Заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: председател: марин мариновДата22.10.2017
Размер45.92 Kb.
ТипЗаседание
 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 32
гр. Разград, 14.03.2013 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградският административен съд, в закрито заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИН МАРИНОВ
след като разгледа докладваното от съдията административно дело № 45 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 179-184 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

С молба от 26.02.2013 год. „Агроспектър 2000” ООД с ЕИК *******, Д. Г. Х. с ЕГН ******* и М. Б. Д. с ЕГН *******, чрез адв. К. М. от АК гр. Варна с адрес за призоваване гр. Р., ж.к. № , ап. , са поискали да бъдат присъединени към оспорването на Г. М. Д. от гр. Р., ж.к. , ет. , срещу точки 19, 24, 25.1, 25.3 и 27 от Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград, по което има висящо адм.д. № 27/2013 год. по описа на Административен съд – Разград. С определение от 13.03.2013 год. Административен съд – Разград е отказал да присъедини лицата към оспорването, тъй като същите не са доказали правния си интерес по отношение на висящото съдебно производство и е приел, че молбата на тримата има характер на жалба срещу други части от Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград. Въз основа на така постановеното определение и молбата на посочените по горе лица е образувано настоящото производство.

С оспореното решение Общински съвет – Разград в съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е одобрил план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и е определил такса битови отпадъци за 2013 год. за всяко едно от населените места на Община Разград. Същото е обявено на интернет страницата на Община Разград и на информационното табло на 09.01.2013 год., а на 11.01.2013 год. е публикувано в Разградски вестник. В него фактически са инкорпорирани множество общи административни актове, касаещи план сметките и такса смет за отделните населени места според вида на имота. Оспореното решение в частта му по цялата т.1, с която са приети план-сметките на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на територията за всяко отделно населено място в Община Разград за 2013 год., по своята правна природа не е нито индивидуален, нито общ, нито нормативен административен акт, тъй като тази част от решението е акт, който е част от производството по издаване на решенията за определяне на размера на такса битови отпадъци за всяко отделно населено място. Ето защо оспорването на т. 1 и нейните подточки от Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград е недопустимо, тъй като актът в тази му част не подлежи на самостоятелно оспорване по смисъла на чл. 159, т. 1 във вр. с чл. 184 от АПК, поради което жалбата на „ Агроспектър 2000” ООД, Д. Г. Х. и М. Б. Д. в тази и част е процесуално недопустима. На съдебен контрол подлежи крайният акт, т.е. решението, с което се определя размерът на таксата битови отпадъци.

На следващо място, с оглед разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 във вр. с чл. 184 от АПК право да оспорват общ административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него, или за които той поражда задължения. Разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗМДТ, която препраща към чл. 11 от същия закон, определя кръга на лицата, които са задължени да заплащат такса битови отпадъци, т.е. определя кръга на лицата, които имат право да оспорват решението на общинския съвет, с което се определя размерът на таксата битови отпадъци. Това са: собствениците на недвижимия имот в съответното населено място; собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот за този имот или съответната част от него; ползвателят при учредено вещно право на ползване; концесионерът при учредена концесия и лицето, на което е предоставен за управление имот държавна или общинска собственост. От приложените към молбата документи за установяване на правния интерес на жалбоподателите е видно, че „Агроспектър 2000” ООД притежава недвижим имот – нива и построена в нея селскостопанска постройка, която се намира в землището на с. Пороище, извън границите на регулационния план на с. Пороище; Д. Г. Х. притежава жилищен имот в гр. Р., М. Б. Д. притежава жилищен имот в с. М.

Следователно „Агроспектър 2000” ООД е доказал правен интерес от оспорване само на т. 30 от Решение № 258 / 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград. Д. Г. Х. е доказала правен интерес от оспорването само на т. 2 и т. 25.1 от решението, а М. Б. Д. е доказала правен интерес от оспорването само на т. 10 и т. 25.5 от решението. Ето защо жалбите им са процесуално допустими само по отношение на оспорването на тези точки от решението, с оглед доказания правен интерес. В останалата си част , жалбите им са процесуално недопустими, поради липса на правен интерес.

На следващо място съдът приема, че молбата/жалбата/ е подадена в срок. В оспореното решение е посочено, че то подлежи на обжалване пред АС – Разград, но не е посочен срокът за това. Ето защо следва да се приложи разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от АПК и да се приеме, че срокът за обжалване на решението е двумесечен. Към момента на подаване на молбата в Административен съд – Разград същият не е бил изтекъл.

Съдът като съобрази, че в АС Разград е на производство адм.д. № 27/2013 год. и предмета на правния спор по него и предмета на правния спор по настоящото дело са решения на Общински съвет Разград, приети в рамките на едно административно производство, при общи предпоставки, с едно гласуване на колективния орган, както и че исканията на страните, както и исканите доказателства са идентични е налице предпоставката по чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК за присъединяване на адм.д. № 45 към адм. д. № 27/2013 год. поради връзка между делата.

Мотивиран така, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агроспектър 2000” ООД с ЕИК ********, Д. Г. Х. с ЕГН ******* и М. Б. Д. с ЕГН ******* със съдебен адрес гр. Р. с адрес за призоваване гр. Р., ж.к. № , ап. , срещу точка 1, точки от 3 до 9, точки от 11 до 24, точки от 25.2 до 25.4, от точки 25.6 до 29 включително от Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 45/2013 год. год. по описа на Административен съд – Разград в тази му част.

ПРИСЪЕДИНЯВА оспорването на т. 2, т. 10, т. 25.1, т. 25.5 и т. 30 от Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012 год. на Общински съвет Разград, предявено от Агроспектър 2000” ООД с ЕИК *******, Д. Г. Х. с ЕГН ******** и М. Б. Д. с ЕГН ******** със съдебен адрес гр. Р. с адрес за призоваване гр. Р., ж.к. № , ап. към АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 27/2013 год. по описа на Административен съд Разград.

Определението, в частта му, с която е прекратено производството, може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд чрез Административен съд – Разград.

В останалата част определението не подлежи на обжалване.


СЪДИЯ: /п/
ЗАБЕЛЕЖКА: Определението, в частта му, с която е прекратено производство е влязло в сила на 23.03.2013 г. като необжалвано.

В останалата му част определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.03.2013 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница