Заседание на 29. 07. 2013 г. /понеделник/ от 14. 00 ч в салона на община Сливница І етаж с дневен ред: докладни записки: Вх. №85Дата18.12.2018
Размер255.5 Kb.
ТипЗаседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА2200 гр.Сливница, пл."Съединение" №1, тел: 0889 878 771; 0885 818 149

факс-0727/4-43-77; e-mail: obs.slivnica@abv.bg; Web-page. www.slivnitsa.bg
Изх. № ИР-10/23.07.2013 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 29.07.2013 г. /понеделник/от 14.00 ч. в салона на община Сливница – І етаж с
ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:Вх. № 85 ОТНОСНО: Във връзка със сключен договор от ИПП № BG161PO001/4.1-04/2010/009 и Регистрационен договор на договора от ИСУН BG161PO001/4.1-04-0069-C0001 между община Сливница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект № BG161PO001/4.1-04-0069 „Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част І етап” е необходимо издаване на Запис на заповед без протест и без разноски, поради временно спиране на срока по договора и последващото му удължаване - вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г
Вх. № 86 ОТНОСНО:Искане вх.№ В-ГП-11/09.07.2013г. от Адриана Николова Недкова за достъп до имот представляващ УПИ ХХ1-1767 в кв.98 по плана за регулация на гр.Сливница т.е. откриване на улица с ок.ок.474-473-462-458-457 за предстоящо застрояване – вносител: Георги Георгиев -Председател на ОбС - Сливница

Вх. № 87 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2, от ЗОС, чл.53 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.36 от ЗС на Лиляна Ангелова Димитрова и на наследници на Роксанда Ангелова Бранкова, а именно Тодорка Благоева Крьстанова и Илия Благоев Тодоров- вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г
Вх. № 88 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 9 от 01.02.2012г. на Общински съвет -Сливница за промяна на училище преимуществен ползвател на автобус Нуundai, модел Соuntri, 15+1 места, рег. № СА6936 КТ- вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г
Вх. № 89 ОТНОСНО: Заявление вх.№08-00-526/02.07.201Зг. от ЕТ"Асен Симеонов-Корпи" представлявана от собственика Асен Димитров Симеонов БУЛСТАТ 201897341 С АДРЕС:С.Алдомировци общ.Сливница ул."Тридесет и осем" №1 за допускане да се изработи на устройствена схема за външен водопровод и право на преминаване за ПИ №047088 в м."Боркина падина" с.Алдомировци/Стопански двор/ и право на преминаване - вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г
Вх. № 90 ОТНОСНО .-Служебно инициирано инвестиционно намерение за подробен устройствен план/ПУП/ - устройствена схема за елементи на техническа инфраструктура - задънена улица и алея, и изменение на плана за регулация/ПР/ за част от УПИ 11-„За градина" кв.102 гр.Сливница - вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г


Вх. № 91 ОТНОСНО:Служебно инициирано инвестиционно намерение по повод писмо вх.08-00-449/07.06.2013г. от „Калцит"ЕООД за допускане със заповед - мотивирано предписание да се изработи проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - изменение ПЛАН РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на УПИ XII-общ. УПИ X- Детско заведение" и УПИ XX-1853,1854 в кв.70 гр.Сливница - вносител: Ани Иванова - ВРИД кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-338/08.07.2013 г
Вх. № 92 Продажба на четири неурегулирани поземлени имота в землището на село Извор и един в землището на с. Гургулят - Вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 93 Промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. - Вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 94 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване правото на собственост по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г..) на наследниците на Иван Аначков Младенов - Вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 95 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване правото на собственост по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г..) на наследниците на Стоян Петров Урошов

Вх. № 96 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване правото на собственост по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г..) на наследниците на Стефан Белев Новоселски - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 97 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване правото на собственост по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г..) на наследниците на Александър Младенов Нацев- вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 98 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване правото на собственост по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г..) на наследниците на Драган Илиев Зарков- вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 99 ОТНОСНО: Декларация за Достъп на младите хора до култура в община Сливница - вносител: Георги Георгиев – Председател на ОбС
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета на общината и отговори

4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:


/Георги Георгиев/


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница