Заседание на шести януари две хиляди и четиринадесета година в съставДата04.01.2018
Размер49.2 Kb.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр. София, 06.01.2014 год.
Софийски окръжен съд, търговско отделение, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на шести януари две хиляди и четиринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

като разгледа докладваното от съдията т.д. № 178 по описа за 2013 год. на СОС, намери следното:


Производството е по реда на чл.374 от ГПК.

З.А. /Z.A./, гражданин на Република Т., с единен турски личен номер, с лична карта рег. № 14699, сер. V11/№ 427378, издадена на 17.12.2010 год. от Гражданска служба – З., Истанбул, с адрес кв. „Йенидоан Махаллеси”, ул. „Шехит Комисер Гюнайдън Сокак” № 118/9 – З., И., представляван от адв. Е.З. от САК, е предявил срещу „Д” ЕООД, ЕИК обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.294, ал.1 от ТЗ –

1. за заплащане на сумата от 88 935 евро, съставляваща невъзстановен депозит по чл.5 от четири договора за продажба на птиче месо, сключени на 05.02.2011 год., 01.05.2011 год. и 10.07.2011 год. между продавача „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на купувачите Ali Hammad Hamit, Halit Omer Ahmed, Rakan Micvil Hamid и Ahmet Edip, всички от Република И., ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на иска – 19.09.2013 год., до окончателното й заплащане и

2. за заплащане на сумата от 2 972 евро, съставляваща мораторна лихва за забава в плащането на главницата от 88 935 евро за периода от 21.05.2013 год. до 19.09.2013 год.

Претендират се и направените по делото разноски.

Исковете подлежат на разглеждане по реда на Глава ХХХІІ от ГПК – с оглед разпоредбата на чл.365, т.1 от ГПК. Исковата молба отговаря на изискванията на чл.127-128 от ГПК и предявените с нея осъдителни искове са допустими.

С исковата молба са направени доказателствени искания – за приобщаване на писмени доказателства, приложени в заверени преписи и за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да определи размера на претендираната мораторна лихва.

Преписи от и.м. и приложенията към нея са връчени на ответника, който в срока по чл.367, ал.1 от ГПК чрез пълномощник адв. М.Х. от САК е подал писмен отговор на искова молба, с който е оспорил исковете като недопустими /поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца/ и неоснователни, взел е становище по обстоятелствата, на които се основават и е направил възражения срещу тях. С отговора са направени доказателствени искания – за приобщаване на писмени доказателства, приложени в заверени преписи.

Препис от отговора на исковата молба е връчен на ищеца с указанията по чл.372 от ГПК, като в срока по чл.372, ал.1 от ГПК същият чрез пълномощника си е депозирал допълнителна искова молба, с която е пояснил и допълнил първоначалната. С допълнителната и.м. са приложени две писмени доказателства в заверени преписи, непредставени с исковата молба, но цитирани в същата.

Препис от допълнителната и.м. е връчен на ответника с указанията по чл.373 от ГПК, като в срока по чл.373, ал.1 от ГПК същият чрез пълномощника си е депозирал допълнителен отговор, с който е отговорил на допълнителната молба. С допълнителния отговор са направени две доказателствени искания – за назначаване на съдебно-икономическа експертиза без формулирана задача и за събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел при довеждане за установяване на неконкретизирани обстоятелства – „относно обстоятелствата и причините, довели до подписване на приемо-предавателния протокол от 10.02.2012 год., както и за постигнатите договорки”.

С оглед на горното и тъй като размяната на книжа между страните е приключила, на осн. чл.374, ал.1 от ГПК съдът следва да се произнесе с настоящото определение по направените от същите възражения и доказателствени искания.
Съдът следва да приеме всички представени от ищеца с исковата и допълнителната искова молба, както и от ответника с писмения отговор на и.м. писмени доказателства – същите са в заверени от пълномощниците на страните преписи и относими към спора.

Искането на ищеца за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задача, поставена в и.м. – за определяне на размера на претендираната с и.м. мораторна лихва, следва да се остави без уважение, доколкото за определянето на сумата не са необходими специални знания.

Исканията на ответника, направени с допълнителния отговор – за назначаване на съдебно-икономическа експертиза без формулирана задача и за събиране на гласни доказателства, следва да се оставят без уважение като неконкретизирани; отделно – част от обстоятелствата, които ответникът ще установява със сочения свидетел, са и без връзка със спора.

По възражението за недопустимост на предявените искове поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца, направено от ответника с писмения отговор на и.м., съдът следва да се произнесе с решението по същество на спора.

Тъй като с размяната на книжа страните са посочили и представили всички доказателства, на които се позовават и са изложили всички доводи в подкрепа на исканията си, съдът приема, че не се налага изслушването им в открито съдебно заседание, поради което на осн. чл.376, ал.1 от ГПК следва да разгледа делото в закрито съдебно заседание, като предостави на страните възможност да представят писмени защити и реплики. С допълнително определение – след изтичане на срока за представяне на писмени защити и реплики, съдът следва на осн. чл.376, ал.3 от ГПК да посочи деня, в който ще обяви решението си.

С оглед на горното и на осн. чл.374, ал.1 и чл.376, ал.1 от ГПК, съдът


О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представените от ищеца с исковата молба и допълнителната искова молба заверени копия от писмени доказателства – договор за продажба от 05.02.2011 год., сключен между продавач „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на купувача Ali Hammad Hamit, договор за продажба от 01.05.2011 год., сключен между продавач „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на купувача Halit Omer Ahmed, договор за продажба от 10.07.2011 год., сключен между продавач „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на купувача Rakan Micvil Hamid, 10 бр. фактури с номера 4000017831/14.03.2011 год., 4000017959/22.03.2011 год., 4000018017/25.03.2011 год., 4000018018/25.03.2011 год., 4000018122/01.04.2011 год., 4000018217/07.04.2011 год., 4000018218/07.04.2011 год., 4000018830/19.05.2011 год., 4000018890/25.05.2011 год. и 4000019427/24.06.2011 год., всички придружени с опаковъчен лист и международна товарителница /СМR/, нотариална покана от З.А. до „Д” ЕООД с рег. № 1450/24.04.2013 год. на нотариус Катерина Червенкова, № 103 на НК, платежно нареждане от 14.06.2013 год., споразумение от 10.07.2011 год., сключено между „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на Ahmet Edip, приемо-предавателен протокол от 10.02.2012 год., договор за продажба от 10.07.2011 год., сключен между продавач „Д” ЕООД и З.А. в качеството му на търговски представител на купувача Ahmet Edip и фактура № 4000019500/29.06.2011 год. с опаковъчен лист от 30.06.2011 год.

ПРИЕМА представените от ответника с писмения отговор на исковата молба заверени копия от писмени доказателства – 10 бр. уведомителни писма от ДФ „З” до „Д” ЕООД за освободени гаранции по издадени лицензии, молба изх. № 149/23.10.2013 год. на „Д” ЕООД до ДФ „З” /без номер и дата на входиране/, споразумителен протокол от 09.02.2012 год. към договор от 10.06.2011 год. с купувач Ahmet Edip, нареждане за превод във валута от 14.06.2013 год. и банково извлечение от 14.06.2013 год. по разплащателна сметка на „Д” ЕООД в „У” АД.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задача, поставена в и.м.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на ответника с допълнителния отговор за назначаване на съдебно-икономическа експертиза без формулирана задача и за събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел при довеждане за установяване на неконкретизирани обстоятелства.

ДАВА ХОД на делото за разглеждане в закрито съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ, считано от съобщението, петдневен срок за ищеца и седмодневен срок за ответника за представяне на писмени защити.

Определението не подлежи на обжалване.

Преписи от същото на осн. чл.39, ал.1 от ГПК да се връчат на страните чрез пълномощниците им.

Делото да се докладва след връщане на съобщенията до страните с оглед постановяване на определение по чл.376, ал.3 от ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница