Заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г. Дневен ред: решенияДата02.06.2018
Размер133.55 Kb.
#70607СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ” – Свищов

Академичен съвет
Р Е Ш Е Н И Я

6взети на заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г.
ДНЕВЕН РЕД: РЕШЕНИЯ:1. Приемане на Правилник за организацията на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „бакалавър“.

Докл.: зам.-ректор – УД


2.  Приемане на Правилник за организацията на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „магистър“.

Докл.: зам.-ректор – УД

3. Възлагане на лекции, участие в изпити и извънаудиторна заетост на нехабилитирани преподаватели през уч. 2016/2017 г. към факултет „Финанси“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Стопанска отчетност“ и „ПТБ“.

Докл. зам.-ректор – УД

4. Привличане и възлагане на лекции на хонорувани преподаватели за уч. 2016/2017 г. към факултет „Финанси“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Стопанска отчетност“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД

5. Привличане на съвместители за уч. 2016/2017 г. към факултет „Производствен и търговски бизнес“.

Докл.: зам.-ректор – УД
6. Привличане на гост-преподаватели за уч. 2016/2017 г. към факултет „Финанси“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Стопанска отчетност“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД

7. Възлагане на лекции, семинарни занятия, участия в изпити и извънаудиторна заетост на гост-преподаватели за уч. 2016/2017 г. към факултет „Финанси“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Стопанска отчетност“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД

8. Утвърждаване на форма на Учебна програма и приемане на актуализирани Учебни програми в ОКС „бакалавър“ към факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД

9. Приемане на промяна в учебна документация по магистърски програми, водени от катедрите към факултет „Финанси“, „Стопанска отчетност“, „Мениджмънт и маркетинг“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД


10. Обявяване на конкурс за академични длъжности:

  1. „главен асистент“ (един) в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ за нуждите на катедра „Мениджмънт, със срок два месеца от датата на обявяване;

  2. „главен асистент“ (един) по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)“, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“;

  3. „главен асистент“ (един) за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ), със срок два месеца от датата на обявяване;

  4. „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“ – един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“, със срок два месеца от датата на обявяване;

  5. „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителна техника в икономиката (Бизнес информатика)“ – един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“, със срок два месеца от датата на обявяване;

  6. „асистент“ (един) в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“, със срок два месеца от датата на обявяване.

Докл.: зам.-ректор – АУК
11. Възлагане на семинарни занятия, участие в изпити и извънаудиторна заетост на редовни докторанти за уч. 2016/2017 г. към факултет „Финанси“, Стопанска отчетност“, „Мениджмънт и маркетинг“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – УД

12. Приемане на програми за докторантски минимум към факултет „ММ“ и „ПТБ“.

Докл.: зам.-ректор – АУК

13. Приемане на актуализирани програми за изпити за академична длъжност „асистент“ по научните специалности „Икономика и управление (търговия)“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

Докл.: зам.-ректор – АУК


14. Приемане на изпитни програми за кандидат-докторантски изпити по докторските програми „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

Докл.: зам.-ректор – АУК
15. Докладване на резултатите от проведените вътрешни и външни одити на Системата за управление на качеството на СА „Д. А. Ценов“ за периода 15.06.2015 г. – 05.07.2016 г.

Докл.: директор на ЦКО


16. Актуализация на бюджета на СА „Д. А. Ценов“ за 2016 г.

Докл.: доц. д-р Ив. Андреев


17. Други.

17.1. Обсъждане и приемане на ДЕКЛАРАЦИЯ за ангажираност към принципите на ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ и КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ.

Докл.: зам.-ректор - НИПД
17.2. Утвърждаване на план-сметка за дистанционно обучение, в ОКС „магистър“, за студентите неикономисти – 4 сем. и след ОКС „проф. бакалавър“ – 3 сем., на учебната 2016/2017 г.

Докл.: зам.-ректор - УД


17.3. Отмяна на Правилник за оценка на резултатите от научноизследователската дейност на академичния състав в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Докл.: зам.-ректор – АУК

17.4. Запознаване със становище на КАЕ на СА и вземане на решение.

Докл.: ректор1. Приема Правилник за организацията на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „бакалавър“.


2. Приема Правилник за организацията на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „магистър“.


3. Възлага лекции, участие в изпити и извънаудиторна заетост на следните нехабилитирани преподаватели през уч. 2016/2017 г.

* гл. ас. д-р Петя Василева, гл. ас. д-р Георги Георгиев, ас. д-р Марияна Павлова, ас. д-р Танер Исмаилов, ас. д-р Иван Маринов, ас. д-р Цветан Павлов, гл. ас. д-р Анелия Панева, ас. д-р Милен Митков, ас. д-р Таня Илиева, гл. ас. д-р Таня Тодорова, ас. д-р Елка Цонева, ас. Тодор Асенов, ас. Елица Петкова;

* гл. ас. д-р Станислава Стоянова, гл. ас. д-р Десислава Алексиева, гл. ас. д-р Елена Йорданова, гл. ас. д-р Ивайло Стоянов, ас. д-р Йоана Петрова, ас. д-р Милен Динков, ас. д-р Станимир Славов, ас. Стайко Белоконски, ас. Валентин Панайотов, гл. ас. д-р Ваня Григорова, гл. ас. д-р Радослав Йорданов, ас. Атанаска Решеткова, ас. Костадин Башев, ас. Живка Тананеева, гл. ас. д-р Ева Цветанова, гл. ас. д-р Надежда Веселинова, ас. д-р Юлиян Господинов, гл. ас. д-р Симеон Момчев, гл. ас. д-р Галин Стефанов, ас. д-р Йордан Нейков, ас. Николай Андреев, гл. ас. д-р Мария Ташкова, ас. Емил Цанов, ас. Юрий Кузнецов, ас. Ангелин Лалев;

* гл. ас. д-р Стела Касабова, гл. ас. д-р Маргарита Шопова, гл. ас. д-р Владимир Кръстев, ас. Веселка Георгиева, ас. Нонка Георгиева, гл. ас. д-р Зорница Петкова, гл. ас. д-р Момчил Антов, гл. ас. д-р Надежда Цветкова, ас. д-р Галя Кушева, ас. д-р Дияна Иванова, ас. д-р Красимир Кулчев, ас. Жельо Желев, гл. ас. д-р Божидар Божилов, гл. ас. д-р Радосвета Кръстева, гл. ас. д-р Румяна Михайлова, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, ас. д-р Диана Крумова, ас. Валерий Александров;

* гл. ас. д-р Емил Николов, гл. ас. д-р Зоя Иванова, ас. Георги Гуцев, гл. ас. д-р Радка Ненова, ас. д-р Явор Станев, ас. инж. Серьожа Косев, ас. Илияна Кръстева, ас. Огнян Хубенов, гл. ас. д-р Венцислав Перков, гл. ас. д-р Любка Илиева, ас. Пламен Кънев, гл. ас. д-р Боряна Илиева, гл. ас. д-р Ваня Ганева, ас. Емилия Вачева, ас. Красимира Ангелова, ас. Мариана Друмева, гл. ас. д-р Христина Атанасова, ас. Вилияна Донкова, ас. Елена Александрова, ас. Калин Костов, ас. Милен Атанасов, ас. Петър Личев, ас. Христо Дочев.

4. Привлича и възлага лекции на следните хонорувани преподаватели за уч. 2016/2017 г.:

*Мартин Димитров Димитров, Венцислав Ангелов Спирдонов, Луис Густаво Контрерас Ернандес, Бонка Раева – за уч. 2016/2017 г.;

* доц. д-р Агоп Саркисян – зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

Доц. д-р Любен Краев – от 25.08.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Доц. д-р Йордан Йорданов - от 25.08.2016 г. до 31.08.2017 г.;

* Евгени Овчинников за летен семестър на уч. 2016/2017 г. – от 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г.

Доц. д-р Милка Томева – от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

* доц. д-р Георги Сирашки за уч. 2016/2017 г.;

Доц. д-р Петър Кънев за уч. 2016/2017 г.;

Цветелина Кабакчиева за уч. 2016/2017 г.;

Проф. д-р Никола Георгиев за уч. 2016/2017 г.;

Доц. д-р Николай Живков за уч. 2016/2017 г.

Доц. д-р Венцислав Минков за уч. 2016/2017 г.


5. Привлича за съвместител към катедра „Правни науки“ проф. д-р Георги Стефанов Иванов от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.

6. Привлича следните гост-преподаватели:

Проф. дин Радко Радков от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Цветан Павлов от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Иван Маринов от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Георги Ангелов от 03.10.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Димитър Костов от 07.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Маргарита Николова от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Проф. д-р Никола Янков от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Юлиян Господинов 07.11.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Проф. дин Румен Върбанов от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Доц. д-р Богомил Трайков от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Докт. Бойчо Бойчев от 25.08.2016 г. до 24.08.2017 г.;

Проф. д-р Емилиян Тананеев от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Галя Кушева от 07.11.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. д-р Дияна Иванова от 20.02.2017 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. Жельо Желев от 17.10.2016 г. до 31.08.2017 г.;

Ас. Елена Александрова от 24.01.2017 г. до 31.08.2017 г.


7. Възлага лекции, семинарни занятия, участия в изпити и извънаудиторна заетост за уч. 2016/2017 г. на следните гост-преподаватели:

Проф. дин Радко Радков, ас. д-р Цветан Павлов, ас. д-р Иван Маринов, ас. д-р Димитър Костов, ас. д-р Георги Ангелов, ас. д-р Маргарита Николова;

Проф. д-р Никола Янков, ас. д-р Юлиян Господинов, проф. дин Румен Върбанов, доц. д-р Богомил Трайков, докт. Бойчо Бойчев;

Проф. д-р Емилиян Тананеев, ас. д-р Галя Кушева, ас. д-р Дияна Иванова, ас. Жельо Желев;

Ас. Елена Александрова.
8.1. Утвърждава формата на Учебна програма;

8.2. Приема актуализирани Учебни програми в ОКС „бакалавър“ по следните дисциплини:

„Търговски операции с интелектуална собственост“, „Търговия с услуги“, „Търговско моделиране“, „Търговски операции с недвижими имоти“, „Управление на дистрибуцията“, „Стокова политика и реклама“, „Търговски комуникации“, „Организация на хотелиерския бизнес“, „Държавен изпит“ за специалностите „Стопанско управление“ и „Екомениджмънт“.
9. Приема промяната в учебната документация по магистърски програми, водени от катедрите към факултет „Финанси“, „Стопанска отчетност“, „Мениджмънт и маркетинг“ и „ПТБ“.

10. Обявява конкурси за:
  1. „главен асистент“ (един) в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ за нуждите на катедра „Мениджмънт, със срок два месеца от датата на обявяване;
  1. „главен асистент“ (един) по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)“, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“;

  2. „главен асистент“ (един) за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ), със срок два месеца от датата на обявяване;

  3. „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“ – един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“, със срок два месеца от датата на обявяване;

  4. „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителна техника в икономиката (Бизнес информатика)“ – един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“, със срок два месеца от датата на обявяване;
  1. „асистент“ (един) в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“, със срок два месеца от датата на обявяване.

11. Възлага семинарни занятия, участие в изпити и извънаудиторна заетост на следните редовни докторанти за уч. 2016/2017 г.

* Любомир Терзиев за летен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Бойко Николов за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Гергана Николова за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Фатме Зюлкярова за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Евгени Овчинников за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

* Теодор Тачев за летен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Красимир Крумов за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

Теодора Спасова за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.;

* Георги Личев за уч. 2016/2017 г.;

Милен Сакакушев за уч. 2016/2017 г.;

Цветан Марков за уч. 2016/2017 г.;

Нели Килиджийска за уч. 2016/2017 г.;

Александрина Александрова, Владимир Вълчев, Габриела Кръстева, Галя Георгиева, Гергана Костова, Даниел Николаев, Живко Тодоров, Калоян Петков, Мария Младенова, Наталия Алексиева, Никола Илиев и Теодор Тодоров.
12. Приема програмите за докторантски минимум по следните дисциплини:

„Кризисно управление и ситуационно поведение на човешкия фактор“, „Стопанско управление“, „Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес“, „Въведение и икономика на туризма“, „Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма“, „Икономически и организационни аспекти на франчайзинговия бизнес“ , „Аграрна политика“, „Икономическа ефективност на аграрните предприятия“.


13. Приема актуализираните програми за изпити за академична длъжност „асистент“ по област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.
14. Приема изпитни програми за кандидат-докторантски изпити по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

15. Не се подлага на гласуване.16. Приема Актуализация на бюджета на СА „Д. А. Ценов“ за 2016 г.

17. 1. Приема ДЕКЛАРАЦИЯ за ангажираност към принципите на ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ и КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ.

17.2. Утвърждава план-сметка за дистанционно обучение, в ОКС „магистър“, за студентите неикономисти – 4 сем. и след ОКС „проф. бакалавър“ – 3 сем., на учебната 2016/2017 г.
17.3. Отменя Правилник за оценка на резултатите от научноизследователската дейност на академичния състав в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, приет на заседание на АС № 2, т. 3/28.09.2011 г. и е изменен и допълнен с Решение на АС № 10, т. 15 от 27.06.2012 г. и Решение на АС №4, т. 4.2 от 13.11.2013 г. Решението влиза в сила от 01.09.2016 г.


17.4.1.Приема становището на КАЕ.

17.4.2.Възлага на ректора на СА да наложи дисциплинарно наказание по Кодекса на труда на проф. д-р Теодора Димитрова Петрова за злоупотреба с доверието на работодателя и уронване доброто име на Стопанска академия.
Ректор:

(Доц. д-р И. Марчевски)
Каталог: portal -> file
portal -> Доклад относно консултация с експертна група по субсидиарността за становището по собствена инициатива относно „
file -> Заседание на Академичния съвет на 26 април 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Доклад за проверка от кс на са за законосъобразността на изборите за ръководни органи на са „Д. А. Ценов гр. Свищов за мандата 2016 2020 г
file -> Заповед №1056 Свищов, 23 октомври 2015 г
file -> Литература за домашно ползване от Заемна служба. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, dvd, cd и др./ само след като уведомят дежурния библиотекар
file -> Заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 17 март 2016 г. Дневен ред: решения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница