Заседание на Обс -златица на 16. 12. 2011г. /петък/ от 16: 30 часа в заседателната зала на Община Златица при следния д н е в е н р е дДата22.01.2019
Размер25.73 Kb.
#111463
ТипЗаседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

Председател GSM 0887 477974, техн. сътрудник тел./факс (0728) 60 230

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg; www.zlatitsa.bg

ДО

Г-н / г-жа .…………………….……………

………………………………………………УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам редовно заседание на ОбС –Златица на 16.12.2011г. /петък/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Златица при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Актуализация на общински бюджет 2011 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

2. Приемане наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

3. Приемане списък на сгради, публична общинска собственост, за застраховка 2011 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

4. Определяне заплатите на кмета на община Златица и председателя на ОбС-Златица.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

5. Определяне заплатите на общинските съветници.

Докл. инж. Стоян Генов – председател на ОбС-Златица

6. Обсъждане предложение на общинския съветник инж. Тодор Чомпалов относно изплащане заплати на общинските съветници от 2010 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

7. Разглеждане на докладна записка относно наредбата за определяне на местните данъци и промилите за определяне на такса битови отпадъци за 2012 година

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

8. Разглеждане на постъпили молби за отпускане на социални помощи.

Докл. Цанка Варгелова – председател на ПК „Образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, здравеопазване и социална политика”

9. Становище на ПК „Местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията” по приемане на наредба за управление на общинските пътища.

Докл. Асен Згуровски – председател на ПК „Местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията”

10. Становище на ПК „Местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията” по решение на Административен съд-София област.

Докл. Асен Згуровски – председател на ПК „Местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движениетои противодействие на корупцията”

11. Информация относно молба вх. № 26-00-117/24.11.2011 г. на «Девон стил» ООД, гр. Златица.

Докл. Димитър Харалампиев – председател на ПК „Устройство на територията, пътна мрежа, транспорт и околна среда”

12. Разглеждане на върнати: Решение №9 и Решение №10 на ОбС, приети с Протокол №2 от проведено заседание на 28.11.2011г. на ОбС-Златица, за ново обсъждане. Решенията са върнато със Заповед № АО-377 от 14.12.2011г.

Докл. инж. Стоян Генов – председател на ОбС-Златица

13. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ

Председател на ОбС - Златица
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница