Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1Дата23.07.2016
Размер118 Kb.
#2298
ТипЗаседаниеBG
Дирекция „Консултативни дейности“
Комисията по устойчиво развитие


EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗКомитет на регионите

Брюксел, 30 януари 2009 г.

Заседание на Комисия DEVE на 17 и 18 февруари 2009 г.

Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
1.

Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

COM(2008) 553 окончателен – 2008/0180 (CNS)2.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите

COM(2008) 812 окончателен - 2008/0229 (COD)3.

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

COM(2008) 816 окончателен – 2008/0246 (COD)4.

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

COM(2008) 817 окончателен – 2008/0237 (COD)5.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

COM(2008) 818 окончателен – 2008/0238 (COD)6

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (преработена)

COM(2008) 810 окончателен7

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена)

COM(2008) 809 окончателен
101 rue Belliard B-1040 Brussels Tел.: +32 (0)2/282 20 55 Факс: +32 (0)2/282 20 85

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

COM(2008) 553 окончателен – 2008/0180 (CNS)Вид

Незадължително сезиране

Краен срок

ЕП: Приемането в комисия е насрочено за 17.02.2009 г., а на пленарно заседание – за 25.03.2009 г.

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва на Комитета на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели
Основните цели на предложението са следните:

  1. да се подобри защитата на животните по време на умъртвяването им;

  2. да се насърчат техническите иновации в областта на зашеметяването и умъртвяването;

  3. да се гарантират на всички засегнати оператори равни условия на конкуренция на вътрешния пазар.

2. Връзка с политическите приоритети на КР


Няма
3. Местно или регионално измерение
Слабо местно и регионално измерение
4. Стратегическо значение
Предвид междуинституционалните срокове и предмета, който не е част от приоритетите на КР, не се налага изготвянето на становище по тази тема.


Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите

COM(2008) 812 окончателен - 2008/0229 (COD)Вид

Задължително сезиране

Краен срок

Европейски парламент: Приемането в комисия е насрочено за 31.03.2009 г., първо или единствено четене, а на пленарно заседание – за 06.05.2009 г.

Препоръка

Секретариатът на комисия DEVE препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Целта на това законодателно предложение е да се улавят бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите (наречено още „II етап на улавянето на бензиновите пари“) като се задължат бензиностанциите да инсталират оборудване за улавяне на бензиновите пари от II етап.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за справяне със замърсяването на въздуха за защита на човешкото здраве и на околната среда.


3. Местно или регионално измерение

Местните и регионалните политики могат да бъдат засегнати от ограничено коригиране на мерките за мониторинг в зависимост от националните политики в отделните държави-членки.


4. Стратегическо значение

Не е необходимо да се излиза със становище, тъй като предложението е съвсем конкретно и техническо по същността си.Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

COM(2008) 816 окончателен – 2008/0246 (COD)Вид

Задължително сезиране

Краен срок

ЕП: Приемането в комисия е насрочено за 31.03.2009 г., а на пленарно заседание – за 22.04.2009 г.

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва на Комитета на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Целта на това предложение е да се определят правата на пътниците в националния и международния морски транспорт, включително на хората с увреждания или намалена мобилност, за да се повиши привлекателността на морския транспорт и доверието в този вид транспорт, както и да се създадат равнопоставени условия за всички превозвачи в държавите-членки и за другите видове транспорт.


2. Връзка с политическите приоритети на КР
Няма
3. Местно или регионално измерение

Местните и регионалните власти могат да бъдат засегнати от това предложение само дотолкова доколкото предоставят обществен транспорт по море и по вътрешноводни пътища.


4. Стратегическо значение

Предвид междуинституционалните срокове и предмета, който не е част от приоритетите на КР, не се налага изготвянето на становище по тази тема.
Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

COM(2008) 817 окончателен – 2008/0237 (COD)Вид

Задължително сезиране

Краен срок

ЕП: Приемането в комисия е насрочено за 31.03.2009 г., а на пленарно заседание – за 22.04.2009 г.

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва на Комитета на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Целта на това предложение е да се определят правата на пътниците в автобусния транспорт, за да се повиши привлекателността на автобусния транспорт и доверието в този вид транспорт, както и да се създадат равнопоставени условия за конкуренция между превозвачите в държавите-членки и между другите видове транспорт.


2. Връзка с политическите приоритети на КР
Няма
3. Местно или регионално измерение

Местните и регионалните власти могат да бъдат засегнати от това предложение само дотолкова доколкото предоставят услугата обществен транспорт.


4. Стратегическо значение

Предвид междуинституционалните срокове и предмета, който не е част от приоритетите на КР, не се налага изготвянето на становище по тази тема.
Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

COM(2008) 818 окончателен – 2008/0238 (COD)Вид

Задължително сезиране

Краен срок

Няма конкретен срок

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва на Комитета на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Целта на това предложение е да се гарантира, че човешките органи, предназначени за трансплантация в Европейския съюз, отговарят на едни и същи критерии за качество и сигурност. По този начин директивата ще улесни обмяната на органи между държавите-членки.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението ще допринесе за намаляване на неравенството в областта на здравеопазването в ЕС, което е приоритет за Комитета на регионите.


3. Местно или регионално измерение

Местните и регионалните власти са засегнати от това предложение за директива само дотолкова доколкото в много държави-членки именно те са компетентни по предоставянето на здравни услуги и грижи.


4. Стратегическо значение

Не е необходимо да се излиза със становище по темата, тъй като предложението е съвсем конкретно и техническо по същността си.
Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ


Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността


Заглавие на документа

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (преработена)

COM(2008) 810 окончателенВид

Задължително сезиране

Краен срок

Няма конкретен срок

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва Комитетът на регионите да представи мотивиран отказ за изготвяне на становище по това предложение за директива.

Основание

1. Цели

Предложението за преработване на Директивата за ОЕЕО има за цел да изясни нейния обхват, в т.ч. кои продукти попадат в него. Националните регистри за регистрация на производителите ще станат функционално съвместими. Освен това целта е да се въведе целево равнище за събиране на ОЕЕО от 65%, комбинирано целево равнище за повторната употреба и рециклиране на цели уреди, и целево равнище за рециклиране на медицинска апаратурата, както и да се определи минимално изискване за инспекция от държавите-членки, за да се подобри прилагането на ОЕЕО.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за екологична защита и устойчиво развитие на населените места и регионите на ЕС.


3. Местно или регионално измерение

Предложението ще се отрази на управлението на отпадъците от местните и регионалните власти.


4. Стратегическо значение

КР заяви мнението си по първоначалното предложение за Директивата за ОЕЕО в предходното си становище CdR 269/2001 fin. Предложените подобрения за преработване на Директивата отразяват до голяма степен заявените от КР позиции в това предходно становище, включително по-конкретно призива за еднаква отговорност на производителите и за по-амбициозни целеви равнища за събиране.

Затова секретариатът препоръчва да не се изготвя становище, но в писмо до Европейската комисия да се припомнят основните елементи от предходното становище на КР.


Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена) COM(2008) 809 окончателен

Вид

Незадължително сезиране

Краен срок

Няма конкретен срок

Препоръка

Секретариатът на Комисия DEVE препоръчва Комитетът на регионите да представи мотивиран отказ за изготвяне на становище по това предложение за директива.

Основание

1. Цели

Целта на Директива 2002/95/ЕО (Директива за ограничението на опасните вещества) е да се ограничи употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, за да се спомогне по този начин за опазването на човешкото здраве и за екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното електрическо и електронно оборудване. Целите на предложението са постигане на по-ясна директива, която да бъде с опростено действие и подобрено прилагане на национално равнище, по-добре адаптирана към научно-техническия напредък и по-добре съгласувана с някои други законодателни актове на Общността


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за екологична защита и устойчиво развитие на населените места и регионите на ЕС.


3. Местно или регионално измерение

Предложението ще се отрази на управлението на отпадъците от местните и регионалните власти.


4. Стратегическо значение

КР заяви мнението си по темата в предходното си становище CdR 269/2001 fin. Затова секретариатът препоръчва да не се изготвя становище, но в писмо до Европейската комисия да се припомнят основните елементи от предходното становище на КР.Предложение

Ето защо се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

_____________CdR 6/2009 EN/FR – AS/yp .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница