Заседание на групата на 10. 07. 2008 г., изм и доп на трето заседание на групата на 19. 04. 2010 г. Раздел І общи положенияДата24.07.2016
Размер83 Kb.
#4809
ТипЗаседание

ПРАВИЛА


ЗА РАБОТАТА НА ПОСТОЯННАТА РАБОТНА ГРУПА ПО ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ И ГОРСКИЯ СЕКТОР” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

(одобрени на първото заседание на групата на 10.07.2008 г., изм. и доп. на трето заседание на групата на 19.04.2010 г.)Раздел І

Общи положения
Чл.1. (1) Постоянната работната група по ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), наричана “Групата”, е помощен орган към Комитета за наблюдение на ПРСР, наричан “Комитета”.

(2) Постоянна работна група е създадена с решение на Комитета от 08 февруари 2008 г. за срока на действие на ПРСР.

(3) Групата:

1. разглежда проблемите, възникнали при изпълнението на мерките от ПРСР, и изготвя проекти на решения на Комитета за тяхното преодоляване;

2. подготвя предложения за прехвърляне на финансови средства от една ос/мярка към друга, когато това е наложително и допустимо, с оглед подобряване прилагането на програмата;

3. изпълнява и други задачи възложени й от Комитета.


Раздел ІІ

Състав на Групата

Чл.2. (1) Състава на Групата се определя с решението за създаването й.

(2) Ръководителят на всяка организация, участваща в Групата, определя представителя и неговия заместник чрез писмено уведомление до председателя на Комитета.

(3) Ръководителят на всяка организация, участваща в Групата, може по своя инициатива да заменя представителя си и/или неговия заместник.

(4) Съставът на Групата може да бъде допълван с решение на Комитета.

(5) Когато определените по реда на ал. 2 лица са възпрепятствани да участват в работата на Групата, те се заместват от лица, предварително писмено определени от ръководителя /управителните органи на съответната организация. Копие от писмото, с което се определя лицето, което ще участва като заместник, се представя на Секретариата на Групата най – късно в деня на заседанието.

(6) Участието на организация в Групата се прекратява:

1. по нейно писмено заявление;

2. в случай, че организацията е преустановила дейността си или е в открито производство за обявяване в несъстоятелност или е обявена в несъстоятелност или е в производство по ликвидация;

3. при неучастие на неин представител в три или повече поредни заседания на Групата за всяко от които предварително писмено не е информиран Секретариата;

4. с решение на Комитета.

(7) При преобразуване на организацията, организацията - приемник става член на Групата.

(8) Изискванията по ал. 2, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 не се отнасят за членовете на Групата от страна на Управляващия орган на ПРСР и на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна Агенция (ДФЗ-РА).

(9) Членовете на Групата от страна на Управляващия орган на ПРСР и на ДФЗ-РА се освобождават при напускане на позицията, въз основа на която са определени за членове.

(10) В случай на отсъствие на член на Групата от страна на Управляващия орган на ПРСР или на ДФЗ-РА неговия заместник за съответното заседание се определя с писмено уведомление до Секретариата.

Чл.3. (1) Групата се състои от председател, Секретариат и членове.

(2) Председателят на Групата се избира с обикновено мнозинство измежду нейните членове на първото заседание на Групата.

(3) На заседанията на Комитета Групата се представлява от председателя или от друг член на Групата определен от председателя й чрез писмено уведомление до Секретариата.

(4) Членове на Групата, с право на глас, от страна на Управляващия орган на ПРСР са:


 1. Директора на Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

 2. Началник-отделите в Дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ.

(5) По тяхно желание в групата, с право на съвещателен глас, могат да участват:

 1. Членове на Комитета.

 2. Отговорните служители за съответната мярка от отдела, отговорен за прилагането на мерките от ос 1 на ПРСР към Дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ.

Чл. 4. (1) Председателят на Групата:

 1. организира и ръководи дейността й;

 2. представлява Групата пред Комитета;

 3. изготвя доклади за проведените заседания на Групата в срока по чл.6,ал.2..

(2) Председателят на Групата може да създава подгрупи в съответствие с чл.13, ал. 2, т.2.

(3) Функциите на председателя на Групата, в негово отсъствие, се изпълняват от друг член на Групата, определен от председателя чрез писмено уведомление до Секретариата.

(4) В случай, че председателят на Групата не е определил свой заместник, то ръководителят на Секретариата, определя негов заместник.

(5) Правомощията на председателят на Групата се прекратяват:

1. при подаване на писмена молба до Председателя на Комитета;

2. с решение на Групата, по предложение на неин член / нейни членове и/или на Председателя на Комитета.

Чл. 4а Членовете на работната група:


 1. внасят за обсъждане актуални въпроси, свързани с изпълнението на ПРСР;

 2. извършват предварително всички необходими съгласувателни действия, съгласно вътрешните правила на съответната институция/организация/ведомство, която/което представляват при представяне на становище по разглежданите въпроси;

 3. задължително информират институцията/организацията/ведомството, която/което представляват за действията си и взетите решения от работната група;

 4. добросъвестно изпълняват своите задължения и носят отговорност за извършените от тях действия в това им качество.

Чл.5 (1) В своята дейност Групата се подпомага от Секретариат. Функциите на Секретариат се изпълняват от отдела, отговорен за прилагането на мерките от ос 1 на ПРСР към дирекция “Развитие на селските райони” в МЗХ. Началника на този отдел е ръководител на Секретариата.

(2) Секретариатът: 1. подготвя и организира заседанията на Групата;

 2. отговаря за съгласуването и изпращането на всички материали, необходими за дейността на Групата в съответствие с чл. 1, ал. 3;

 3. изготвя проекта и окончателния протокол за всяко заседание на Групата;

 4. следи за текущото изпълнение на решенията и докладва за изпълнението им на Групата;

 5. съхранява цялата документация, свързана с дейността на Групата;

 6. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на Групата, свързани с дейността на Групата.

(3) Цялата кореспонденция, свързана с работата на Групата, се адресира до председателя на Групата чрез ръководителя на Секретариата.
Раздел ІІІ

Дейност на Групата
Чл.6. (1) Групата извършва дейността си в рамките на възложените от Комитета задачи.

(2) Групата представя докладите си в срока, определен от Комитета.

(3) Групата, с изрично свое решение, може да възложи специфични задачи, свързани с дейността й, на определени свои членове, чието изпълнение трябва да се извърши в определения от Групата срок.

(4) Групата, с изрично свое решение, може да създава подгрупи за разглеждане и обсъждане на специфични задачи, свързани с дейността й.

Чл.7. Финансирането на организацията по провеждане на заседанията на Групата (включително разходите за транспорт на членовете на групата пътуващи от други населени места до мястото на провеждане на заседанията) се извършва от бюджета на Техническата помощ по ПРСР в съответствие с разпоредбите на Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн. ДВ бр. 39 от 15.04.2008 г.).

Раздел ІV


Заседания. Кворум и вземане на решения. Протокол.
Чл.8. Групата провежда не по- малко от 2 заседания през годината – едно през пролетта и едно през есента

(1) При необходимост Групата може да заседава извънредно.

Чл. 9. (1) Членовете на Групата се уведомяват от Секретариата за датата, мястото и часа на заседанията и за дневния ред в срок от 14 – работни дни преди датата на провеждането им, включително по електронен път. Материалите се предоставят на членовете в срок от 10 работни дни преди датата на провеждане на заседанието.

(2) Всеки член на Групата, който желае да бъде включена нова точка в дневния ред, най-късно 3 работни дни преди датата на заседанието трябва да направи писмено искане, съдържащо мотивирано изложение на проблема.

Чл.10. (1) Заседанията на Групата са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете й ( постоянните, или заместващите ги лица), включително председателят й.

(2) Ако не се явят необходимия по ал. 1 брой членове на Групата, заседанието се провежда един час по-късно и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.11. (1) Заседанията на Групата са закрити.

(2) По покана на председателя на Групата, председателя и/или заместник-председателя на Комитета и ръководителя на Секретариата, в заседанията на Групата могат да участват експерти и други лица.

Чл.12. Въпросите, свързани с подобряване прилагането на ПРСР, се разглеждат само след предварително представяне на подробни и мотивирани писмени предложения.

Чл.13. (1) Групата взема решенията си с квалифицирано мнозинство (две трети) от присъстващите членове.

(2) В случай, че Групата постига обикновено мнозинство по определена точка от дневния ред, но не може да постигне квалифицирано мнозинство, въпреки положените усилия и стремеж за изясняване на спорния въпрос, председателят й взема решение:

1. въпросът да бъде разгледан на следващото заседание на Групата,

или

2. да бъде създадена временна подгрупа за разглеждане на въпроса и предлагане на решение на следващото заседание на Групата или чрез процедурата по ал. 5.(3) Гласуването е явно.

(4) Членовете, които не са съгласни с взетото решение, могат да изказват особено мнение, което се записва в протокола на заседанието.

(5) При необходимост от взимане на решения по спешни и неотложни въпроси, или по въпроси, за които свикването на извънредно заседание на Групата не е оправдано, по предложение на председателя на Групата или председателя/заместник-председателя на Комитета, Секретариатът представя на членовете материалите и проекта на решение, придружено от обяснителна записка. Членовете на Групата изпращат писмено становището си в указания срок. В случай, че не постъпи становище в срока, се счита, че по проекто-решението няма възражения. Неприсъственото решение се приема от Групата с квалифицирано мнозинство.

(6) На следващото заседание председателят на Групата уведомява членовете за проведената по предходната алинея процедура.

Чл.14. (1) За заседанията на Групата се води протокол, в който се отразяват присъстващите лица, дневният ред, изложение по обсъжданите въпроси, становищата по тях и взетите решения.

(2) При необходимост от допълнителна информация и/или детайлизиране на даден въпрос разглеждан на заседание на Групата, Секретариатът може да изисква писмени становища от членовете на Групата. .

(3) Не по-късно от 20 работни дни след заседанието, проектът на протокол се изготвя от Секретариата и се изпраща до всички присъствали членове за коментари и бележки.

(4) В срок от 10 работни дни от получаването на проекта на протокол, членовете на Групата изпращат своите бележки по текста му.

(6) Секретариатът отразява направените по проекта на протокол целесъобразни бележки и изпраща окончателния, съгласуван протокол за сведение на членовете.

(7) Протоколът се подписва от председателя на Групата и от ръководителя на Секретариата и се предоставя при поискване на всеки член на Групата.Заключителна разпоредба
§ Единствен. (1) Настоящите правила за работа са приети от членовете на Групата на нейното първо заседание, в съответствие с чл. 10 на Правилата за работа на Комитета.

(2) Правилата могат да бъдат изменени с решение на Групата по предложение на председателя на Групата, председателя/заместник-председателя на Комитета, ръководителя на Секретариата или член на Групата след съответното обсъждане.


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница