Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисиятаДата22.07.2016
Размер64.36 Kb.
#652
ТипЗаседание


Дирекция „Консултативни дейности“

Комисия по природни ресурси


EN

Брюксел, 20 февруари 2011 г.
Заседание на комисия NAT на 10 март 2011 г.

Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията1.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти, COM(2010) 738 окончателен

2.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море, COM(2010) 767 окончателен

3.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Морско пространствено планиране в ЕС — постижения и бъдещо развитие“, (COM(2010) 771 окончателен).Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.eu

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти“, COM(2010) 738 окончателен

Вид

Незадължително сезиране

Краен срок

Желателно е становището да бъде готово най-късно през май 2011 г.

Препоръка

Секретариатът на комисия NAT препоръчва КР да представи решение за неизготвяне на становище по този въпрос.

Обосновка

1. Цели

Проектът си поставя за цел:  • да въведе разпоредби от хоризонтален тип за продуктите, които все още не са обхванати от секторни или продуктови пазарни стандарти;

  • да въведе възможността за определяне на подходящи обозначения за мястото на отглеждане, въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно;

  • да приведе регламента в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и съответно да делегира на Комисията правомощията за приемане и разработване на бъдещите стандарти.

2. Връзка с политическите приоритети на КР

Настоящият документ е част от пакета за качество, по който Комитетът на регионите ще даде становище през май 2011 г.3. Местно и регионално измерение

Политиката за качеството е важен елемент от политиката за развитие на селските райони4. Стратегическо значение

Предвид техническия характер на това предложение секретариатът на комисия NAT препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище по този документ.Предложение

Поради това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ

Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността
Заглавие на документа

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море“, COM(2010) 767 окончателен

Вид

Незадължително сезиране

Краен срок

Няма определен срок

Препоръка

Секретариатът на комисия NAT препоръчва КР да представи решение за неизготвяне на становище по този въпрос.

Обосновка

1. Цели

С настоящия проект за регламент се цели най-вече привеждане на текста в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като се определят редът и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, които Комисията получава по силата на новия договор.2. Връзка с политическите приоритети на КР

Разглежданото предложение е свързано с приоритета на Комитета на регионите в областта на ОСП.3. Местно и регионално измерение

Местните и регионалните власти са основни участници в прилагането на ОСП.4. Стратегическо значение

Тъй като основната цел на предложението в привеждане в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, останалите промени в текста са незначителни. Затова секретариатът на комисия NAT препоръчва Комитетът на регионите да не изготвя становище относно този документ.Предложение

Поради това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ
Препоръка да не се изготвя становище съгласно член 57 от Правилника за дейността


Заглавие на документа

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Морско пространствено планиране в ЕС — постижения и бъдещо развитие“, COM(2010) 771 окончателен.

Вид

Незадължително сезиране

Краен срок

Няма определен срок.

Препоръка

Секретариатът на комисия NAT препоръчва КР да представи мотивирано решение за неизготвяне на становище по тази тема.

Обосновка

1. Цели

В съобщението се отчита дебатът, който Комисията започна със съобщението за пътната карта от 2008 г. Целта на пътната карта, в която бяха определени 10 основни принципа за акваториалното устройство в ЕС, беше да осигури основата за общ подход към акваториалното устройство в ЕС. В съобщението се разглеждат конкретни и идейни аспекти на национално и европейско равнище. В заключенията ясно се посочва необходимостта от по-нататъшни действия на равнище ЕС, ако Европа желае да постигне съгласувана рамка за акватортиалното устройство. Един общ подход би дал възможност за ефективно и безпроблемно прилагане на акваториалното устройство в трансграничните морски области, което би било полезно както за развитието на морски дейности, така и за опазването на морската среда. Съобщението ще бъде последвано от законодателно предложение по-късно през 2011 г.


2. Връзка с политическите приоритети на КР

Предложението е свързано с приоритета на Комитета на регионите за по-нататъшно развитие на интегрираната морска политика на ЕС.


3. Местно и регионално измерение

Акваториалното устройство е част от правомощията на някои местни и регионални власти и по-нататъшното му прилагане ще окаже въздействие върху икономическото, социалното и екологичното развитие на крайбрежните общности и региони.


4. Стратегическо значение

Не е нужно да се изготвя становище, тъй като в съобщението не се предоставя информация за посоката и естеството на предстоящото законодателно предложение.Нещо повече, КР подкрепи значението на акваториалното устройство в становищата си относно „Пакет „Морски и брегови транспорт“ (CdR 416/2008 fin), „Към интегрирана морска политика за по-добро управление в Средиземноморието“ (CdR 126/2010 fin) и неотдавнашното становище относно „Развитие на интегрираната морска политика и на познанията за морската среда до 2020 г.“ (CdR 339/2010 fin). В тази връзка се препоръчва да не се изготвя становище, но в писмо до Европейската комисия да се припомнят тези основни послания, които се отнасят и за предстоящото законодателно предложение.


Предложение

Поради това се препоръчва да не се изготвя становище по този въпрос.


ЗА ПРИЕМАНЕ


CdR 12/2011 rev. 1 EN – ND/tp .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница