Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново ОтносноДата22.07.2016
Размер140.18 Kb.
#1219
ТипЗаседаниеОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. “Възраждане” № 6

тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12

http://www.kaloianovo.org/

E-mail: kaloianovo@mail-bg.comЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС

ДО

32-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КАЛОЯНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Александър Кръстев Абрашев

Кмет на Община Калояново
Относно: Изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2013 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,
Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси ” Кметът на общината изготвя годишния отчет по за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане в общинския съвет.” Отчета за изпълнение на бюджета Ви е представена със Справки – приложения № 1, съдържащ информация за касовото изпълнение на бюджета за приходите, разходите, трансферите, дефицита / излишъка и финансиране на дефицита / излишъка към 31. 12. 2013 г. Разработена е в лева по Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности по уточнен план и отчет.

І . П Р И Х О Д И.
Приходите по бюджета на Община Калояново към 31. 12. 2013 г. възлизат на 5 902 066 лв. при уточнен план за годината 6 075 000 лв. Изпълнението спрямо уточнения годишен план е на 97,2 %.

Структурата на приходите е следната.

1. Приходи с държавен характер –  3 359 369 лв. изпълнение спрямо уточнения годишен план – 3 327 355 лв. - на 100.9 %, в това число:

1.1. Собствени приходи – 26 905 лв. при план за годината 26 743 лв. – изпълнение на 100.6 %, в това число приходи и доходи от собственост ( § 24-00 ) – 17 063 лв., други неданъчни приходи ( § 36 -19 ) – 10 177 лв. и дарения ( § 45-01 ) – 25 лв. Това са приходи по делегираните бюджети на училищата и платени данъци върху приходите (§ 37-02 ) - (-360) лв.

1.2. Трансфери от ЦРБ ( § 31-00 ) – 3 145 776 лв. изпълнение спрямо уточнения годишен план – 3 147 576 на 99,9 %, в това число:


 • Обща субсидия и други трансфери за делегирани от държавата дейности от Републиканския бюджет ( § 31-11 ) – 2 969 284 лв.

 • Получени от общините целеви трансфери от ЦБ с код по СЕБРА 02 ( § 31-28 ) – 109 329 лв., в това число:

- Трансфер за ученически превози – 105 936 лв.

- Трансфер за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания – 3 393 лв.

1.3. Трансфери между бюджетни сметки ( § 61-00 ) – 67 163 лв., в това число:


 • Трансфер от Дирекция Регионална служба по заетостта Пловдив по програми за осигуряване на заетост ( § 61-05 ) – 44 712 лв.

 • Трансфер от Областна администрация Пловдив за провеждане на референдум – 9 242 лв.

 • Трансфер от Областна администрация Пловдив за провеждане на избори 2013 г. – 13 955 лв

 • Възстановен трансфер на Министерството на образованието и науката неусвоена сума по Национална програма ” Без свободен час ” от 2012 г. - 746 лв

1.4. Временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове (§76-00 ) – възстановени - 23 980 лв..

1.5. Целеви средства на разпореждане ( § 88-00 ) – 31 740 лв., в това число: средства на разпореждане от/за извънбюджетни сметки ( § 88-03 ) – 31 740 лв. Това са наличните средства предоставени от МОН по проекти ” УСПЕХ ” и ” Подобряване качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ” . Приходите и разходите по тези проекти се отчитат по ИБСФ – код 42 - КСФ

1.6. Преходен остатък от 2012 г. – 130 968 лв.

До 31. 12. 2013 година Министерството на финансите е направило корекции на взаимоотношенията с Централния републикански бюджет за дейностите на държавна отговорност в размер на 253 665 лв., в това число: по § 31-11 увеличение в размер на 142 536 лв. и по § 31-28 увеличение в размер на 111 129 лв. Информация за писмата от Министерството на финансите Ви е представена със Спрака – приложение № 4

2. Приходи с общински характер – 2 542 697 лв. Изпълнение спрямо уточнения годишен план – 2 747 645 лв. е на 92,5 %, в това число:

2.1. Данъчни приходи – 374 715 лв.при годишен план 331 400 лв. – изпълнение на 103,7 %

2.2. Неданъчни приходи – 1 056 464 лв. при уточнен годишен план 1 215 250 лв. – изпълнение на 86,9 %.

2.3. Обща изравнителна субсидия от ЦРБ ( § 31-12 ) – 717 700 лв., при годишен план 717 700 лв. – на 100,0 %.

2.4. Субсидия от РБ за капиталови разходи ( § 31-13 ) – 254 300 лв., при годишен план 254 300 лв. – изпълнение на 100,0 %.

2.5. Получени от общините целеви трансфери от ЦБ с код по СЕБРА 01 ( § 31-18 ) – 4 929 лв. това са средства за покриване на 80 % от платените лихви и такси по обслужването на дълга към ФЛАГ ЕАД.

2.6. Предоставен трансфер на Община Карлово по отчисления съгласно чл. 60, ал.2 и чл. 64, ал.1 от ЗУО ( § 61-02 ) – ( - 67 937 ) лв.

2.7. Предоставени трансфери за общински принос при изпълнение на проекти финансирани със средства по оперативни програми на Европейския съюз (§62-02 ) – (- 52 861 ) лв. Трансферите са за следните проекти:

- Проект ” Корекция на река Пикла в село Калояново, община Калояново ” – 47 541 лв.

- Проект ” Развитие и реализация ” на ЕСФ – 26 лв.

- Проект ”Благоустроянаве площади в с. Дуванлий и с. Дълго поле” по ПРСР 2007 – 2013 г. – 3 758 лв.

- за обект ”Благоустрояване- площади в с. Бегово и с. Песнопой” по ПРСР 2007 – 2013 г. – 1 535 лв..

2.8. Получен трансфер от ПУДООС (§ 64-01 ) – 31 937 лв., от тях 21 962 лв. за рекултивация на сметището в с. Калояново и 9 975 лв. за възстановяване на зона за отдих в парка в центъра на с. Житница.

2.9. Предоставени временни безлихвни заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове (§76-00 ) – 25 084 лв. възстановени.

2.10. Заеми от дуги лица в страната ( § 83-00 ) – (- 45 288 ) лв., в това число:


 • Възстановени дългосрочни заеми на Фонд ” ФЛАГ ” – ( - 45 288 ) лв.

2.11. Преходен остатък от 2012 г. – 234 654 лв.

До 31. 12. 2013 г. са направени следните корекции на плана за приходите, както следва:

- Със Заповед № 92 / 03. 04. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 и 11 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г. служебно е актуализиран бюджета на Община Калояново в частта за местните приходи с 1 000 лв., в това число по § 45-01 “ Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната “ – 1 000 лв.

- Със Заповед № 177 / 25. 06. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 и 11 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г. служебно е актуализиран бюджета на Община Калояново в частта за местните приходи с 7 700 лв., в това число по § 45-01 “ Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната “ – 7 700 лв.

- С Писмо № ФО - 25 / 02. 07. 2013 г. на МФ е предоставен целеви трансфер от Републиканския бюджет по § 31-18 в размер на 1 389 лв. за покриване на разходите за лихви и такси по обслужване на дълга към Фонд ФЛАГ за периода януари – март 2013 г.

- С Писмо № ФО - 30 / 02. 08. 2013 г. на МФ е предоставен целеви трансфер от Републиканския бюджет по § 31-18 в размер на 1 282 лв. за покриване на разходите за лихви и такси по обслужване на дълга към Фонд ФЛАГ за периода април – юни 2013 г.

- С решение № 210 на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 25 от 29. 08. 2013 г. е приет актуализиран бюджет на Община Калояново за 2013 г. в размер на 5 989 456 лв., в това число за делегираните от държавата дейности 3 207 343 лв., за общинските дейности – 2 690 648 лв., за дофинансиране на държавните дейности – 91 465 лв.

- С Писмо № ФО - 46 / 30. 10. 2013 г. на МФ е предоставен целеви трансфер от Републиканския бюджет по § 31-18 в размер на 1 182 лв. за покриване на разходите за лихви и такси по обслужване на дълга към Фонд ФЛАГ за периода юли – септември 2013 г.

- С Писмо № ФО - 65 / 18. 12. 2013 г. на МФ е предоставен целеви трансфер от Републиканския бюджет по § 31-18 в размер на 1 076 лв. за покриване на разходите за лихви и такси по обслужване на дълга към Фонд ФЛАГ за периода октомври – декември 2013 г.

- С решение № 233 на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 29 от 19. 12. 2013 г. е приет актуализиран бюджет на Община Калояново за 2013 г. в размер на 6 047 098 лв., в това число за делегираните от държавата дейности 3 303 529 лв., за общинските дейности – 2 662 969 лв., за дофинансиране на държавните дейности – 80 600 лв.

- Със Заповед № 405 / 21. 12. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 и 11 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г. служебно е актуализиран бюджета на Община Калояново в частта за местните приходи с 3 000 лв., в това число по § 45-01 “ Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната “ – 3 000 лв.

ІІ . Р А З Х О Д И

Разходите по бюджета на Община Калояново към 31. 12. 2013 г. възлизат на 5 648 615 лв. при уточнен годишен план 6 075 000 лв. Изпълнение на 93,0 %. Структурата на разходите по отговорности, функции, дейности и параграфи е следната ( Приложение № 1 – част ІІ ):

1.Разходи за делегирани от държавата дейности – 3 195 665 лв. при уточнен годишен план 3 327 355 лв., изпълнение на 96,0 %. Разпределението им по функции е следното:

1.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 556 397 лв. Изпълнение 100,0 % от плануваните.

1.2. Отбрана, сигурност, полиция - извършени разходи в размер на 64 972 лв. Изпълнение 83,9 %.

1.3. Образование – извършени разходи в размер на 1 896 117 лв. Изпълнение 95,3 %.

1.4. Здравеопазване – извършени разходите в размер на 71 791 лв. Изпълнение 89,8 %..

1.5. Социални грижи - извършени разходи в размер на 535 085 лв. Изпълнение 96,8 %.

1.6. Спорт и култура – извършени разходи 68 303 лв. Изпълнение 100,0 %

Преразходи по отделните функции, дейности и параграфи над утвъддения бюджет няма.

2. Разходи за общинските дейности възлизат на 2 383 112 лв. при уточнен план за годината 2 667 045 лв. – изпълнение 89,4 %, разпределени по функции, както следва:

2.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 540 952 лв. Изпълнение 89,4 %, в това число разходите за Общинския съвет възлизат на 101 598 лв. Изпълнение 95,8 %.

2.2. Отбрана и сигурност – разходи в размер на 24 925 лв. – изпълнение 83,9 %

2.3. Образование – разходи в размер на 319 309 лв. - изпълнение 90,0 %.

2.4. Социални грижи - разходи в размер на 109 179 лв. Изпълнение 96,9 %.

2.5. Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство, опазване на околната среда и устройство на територията – разходи в размер на 1 109 516 лв. Изпълнение 86,3 %

2.6. Спорт и култура – разходи в размер на 113 807 лв. изпълнение 94,5 %

2.7. Икономически дейности – разходи в размер на 159 263 лв. Изпълнение 84,5 %

2.8. Разходи некласифицирани в другите функции – разходи в размер на 6 161 лв. Изпълнение на 95,7 %.

Преразходи по отделните функции, дейности и параграфи над утвърдения бюджет няма.

3. Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи са в размер на 72 838 лв. при уточнен план 80 600 лв. – изпълнение 90,4 % разпределени по функции, както следва.

3.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 24 581 лв. Изпълнението е 98,3 % от плануваните.

3.2. Образование - извършени разходи в размер на 23 258 лв. Изпълнение 80,2 %.

3.3. Социолно осигуряване и грижи – 4 999 лв. Изпълнение на 75,7 %

3.4. Култура – разходи в размер на 20 000 лв.. Изпълнение 100,0 % от плануваните.

Извършени разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в размер на 1 533 551 лв. при уточнен план за годината 1 539 762 лв. – изпълнение 99,5 %, Информацията за направените разходи по обекти и източници на финансиране, Ви е представена със справка Приложение № 2. Източниците на финансиране на обектите, е както следва: 1. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи – 254 300 лв.

 2. Собствени бюджетни средства – 226 676 лв., в това число от приходи от продажби на нефинансови активи по § 40 – 172 360 лв.

 3. Средства от ПУДООС – 31 937 лв.

 4. Трансфер от Министерството на регионалното развитие – 40 000 лв.

 5. Средства от оперативните програми на Европейския съюз – 237 905 лв.

 6. Средства от ДФ Земеделие по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. – 742 733 лв.

За текущи ремонти са направени разходи в размер на 185 555 лв., от тях 15 404 лв. – ремонт на общински сгради; 26 027 лв. – Ремонт на сградите на детските градини; 9 398 лв. – ДВД Горна Махала; 50 000 лева - ремонти по уличната мрежа; 56 140 лв.- за ремонт и поддържане на улично осветление; 6 625 лв. – ремонт на сграда за ДСП Горна Махала; 12 000 лв. ремонт на отводнителен канал в с. Дълго поле и 16 586 лв. – по предписания за гробищните паркове.

По решение на общинския съвет са изплатени помощи в размер на 18 200 лв., в това число:

1. Еднократна помощ за раждане на дете – 71 деца по 200 лв. – 14 200 лв.

2. Други помощи по решение на ОбС – 12 случая за 4 000 лв.

До 31. 12. 2013 година са правени следните корекции по бюджета, както следва:

1. Със Заповед № 92 / 03. 04. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 и 11 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

2. Със Заповед № 177 / 25. 06. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 и 11 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

3. С решение № 210 на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 25 от 29. 08. 2013 г. е приет актуализиран бюджет на Община Калояново за 2013 г. в размер на 5 989 456 лв., в това число за делегираните от държавата дейности 3 207 343 лв., за общинските дейности – 2 690 648 лв., за дофинансиране на държавните дейности – 91 465 лв.

4. Със Заповед № 251 / 12. 09. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

5. С решение № 233 на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 29 от 19. 12. 2013 г. е приет актуализиран бюджет на Община Калояново за 2013 г. в размер на 6 047 098 лв., в това число за делегираните от държавата дейности 3 303 529 лв., за общинските дейности – 2 662 969 лв., за дофинансиране на държавните дейности – 80 600 лв.

6. Със Заповед № 405 / 21, 12. 2013 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за общинските бюджети и делегирани права с т. 10 от Решение № 145 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 19 / 28. 02. 2013 г са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг Кмета изготвя отчет за състоянието на общинския дълг, който е неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета. Информацията Ви е представена със справка Приложение № 3УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси, отчетът за изпълнението на бюджета, следва да бъде придружен и от отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз. Информацията Ви е предствавена със справка Приложение № 4 съдържащ информация за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за приходите, разходите, трансферите, дефицита / излишъка и финансиране на дефицита / излишъка към 31. 12. 2013 г. Разработена е в лева по Единната бюджетна класификация, съответно за средствата от Националния фонд и средствата от ДФ Земеделие по уточнен план и отчет.

Към 31. 12. 2013 г. Община Калояново е направила разходи по проекти финансирани със средства по Оперативни програми на Европейския съюз, както следва:

1. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Алтернативи ” на ЕСФ за 42 месеца. Получен е трансфер в размер на 113 566 лв. Разходите са в размер на 113 604 лв. Наличност в началото на периода 38 лв. Отчетени са в дейност 562 ” Личен асистент ”.

2. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Развитие и реализация ” на ЕСФ. Получен трансфер (§63-01) в размер на 64 262 лв., трансфер от бюдета (§62-01) – 26 лв. Възстановен е временен безлихвен заем от бюджена в размер на 7 930 лв. Разходите са в размер на 56 358 лв. и са отчетени в дейност 533 ” Други програми за временна заетост ”.

3. По ОП ” Човешки ресурси ” училищата на територията на общината са включени в проекти ” Подобряване качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ”. ” УСПЕХ ”, ” Нов Шанс за успех ” и ” Квалификация на педагогическите специалисти ” . Получени са трансфери между ИБСФ § 63-01 в размер на 339 838 лв. Усвоени разходи в размер на 229 086 лв., въстановени заеми на бюджетите 23 980 лв. Наличните средства са по бюджетните сметки на тези училища и са в размер на 31 740 лв. В отчетна група ИБСФ – КСФ са отчетени по § 88-03 ” Средства на разпореждане от/за извънбюджетни сметки ” със знак (-).

4. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ”Помощ в дома” и е получен трансфер в размер на 123 848 лв., лихви в размер на 24 лв. и ползван временен безлихвен заем от бюджета в размер на 13 799 лв. Разходите са в размер на 137 671 лв. и са отчетени в дейност 561 ”Социален асистент”

5. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Ново начало ” и е получен е трансфер в размер на 3 913 лв. Разходите са в размер на 3 913 лв. и са отчетени в дейност 532 ”Програми за временна заетост ”.

6. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ”Подкрепа за заетост”. Получени финансиране ( § 63-01) в размер на 15 529 лв. и ползван заем от бюджета в размер на 4 942 лв. Разходите са в размер на 20 471 лв., отчетени в дейност 532 ”Програми за временна заетост ”.

7. По ОП ” Човешки ресурси ” четири детски градини участват в Проект ”Квалификация на педагогическите специалисти”. Получено финансиране ( § 63-01) в размер на472 лв. и ползван заем от бюджета в размер на 446 лв. Разходите са в размер на 918 лв. и са отчетени в дейност 311 ”ЦДГ и ОДЗ”

8. По ОП ” Регионално развитие ” е сключен договор за изпълнение на Проект ”Корекция на река Пикла в село Калояново, община Калояново ” на стойност 583 078 лв. Получено финансиране (§ 63-01) в размер на 304 133 лв. и въстановени лихви (§ 63-02) – 42 лв., трансфер на общински принос (§ 62-01) – 47 541 лв. Възстановен безлихвен заем на бюджета – 62 310 лв. Разходите са в размер на 289 359 лв. Сумите са отчетени в дейност 619 ”Други дейности по благоустрояването”. Наличности: в началото на периода 36 лв.

9. С Разплащателна агенция към ДФ ” Земеделие ” Община Калояново е подписала за изпълнение на 4 договора по мярка 321 и 322. Приходи от лихви в размер на 2 109 лв., Временен безлихвен заем от бюджета на общината 25 970 лв. Преходен остатък от 2012 г. – 2 092 656 лв., а в края на периода 3 361 259 лв. Възстановен трансфер на ДФ Земеделие (§63-02) – 193 995 лв.Ползван е трансфер от бюджета на общината в размер на 5 293 лв. Извършени са разходи в размер на 748 026 лв., в това число:

- за обект ”Благоустрояване площади в с. Дуванлий и с. Дълго поле” – 315 586 лв.

- за обект ”Благоустрояване площади в с. Бегово и с. Песнопой” – 390 080 лв.

- за обект ”Път Калояново – Житница ” – 10 800 лв.

- за обект ”Изграждане на ПСОВ в селата Ръжево Конаре и Житница” – 31 560 лв

Разходите са отчетени в Дейност 827 ”Развитие на селските райони”.

10. Три от училищата на територията на общината имат сключен договор с ДФ Земеделие по проект ”Училищен плод”. Получено е финансиране в размер на 5 669 лв. и извършени разходи 5 669 лв. Отчетени са в Дейност 322 ” Общообразователни училища ”.

От изнесеното до тук, ви предлагам да приемете следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 52 и чл. 53 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протокол от общественото обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2013 г. от 26. 03. 2014 г. и Становище от Протокол № от .03.2014 г. на Постоянната комисия по бюджета, икономиката, финансите, общинската собственост, европроекти към ОбС Калояново по отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2013 г.
Р Е Ш И:
1.Приема отчета по бюджета на Община Калояново за 2013 година в размер на 5 648 615 лв., както следва:

/ Съгласно колона ” отчет – общо ” на приложение № 1 Част І /

І. Собствени приходи и помощи - 1 427 084 лв.

В това число: 1. Данъчни приходи - 343 715 лв.

 2. Неданъчни приходи - 1 083 369 лв.

ІІ. Разходи - 5 648 615 лв.

В това число: 1. За делегираните от държавата дейности - 3 192 665 лв.

 2. За дофинансиране на държавните дейности - 72 838 лв.

 3. За общинските дейности - 2 383 112 лв.

/ Съгласно колони ” отчет ” на приложение № 1 Част ІІ разпределен по отговорности, функции, дейности и параграфи /

ІІІ. Трансфери ( субсидии, вноски, временни заеми ) - 4 122 908 лв.

В това число:


 1. Субсидии от Републиканския бюджет - 4 055 542 лв.

 2. Трансфери между бюджетни сметки - 39 226 лв.

 3. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове - ( - 52 861 ) лв.

 4. Трансфери от ПУДООС - 31 937 лв.

 5. Безлихвенни заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове - 49 064 лв.

ІV. Дефицит / излишък - (- 98 623 ) лв.

V. Финансиране на дефицита ( излишъка ) - 98 623 лв.1.1. Приема отчета за разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи за 2013 г. в размер на 1 533 551 лв. / съгласно редове ” отчет” на Приложение 2, по обекти и източници на финансиране /

1.2. Приема командировачните разходи за 2013 г. на Кмета на Общината в размер на 157,00 лв. и Председателя на Общинския съвет в размер на 197,00 лв.

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2013 година

/ Съгласно приложение № 3 /3.Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Калояново за 2013 г. в размер на 1 660 105 лв., както следва:

/ Съгласно колона ” отчет – общо ” на приложение № 4 Част І /

І. Собствени приходи и помощи -   2 133 лв.

В това число:

1.Неданъчни приходи - 2 133 лв.

ІІ. Разходи - 1 660 105 лв.

В това число:

1.За проекти финансирани със средства от Националния фонд за средства от Европейския съюз - 906 410 лв.

2.За проекти финансирани със средства от ДФ ” Земеделие за средства от Европейския съюз - 753 695 лв.

/ Съгласно колони ” отчет ” на приложение № 3 Част ІІ разпределен по източници на средствата от Европейския съюз, Оперативни програми, дейности и параграфи /

ІІІ. Трансфери ( субсидии, вноски, временни заеми ) - 2 958 241 лв.

В това число:

1.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове - 52 861 лв.

2.Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове - 2 954 444 лв.

3. Безлихвенни заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове - ( - 49 064 ) лв.
ІV. Дефицит / излишък - 1 300 269 лв.

V. Финансиране на дефицита ( излишъка ) - ( - 1 300 269 ) лв.С УВАЖЕНИЕ:

инж. Александър Абрашев

Кмет на Община Калояново/
ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел “ БФУС “
Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница