Заседание на шести ноември две хиляди и петнадесета година, в състав: председател: цонка митковаДата09.01.2018
Размер81.76 Kb.
#42082
ТипЗаседание
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

№ 


град П. 06.11.2015 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА 

П. РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в закрито заседание на шести ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:


                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЦОНКА МИТКОВА
 Като разгледа докладваното от съдия МИТКОВА ЧНД № 261 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.159а от НПК.

Постъпило е искане от И.И. – прокурор при Районна прокуратура гр. П. за разпореждане за предоставяне на информация от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да предоставят за създадените при осъществяване на тяхната дейност данни, които са необходими за посочените в чл.159а от НПК обстоятелства.

В искането се посочва, че в РП П. се наблюдава разследването по досъдебно производство № 120/ 2015 година по описа на РУ П., пр. пр. № 385/ 2015г. по описа на РП П., образувано на 29.04.2015 година с/у неизвестен извършител за това, че на 09.04.2015 година около 15.30 часа в гр. П. е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон марка „Алкател Он тъч айдъл 2", бял на цвят, от владението на М/ Г/ от гр. П/, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Това престъпление е тежко умишлено по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като се предвижда наказание „лишаване от свобода до осем години". Твърди се, че в хода на разследването е установено, чрез разпит на пострадалата Г/ и нейн родител, е изяснен механизма на извършване на кражбата, вида и техническите характеристики на липсващия мобилен телефонен аппарат. Същият не е открит и иззет. Към момента извършителя на деянието не е установен. В тази връзка за нуждите на разследването е необходимо да се установи местонахождението на отнетата вещ - мобилен телефон марка „Алкател Он тъч айдъл 2", бял на цвят с IMEI . като следва да се изискат данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежии или услуги,каквито са националните мобилни оператори „Б." АД, "Т. Б." ЕАД и „М." ЕАД. Твърди се, че с данните предоставени от посочените предприятия ще се идентифицира лицето ползващо телефона и ще се установи начина, по който е получил владеене върху веща. Твърди се, че по посоченото досъдебно производство разследването се провежда от разследващ полицай И. Х. при РУ П., с наблюдаващ прокурор при РП П. – И. И.. В предвид изложеното, моли на основание чл. 159а, ал. 1 от НПК, съдът да разпореди на „Б." АД, "Т. Б." ЕАД и „М." ЕАД да предостави по ДП № 120/ 2015 година по описа на РУ гр. П., пр. пр.№. 385/ 2015 година по описа на РП П., създадените при осъществяване на тяхната дейност данни по отношение на неустановено лице ползващо мобилен телефон марка „Алкател Он тъч айдъл 2", бял на цвят с IMEI ., както и „СИМ" картите, с които мобилния телефон с горния IMEI е бил активиран както следва:

1.Ha основание чл.159а, ал. 1,т. 1 от НПК и чл. 251б. ал.1, т. 1, вр. с чл. 251и, ал. 1, т. 1 от ЗЕС - проследяване и идентифициране на източника на връзката при обществена телефонна услуга-телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на абоната или потребителя.

2.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 2 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 251и, ал. 2, т. 1 от ЗЕС - идентифициране направлението на връзката при обществена телефонна услуга-набран номер /викан номер/ и в случаите на допълнителни услуги,като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към който е маршрутизирано повикването и данни за идентифициране на абоната или потребителя.

3.На основание чл. 159а, ал. 1,т. 2 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 251и, ал. 3, т. 1 от ЗЕС - идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката при обществена телефонна услуга - дата и час на началото и края на връзката.

4.На основание чл. 159а, ап. 1, т. 4 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. Л, вр. с чл.251и, ал. 4, т. 1 от ЗЕС идентифициране типа на връзката - вида на използваната обществена телефонна услуга.

5.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 5 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 5, вр. с чл.251и, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗЕС - идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или това, което се представя за негово крайно устройство:

-при фиксирана телефонна услуга - за викащия и викания телефонен номер.

-при обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа за викащ и викан телефонен номер: международен идентификатор на викащия мобилен абонат /1М81/; международен идентификатор на викания мобилен абонат /1М81/; международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство /1ME1/; международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство /1МЕ1/; в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение-идентификатор на клетка, от която е активирана услугата и за идентифициране на абоната или потребителя.

6.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 6 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 6, вр. с чл.251и, ал. 6 от ЗЕС - установяване на идентификатор на ползваните клетки именно административни адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване.

Моли да бъде издадено разпореждане за предоставяне на исканата информация от горепосочените предприятия предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Сочи се, че исканите от оператора данни са от изключителна важност за производството, тъй като към момента не е установен извършителя на горепосоченото престъпление и може да бъде установен единствено ако справката, предоставена от оператора посочи ползватели на сим карти, ползани с мобилен телефон с посочения по-горе IMEI. В искането на прокурора се навежда, че исканите от оператора данни са от изключителна важност за разкриване на обективната истина по производството и събиране на доказателства, за които разследващия орган не разполага с друга възможност, като със същата цел се иска информация относно клетките и местоположението им. ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА ОБХВАЩАТ ПЕРИОДА ОТ 15.30 часа НА 09.04.2015 година ДО 09.10.2015 година, но не повече от 6 месеца. Справката била необходима за прилагане към ДП № 120/ 2015г по описа на РУ гр. П.. Данните следва да бъдат предоставени на Разследващ полицай И.Х. при РУ гр. П. на адрес: гр. П., бул. "Ц." № ..

Съдът, след като се запозна с изложеното в искането и съобразно разпоредбата на чл.159а от НПК, намира следното:

Искането е направено от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.159а от НПК – от наблюдаващия прокурор посоченото по-горе досъдебно производство, направено е във връзка с посоченото в чл. 159а, ал. 2 от НПК обстоятелство - разследване на тежко умишлено престъпление, като исканите данни биха допринесли за разкриване на автора на деянието и обективната истина по разследването. Искането съдържа посочените в чл. 159а, ал. 3 от НПК реквизити, поради което съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. На основание чл. 159а, ал. 6 от НПК следва да се укаже на наблюдаващия прокурор, че ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда нейното унищожаване. Съобразно посочената разпоредба в 7-дневен срок от получаване на разпореждането, предприятията по чл. 159а, ал. 1 от НПК и наблюдаващия прокурор следва да предоставят на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

С оглед изложеното, съдът счита, че срокът, за който следва да се разреши предоставянето на горната информация следва да е за времето от 15.30 часа на 09.04.2015 година до 09.10.2015 година, но не повече от 6 месеца – съгласно направеното искане на прокурора и в съответствие с чл. 159а, ал. 6 от НПК.

Предвид изложеното и на основание чл.159а от НПК, съдът

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И: 

РАЗПОРЕЖДА на мобилните оператори - предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и /или услуги на територията на страната, а именно: „Б." АД, "Т. Б." ЕАД и „М." ЕАД да предоставят СПРАВКИ за създадените при осъществяване на тяхната дейност данни по отношение на неустановено лице, ползващо мобилен телефон марка „Алкател Он тъч айдъл 2", бял на цвят с IMEI ., както и „СИМ" картите, с които мобилния телефон с горния IMEI е бил активиран както следва:

1.Ha основание чл.159а, ал. 1,т. 1 от НПК и чл. 251б. ал.1, т. 1, вр. с чл. 251и, ал. 1, т. 1 от ЗЕС - проследяване и идентифициране на източника на връзката при обществена телефонна услуга-телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на абоната или потребителя.

2.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 2 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 251и, ал. 2, т. 1 от ЗЕС - идентифициране направлението на връзката при обществена телефонна услуга-набран номер /викан номер/ и в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към който е маршрутизирано повикването и данни за идентифициране на абоната или потребителя.

3.На основание чл. 159а, ал. 1,т. 2 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 251и, ал. 3, т. 1 от ЗЕС - идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката при обществена телефонна услуга - дата и час на началото и края на връзката.

4.На основание чл. 159а, ап. 1, т. 4 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. Л, вр. с чл.251и, ал. 4, т. 1 от ЗЕС идентифициране типа на връзката - вида на използваната обществена телефонна услуга.

5.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 5 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 5, вр. с чл.251и, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗЕС - идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или това, което се представя за негово крайно устройство:

-при фиксирана телефонна услуга - за викащия и викания телефонен номер.

-при обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа за викащ и викан телефонен номер: международен идентификатор на викащия мобилен абонат /1М81/; международен идентификатор на викания мобилен абонат /1М81/; международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство /1ME1/; международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство /1МЕ1/; в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение-идентификатор на клетка, от която е активирана услугата и за идентифициране на абоната или потребителя.

6.На основание чл. 159а, ал. 1, т. 6 от НПК и чл. 251б, ал. 1, т. 6, вр. с чл.251и, ал. 6 от ЗЕС - установяване на идентификатор на ползваните клетки именно административни адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване.

ДАННИТЕ ДА ОБХВАЩАТ ПЕРИОДА ОТ 15.30 часа НА 09.04.2015 година ДО 09.10.2015 година, но не повече от 6 месеца.

СПРАВКИТЕ с посочените в диспозитива на настоящото разпореждане данни да се предоставят на наблюдаващия прокурор И.И. при Районна прокуратура гр. П., както и на разследващ полицай И.Х. при РУ гр. П., бул. „Ц..” № ., за нуждите на разследването по досъдебно производство № 120/ 2015 година по описа на РУ гр. П., пр. пр. № 385/ 2015г. по описа на РП П.,

На основание чл. 159а, ал. 6 от НПК, ако СПРАВКАТА съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съдът указва на наблюдаващия прокурор, че по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда нейното унищожаване. Съобразно посочената разпоредба в 7-дневен срок от получаване на разпореждането, предприятията по чл. 159а, ал. 1 от НПК и наблюдаващия прокурор следва да предоставят на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница