Заседание на педагогическия съвет на 25. 09. 2014 г. Съдържание 2 глава първа 3 Общи положения 3 глава втора 3страница1/7
Дата18.03.2017
Размер0.52 Mb.
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5   6   7


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – РУСЕ

Русе – 7000, ул. „Д-р П.Берон”, №20 тел. 082 834 647, e-mail: ouvazov@abv.bg

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК
ЗА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА

приет на заседание на педагогическия съвет

на 25.09.2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 2

ГЛАВА ПЪРВА 3

Общи положения 3

ГЛАВА ВТОРА 3

Устройство и дейност 3

ГЛАВА ТРЕТА 4

Права и задължения на училището 4

Р а з д е л I. Общи разпоредби 4

Р а з д е л II. Училище 5

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 5

Организация на учебно-възпитателния процес 5

Раздел І. Форми на обучение 5

Р а з д е л ІІ. Организационни форми 6

Р а з д е л IIІ. Учебно време 7

Р а з д е л IV. Форми за проверка и оценка 8

Р а з д е л V. Завършване на клас и степен на образование 10

Р а з д е л VI. Преместване на ученици 12

ГЛАВА ПЕТА 12

Участници в учебно-възпитателния процес 12

Р а з д е л І. Учители и възпитатели 12

Р а з д е л ІI. Ученици 16

Р а з д е л III. Родители 23

ГЛАВА ШЕСТА 24

Управление и ресурсно осигуряване 24

Р а з д е л І. Органи на управление 24

Р а з д е л II. Училищно настоятелство 25

Р а з д е л III. Ученически органи за управление и самоуправление 25

Р а з д е л IV. Училищна документация 26

Р а з д е л V. Училищно имущество 26

Р а з д е л VI. Учебници 26

Р а з д е л VII. Финансиране 26

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 27

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положенияЧл. 1 Настоящият правилник се основава на ЗНП, Правилника за прилагане закона на народната просвета ППЗНП /с настъпилите промени на основание постановление № 162 от 30.06.2009 г./, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/ и Наредба № 6/1998 год. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование; Наредба № 3/2003 г. за системата на оценяване; Наредба № 4/2003 г. за документите за системата на народната просвета, Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 2 С този правилник се определят структурата и функциите на училищното ръководство, организацията и ръководството на образователния процес, правата и задълженията на учениците, учителите и родителите.

Чл. 3 Правилникът за дейността на училището (ПДУ) е задължителен за директора,помощник-директорите, учителите, учениците, служителите в ОУ ”Иван Вазов”, както и за всички други лица, намиращи се на негова територия .

ГЛАВА ВТОРА

Устройство и дейностЧл. 4 Училището е основно общообразователно учебно заведение и осигурява:

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2. условия за образование и възпитание на учениците и развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на науката, спорта и изкуствата;

3. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

4. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

5. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

6.изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

7. завършване на определените в ЗНП степени на образование.Чл. 5 Училищното обучение се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл. 6 (1) Образованието в ОУ ”Иван Вазов” е светско и не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(2) В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети.

(3) Могат да се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка, като обучението се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на МОН.

Чл. 7 (1) Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

(2) Ученици, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език в училището съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум.Чл. 8 (1) Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст; продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование, нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

(2) Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.


Чл. 9 (1)Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България;

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма;

(3) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл. 7, ал. 2 от Закона за народната просвета възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 10 (1) Училището съвместно с финансиращия орган осигурява подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

1. По смисъла на ППЗНП “ученици със специални образователни потребности” са ученици с обучителни трудности, със сензорни, физически, множество увреждания и др.

2. В училището може да се осигури интегрирано обучение в паралелка  до 2 ученика със специални образователни потребности по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване, определен със заповед от началника на РИО.Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница