Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съветДата13.10.2018
Размер53.5 Kb.
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 07.03.2017 г. (вторник) от 14:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5


І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проекти на становища на КАК-ПК по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 15.03.2017 г.

1. Проект на становище на КАК-ПК за притежаваните професионални качества на Иво Николаев Йолов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен.

2. Проект на становище на КАК-ПК за притежаваните професионални качества на Снежана Методиева Георгиева-Блажева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен.

3. Проект на становище на КАК-ПК за притежаваните професионални качества на Георги Методиев Асенов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен.4. Проект на становище на КАК-ПК за притежаваните професионални качества на Чавдар Любенов Мънев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Левски.

Р-2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на външните работи, дирекция „Човешки ресурси“, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, за позиции - JUST.B.4 и SJ.B.AGRI, с краен срок за кандидатстване пред МВнР - 20.03.2017 г., и проект на обява за подбор на командировани национални експерти.
Р-3. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/01.02.2017 г. (обн. в ДВ 12/03.02.2017 г.) конкурс за младши прокурори в районните прокуратури.
Р-4. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/01.02.2017 г. (обн. в ДВ 12/03.02.2017 г.) конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури.
Р-5. ОТНОСНО: Определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурси за младши прокурори и младши следователи, обявени с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/01.02.2017 г. (обн. в ДВ 12/03.02.2017 г.)
Р-6. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци, съгласно чл. 183, ал. 2, т. 4 и т. 6 от ЗСВ, за избор на членове на конкурсните комисии по конкурси за младши прокурори и младши следователи, обявени с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №5/01.02.2017 г. (обн. в ДВ 12/03.02.2017 г.)
Р-7. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по конкурси за младши прокурори и младши следователи, обявени с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/01.02.2017 г. (обн. в ДВ 12/03.02.2017 г.)
Р-8. ОТНОСНО: Произнасяне по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийска градска прокуратура.
Р-9. ОТНОСНО: Молба от Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в Софийска районна прокуратура за назначаване на длъжността „прокурор” в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Р-10. ОТНОСНО: Молба от Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализирана прокуратура за назначаване на длъжността „прокурор” в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Р-11. ОТНОСНО: Молба от Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура за назначаване на длъжността „прокурор” в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Р-12. ОТНОСНО: Обсъждане на предстоящо обявяване на конкурси по реда на §207, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗСВ.
Р-13. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за поощрение на Светла Кирилова Гергинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак – първа степен – златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ.
Р-14. ОТНОСНО: Молба от Светла Кирилова Гергинова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор във ВКП“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Р-15. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор относно оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Гълъбово и Районна прокуратура гр. Самоков във връзка с изтичащи мандати на административни ръководители.
Р-16. ОТНОСНО: Обсъждане на процедурата за провеждане на общи събрания за избор на членове на постоянни атестационни комисии към апелативните прокуратури.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково за повишаване на Павел Йорданов Жеков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Невена Николаева Орманджиева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Илиан Руменов Благоев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от Стефка Ганчева Плугарова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра за повишаване на Вера Велкова Маринова - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра за повишаване на Веселина Милушева Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Галина Милчова Димитрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Милена Димитрова Славова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Радостина Александрова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Крум Йорданов Крумов - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Георги Ананиев Константинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”.
П-12. ОТНОСНО: Предложение от Севдалина Колева Станева - прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: (п)

РУМЕН БОЕВ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница