Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисиятаДата23.07.2016
Размер88.53 Kb.
#2079
ТипЗаседание


Дирекция „Консултативни дейности“
Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика
BG

Брюксел, 23 март 2012 г.
Заседание на комисия ENVE на 17 април 2012 г.

Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисиятаRue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.eu


1.


Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите

COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD)


2.


Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство

COM(2012) 93 final – 2011/0429 (COD)


3.


Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване

COM(2012) 109 final – 2012/0049 (COD)


4.


Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите и текущи дейности“

COM(2012) 46 final


Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 62 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите“

COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD)Вид

Задължително сезиране

Срок

няма определен срок

Препоръка

Секретариатът на комисия ENVE препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Предложението се отнася до прегледа на списъка на приоритетните вещества в областта на политиката за водите, т.е. химикали, които представляват съществен риск за или посредством водната среда на равнище ЕС. С предложението се изменят Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда и Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО60. С предложението в списъка на приоритетните вещества (ПВ) се включват допълнителни 15 ПВ (Приложение Х към Рамковата директива за водите) и се определят две съществуващи ПВ като приоритетни опасни вещества. Освен това се преразглеждат стандартите за качество на околната среда за някои ПВ, въвеждат се стандарти за живата част на екосистемата, прави се опит за подобряване на ефективността на наблюдението и на яснотата на докладването по отношение на някои вещества и за въвеждане на механизъм за списък за наблюдение с оглед на бъдещите прегледи на списъка на ПВ.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за гарантиране на висока степен на опазване на околната среда.


3. Местно или регионално измерение

Предложението засяга частни и публични органи за управление на водите.


4. Стратегическо значение

Изглежда, че не е необходимо становище, тъй като предложението не е от стратегическо значение и е от предимно техническо естество. КР не прие становище относно предложението за Директива за определяне на стандарти за качество на околната среда.
Предложение

С оглед на това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.ЗА ПРИЕМАНЕ
Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 62 от Правилника за дейността


Заглавие на документа

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство“

COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD)Вид

Задължително сезиране

Срок

няма определен срок

Препоръка

Секретариатът на комисия ENVE препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Предложението представлява първата стъпка, която Комисията предлага в посока на отчитане на земеползването, промените в предназначението на земята и горското стопанство (ЗППЗГС) в рамките на ангажиментите на ЕС по отношение на изменението на климата. Емисиите (напр., обезлесяване, селскостопански дейности) и поглъщането (напр., залесяване) във връзка със ЗППЗГС се докладват на РКООНИК, но досега не бяха включени в пакета на ЕС за климата и енергетиката. ЗППЗГС е обект на разгорещен дебат на равнище ЕС и международно равнище поради сложността на изчисляването на емисиите и поглъщането в този сектор и противоречивите интереси (във връзка с горското стопанство и управлението на горите, селското стопанство и др.)


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за гарантиране на ангажимент на високо равнище за борба с изменението на климата.


3. Местно или регионално измерение

Предложението засяга държавите членки. Въпреки че може да се твърди, че местните и регионалните власти би следвало да участват в наблюдението на въглеродните потоци в този смисъл и в разработването на планове за действие, предложението има изключително технически характер, тъй като се отнася до методи за изчисляване и докладване на различните емисии и поглъщания на равнище държави членки.


4. Стратегическо значение

Изглежда, че не е необходимо становище, тъй като предложението не е от стратегическо значение и е от предимно техническо естество.Предложение

С оглед на това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ
Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 62 от Правилника за дейността


Заглавие на документа

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване“, COM (2012) 109 final – 2012/0049 (COD)

Вид

Задължително сезиране

Срок

няма определен срок

Препоръка

Секретариатът на комисия ENVE препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище относно този документ.

Основание

1. Цели

Предложението се отнася до изменения на Регламент (ЕО) № 106/2008, с който се установяват правила за прилагане на програмата Energy Star за офис оборудване (компютри, монитори, принтери, копирни машини, скенери и др.) в Европейския съюз. Целта на предложението е да се приспособи прилагането на програмата Energy Star към ново споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност относно координирането на етикетирането на енергийната ефективност на офис оборудване.

Единственото съществено изменение е заличаването на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 106/2008. Други изменения са насочени към осъвременяването на съществуващото законодателство.
2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите във връзка с енергийната ефективност.


3. Местно или регионално измерение

Няма. Документът се отнася предимно до предприятията.


4. Стратегическо значение

Изглежда, че не е необходимо становище, тъй като предложението не е от стратегическо значение и е от предимно техническо естество. КР прие становище относно общата политика на ЕС по отношение на „енергийната ефективност2през декември 2011 г. (CdR 188/2011 fin.)Предложение

С оглед на това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да се изпрати писмо от името на комисия ENVE
Заглавие на документа

Доклад на Европейската комисия „Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите и текущи дейности“, COM(2012) 46 final

Вид

Незадължително сезиране

Срок

Няма определен срок

Препоръка

С оглед на тематиката се предлага в отговор на документа на Европейската комисия председателят на комисия ENVE да изпрати писмо, в което да изложи позицията на КР, изразена в предишни становища.

Основание

1. Цели

В доклада се прави преглед на прилагането на Тематичната стратегия за опазване на почвите от приемането ѝ през септември 2006 г. Целите на стратегията са да се предотврати по-нататъшно влошаване на качеството на почвите, да се запазят функциите на почвите и да се възстановят влошените почви.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на КР за осигуряване на високо равнище на защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите.


3. Местно или регионално измерение

Няколко дейности, описани в доклада, включително действия за справяне с влошаването на качеството на почвите и уплътняването на почвите, засягат местните и регионалните власти.


4. Стратегическо значение

През 2006 г. КР прие становище относно предложението за Тематична стратегия за почвите и Рамкова директива за почвите (CdR 321/2006 fin). Съветът и Европейският парламент не предвиждат конкретни реакции на доклада. В неотдавнашните си становища относно ролята на местните и регионалните власти в бъдещата политика за околната среда (CdR 164/2010 fin) и относно „Европа за ефективно използване на ресурсите“ (CdR 140/2011 fin) КР подкрепи приемането на Рамкова директива за почвите, което все още се спира от Съвета. Освен това КР подкрепи някои дейности, споменати в доклада: създаване на интегрирани системи за планиране на земеползването и системи за териториално развитие, предоставяне на стимули за насърчаване на рекултивирането на замърсени земи, създаване на база данни на замърсените земи и намаляване на степента на настоящото уплътняване на почвите при необходимост. Секретариатът препоръчва основните моменти от тези становища да бъдат припомнени в писмо на председателя на комисия ENVE до европейския комисар по околна среда и председателя на комисия ENVI на Европейския парламент.Предложение

С оглед на това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ
_____________


CdR 97/2012 EN – ND/yp .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница