Заседание на пк по "Общинска собственост и инвестиционна политика" при следния д н е в е н р е дДата25.10.2018
Размер22.25 Kb.
#98856
ТипЗаседание
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”
П О К А Н А
На 26.06.2018 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 61426.130.90, находящ се в местността „Под село”, землището на с. Радишево, община Плевен с площ 1 077 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ ХХІ, кв.88 по плана на гр. Славяново, отреден за жилищно строителство чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост .- УПИ ХVІ – за обществено обслужване, кв.22, ул. „Стоян Михайловски” №136, гр. Плевен, актуван с АОС №36742/04.04.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – сграда за хранителни стоки със застроена площ 77 кв.м., попадаща в УПИ ХІV, отреден за магазин и трафопост, кв.69 по плана на с. Ясен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 56722.659.752, застроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.346, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на нежилищни сгради – ресторант със застроена площ 322 кв.м. и механа със застроена площ 164 кв.м., попадащи в общински недвижим имот УПИ І-802, кв.51а по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на имущество – товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ28, рег. № ЕН0545АК и трафопост със застроена площ 58,40 кв.м. находящ се в селскостопански двор на ЧПТК „Съдружие”, с. Брестовец, УПИ І, кв.83.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, в детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждана на обект с обществено-обслужващо предназначение с площ 40,70 кв.м. върху общински урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.673 – УПИ ІV, кв.372, по плана на гр. Плевен, ул. „Иван Вазов”№17-23.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Бохот-4”, местността „Карабаша”, с. Бохот, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на наемни цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост – рибарник, съставляваща поземлени имоти с идентификатор 51620.102.27 и 51620.1123.82, находящи се в землището на с.Николаево и провеждане на процедура за отдаването им под наем.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

12. Разни.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница