Заседание на Общински съвет Камено на 29. 11. 2012 година /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на Общината при проект за дневен редДата13.01.2018
Размер53.14 Kb.
#45538
ТипЗаседание


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
ПОКАНА
На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква ПЕТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 29.11.2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общината при проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно:Отчет на дейността на кметско наместничество с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на населеното място.

Докл:Михалена Георгиева

Км.наместник нас.Тръстиково,общ. Камено
2.Докладна записка относно:Отчет на дейността на кметско наместничество с.Ливада, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на населеното място.

Докл:Ангел Радев

Км.наместник на с.Ливада,общ. Камено
3.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметско наместничество с.Желязово, общ. Камено по административно- правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и мероприятията по хигиенизирането и благоустрояване на населеното място за

=2=

периода м.І.2012г.-м.Х.2012г.

Докл:Меджит Мехмет

Км.наместник на с.Желязово, общ. Камено
4.Докладна записка относно:Отчет на общинската администрация за административното обслужване на населението и за работата с писмата, сигналите и жалбите на гражданите от община Камено.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
5.Докладна записка относно:Предоставяне на свободните общински мери, пасища и други площи, годни за паша за индивидуално ползване на земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
6.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Константиново, община Камено за отглеждане на пчелни семейства.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
7.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот.частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
8.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено

=3=

9.Докладна записка относно:Отводнителен канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
10.Докладна записка относно:Даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
11.Докладна записка относно:Даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
12.Докладна записка относно:Удължаване срока на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на уличната мрежа гр.Камено” финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г. поради удължаване срока на договора на безвъзмездна финансова помощ.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
13.Докладна записка относно:Актуализиране на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Камено.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
14.Докладна записка относно:Увеличаване дофинансирането с местни приходи на безплатните превози на деца и ученици до 16 годишна възраст в Община Камено.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
=4=

15.Докладна записка относно:Прехвърляне на гласувани средства за гориво от РУП Камено на Областна дирекция на МВР-Бургас.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
16.Докладна записка относно:Актуализация на строителна програма и капиталови разходи на Община Камено за 2012г. за проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на уличната мрежа гр.Камено”.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
17.Докладна записка относно:Актуализация на капиталови разходи на Община Камено за 2012г.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
18.Докладна записка относно:Актуализация на строителна програма и капиталови разходи на Община Камено за 2012г.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
19.Докладна записка относно:Определяне размера на местни данъци и такси за 2013 година.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
20.Докладна записка относно:Одобряване на коригиран проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в землището на с.Полски извор, Община Камено.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
21.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 026025 „ За спортна

=5=

площадка за игри на открито”, местност „Юртлука” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
22.Докладна записка относно:Заявление от „Минерал процесинг” ООД, чрез управителя Костадин Димитров Георгиев,

за одобряване на проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 030039, за „ Добив на строителни материали /кариерен пясък/ в находище „Кариерата”, местност „Черковната кория” в землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас.

Докл:инж.Стефан Бонев

Кмет на Община Камено
23.Докладна записка относно:Искане за провеждане на местен референдум в с.Черни връх за отделяне на населеното място от Община Камено и преминаването му към Община Бургас.

Докл:Стойка Драганова

Председател на ОбС Камено
24.Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................

/Ст.Драганова/

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на населението.Каталог: UserFiles
UserFiles -> Седмичен информационен бюлетин
UserFiles -> Седмичен информационен бюлетин
UserFiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
UserFiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
UserFiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
UserFiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
UserFiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
UserFiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница