Заседание на Общински съвет Божурище на 05. 05. 2016 г. /четвъртък/, от 14: 00 часа в нч „Христо Ботев-1934 - малък салон, гр. Божурище при следния д н е в е н р е дДата26.10.2018
Размер47.58 Kb.
#99571
ТипЗаседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА


С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 05.05.2016 г. /четвъртък/, от 14:00 часа вНЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват имот №033006, местност „Радован”, с.Гурмазово, общ. Божурище за промяна предназначението му от горски фонд в площадка за временно съхранение на хумус - Докладна записка рег. № Д-113/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват имот №033007, местност „Радован”, с. Гурмазово, общ. Божурище за промяна предназначението му от горски фонд в площадка за временно съхранение на чисти земни маси - Докладна записка с рег.№ Д-114/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Обявяване на УПИ I-за парк, кв. 91 по плана на гр. Божурище, общ.Божурище за публична общинска собственост - Докладна записка рег. № Д-115/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията на община Божурище - Докладна записка рег. № Д-116/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Подписване на меморандум за сътрудничество между „БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ” ЕООД и Община Божурище - Докладна записка рег. № Д-117/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Промяна в общинския бюджет за 2016 година - Докладна записка рег. № Д-118/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Уведомление за разпределението на променените бюджети за 1-во тримесечие на 2016г. - Докладна записка рег. № Д-119/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2015г. на общинско търговско дружество „Божур-фарма” ЕООД - Докладна записка рег. № Д-120/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.” - Докладна записка рег. № Д-121/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Определяне на представители в комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани - Докладна записка рег. № Д-122/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Приемане на списък на жилищата собственост на Община Божурищe - Докладна записка рег. № Д-123/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем - Докладна записка рег. № Д-124/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Надка Иванова Ушагелова, Радка Иванова Тенчева, Минка Иванова Желева, Георги Иванов Георгиев, Лина Тодорова Джананова, Надежда Тодорова Филипова и Милена Робертова Димитрова, съсобственици на УПИ ХХІ88, кв.9 по ПР на с.Росоман, общ.Божурище - Докладна записка рег. № Д-125/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски път №159014 по КВС на с. Хераково за въздушно трасе на електропровод НН от стълб на клон „А” на МТП „Хераково-гробище” до нов стълб пред УПИ І-160006, кв. 42, с. Хераково, общ. Божурище - Докладна записка рег. № Д-126/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Кабел 20kV от ВЕП 20kV „Гурмазово” до проектен БКТП, нова мрежа на трасе на електропровод НН от нов БКТП в УПИ III-023044, кв. 47 до УПИ III-357, кв. 40, с.Гурмазово, община Божурище, по полски път №№ 000042, 000039, 023033, 000050, 000081 по КВС на с. Гурмазово, общ. Божурище - Докладна записка рег. № Д-127/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват имот №033059, местност „Падина”, с.Пожарево, общ. Божурище за промяната на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - Докладна записка рег. № Д-128/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват имот №019159, местност „Долен Соват”, с. Пролеша, общ. Божурище за промяната на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - Докладна записка рег. № Д-129/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Приемане на отчетите за осъществените дейности през 2015 година и изразходваните средства от читалищата на територията на Община Божурище, Софийска област - Докладна записка рег. № Д-130/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Награждаване на учители с „Почетен знак на община Божурище” - Докладна записка рег. № Д-131/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Обявяване на УПИ I-общ. за обществено обслужване, кв. 22 по плана на гр.Божурище, общ. Божурище за публична общинска собственост - Докладна записка рег. № Д-132/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Именуване на улица в землището на с.Хераково - Докладна записка рег. № Д-133/27.04.2016г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. Учредяване право на строеж в полза на „БАЛКАМ ГРУП” ЕООД за изграждане склад в УПИ І промишлени нужди, кв. 21 по плана на гр. Божурище - Докладна записка рег. № Д-134/27.04.2016 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище


 1. РазниЗаседание на комисии:
Заседание на комисии в НЧ „Христо Ботев 1934” – ритуална зала гр.Божурище
Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч
Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч
Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч
Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч
Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

03.05.2016г. /вторник/ от 14.30ч
28.04.2016 г. Председател на ОбС:

гр.Божурище /В. Симеонов /
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница