Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. БорисоваДата30.08.2017
Размер235.53 Kb.
ТипЗаседание


Общински съвет Т Р Ъ Н
протокол № 16
Днес 28.11.2013 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън.

На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н.Кадънкова и Д.Борисова.

Присъстваха още:Ст.Алексиева - Кмет на Община Трън;Цв.Цветкова-Зам.кмет на Община Трън; кметски наместници; служители от общинската администрация и граждани.
Д-р В. Шишкова – Председател на Общински съвет, откри заседанието и предложи дневен ред.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с 9 гласа „за”, Общински съвет Трън прие като точка 10 , точка 11 и точка 12 в Дневния ред, внесени извънредни докладни, а именно –

Т. 10. Предложение за издаване на запис на заповед (без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер) от Община Трън в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане в размер на 263 069.22 лв. (двеста шестдесет и три хиляди и шестдесет и девет лева и двадесет и две стотинки ), по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG161РО001/4.1-04/2010/037, проект: „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Т. 11. Вземане на решение за удължаване на срока на Договор за кредит №КК-13-82 от 23.05.2013 г. с „Банка ДСК” ЕАД за окончателното разплащане по фактури на Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-107 „Строителство на парк за отдих, Туристически информационен център, реконструкция на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която ще обслужва нуждите на Туристическия информационен център”, по сключен договор за субсидия № РД-02-29-244/ 02.08.2011г. и Анекс към договора - № РД-02-29-244(1)/ 27.02.2012г по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия 2007-2013 г.” първа покана.

Т. 12. Приемане на решение за предоставяне право на прокопаване в имот-публична общинска собственост, представляващ улица с ОТ 59 - 57 , в село Филиповци.
Д-р В. Шишкова – Председател на Общински съвет, предложи дневен ред с направеното допълнение.


1. Определяне на представител на Община Трън във „Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Перник.

Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС2. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи общинска собственост за 2014г.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън3. Даване на съгласие за частично изменение на СХЕМА на терените за поставяне на временни обекти по чл.56, ал.2 от ЗУТ по ул.”Петко Д.Петков”гр.Трън.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Трън за 2013г.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън5. Приемане на решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост на Община Трън, представляващ част от първи етаж на административната сграда на Община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Вл. Тричков „№1

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън6. Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост на Община Трън, представляващ Терен за поставяне на временен обект по чл.56,ал.2 от ЗУТ в УПИ І-за комплексно жилищно строителство, трафопост и обслужващи дейности, кв.81 по ПУП на гр.Трън, кв.Мурговица, съгласно одобрената схема на гл.архитект, с площ от 20 кв.м.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън7. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост и одобряване на продажната му цена, находящ се в село Ломница.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън8. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на Община Трън.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън9. Прекратяване на съсобственост в УПИ ­ІІ-2 в кв.1 по рег.план на село Лялинци.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън10. Предложение за издаване на запис на заповед (без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер) от Община Трън в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане в размер на 263 069.22 лв. (двеста шестдесет и три хиляди и шестдесет и девет лева и двадесет и две стотинки ), по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG161РО001/4.1-04/2010/037, проект: „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън11.Вземане на решение за удължаване на срока на Договор за кредит №КК-13-82 от 23.05.2013 г. с „Банка ДСК” ЕАД за окончателното разплащане по фактури на Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-107 „Строителство на парк за отдих, Туристически информационен център, реконструкция на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която ще обслужва нуждите на Туристическия информационен център”, по сключен договор за субсидия № РД-02-29-244/ 02.08.2011г. и Анекс към договора - № РД-02-29-244(1)/ 27.02.2012г по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия 2007-2013 г.” първа покана.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън12. Приемане на решение за предоставяне право на прокопаване в имот-публична общинска собственост, представляващ улица с ОТ 59 - 57 , в село Филиповци.

Внася Ст.Алексиева-Кмет на Община Трън


На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 9 гласа „за” Общински съвет Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №171

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Така предложения дневен ред без изменения и допълнения.
Първа точка. Определяне на представител на Община Трън във „Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Перник.

По материала отношение взеха Д-р В.Шишкова,Ст.Алексиева и С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие


Р Е Ш Е Н И Е № 172

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА Общински съвет Трън УПЪЛНОМОЩАВА Станислава Асенова Алексиева Кмет на Община Трън да представлява Община Трън във „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник.Втора точка. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи общинска собственост за 2014г.

По материала отношение взеха Ст.Алексиева и С. Иванова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
Р Е Ш Е Н И Е № 173
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии на база Горскостопанския план на Общинско предприятие „Трънска гора” утвърден със Заповед №РД-05-130/29.03.2013г. на РДГ Кюстендил .

2. Общински съвет – Трън приема обема на ползване от горските територии общинска собственост за 2014г. да бъде в размер на 39 000 плътни м.куб. лежаща маса в това число: 16 000 пл.м.куб. иглолистна и 23 000 пл.м.куб. широколистна дървесина.

Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с Горскостопанския план на Общинско предприятие „Трънска гора” утвърден със Заповед №РД-05-130/29.03.2013г. на РДГ Кюстендил и изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове.
Трета точка. Даване на съгласие за частично изменение на СХЕМА на терените за поставяне на временни обекти по чл.56, ал.2 от ЗУТ по ул.”Петко Д.Петков”гр.Трън.

По материала отношение взеха Ст.Алексиева и Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №174
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Трън:

1. Дава съгласие за частично изменение на СХЕМА на терените за поставяне на временни обекти по чл.56, ал.2 от ЗУТ по ул.”Петко Д. Петков” гр.Трън като терен №4 се заличава , с което се променя площта на терен №3, който става 115кв.м.


Четвърта точка. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Трън за 2013г.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №175

На основание чл.8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Трън приема актуализация в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2013г., съгласно Приложение№1.Приложение №1

Към т.І. Продажба

по ред от год. програма

имот

Площ


описание

1.

70.

УПИ ІV-170, кв.18 по рег. план на с. Ломница, с площ от 481 кв.м. заедно с построената в него сграда за бивше училище със ЗП от 190кв.м.


Терен -481 кв.м. сграда ЗП 190 кв.м.

Терен и сграда

Към т.ІІ. Под наем
по ред от год. пр.

имот


площописание

1.

171.

Обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, за развитие на туристическа и ресторантьорска дейност, състояща се от фоайе, ресторантска зала, сервизни помещения, кухненски блок с подготвително помещение и умивални помещения, с обща площ за наемане от 292 кв.м.(двеста деветдесет и два кв.м.)


292 кв.м.

Обществено обслужване

2.

172.

Терен с площ от 20 кв.м. /двадесет кв.м./ за поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ в УПИ І- за комплексно жилищно строителство, трафопост и обслужващи дейности, кв.81 по ПУП на гр. Трън, кв.Мурговица

20 кв.м.

Обществено обслужване

3

173.

Земеделски имот с. Шипковица № 025001

198.423дка

Земеделски имот

4

174.

Земеделски имот с. Шипковица № 012009

72.209дка

Земеделски имот

5

175.

Земеделски имот с. Шипковица № 010001

53.771дка

Земеделски имот

6

176.

Земеделски имот с. Шипковица № 014001

44.691дка

Земеделски имот

7

177.

Земеделски имот с. Шипковица № 017001

78.818дка

Земеделски имот

8

178.

Земеделски имот с. Шипковица № 010026

144.118дка

Земеделски имот

9

179.

Земеделски имот с. Шипковица № 026213

104.589дка

Земеделски имот

10

180.

Земеделски имот с. Шипковица № 017012

84.739дка

Земеделски имотКъм т.ІV. Съсобственост
по ред от год. програма

имот

Площ

Кв.м.


описание

1.

3.

27/1197 ид.части от УПИ ІІ-2, кв. 1 по рег. план на с. Лялинци

27/1197ид.ч.

ид.части от УПИ ІІ-2, кв. 1 по рег. план на с. Лялинци,

Пета точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост на Община Трън, представляващ част от първи етаж на административната сграда на Община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Вл. Тричков „№1.

По материала отношение взе Н.Манчев и С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №176
1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляваща: Обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №1/03.02.1994 г.на Кмета на Община Трън, за развитие на туристическа и ресторантьорска дейност, състояща се от фоайе, ресторантска зала, сервизни помещения, кухненски блок с подготвително помещение и умивални помещения, с обща площ за наемане от 292 кв.м.(двеста деветдесет и два кв.м.)

2. Обектът се отдава за развитие на туристическа и ресторантьорска дейност за срок от 5 /пет/ години.

3. Общински съвет гр.Трън на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява началната цена на месечния наем на посочения обект да е в размер на 584,00 лв /петстотин осемдесет и четири лева /, определена по реда на Наредбата за базисни наемни цени на общински нежилищни имоти на община Трън.

4. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за отдаване под наем на имота съгласно чл.14, ал.2 от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаване.


Шеста точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост на Община Трън, представляващ Терен за поставяне на временен обект по чл.56,ал.2 от ЗУТ в УПИ І-за комплексно жилищно строителство, трафопост и обслужващи дейности, кв.81 по ПУП на гр.Трън, кв.Мурговица, съгласно одобрената схема на гл.архитект, с площ от 20 кв.м.

По материала отношение взе Н.Манчев и С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №177
1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, а именно: Терен с площ от 20 кв.м. /двадесет кв.м./ за поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ в УПИ І- за комплексно жилищно строителство, трафопост и обслужващи дейности, кв.81 по ПУП на гр. Трън, кв.Мурговица, целият с площ от 6525 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1198/26.10.2009 г.на Кмета на Община съгласно одобрена схема на гл.архитект, чрез тръжна процедура - публичен търг с явно наддаване са срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна цена от 14,00лв./четиринадесет лева/ месечен наем.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.Седма точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост и одобряване на продажната му цена, находящ се в село Ломница.

По материала отношение взеха Ст.Алексиева, Н.Манчев и С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №178
І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Трън отменя следното свое решение , а именно:

1.Решение №109, І, т.2 от 29.10.2008г. на Общински съвет Трън.

ІІ. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. УПИ ІV-170 /четвърти за имот сто и седемдесет/ в кв.18 /осемнадесет/, целият с площ от 481 кв.м. /четиристотин осемдесет и един кв.м./, по регулационния план на с. Ломница, заедно с построената в него сграда за бивше училище, със ЗП от 190 кв.м. , едноетажна, паянтова, със сутерен, актуван с АЧОС 3970/21.08.2013г., при първоначална тръжна цена в размер на 7003,00лв / седем хиляди и три лева/.

ІІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.

Осма точка. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на Община Трън.

По материала отношение взеха С.Иванова , О.Тодоров, Г.Тодорова, Ст.Алексиева и Д-р В.Шишкова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №179
1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал. 4 и чл.37п от ЗСПЗЗ и чл.85 , ал.1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ , конкретизирани по местонахождение, НТП , категория и площ за всеки поземлен имот, както следва:


№ по ред

землище

Имот

по КВС


НТП

Кате-гория

Площ

дка


1.

с.Шипковица

025001

Изоставена нива

10

198,423

2.

с.Шипковица

012009

Пасище, мера

10

72,209

3.

с.Шипковица

010001

Пасище, мера

10

53,771

4.

с.Шипковица

014001

Пасище, мера

10

44,691

5.

с.Шипковица

017001

Ливада

10

78,818

6.

с.Шипковица

010026

Пасище, мера

10

144,118

7.

с.Шипковица

026213

Изоставена нива

10

104,589

8.

с.Шипковица

017012

Ливада

10

84,739

2. Началната тръжна цена при отдаването под наем е съгласно решението на общински съвет Трън за определяне на началните тръжни цени за земи от ОПФ.

3. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

Девета точка. Прекратяване на съсобственост в УПИ ­ІІ-2 в кв.1 по рег.план на село Лялинци.

По материала отношение взе Н.Манчев и С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №180
1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1,т.2 и чл.46, ал.3 от НРУРОИ и съгласно оценка от оценител, изработена по реда на чл.22,ал.3 от ЗОС, Общински съвет Трън дава съгласието си да се продаде следният имот-частна общинска собственост

1.27/1197(двадесет и седем върху хиляда сто деветдесет и седем квадратни метра)идеални части от УПИ ІІ-2(втори отреден за имот две), целият с площ от 1197 кв.м., находящ се в кв.1 по рег.план на с.Лялинци, актуван с АчОС 4070/09.10.2013г на съсобствениците Младен Петров Цветков;Николина Д.Павлова;Иван Д.Павлов съгласно нот.акт №97, т.І, д.№153/1986г.и у-ния за н-ци изх.№94-00-1436/30.05.2013г. и №1558 и 1557№23.10.12 при цена 200,00лв./двеста лева/с ДДС.

ІІ.Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Десета точка. Предложение за издаване на запис на заповед (без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер) от Община Трън в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане в размер на 263 069.22 лв. (двеста шестдесет и три хиляди и шестдесет и девет лева и двадесет и две стотинки ), по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG161РО001/4.1-04/2010/037, проект: „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

По материала отношение взе Ст.Алексиева

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - заС 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №181
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161РО001/4.1-04/2010/037 за проект: „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Общински съвет Трън,
РЕШИ:
1. Общински съвет-Трън одобрява внесеното от Кмета на община Трън – Станислава Асенова Алексиева, предложение за издаване на „Запис на заповед”, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, която „Запис на заповед” обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161РО001/4.1-04/2010/037 и е платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 263 069.22 лв. (двеста шестдесет и три хиляди и шестдесет и девет лева и двадесет и две стотинки) в срок до 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161РО001/4.1-04/2010/037, сключен на 16.03.2012г. между Община Трън и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.
2. Възлага на Кмета на община Трън да подпише – „Запис на заповед”, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 263 069.22 лв. (двеста шестдесет и три хиляди и шестдесет и девет лева и двадесет и две стотинки), обезпечаващи пълния размер на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161РО001/4.1-04/2010/037 - проект: „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”, както и извърши всички необходими действия по законосъобразното изпълнение на решението.
3. Възлага на Кмета на Община Трън да подготви всички необходими документи за получаване на авансовото плащане по договор с рег. №: BG161РО001/4.1-04/2010/037 и да представи същите пред Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Единадесета точка. Вземане на решение за удължаване на срока на Договор за кредит №КК-13-82 от 23.05.2013 г. с „Банка ДСК” ЕАД за окончателното разплащане по фактури на Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-107 „Строителство на парк за отдих, Туристически информационен център, реконструкция на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която ще обслужва нуждите на Туристическия информационен център”, по сключен договор за субсидия № РД-02-29-244/ 02.08.2011г. и Анекс към договора - № РД-02-29-244(1)/ 27.02.2012г по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия 2007-2013 г.” първа покана.

По материала отношение взеха Ст.Алексиева , Л.Макариев, З.Захариева, О.Тодоров

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №182
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските бюджети и чл.3, чл.5, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Трън
РЕШИ :
1. Община Трън да сключи Анекс към Договор за кредит №КК-13-82 от 23.05.2013 г. в размер на 400 000 лв. с „Банка ДСК” ЕАД за удължаване на крайния срок за погасяване на кредита на 25.12.2013 г.

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Трън да подготви искането за удължаване на срока на кредита, да го подаде в клон на „Банка ДСК” ЕАД и да подпише анекс към договора за кредит както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.Дванадесета точка. Приемане на решение за предоставяне право на прокопаване в имот-публична общинска собственост, представляващ улица с ОТ 59 - 57 , в село Филиповци

По материала отношение взеха Ст.Алексиева ,О.Тодоров

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова -за

4.Румяна Викторова -за

5. Сашка Иванова - за

6. Павел Нонев - за

7. Олег Тодоров - за

8. Кирил Драгомиров - за

9.Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №183
1. На основание чл. 67 във връзка с чл.64, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Трън дава съгласието си Сдружение Абланица, Булстат 176548783, с адрес на управление с. Филиповци, да изгради за своя сметка чрез разкопаване и полагане на подземна инфраструктура отвеждащ канал за пречистени води от пречиствателна станция, находяща се в УПИ ХІ-153, кв.5 по рег. план на с. Филиповци и заустване в дере, преминаващи през имот – публична общинска собственост, улица с ОТ 59-57 в село Филиповци.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимото за издаване на съответните разрешителни. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.
Тринадесета точка.Питания.
Питания не бяха отправени.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д-р В. Шишкова/

ТЕХН. СЕКРЕТАР:

/А.Станкова/


Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Автошарж Румен Горанов е ококорил очи за пъстроцветието на света под щастливия знак на съзвездието „Лъв


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница