се намали с 2200лв.

Общата стойност на програмата за капиталовите разходи на Община Самуил не е измена и остава в размер на 895 464 лв

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 12 Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

Приема актуализираната програма на капиталовите разходи на Община Самуил за 2014 г , съгласно цитираните в докладната промени , отразени в Приложение №1.Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2014 годинапо ред

Обект / актив

Капиталов разход за 2014 г.

В т.ч. по източници на финансиране
ЦЕЛЕВА СУБСИ-ДИЯ

Субсидия от РБ
/95 %/


Субсидия от РБ
/резерв


5 %/

Субсидия от РБ /преходен остатък от 2012 и 2013 г./

Собствени бюджетни средства /вкл. приходи от привати-зация/

Други
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

895 464

245 800

233 510

12 290

171 384

384 933

93 347
І.

51-00 Основен ремонт на ДМА

626 907

245 800

233 510

12 290

171 384

199 723

10 000
 

Функция І "Общи държавни служби"

48 901

 

 

 

 

48 901

 
 

Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности

48 901

 

 

 

 

48 901

 
1

Ремонт на сграда - общинска администрация с. Самуил

48 901

 

 

 

 

48 901

 
 

Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

217 844

54 000

51 300

2 700

10 000

143 844

10 000
 

Дейност 526 Център за обществена подкрепа /ЦОП с. Самуил/ - Държавни дейности

10 000

 

 

 

 

 

10 000
2

Саниране на административна сграда ЦОП - с. Самуил

10 000

 

 

 

 

 

10 000
 

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - Местни дейности

207 844

54 000

51 300

2 700

10 000

143 844

 
3

Авариен ремонт на водосток под път с. Кривица - срещу кметството

21 947

 

 

 

 

21 947

 
4

Авариен ремонт на водосток под път с. Кривица - срещу джамията

21 947

 

 

 

 

21 947

 
5

Ремонт на покривна конструкция на ЦНСТ - с. Пчелина

30 000

30 000

28 500

1 500

 

 

 
6

Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ - с. Хума

89 050

 

 

 

 

89 050

 
7

Изграждане на покрив на Защитено жилище - с. Самуил

24 000

24 000

22 800

1 200

 

 

 
8

Изграждане на навес на свадбена зала - с. Желязковец

10 000

 

 

 

10 000

 

 
9

Саниране на административна сграда ЦОП - с. Самуил

10 900

 

 

 

 

10 900

 
 

Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги"

360 162

191 800

182 210

9 590

161 384

6 978

0
 

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане на пътищата - Местни дейности

328 023

166 639

158 307

8 332

161 384

0

0
 

Ремонт на IV-то класна пътна мрежа /общински пътища/

328 023

0

0

0

80 140

 

 
10

Път RAZ 1042/IV – 21433/ „III – 205 , Йонково – Исперих / Лудогорци – Граница общ.(Исперих – Самуил) – Богданци – Кара Михал / RAZ 2144/” от км.5 + 945 до км. 6 + 495

15 000


15 000


11

Път RAZ 1141/IV – 20035/ „III – 2005,п.к. Мортагоново-Самуил/-Желязковец „ от км.0+331 до км.1 + 100.

20 000


20 000


12

Път RAZ 2140/IV-20033/ „III-2005/Самуил – Кривица/” от км.4 + 698 до км.5+798.


15 000


15 000


13

Път Път №RAZ 2144: “/III-2005,Ножарово-Здравец/Владимировци - Кара Михал-Голяма вода/ III-7002/”: от км 0+698 до км 3+200.


197 883

166 639

158 307

8 332

31 244


14

Път №SHU 1024 “/I-7, Изгрев - Венец/Осеновец-Граница общ. (Венец - Самуил)-Здравец /III-2005/” участък от км 6+122 до км 7+203 и от км 10+703 до км 12+053

80 140

 

 

 

80 140

 

 
 

Дейност 875 Органи и дейности по приватизацията - Местни дейности

32 139

25 161

23 903

1 258

0

6 978

0
15

Изграждане на зала в Сграда за социално включване - с. Самуил

32 139

25 161

23 903

1 258

 

6 978

 
ІІ.

52-00 Придобиване на ДМА

266 557

Каталог: media -> Reshenija
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
Reshenija -> Заседание на 26. 04. 2012 г. Докладна записка с вх. №61-02-77 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил
Reshenija -> Заседание на 28. 03. 2013 г. Докладна записка с №61-02-294 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил
Reshenija -> Заседание на 16. 06. 2012 г. Докладна записка с №61-02-134 от д-р Бейтула Сали Кмет на община Самуил относно


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница