Заседание на двадесет и трети юли две хиляди и тринадесета година в състав: председател: даниела гишинаДата24.07.2016
Размер27.46 Kb.
#3891
ТипЗаседание
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

215


гр. Габрово, 23.07.2013 година
В ИМЕТО НА НАРОДА


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО ……….. колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина ч. адм. дело № 109 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 121, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по искане с изх. № 2206-15 от 18.07.2013 година на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр. Велико Търново офис Габрово, за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 2206 от 08.04.2013 година върху притежавани от едноличен търговец М. А. Й.с наименование на фирмата „М Й” – гр. Габрово с ЕИК **** парични средства. Искането е за удължаване на срока до датата на издаване на ревизионен акт по ревизия, като се сочи, че ревизионен акт ще бъде издаден най-късно до 30.09.2013 година и се обяснява, че забавянето се дължи на факта, че ревизията се извършва по реда на чл. 122 от ДОПК, а всички документи се връчват по особения ред на чл. 32 от ДОПК.

От представената към искането административна преписка се установява следното:

Със Заповед за възлагане на ревизия № 1300305 от 07.02.2013 година на орган по приходите при ТД на НАП – Велико Търново /л. 10-11/ е възложено извършването на ревизия на едноличен търговец МЙ „М Й” – гр. Габрово с ЕИК ****. По повод на искане с изх. № 4286 от 05.04.2013 година на орган по приходите и ръководител екип, извършващ ревизията /л. 8-9/, е издадено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 2206 от 08.04.2013 година /л. 2-3/ за налагане на предварителни обезпечителни мерки върху притежавани от горепосочения едноличен търговец парични средства. В искането се сочи, че лицето не притежава активи/имущество, освен банкови сметки. С описаното по-горе Постановление на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново офис Габрово за обезпечаване на бъдещо публично вземане на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК е наложен запор върху налични и постъпващи суми в предполагаем размер на лева по банкови сметки, находящи се в ****. Видно от известие за доставяне /л. 5/, запорното съобщение е получено от банката на 11.04.2013 година, като на същата дата е изготвено писмено уведомление от страна на банката, че сметката е запорирана /л. 6/.

По делото е представено и уведомление от ТД на НАП – гр. Велико Търново /л. 10/, в което е посочено, че е издаден ревизионен доклад № 1300305 от 10.07.2013 година, а ревизионен акт ще бъде издаден най-късно до 30.09.2013 година, като се сочи, че забавянето се дължи на факта, че ревизията се извършва по реда на чл. 122 от ДОПК, а всички документи се връчват по особения ред на чл. 32 от ДОПК.

При така установените факти, съдът намира, че искането е направено от активнолегитимирано лице по чл. 121, ал. 4, изр. 2 от ДОПК и са налице условията на чл. 121, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ДОПК. Не се установява липса на условията по ал. 1 на чл. 121 от ДОПК за налагане на предварителните обезпечителни мерки, както и не се установява налагането им, както и удължаването на срока им, да води до сериозно възпрепятстване дейността на ревизираното лице. Налице са данни, че поради обстоятелствата, при които се извършва ревизионното производство, се налага удължаване срока на действие на обезпечителните мерки. Направеното искане за удължаване срока на обезпечителните мерки е своевременно отправено и е основателно, тъй като следва да се предотврати извършването на действия по разпореждане с имуществото на ревизираното лице, които биха затруднили събирането на задълженията, чиито предполагаем размер е голям.


Водим от горното и на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление изх. № 2206 от 08.04.2013 година върху притежавани от едноличен търговец М Й с наименование на фирмата „М Й” – гр. Габрово с ЕИК **** парични средства, като определя срок за продължаване на мерките до 30.09.2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница