Заседание на петнадесети юни, две хиляди и десета година в съставДата25.07.2016
Размер38.42 Kb.
#5937
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

86гр. Габрово, 15.06.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито съдебно заседание на петнадесети юни, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. К.-Т.

като разгледа материалите по адм. дело № 104 по описа за 2010 година на същия съд и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /ГАС/ жалба, с вх. № 765 от 28.05.2010 г., подадена от А.Ц.П. ***. В нея се пресъздава накратко хронологията, свързана с подадено от жалбоподателя искане за отпускане на добавка към пенсия по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/ до ТП на НОИ- Габрово, която добавка му е отказана с разпореждане № ********** от 14.04.2010 г., издадено от ръководител ПО при същата административна структура. Няма данни разпореждането да е било обжалвано пред непосредствено по горестоящ орган- директор ТП на НОИ на основание чл. 117, ал.2 от КСО, а този ред на атакуване е изрично посочен както в приложимия нормативен акт, така и в самото разпореждане. П. не е посочил в какво се изразява искането му, адресирано до Административен съд Габрово, съобразено с правомощията на съда.

При извършената служебна проверка относно редовността и допустимостта на жалбата съдът е установил, че последната не отговаря на законовите изисквания за редовност и съдържа индиции за недопустимост, поради което с разпореждане №82 от 02.06.2010 г. е указал на жалбоподателя да отстрани изрично посочените нередовности и му е предоставил срок затова. Въз основа това разпореждане П. е депозирал писмено допълнение вх. №824 от 10.06.2010 г. към жалбата си. Нередовностите на жалбата се изразяват в това, че жалбоподателят не е посочил в какво се състои искането му, адресирано към Административен съд Габрово. С допълнението отново не е внесена яснота по отношение на този въпрос, като вместо да посочи какво иска от съда, жалбоподателят обективира оплакванията си относно незаконосъобразността на разпореждането по същество.

П. е категоричен, сочи, че обжалва самото разпореждане, въпреки че след изрично пояснения в горепосоченото разпореждане съдът му е указал, че административен акт от този вид не подлежи на директно атакуване пред съд, т.к. КСО предвижда като задължителен контролен етап за законосъобразност разглеждане на спора от непосредствено по- горестоящия административен орган- ръководител ТП на НОИ. В тази връзка ГАС е изпратил препис от разпореждането и на този административен орган. От постъпилата преписка, съдържанието на жалбата и допълнението към нея става ясно, че разпореждането не е било обжалвано по административен ред, което е записано изрично в съпроводително писмо вх. № 836 от 11.06.2010 г. на Директор РУСО- Габрово.

В резултат от гореизложеното ГАС намира жалбата за нередовна и недопустима, поради следното: В нея не се съдържа изрично искане, адресирано до съда и свързано с правомощията му, които има по закон. Освен това искането на А.П. следва да се квалифицира като такова за издаване на разпореждане на основание и по реда на чл.94 и чл.98 от КСО. Длъжностното лице, след преценка относно наличието на някое от основанията по чл.9 от ЗПГРРЛ, следва да се произнесе с разпореждане, с което отпуска добавката, а при липса на основание затова- отказва да я отпусне. В случая компетентното длъжностно лице е отказало отпускането й и е изтъкнало причина затова- “репресията не надхвърля 1 месец”. Доколко отказът, и то на такова основание, е правомерен, е въпрос, относим към същността на правния спор, но за да се реши той по същество от съда е необходимо жалбата да се разгледа предварително не от него, а от висшестоящ административен орган. На основание чл.117, ал.1, т.2, б.”а”, предл. първо от КСО разпорежданията за отказ или за неправилно определяне или изменение на пенсиите, добавките и компенсациите към тях подлежат на обжалване пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Административният ред за обжалване на разпорежданията по искания за пенсии е абсолютна процесуална предпоставка за съдебно обжалване и първоинстанционният съд е задължен да прецени на тази база допустимостта на производството с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 148 от АПК. При липса на произнасяне от страна на ръководителя на териториалната структура на НОИ жалбата следва да бъде изпратена от съда служебно до него за решаване въпроса по законосъобразността на разпореждането по административен ред. В този смисъл- Определение № 7828 от 20.07.2007 г. на ВАС по адм. д. № 6144/2007 г., VI о. Едва при потвърждаване на разпореждането от този административен орган жалбоподателят П. може да атакува решението на този по- горестоящ административен орган пред ГАС.

С оглед така изложеното настоящият съдебен състав намира, че на този етап спорът е неподведомствен на системата на административните съдилища, поради което следва да остави жалбата без разглеждане, да прекрати производството по делото и да препрати същото за решаване на Директор ТП на НОИ- Габрово, поради което и на основание чл.159, т.1, чл.130, ал.4 от Административно процесуалния кодекс Административен съд ГабровоОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 765 от 28.05.2010 г., подадена от А.Ц.П., ЕГН: ********** *** срещу разпореждане № ********** от 14.04.2010 г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ- Габрово, с което се отказва отпускане на добавка по чл.9 от ЗПГРРЛ към пенсия и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 104 от 2010 г. по описа на същия съд.ИЗПРАЩА делото на Директор ТП на НОИ- Габрово за произнасяне по жалбата на А.Ц.П. срещу така посоченото разпореждане.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Директор ТП на НОИ- Габрово. На последния да се изпрати и препис от жалбата с препис от писменото допълнение към нея.
На основание чл. 130, ал.4 и чл. 160, ал.1 от АПК Определението подлежи на обжалването в седмодневен срок от получаване на съобщението с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.

СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница