Заседание на Министерския съвет 20 април 2011 гДата26.10.2018
Размер253.9 Kb.
ТипЗаседаниеР е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!


ЗАСЕДАНИЕ
на

Министерския съвет

20 април 2011 г.


Заседанието започна в 10,15 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ: Поканил съм по точка 21 да присъстват и областните управители, защото точката ги касае.
Точка 21

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерски съвет от 2000 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам да кажа на областните управители какво целим с тази промяна. Да създадем механизъм за ефективно изпълнение на правомощията на областните управители при получаване на предложения и сигнали на граждани и организации, отнасящи се до дейността на административните структури и организациите, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

Каква е практиката сега? Идва човек да се оплаче за електромер, за надписани сметки или некачествени храни. В първия случай ако събитието се случва в Смолян или в Пловдив, оттам жалбата идва в ДКЕВР. ДКЕВР се произнася по тази тема. Само че ДКЕВР като му дойдат две-три хиляди жалби, там са трима човека. Докато се върне, този човек излиза и казва: държавата я няма. И е прав. Не че ние сме виновни, но сме виновни че сега го прилагаме. Затова ви вменявам в дълг да направите комисия, нарочна комисия, която приема и анализира сигналите и предложенията ги изпраща на съответния компетентен орган. Една от основните задачи на комисията е да се информира за предприетите действия и за решението по съответното предложение или сигнал.

Дейността на комисията се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Административно-процесуалния кодекс. Комисията се ръководи от заместник-областен управител, като в състава й се включват експерти от областната администрация. Не вдигате щата, а на базата на това, което имате, пренасочвате експерти.

За дейността си комисията изготвя ежегодно доклад, който представя на областния управител.

Настоящото предложение има за цел да създаде условия за подобряване качеството и ефективността в работата на администрация и е ориентирано в защита на интересите на гражданите и бизнеса. Защото, пак повтарям, когато дойде сигналът там, вие го препращате или сигналът идва в ДКЕВР или идва в Агенцията по храните. Те трябва да направят проверка. Как правят проверка? – Възлагат на Пловдивската или Смолянската или Бургаската РИОКОЗ да отиде и да направи тази проверка. Или на тяхната РДНСК съответно да отиде и да провери дали този електромер е поставен на правилното място или не, дали храната, за която са се жалвали хората, е качествена. Този сигнал, след това от Пловдив или Варна се връща обратно пак в съответно централните органи, тогава пишат отговор и този човек е забравил за какво се е жалвал, когато получи информацията. А вие като областни управители, и затова казвам овластен заместник-областен управител, като му дойде жалбата, съответно местната РДНСК, съответно местната Агенция за храните, съответно това, което имате там, се прави и се приключва. И в рамките на няколко дни информирате човека какво е положението. Ако съответно са му закачили лошо електромера – акт. Кой издава акта? Пак местната служба. Мисля, че ме разбрахте.

Колеги, приема ли се точка 21? Приема се. Благодаря.
* * *
БОЙКО БОРИСОВ Доколкото разбрах на сайта на парламента е качено, да не губя време по мотивите за смяната на господин Кушлев, днес издавам заповед. Сега съм говорил с Мартин Димитров да отиде г-н Коларов и да се представи и на тяхната парламентарна група, защото това е длъжност и функция, която не искам да е партийна, а точно обратното.

Тодор Коларов се казва колегата, който е с богат професионален опит. Досега е работил в посолството на САЩ, департамента на правосъдието на САЩ. От юли 2010 г. ръководи дейността на службата за прокурорско развитие.

Коларов, моля те, представи се пред колегите.

ТОДОР ПАНАЙОТОВ КОЛАРОВ: Здравейте! До настоящото ми назначение бях юридически съветник в посолство на САЩ, Департамента на правосъдието на САЩ. Работя там от 2004 г. Преди това съм работил в централата на Световна банка във Вашингтон като анализатор по въпросите на управлението. Завършил съм Софийския университет, а след това и магистратура в Джорджтаунския университет със стипендия от Комисия Фулбрайт. В момента съм докторант по международно и публично право, а също така и преподавател по европейско съдебно сътрудничество по наказателни дела във Варненския свободен университет. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Вчера представихме Коларов на парламентарната група на ГЕРБ, на Парламентарната група на „Атака” и на Парламентарната група на ДПС. Сега оттук ще отиде в парламента да се представи и на групата на Мартин Димитров и ще се върне след това при мен.

Коларов, пожелавам ти успех.

Областните управители са свободни, моля да изчакате докато започне заседанието на Съвета за развитие.

Благодаря и на медиите. Надявам се, както ви обещах, че щом имам решение по казуса „Кушлев”, ще ви бъде предоставен. Благодаря.Точка 1

Проект на Постановление за преобразуване на държавни културни институти
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с внесения за разглеждане проект на Постановление на Министерски съвет се предлага преобразуване на държавни и общински културни институти на основание чл. 5, алинея 1, чл. 9б от Закона за закрила и развитие на културата. Причината, която налага приемането на проекта на Постановлението, е Решение №825 от 2009 г. на Общински съвет Димитровград за преобразуване на Държавен драматичен театър „Апостол Карамитев” – Димитровград, в Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” – гр. Димитровград.

С извършеното преобразуване ще се постигне подобряване на мениджмънта, координацията и общото администриране, финансиране и административно обслужващия персонал и уплътняване на творческата заетост на артистичните групи.

Предлагам Министерски съвет да обсъди и приеме представения проект на Постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 2.Точка 3

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление №175 на Министерски съвет от 1998 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Не променяме никакви суми по тези такси, така че няма да се отрази на държавния бюджет. Единствено синхронизираме текстове във връзка с промени в други закони.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА: Уважаеми госпожи и господа министри, на основание чл. 31, алинея 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на 48 деца без право на наследствена пенсия от починал родител. В Националния осигурителен институт са постъпили заявления от лица и решения на общински съвети за отпускане на персонални пенсии на деца, за които липсва законово основание за отпускане на наследствени пенсии по общия ред, тъй като починалите им родители не са имали необходимия осигурителен стаж или са получавали пенсия, която не може да преминава в наследствена. Издръжката на децата се затруднява и ги поставя в неблагоприятно социално положение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Свети Синод на Българската православна църква (Митрополит Инокентий) и др. срещу България (Жалба №412/03), „Георгиев и др. срещу България” (Жалба №4551/05), „Кънчев срещу България” (Жалба №16850/04), „Шипков срещу България” (Жалба №26483/04), „Делов срещу България” (Жалба №30949/04) и „Антоанета Иванова срещу България” (Жалба №28899/04)
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 5.Точка 6

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Тавитян срещу България” пред Европейския съд по правата на човека (Жалба №24361/06)
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 6.Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Столична община
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, да ви информирам накратко за една изключително благородна инициатива на Столична община, на МВР и на областния управителна област София. Става въпрос, че държавата предоставя безусловно един терен, на който Столична община ще полага временни грижи на конфискувани и безстопанствени селскостопански животни. В нашия град все още имаме каруци, все още имаме какво ли не.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №603 на Министерски съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Дянков!


СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерството на финансите предлага отлагане на тази точка и преработване на проекта за доклада, защото Министерство на земеделието и храните вече имат пет служители на дипломатически длъжности в Постоянното представителство в Брюксел. Така че създаването на тази допълнителна бройка трябва да бъде доста по-ясно мотивирано, за да може съответно и финансирането на тази бройка да е разчетено не само за тази година, а и за следващите години.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме за следващото заседание, за да може да се направи финансовият анализ.Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 9.Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2011-2013 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Министерството на културата поддържа бележките, дадени в хода на съгласуване на проекта със становището си. Предлагаме следните изменения и допълнения на програмата.

В чл. 10 след „всяка страна” да се постави запетая и да се добави текста „съгласно националното законодателство на съответната държава”.

Второ, предлагаме в чл. 36 след думата „изложби”да се добави „включително и”.

Накрая да се добави „за всяка отделна проява между заинтересованите компетентни институции на двете страни, които са разписани всички условия, необходими за провеждането на изложби”.

В чл. 37 предлагаме да се допълни със следния текст: „конкретни ангажименти и инициативи в областта на културното наследство и свързаните с тях финансови условия се съгласуват два месеца предварително със заинтересованите институции на съответната държава.”

Предвид горното предлагам Министерски съвет да приеме проекта на решение.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Приемаме тези бележки, ще ги отчетем и по този начин да приемем самия проект на спогодбата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката с направените от министър Рашидов уточнения.

Точка 11

Проект на Решение за одобряване на резултатите и протокола от първата сесия на Смесената българо-сръбска комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 21 и 22 февруари 2011 г. в София
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 11.Точка 12

Доклад относно одобряване на годишен доклад за изпълнението през 2010 г. на концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, и концесионния договор за защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин” – Ски зона с център гр. Банско”, сключени от министъра на околната среда и водите от името на държавата
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 12.Точка 13

Проект на Решение за приемане на годишен доклад за 2010 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 13.Точка 14

Проект на Решение за приемане на доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31 март 2011 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 14.Точка 15

Проект на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицери с висше офицерско звание от Българската армия, за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ от Министерство на отбраната и за удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ от Българската армия
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за проекти на четири решения, с които се предлага на президента за освобождаване от длъжност и от военна служба, считано от 27 май 2011 г. на генерал майор Георги Танев Георгиев – началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски” поради навършена пределна възраст, генерал майор Бойко Миланов Рабаджийски – началник щаба по осигуряване поддръжката, поради същата причина, считано от 3 юни 2011 г., когато навършва пределна възраст.

Предлага се капитан първи ранг Димитър Ангелов Ангелов – началник на Военноморското училище „Вапцаров” за назначаване на длъжност началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски” и удостояване с висше офицерско звание комодор.

Предлага се полковник Златко Тонев Златев – командир на 24-та вертолетна авиационна база, за удостояване с висше офицерско звание „бригаден генерал”.

Предложенията са съгласувани с президента.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря. Поздравявам ви и двамата с президента за добрите сигнали, които бяха пратени към армията от това учение вчера.

Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Постановление за отменяне на Правилника за устройство и дейността на университет с наименование Академия на Министерство на вътрешните работи, приет с Постановление № 344 на Министерски съвет от 2004 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 16.Точка 17

Проект на Решение за одобряване размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2012 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 17.Точка 18

Проект на Решение за безвъзмездно изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот –частна държавна собственост, представляващ гори и земи в гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас, необходим за реализиране на обект „Изграждане на самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване” за нуждите на Министерство на вътрешните работи - дирекция „Комуникационни и информационни системи”, свързан с националната сигурност, отбраната и изискванията на Европейския съюз за присъединяването на Република България към Шенген
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 18.Точка 19

Доклад относно прекратяване на правоотношенията между Република България и Japan Credit Rating Agency Ltd
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Преди около 10 години България е решила да използва четвъртата по големина рейтингова агенция, японска, за кредитни рейтинги. Това струва доста пари. Освен това от Япония не сме взимали заеми в продължение на тези десет години, а последните заеми бяха доста злощастни, помните от предишните две правителства за пристанища и т.н. Затова прекратяваме този договор. Продължаваме да имаме двете най-големи Мудис и Стандарт енд Пуърс, който имат и най-голям капацитет. Така че тук става въпрос за спестяване на пари.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19 .

Точка 20

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалната среща на министрите на образованието на Европейския съюз, проведена на 29 март 2011 г. в Гьодоло, Република Унгария
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Игнатов, понеже вчера беше обявено относно ваканциите на децата от 7 септември, от 1 септември, от 15 септември, ще ви моля, първо, да се направи много широк форум с родители, учители, педагози, психолози, ако щете една анкета сред самите деца, и едва тогава да се пуска в публичното пространство какво ли не. За кой ли път го казвам. Днес като чета вестниците: правят от 1 септември ще учат, от 7 септември ще учат, и след това излизат платените социолози и казват: правителството се колебае. Аз го научавам от новините, че някъде сте си говорили, че е възможно да се промени първият учебен ден.

А има теми, като първия учебен ден, който касае всички майки, хайде бащите по-малко са ангажирани. От сега хората започват да си викат „защо от 1 септември, ако отида на по-евтино море, кога ще доведа децата? Обмислено ли е всичко това?”

Помолих всички министри, когато подобни информации, касаещи големи групи хора, се пускат, нека да стане след обсъждане. И като дойдете в Министерски съвет и кажете: направихме това обсъждане с родители, с учители, с психолози, със самите деца, понеже е много дълъг първият срок, много къс вторият срок или искат повече да почиват за Коледа и Нова година, затова предлагаме да не е 15-ти, а да е 7-ми септември. Но това трябва да ни го предложите с необходимия анализ и тогава ние да кажем „Добре”.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Опасявам се, че не приемам тази критика. От ноември месец в министерството има работни групи, в които са родители, всички родителски организации, ученици – когато започна протеста още във Фейсбук който се готвеха да направят, педагози, психолози, учители.

БОЙКО БОРИСОВ: И какво решихте? Щом не приемаш критиките, какво предлагаш да вземем като решение на Министерски съвет?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Точно затова няма решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Като няма решение, защо говорите? Нали това обяснявам.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Вчера обсъждахме концепцията за образование.

БОЙКО БОРИСОВ: Обсъждайте си концепцията, но начинът, по който се представя, все едно че ние сме приели че от 1-ви или от 7-ми септември.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Не е така. Имаме анализ на всичките текстове. Единствено има бомбастично заглавие в един вестник, където казват „Режат ваканциите”, след което се казва: въпросът се обсъжда, има предложение от 1-ви септември …”

БОЙКО БОРИСОВ: Когато се повтори по всички сутрешни блокове не е само бомбастично заглавие във вестник, става бомбастична новина за всички. Защото всеки, който се подготвя за работа и с едно ухо слуша телевизията чува „Режат ваканциите”. Какво е усещането на тези хора – защо сега режат ваканциите.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Темата не е нова, това първо.

Второ, никъде вчера не е артикулирано това, което съобщават, тъй като имаме запис на срещата. Имаше форум във Варна, където се обсъждаше цялата концепция.

БОЙКО БОРИСОВ: Затова ще помолиш медиите, когато правят такива бомбастични заглавия, да ги правят след като е минало министерското постановление или е влязъл законът в парламента. В противен случай ни правят много лоша услуга.

Както между другото тази депутатка от Пещера, и съм казал да я махнат от зам.-председател на комисията, която карала децата да прави викторина. Между другото, ако някой от вас по тази тема го питат, най-малко БСП имат право да говорят за използване на децата за политическа агитация. Тяхната партия ме караше да ходя с червена връзка. Тяхната партия насила ме караше, те ми опорочиха детството. Как така? Тази партия, Станишев ще се изказва вчера, че ние, защото в някаква викторина в едно градче Пещера една депутатка направила. Да, безспорен скандал е, ние ще я санкционираме отвсякъде. Но точно тези, който ме караха да ходя с червена връзка! От къде накъде децата ще ходят с червени връзки? Защо не си посипете главата с пепел? Защо не отречете тези си години, където управлявахте тогава, а се водите 45-ти конгрес или 46-ти или 47-ми не ги знам и се наричат над стогодишна партия? Откъде накъде? Или ДПС, където казва Лютви Местан - тази партия да забрави, че е партия-държава. Те забравиха, че са партия-държава, защото 20 години бяха в управлението и ако не беше дошъл ГЕРБ още ДПС щеше да е в управлението. Ние извадихме партията-държава от управлението. Така че искам това да се знае.

Караджова, заповядай!

НОНА КАРАДЖОВА: За доста по-съвременни времена ще разкажа как се използват децата и бях възмутена от БСП за предизборни кампании на предишните парламентарни избори. В парка, който е в близост до дома ми, в който има много деца в юнско време се раздаваха балони на децата с хелий, на които пишеше и подканваха да подкрепят БСП и ако не подкрепят БСП съответно държавата ще отиде в не знам си каква Гербландия. Беше възмутително. Всички хора бяха възмутени.

БОЙКО БОРИСОВ: Напомняйте тези работи. Веднага реакция, веднага излизате и го обяснявате. Точно те ще имат думата да говорят! Как не съм го чул? Аз го чух в късните новини.

Ние, когато сгрешим, излизаме, признаваме си грешката, санкционираме и се поправяме. Те нямат нито една реакция, с която да са се поправили. Нито едните, нито другите.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Може ли да кажа нещо?

БОЙКО БОРИСОВ: Не. Ще го казваш там, където да те чуят хората.

Аз искам когато изляза оттук да знам кога е ваканцията на децата – 15-ти, 1-ви, 7-ми, и като ме питат, да съм мотивиран да го кажа.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Сега правим всенародни обсъждания на този закон, който в момента върви, и е хубаво хората да почувстват, че това е техният закон, а не моя. Те участват в това обсъждане.

БОЙКО БОРИСОВ: Никой няма контрол над медиите. ГЕРБ няма нито телевизия, нито радио, нито сайт, нито вестник и няма да дам и да направи. Затова, когато слезеш ти като министър, няма медия, която да ти откаже, да помолиш по един толкова деликатен въпрос каквото е възпитанието и почивката на подрастващото поколение, когато пишат или се изказват, да се придържат, нека да си напишат мнението на експертите какво е – едни от 1-ви, едни от 7-ми, едни от 15-ти, едни може да не искат да се учи изобщо, да има само ваканция, мнението на министъра какво е, за да го има в колонка с твоята снимка. Няма медия, която колкото и да е против нас, няма да ти откаже това. Това ми е упрекът към теб.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:Уважаеми колеги, предлаганите промени в закона целят няколко неща.

Първо, промени, свързани с обезпечаване достъпа на българските граждани до лекарства. Какво може да направим там. Лекарствата, които не се разпространяват на българския пазар при пациенти без алтернатива на лечение да бъдат заменени с лекарствен продукт, разрешен в страна членка на Европейския съюз.

Въвежда се едно 18-месечно предизвестие, когато дадено лекарство трябва да бъде изтеглено, ако реши притежателят да го изтегли, да ни уведомява. Това гарантира снабдяването с важни лекарства в България.

Група промени, свързани с режима, по който се регистрират. Създава се комисия по цени и реимбурсиране, която обединява двете комисии по позитивен списък и комисия по цените. Това от една страна намалява административната тежест и е в пълен синхрон с нещата, които прави правителството. От друга страна ще подобри работата.

Режим на разрешаване за търговия на дребно на лекарствени продукти, което в момента се администрира от Министерство на здравеопазването, преминава към Изпълнителната агенция по лекарствата. Регламентират се функциите на помощник-фармацевтите, начинът на регистрация на дрогериите, начинът, по който се калкулират цените и се образуват и множество други промени, които са твърде специфични. Законът е доста дълъг и промените са множество и значителни, и според мен много правилни.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря Ви, министър Константинов.

Приемаме точката 22.Точка 23

Проект на Решение за безвъзмездно изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, необходими за реализиране на обект „Базова станция на Министерство на вътрешните работи за изграждане на самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване” за нуждите на Министерство на вътрешните работи - дирекция „Комуникационни и информационни системи”, свързани с националната сигурност, отбраната и присъединяването на Република България към Шенген
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 23.
Точка 24

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление №156 на Министерски съвет от 2003 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 24.Точка 25

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Съкращаваме 8 длъжности в някои дирекции, прехвърляме ги към Дирекция „Информационни системи” във връзка с направените по-рано тази година подобрения в информационните връзки между НАП и „Митници” заради касовите апарати и т.н. и ние си увеличаваме капацитета, но това не води до ново увеличаване на хора, а в същите рамки.

Току-що в парламента на второ четене е приета промяната в Закона за хазарта, така че Държавно предприятие „Лотарията” се слива с Българския спортен тотализатор, говорили сме за тези административни оптимизации. С тази оптимизация, като влязох първия ден като министър, имаше осем агенции, сега вече са само пет. Така че с 37.5 % съм съкратил броя на агенциите, за които отговаря Министерството на финансите.

БОЙКО БОРИСОВ: Изключително важен закон, не случайно не пипан, не случайно с много обструкции, не случайно блокиран. Ние възлагаме и в следващите месеци да направим така, че от приходите и 10% от залаганията, които са за футбол, да отидат към професионалната футболна лига плюс още способи, както в момента тотото изгражда много детски площадки, спортни в страната, имаме една много голяма програма, но е изключително важен закон, така че благодаря на депутатите за това, че го приеха и дават възможност да се работи в тази посока. За информация ви казвам, че от тотото средно правим по 20-30 милиона повече печалба на година от това, което заварихме. Сега с тази оптимизация аз мисля, че ще се увеличат още доста приходите.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ за Япония
БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на външните работи.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Във връзка със земетресението в Япония правителството на Япония се обърна с молба за помощ за пострадалите към международната общност и чрез Центъра за мониторинг и информация на Европейската комисия беше отправено искане от японска страна конкретно за предоставяне на легла.

Във връзка с това съгласно процедурите на общностния механизъм за гражданска защита Европейската комисия отправи предложение към България за предоставяне на 168 броя легла с искане за помощ и от другите страни членки.

Общата стойност на хуманитарната помощ е 15 960 лева, 168 броя легла по 95 лева единична цена.

Хуманитарната помощ ще бъде предоставена от Българския червен кръст. Транспортирането по суша до Франкфурт ще се извърши с транспортни средства на другите страни членки, поради което за българската страна няма финансови задължения за транспорт.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 26.Точка 27

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 година за отпускане на хуманитарна помощ за Япония.
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Господин премиер, предоставяме 200 хиляди лева за хуманитарна помощ за Япония за подпомагане последствията от ядрената трагедия и цунами трагедията в Япония.

БОЙКО БОРИСОВ: Общо ли се събират?

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Да, за да можем да отговорим на това, че за 20 години - 17 милиона евро са ни дали японците и другите съображения са ясни и не е нужно да отнемаме повече време.

БОЙКО БОРИСОВ: И хич да не са ни дали, ние сме милостив народ и във всички случаи когато има нужда някъде по света правим всичко възможно да помагаме и в момента Министерството на външните работи прави едно добро дело. Ще видите, че в тази посока помагаме и на места, които на пръв поглед са далеч от нас, но навсякъде живеят хора.

Приема се точка 27.Точка 28

Проект на Решение за временно изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командировани служители в задграничните представителства на Република България
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин премиер, Министерството на външните работи анализира ситуацията и прави промени с оглед на намаляване на риска в някои държави, така че 15 на сто увеличение за дългосрочно командировани служители и техните семейства в Судан, Израел, Палестина и Йемен, 25 на сто в още по-рискови зони като Афганистан, Ирак и Либия и се преустановява заплащането на допълнителни командировъчни за Иран, Ливан, Пакистан, Косово и Алжир предвид на това, че е намалена степента на риск за нашите служители и техните семейства.

БОЙКО БОРИСОВ: В Япония имаме хора в посолството, които въпреки радиацията и кризата ние сме от държавите, които не са си затворили посолството и работи в пълен синхрон. По дипломатически път от името на всички колеги от правителството поздравете и Калоян Махлянов - Котоошу за помощта и за мъжкото поведение и за това, че остана в Япония да подпомага тези, които му дадоха бял хляб да яде. Това е едно много почтено момче, така че специални поздрави да му бъдат изпратени от всички нас.

Приема се точка 28.Точка 29

Доклад относно необходимост от изграждане на защитна мрежа между Република България и Република Турция с оглед ограничаване разпространението на болестта шап
БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, тъй като внесох за разглеждане тази точка на оперативно заседание в миналия Министерски съвет в момента правя предложение да вземем решение на Министерския съвет да бъде изградена гранична мрежа между Република България и Република Турция с дължина 181 километра, както и ремонтиране на съществуващата мрежа за дължина 28,5 километра с оглед ограничаване разпространението на шап и други заразни болести.

Областните управители на областите Бургас, Хасково и Ямбол да организират изграждането на граничната мрежа на територията на тяхната област. Министерството на земеделието и храните да предостави на областните управители на съответните области техническите спецификации за изграждане на граничната мрежа. Министерството на финансите да осигури финансов ресурс с размер до 7 милиона лева за финансирането на дейностите по точка 2 по бюджетите на съответните структури и изграждането на защитната мрежа да бъде осъществено не по-късно от месец октомври 2011 година поради факта, че вирусът на шап се разпространява при по-ниски температури. Моля за вашето решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Министерството на вътрешните работи чрез „Гранична полиция”, чрез „Жандармерията” да осигури при изграждането охраната на строителството на мрежата и след това нейната цялост, за да не стане така, че да дадем един „кош с пари” и още докато се прави да мине някой да я открадне, защото тя е в обезлюдени райони.

Министерството на външните работи още веднъж да информира турската страна, че става въпрос за селскостопанска мрежа за селскостопански животни.

Министър Найденов, кой пуска тези съобщения – снайперисти ще гонят луди крави с хеликоптери? Кой си играе с тази информация и кой я предава. Изпратете трима ловджии, които за един час ще свършат работата, аз го чета и ме хваща срам.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: И мен ме е срам, защото вчера на пресконференция на Агенцията по храните не знам в какъв контекст директора го е казал. Бил се е чул с главния секретар на МВР и е обсъдил това.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, уволнявайте, наказвайте защото ще ви уволня и ще накажа вас.

Правителството работи изключително добре и ако се замислите какви са ударите и какви са гафовете на правителството, които ни ги приписват в публичното пространство, няма един свързан с работата ни. Едното беше с Калинка, после беше послушването на Танов, после беше с три дни бързината на Трайков да съобщи нещо, което след три дни стана точно това, което той искаше. Снайперисти крави ще целят. Ваканции преди да сме решили кога ще бъдат.

От ГЕРБ депутатка решила, че прави викторина и торта, с което ще повдигне ръцете на ГЕРБ и ще спечелим изборите като е дала една торта, да им се чуди човек на акъла на всички тези работи.

В същото време огромни усилия във всичко и виждате колко неща в условията на криза правим.

Плевнелиев поздравявам те за интервюто. Това беше изречението, което ми липсваше когато исках да отговоря на Станишев. Хората не ядат асфалт, но, като няма асфалт, после изобщо няма какво да ядат. Защото същите тези, които ни питат, че хората не ядат асфалт сутринта гледах за едно село, където кметът е поставил да се пазят дупките, а за да не пазят дупките Дянков трябва да даде пари за асфалт и да ги асфалтираме. Как ще ми отговори Станишев, Доган и компания, че сме на 135 място по пътища, а ГЕРБ е от година и половина на власт. Преди това са били социалисти, комунисти, депесари – къде са им пътищата? Нали са много отворени, без пътища и инфраструктура, какъв бизнес се прави и какво развитие на икономиката ще има, туризъм и всичко останало.

Приема се точка 29.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Сега е моментът да кажа, че другата седмица няма да има заседание на Министерския съвет. Следващото заседание е на 4 май 2011 година.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница