Заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г. Дневен ред: решенияДата17.10.2018
Размер76.83 Kb.
#90379СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ” – Свищов

Академичен съвет
Р Е Ш Е Н И Я

2взети на заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД: РЕШЕНИЯ:


 1. Обсъждане на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките, направени от ПКНСУ при програмната акредитация на ПН 3.8. Икономика, в рамките на четиригодишния следакредитационен период.

Докл.: зам.-ректор АУК


 1. Обсъждане на предложение за определяне размер на такса за обучение за студенти по договор за съвместна магистърска програма с Донецки национален университет „Васил Стус“.

Докл.: ректор
3. Обсъждане на предложение за промени в основното щатно разписание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ към 01.12.2017 г.

Докл.: ректор


4. Обсъждане на предложение за актуализиране бюджета на Стопанска академия 2017 г.

Докл.: финансов директор

5. Обсъждане на нормативи за приравняване на годишната заетост на академичния състав в учебни часове, съгласно Приложение №1 към Вътрешните правила за определяне на годишната заетост на академичния състав в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Докл.: зам.-ректор АУК


6. Обсъждане на изменение на ППЗРАС в СА „Д. А. Ценов“.

Докл.: зам.-ректор АУК


7. Обявяване на конкурс за академична длъжност: • „доцент“ (един) за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)“, със срок два месеца от датата на публикуване в ДВ и на интернет страницата на Академията.

 • „главен асистент“ (един), по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“, със срок два месеца от датата на публикуване в ДВ и на интернет страницата на Академията.

 • „главен асистент“ (един), по област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)“, за нуждите а катедра „Аграрна икономика“ със срок 2 месеца от датата на обявяване в ДВ.

 • „преподавател“ (един) за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…, научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“, със срок два месеца от датата на публикуване в ДВ и на интернет страницата на Академията.

Докл.: зам.-ректор АУК
8. Признаване на дипломи придобити в чуждестранни висши училища.

Докл.: зам.-ректор УД

9. Обсъждане на отчет за кандидатстудентската кампания 2017/2018 г.

Докл.: зам.-ректор СПИК

10. Обсъждане на график и отговорни длъжностни лица на кандидатстудентска кампания 2018/2019 г.

Докл.: зам.-ректор УД

11. Обсъждане на график за учебен процес за учебната 2017/2018 г. за ОКС „магистър“, прием м. Март 2018 г.

Докл.: зам.-ректор УД

12. Обсъждане на график за прием на документи, класиране и записване на новоприети студенти за ОКС „магистър“, учебната 2017/2018 г., прием м. Март 2018 г.

Докл.: зам.-ректор УД


13. Обсъждане на Кандидат-студентски справочник/Флаер за прием в ОКС „магистър“, прием м. Март на учебната 2017/2018 г.

Докл.: зам.-ректор УД

14. Обсъждане на график за прием на документи, провеждане на кандидатстудентски изпити, класиране и записване на новоприети студенти за учебната 2018/2019 г. в ОКС „бакалавър“ .

Докл.: зам.-ректор СПИК

15. Обсъждане на предложение за учредяване на Дружество по Закона за задълженията и договорите.

Докл.: зам.-ректор НИПД

16. Други.

16.1. Обсъждане на предложение за преобявяване на неусвоените места, по докторски програми, по плана за учебната 2017/2018 г.

Докл.: зам.-ректор АУК 1. Приема Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките и приложения към него, направени от ПКНСУ при програмната акредитация на ПН 3.8. Икономика, в рамките на четиригодишния следакредитационен период. 1. Приема предложението за определяне размер на такса за обучение за студенти по договор за съвместна магистърска програма с Донецки национален университет „Васил Стус“ – 300 евро.

3. Приема предложението за промени в основното щатно разписание на СА „Д. А. Ценов“ към 01.12.2017 г.


4. Приема предложението за актуализиране на бюджета на СА 2017 г.5. Отлага приемането на нормативи за приравняване на годишна заетост на академичния състав в учебни часове, съгласно Приложение №1 към Вътрешните правила за определяне на годишната заетост на академичния състав в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за следващ академичен съвет.


6. Приема измененията на ППЗРАС в СА „Д. А. Ценов“.

7. Обявява конкурс за: • „доцент“ (един) за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)“, със срок два месеца от датата на публикуване в ДВ и на интернет страницата на Академията.

 • „главен асистент“ (един), по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“, със срок два месеца от датата на публикуване в ДВ и на интернет страницата на Академията.

 • „главен асистент“ (един), по област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)“, за нуждите а катедра „Аграрна икономика“ със срок 2 месеца от датата на обявяване в ДВ.

 • „преподавател“ (един) за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…, научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“, със срок два месеца от датата на публикуване в местен вестник и на интернет страницата на Академията.

8. Признава дипломите за завършено висше образование, придобити в чуждестранно висше училище:

* Кирил Валентинов Димитров – „бакалавър“, Колеж в Северна Дания;

* Талгат Бабашевич Утеубаев – „магистър“, Академия на МВР на Република Казахстан;

* Вадим Мисник – „бакалавър“, Донецки национален университет „Васил Стус“, Украйна;

* Лаура Асеева - „бакалавър“, Донецки национален университет „Васил Стус“, Украйна;

* Марко Лемешко - „бакалавър“, Донецки национален университет „Васил Стус“, Украйна;

* Вячеслав Демыохин - „бакалавър“, Донецки национален университет „Васил Стус“, Украйна;

* Серхий Василченко - „бакалавър“, Донецки национален университет „Васил Стус“, Украйна.

9. Приема отчета за кандидатстудентската кампания 2017/2018 г.10.1. Начало на кандидатстудентска кампания 2018/2019 г. – 01.12.2017 г.

10.2. Определя за отговорник на кандидатстудентска кампания 2018/2019 г. – доц. д-р Николай Нинов, Зам.-Ректор „Студентска политика и институционални комуникации“.

10.3. Определя за председатели на изпитните комисии:

* Доц. д-р Тихомир Личев – „Икономическа география на България“;

* Доц. д-р Людмил Несторов – „Икономика“;

* Доц. д-р Любомир Иванов – „Математика“;

* Ст. преп. Даниела Стоилова – Английски език;

* Ст. преп. д-р Венцислав Везиров – Немски език;

* Ст. преп. Ирина Иванова – Руски език.11. Приема график за учебен процес за учебната 2017/2018 г. за ОКС „магистър“, прием м. Март 2018 г.12. Приема график за прием на документи, класиране и записване на новоприети студенти за ОКС „магистър“, учебната 2017/2018 г., прием м. Март 2018 г.13. Приема Кандидат-студентски справочник/Флаер за прием в ОКС „магистър“, прием м. Март на учебната 2017/2018 г.14. Приема график за прием на документи, провеждане на кандидатстудентски изпити, класиране и записване на новоприети студенти за учебната 2018/2019 г. в ОКС „бакалавър“ .15.1. Взема решение за учредяване на Дружество по Закона за задълженията и договорите с наименование „Иновации в туризма“

15.2. Възлага на проф. д-р Марияна Божинова зам.-ректор „Учебна дейност“ да предприеме всички необходими организационни, административни и проучвателни стъпки за сдружаване с цел кандидатстване с проект за изграждане на регионален център за компетентност „Перспективни изследвания в туризма (ЦеПИТ).
16. Други.

16.1. Приема преобявените неусвоени места, по докторски програми, по плана за учебната 2017/2018 г.

Ректор:

(Доц. д-р Ив. Марчевски)


Каталог: portal -> file
portal -> Доклад относно консултация с експертна група по субсидиарността за становището по собствена инициатива относно „
file -> Заседание на Академичния съвет на 26 април 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Доклад за проверка от кс на са за законосъобразността на изборите за ръководни органи на са „Д. А. Ценов гр. Свищов за мандата 2016 2020 г
file -> Заповед №1056 Свищов, 23 октомври 2015 г
file -> Литература за домашно ползване от Заемна служба. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, dvd, cd и др./ само след като уведомят дежурния библиотекар
file -> Заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 17 март 2016 г. Дневен ред: решения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница