Заседание на четиринадесети февруари две хиляди и дванадесета година в съставДата06.02.2018
Размер28.04 Kb.
#55574
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 35
гр. Габрово, 14.02.2012 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО ……….. колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д* Г*

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Г* гр. дело № 3 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Подадена е искова молба от Е.Т.С. ***, понастоящем пребиваващ в затворническо общежитие „Атлант” – гр. Троян, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министъра на правосъдието, представлявана от директора гл. Комисар М* Д*, с посочена цена на иска 6 000 /шест хиляди/ лева, претендирани като обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 23.06.2011 година до окончателното изплащане на задължението. В исковата молба се описва фактология относно условията в Затвора – Стара Загора по време на престоя на С. там – от 20.12.2010 до 23.06.2011 година.

Настоящият състав на Административен съд – Габрово намира, че делото не му е подсъдно предвид следните съображения:

По исковете по ЗОДОВ с чл. 7 от ЗОДОВ местната подсъдност се определя от мястото, в което е настъпило увреждането или местожителството на увреденото лице. Следва да се обсъди и въпросът доколко следва да бъде прилагана тази разпоредба след като АПК в чл. 203, ал. 2 препраща към ЗОДОВ само по отношение на неуредените въпроси за имуществената отговорност. В АПК въпросът за местната подсъдност е уреден в разпоредбата на чл. 133. Съгласно чл. 133, ал. 1 от АПК, за разлика от чл. 7 от ЗОДОВ, законодателят посочва, че компетентен е административният съд, в района на който е седалището на административния орган. Може обаче, предвид разпоредбата на чл. 133, ал. 2 от АПК, исковете за обезщетение да се предявяват и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя /ищеца/. Тази възможност е налице само когато исковете за обезщетения са предявени самостоятелно. Правото на избор е изключено в хипотезите, при които исковата молба е съединена с оспорване на административен акт, действия или бездействия – чл. 133, ал. 2, предл. второ от АПК. В този случай местната подсъдност е задължителна и тя е пред този административен съд, в чиито район се намира седалището на административния орган, издал оспорения акт, респ. който е извършил /или длъжностни лица от съответната администрация са извършили/ действието и/или бездействието, чиято незаконосъобразност се претендира.

Предвид изложеното в исковата молба на Е.Т.С., следва да се приеме, че той претендира обезщетение за вреди от действия или бездействия на администрацията на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, в частност администрацията в Затвора – Стара Загора, за които действия или бездействия няма данни да са били предмет на самостоятелно обжалване. Налице е хипотезата на чл. 204, ал. 2 от АПК във връзка с ал. 4, при която обективно съединените искове следва да бъдат разгледани от Административен съд София град - по седалище на ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министъра на правосъдието /както е посочен към момента от ищеца/, в който смисъл е налице и съдебна практика - Определение № 13183 от 5.11.2010 г. на ВАС по адм. д. № 13081/2010 г., III отд.; Определение № 659 от 14.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 15835/2010 г., IV отд.; Определение № 12661 от 7.10.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11406/2011 г., III отд. и др.

По изложените по-горе причини, както и с оглед посочената съдебна практика, настоящият съдебен състав на Административен съд – Габрово намира, че компетентен да се произнесе по иска на Е.Т.С. е Административен съд София-град.

Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 6 вр. ал. 3 от АПК съдът


О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3 по описа за 2012 година на Административен съд – Габрово.

ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен съд София-град исковата молба на Е.Т.С. ***, понастоящем пребиваващ в затворническо общежитие „Атлант” – гр. Троян, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министъра на правосъдието, представлявана от директора гл. Комисар М* Д*.

Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Top of Form


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница