Заседание на Общински съвет град Добрич. Тази година публичното обсъждане премина през следните етапи: I етапДата19.10.2018
Размер104 Kb.
ТипЗаседание
До
Общински съвет

Град ДобричПротокол
от

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2011 и проекто–бюджет’2012


Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет'2011 и проекто-бюджет'2012 на Община град Добрич се проведе за четиринадесети пореден път в изпълнение на новите изисквания в чл.11 ал. 6 и чл.30 ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.17, ал.2 от ЗМСМА. Съгласно Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община град Добрич, публичното обсъждане се организира като дискусии с предварително оповестен график, на които бяха поканени НПО, представители на бизнеса, младежи, хора с увреждания, хора от третата възраст.

Община град Добрич откри телефoнна линия за идеи, мнения и предложения на гражданите. Беше сформиран екип от общински експерти, който организира и участва в публичното обсъждане. След провеждане на етапите, на свое заседание екипът обобщи резултатите от предложенията и мненията на гражданите. Протоколът съдържа конкретни предложения, които ще се обсъждат в постоянните комисии и на заседание на Общински съвет град Добрич.

Тази година публичното обсъждане премина през следните етапи:I ЕТАП - Обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2011 година и проекто-бюджета за 2012 г. с Неправителствени организации, граждани, хора с увреждания и пенсионери.
В срещата, която се проведе на 26. 01. 2012 г. в Голямата заседателна зала на Община Добрич взеха участие:


 1. “ХобиСклуб” – Иван Тодоров

 2. Неправителствена организация на хора с увреждания „Клуб Чечи” – Владин Бенков

 3. Областен съюз на пенсионерите – Марин Драгнев

 4. Членове на пенсионерските клубове „Димят”, „Европейски гласове”, „Добруджански глас”

 5. Граждани

 6. Представители на средствата за масова информация - Радио „Добруджа”, Дарик радио, вестниците „Нова Добруджанска трибуна”, „Добруджанска трибуна”, интернет – портал www.dobrichonline.comКонкретни предложения, които да залегнат в бюджет’2012 г.:
Пламен Николов:

1. В Програмата за капиталови разходи на общинския бюджет за 2012 г. да се предвидят средства за изграждане на тротоарна настилка по улица «Хан Тервел» или да се извърши ремонт на съществуваща до състояние, в което ще е годна за ползване.

2. Да се предвидят средства за възстановяване на детската площадка в Рилските блокове на принципа на публично-частното партньорство, за ограждането и оборудването. Предложена е подписка от живущите в квартала.
Господин Георгиев:

1. Да бъде извършен цялостен ремонт на пътната настилка в местността „Гаази баба”. Може и по линията на публично– частно партньорство.

2. Да се осигури от общината място за строеж на трафопост, с цел отстраняване на ниското напрежение на захранването в местността „Гаази база”.

3. Да бъде направен план на местността „Гаази база” за улична регулация.

4. Да бъдат подменени уличните лампи (начупени) в местността „Гаази база”.
Марин Драгнев:

1. Да се извършва контрол от страна на общината по отношение на течовете на вода в града.

2. Да се преразгледат данъците и такса смет, като размера се определя въз основа на броя на живущите в едно домакинство.
Валентин Цонев:

1. Да се изгради пътната инфраструктура и да се извършат дейности по благоустрояването по ул. Силистра, бл. 55. Предложена е подписка на живущите.


Стоян Бъчваров:

1. Да се извършва по-голям контрол на фирмата, осъществяваща уличната хигиена в града.

2. Да се реконструират тротоарните нстилки по улиците «Л. Каравелов», «Славянска» и до Стария орех.
Атанас Атанасов:

1. Да се създаде общински фонд „Здраве”, като средствата заделени в него се отпускат за стипендии на младите специалисти, работещи в болницата, с цел завършване на специализацията им. С младите специалисти да бъде сключен договор, който да ги задължава да практикуват в МБАЛ - Добрич минимум 5 г. след придобиване на специалността.


Пенсионерски клуб «Европейски гласове»

1. Да се заделят средства за газификация на Клуба, тъй като е в близост до детска градина, която е газифицирана и не са необходими много средства.

2. Да бъдат съкратени щатовете към дейността за пенсионерските клубове, като самите пенсионери имат готовност да поддържат сградния фонд.
Иван Тодоров – Председател на УС на ХобиСклуб
Да се заделят средства за:


 1. Проекти на юридически лица с нестопанска цел, като се продължи идеята за финансиране на граждански инициативи от бюджета на Община град Добрич с цел решаване проблеми на местната общност;

 2. Дистанционно озвучаване на светофари с цел подобряване на мобилността на слабовиждащи и незрящи хора;

 3. Екопътека на здравето в градски парк „Свети Георги” за незрящи , където ще могат самостоятелно да се придвижват;

 4. Частична рехабилитация на тротоарната настилка по улица „Любен Каравелов” в участъка от улица „Независимост” до Детска ясла № 4;

 5. Преасфалтиране на вътрешна пътека /разрушена от многократни ремонти на ВиК/ в двора на Детска ясла № 4 от портала до входа на НПО „ХобиСклуб”

 6. Да се продължи с изграждането на рампи, поставянето на скосени бордюри както и сигнална маркировка на стълбите на институциите.II ЕТАП – Дискусия с младежи и младежки организации:
Срещата с младите хора се проведе на 26 януари от 16.00 часа в Голямата заседателна зала
В публичното обсъждане взеха участие:

1. Светломир Петров – представител на Агитката на Футболен клуб «Добруджа1919»2. Представители на Общински младежки център
Участниците предложиха:
Светломир Петров:

 1. Община Добрич да увеличи в бюджета за тази година средствата за спорт и спортни дейности, за да не се отнемат средства от един спорт за сметка на друг.

 2. Община Добрич да увеличи средствата за издръжка на ФК «Добруджа 1919», а в най – лошия случай параметрите да останат непроменени. Да се търсят възможности за увеличаване на бюджета на ФК «Добруджа1919».

 3. Да се осигурят средства за закупуване и монтиране на светлинно табло и осветление на стадион «Дружба».


Общински младежки център:


 1. Да се търсят възможности за увеличаване на бюджетните средства на Общински младежки център и при възможност дейностите да се дофинансират.


Миглена Евгениева Георгиева – Ръководител и хореограф на NNS crew хип-хоп
1. Да се извършат ремонтни дейности на голямата зала на Общински младежки център, която е най – приспособената зала в Добрич за танци. Да се осигурят средства за отопление, ремонт на покрива, тъй като е в окайващо състояние и има течове, да се ремонтира дограмата и съблекалните, за да могат децата да танцуват в по–нормални условия. В голямата зала репетират редица танцови формации като Ансамбъл «Добротица», NNS crew хип-хоп и класически балет.


III ETAП – Публично обсъждане на отчета за 2011 г. и проекто–бюджета за 2012 г. с представители на бизнеса
Обсъждането с бизнеса се проведе на 27 януари в бизнес – залата на Община Добрич. В него взеха участие:


 1. Георги Николов – Управител на ПГ „Комерс”ООД

 2. Митко Митев – Управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД

 3. Атанас Атанасов –Общински съветник и собственик на „Атанасов груп” ООД

 4. Галя Митева – Общински съветник и управител на Интернешънъл Асет Банк

 5. Божанка Вуцова – Председател на постоянната комисия „Бюджет и финанси” към Общински съвет град Добрич

 6. Васил Атанасов – „Жилфонд – инвест” ЕООД

 7. Пейчо Пейчев – Изпълнителен директор на „Овчарски плаж”АД

 8. Калоян Костадинов - член на Изпълнителния съвет на Европейския студентски съюз


Представителите на бизнеса предложиха:
Георги Николов, ПГ „Комерс”:


 1. Да се увеличат средствата, които Община Добрич субсидира за безплатните карти на хората с увреждания от 11.83 лв. на 25 лева, тъй като реалната стойност на картите е по – висока.

 2. Да се увеличат средствата, които Община Добрич отпуска на транспортните фирми за карти на пенсионери над 70 години от 8 лв. на 15 лв, за да се стигне цена до 25 лева на карта.

 3. При възможност в бюджет 2012 г. да се заложат субсидии, освен за общинското дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД и за другите фирми, които превозват ученици от 1 до 6 клас, чийто превоз в момента е безплатен.


Атанас Атанасов, „Атанасов груп”:


    1. Община Добрич да предвиди стимулиране и подпомагане на местния бизнес и по– конкретно производствените предприятия, които поддържат годишна база средно – списъчен състав над 30 заети лица с данъчни облекчения в края на годината между 5 и 10% от местните данъци и такси. Това намаление може да обхваща няколко налога с цел да бъде стимулиран местния бизнес да запази персонала и да генерира приходи.

    2. Под егидата на община Добрич и с финансовото участие на бизнеса да бъде издаден местен бизнес каталог, който да се предлага на различни форуми и борси с цел промотиране на възможностите на местния бизнес и възможностите за инвестиции на общината.

    3. Да има равнопоставеност в субсидирането от община Добрич на картите за учениците от 1 до 6 клас.


Калоян Костадинов:

1. Община Добрич да осигури общински средства за стимулиране на младото предприемачество: съфинансиране на проекти, разработени от млади хора.

2. При възможност в Брюксел да се създаде представителство на Община град Добрич, с цел по-близък достъп до Еврофондовете.


Пейчо Пейчев, „Овчаровски плаж” АД:

1. Да се заделят общински средства с цел стимулиране на бизнеса, който осигурява работни места. Общината да генерира дейности, които биха довели до решаване на проблема с безработицата като намаляване на размера на МДТ за фирмите, които започват бизнес и такива, които разиват бизнес.2. Общината да стимулира изграждането на акционерни дружества на основата на селското стопанство, като например има в тях наличен капитал.
Галя Митева:

 1. Общината да разделя проектите, финансирани по европейските проргами на лотове и заданията към тях за обществените поръчки да се разработват така, че да дадат възможност да се включат фирми от местния бизнес, за да може да се подкрепя и стимулира бизнеса.

 2. Предоставяне на данъчни облекчения на фирми, заделили минимум 10% за научна и развойна дейност на база годишен отчет от предходната година.


Инж. Митко Митев


 1. Предвиждане на средства за ЕООД «Тролейбусен транспорт» за закупуване на микробуси, които да заместят част от тролейбусите, които ще бъдат спрени при изпълнение на водния цикъл.

 2. Да се увеличат средствата за компенсиране на безплатните карти за хората с увреждания.

 3. Да се увеличат средствата за компенсиране намалението на картите на пенсионерите над 70 г.

 4. Предвид лошото състояние на контактната мрежа е необходимо увеличаване на средствата, предвидени за нея. Поради факта, че при изпълнение на водния цикъл ще има участъци от контактната мрежа, които няма да се изпозлват и ще може спокойно да се извърши капитален ремонт.

 5. Да се построят тоалетни на крайните спирки на градския транспорт.


Предложения получени на откритата телефонна линия 600 416 и на електронните пощи priemna@dobrich.bg, dobrich@dobrich.bg


 1. Община Добрич да осигури средства за решаване на проблемите, свързани с амортизираната ВиК мрежа и осигуряване на нормално водоподаване.

 2. Да се налагат по – големи санкции за замърсяване на околната среда и нарушителите да бъдат обявявани публично.

 3. Да се санкционират фирми и изпълнители, които не възстановяват уличната настилка след извършени ремонти.

 4. Да се подобри инфраструктурата в кварталите.


В Електронните медии:
В радио „Добруджа” и Дарик Радио се излъчиха предавания с открити телефонни линии с участието на Зам.кмета „Финанси и общинска собственост” Иван Колев за представяне на отчета за 2011 г. и широко популяризиране на приоритетите при формиране на общинския бюджет за 2012 г. .

Предложенията на гражданите и бизнеса се свеждат до:


 • Община Добрич да осигури средства и проекти за подобряване на инфраструктурата и благоустрояване на кварталите.

 • Община Добрич да създава политики и условия за стимулиране на местния бизнес.

 • Да продължат активните дейности на Община Добрич за създаване на условия и достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

 • Да се увеличат бюджетните средства за спорт и спортни дейности.

 • Да се активизират дейностите на Община Добрич, свързани с проекти на основата на публично – частни партньорства.

 • Община Добрич да налага по – строг контрол на замърсителите на околната среда и на фирмите, които не възстановяват уличната настилка след ремонтни дейности.


27. 01. 2012 г.

ПГ/СП
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница