Заседание на специализирана секция rex и оур относно програмата за периода след 2015 г., 20 октомври 2014 г. Информационна бележка за членоветеДата24.07.2016
Размер76.61 Kb.
#3730
ТипЗаседаниеBG


Европейски икономически и социален комитет

Обсерватория на устойчивото развитие

Брюксел, 14 октомври 2014 г.

Дирекция Б —

Съвместно заседание на специализирана секция REX и ОУР
относно програмата за периода след 2015 г., 20 октомври 2014 г.


Информационна бележка за членовете

Цел на извънредното съвместно заседание на специализирана секция REX и ОУР

Специализирана секция REX на ЕИСК и ОУР организират съвместно заседание на 20 октомври  2014 г., за да предоставят информация за предстоящите заключения на Съвета от декември относно програмата за периода след 2015 г. Очаква се тези заключения да определят общ курс за ЕС в международните преговори относно програмата за периода след 2015 г. Посланията от дебата на REX/ОУР ще бъдат изпратени до Съвета, Комисията, Европейския парламент, както и до партньорите от гражданското общество.


Сред важните аспекти за обсъждане на заседанието на REX/ОУР на 20 октомври биха могли да бъдат, наред с други:


  • процесът на определяне и отстояване на обща позиция на ЕС за преговорите за периода след 2015 г.;

  • основополагащите принципи на универсалност и интеграция и тяхното въздействие по отношение на вътрешната и външната политика на ЕС;

  • предложенията, отправени от отворената работна група, както и най-новото съобщение на Комисията относно периода след 2015 г. (вж. по-долу);

  • необходимостта от съответствие с основните политики (като например в областта на търговията, климата, енергетиката, производството и потреблението, развитието, социалните политики, имиграцията и др.) и стратегии на ЕС (по-конкретно стратегията „Европа 2020“);

  • средствата за изпълнение и

  • институционалните рамки за изпълнение, наблюдение и участието на гражданското общество.

Резултатите от заседанието ще дадат принос също така за следващото съобщение на Комисията, в което ще се разгледа подходът на ЕС спрямо средствата за изпълнение на бъдещата рамка за периода след 2015 г.ПРОГРАМАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПЕРИОДА СЛЕД 2015 г.
1.1Цел

Срокът на действие на световната рамка за развитие на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)1 ще изтече в края на 2015 г. Осемте ЦХР — от намаляване наполовина на крайната бедност до предотвратяване разпространението на СПИН и постигане на начално образование за всички — бяха крайъгълен камък в световните и националните усилия за развитие. На конференцията „Рио +20“ на Организацията на обединените нации през 2012 г. беше стартиран процес за установяване на набор от Цели за устойчиво развитие2 (ЦУР), които да се основават на Целите на хилядолетието за развитие, да бъдат интегрирани в рамките на по-мащабните предизвикателства на устойчивото развитие в световен план и да се оформи нова Програма за устойчиво развитие за периода след 2015 г.1.2Процес

ООН стартира няколко инициативи, за да подготви бъдещата рамка за периода след 2015 г., най-важните от които са:
  • Работната група на високо равнище от изтъкнати личности3, съставена от 27 правителствени лидери и лидери от гражданското общество, които изготвиха доклад, озаглавен „Ново световно партньорство: премахване на бедността и трансформиране на икономиките с помощта на устойчивото развитие“4.

  • През януари 2013 г. Общото събрание на ООН създаде отворена работна група (ОРГ)5 по въпросите на целите за устойчиво развитие (ЦУР), в която участват 30 членове от правителствата на държави — членки на ООН, и която има за задача да изготви предложение за набор от ЦУР. След изчерпателен дебат по темата в рамките на 13 едноседмични сесии, включително с широко участие на гражданското общество, ОРГ предаде своя окончателен доклад6 през юли 2014 г. В доклада се съдържа предложение за 17 цели със 169 задачи, покриващи широк спектър от въпроси, свързани с устойчивото развитие, включително премахване на бедността и глада, подобряване на здравеопазването и образованието, повишаване на устойчивостта на градовете, борба с изменението на климата и защита на океаните и горите.

  • Междуправителственият експертен комитет за финансиране на устойчивото развитие представи своя окончателен доклад7 през юни 2014 г., предлагайки в него варианти за ефективна стратегия за финансиране на устойчивото развитие.

В края на 2014 г. генералният секретар на ООН ще представи обобщаващ доклад, в който са обединени различни приноси от дебата за периода след ЦХР и от работата по ЦУР. Той ще бъде основа за междуправителствените преговори, които ще завършат с приемането на програмата за периода след 2015 г. на среща на високо равнище в края на 2015 г.

1.3Институционалната рамка

За да се гарантира, че изпълнението на ЦУР за периода след 2015 г. ще бъде съгласно програма, ръководена от интересите на държавите членки и заинтересованите страни, през септември 2013 г. Комисията на ООН по устойчиво развитие беше заменена от Политически форум на високо равнище8 като най-висшият орган на ООН по въпросите на устойчивото развитие. Политическият форум на високо равнище ще бъде органът, който ще носи отговорност за изпълнението и наблюдението на ЦУР. Форумът, в чийто състав влизат държавни и правителствени ръководители, ще заседава на всеки четири години, а министрите ще се срещат годишно под ръководството на Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC). Политическият форум на високо равнище заседава за пръв път през юли 2014 г.


Рамката на ООН има за цел да използва експертния опит и капацитета за устойчиво развитие от всички сектори на обществото. В Дневен ред 21 се посочват девет сектора на обществото като основните канали, по които гражданите могат да се присъединят към усилията на световната политика за устойчиво развитие. Въпросните девет сектора формално са известни като основните групи на ООН9: стопански сектор и промишленост; деца и млади хора; селскостопански производители; коренно население; местни власти; НПО; научна и технологична област; жени; и работници и профсъюзи. Междуправителственият политически процес за програмата за периода след 2015 г. беше свързан с безпрецедентни усилия в световен мащаб за всеобхватни консултации с широк и разнообразен кръг от хора, осъществени с помощта на основните групи и други заинтересовани страни, участващи активно в дебата.

Европейски позиции и принос

След като Европейската комисия очерта целта и обхвата на една интегрирана рамка за периода след 2015 г. в съобщението, озаглавено „Достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“10, европейските държавни ръководители положиха основите на позицията на ЕС в заключенията на Съвета11от 25 юни 2013 г. Съветът подчерта, че премахването на бедността във всичките ѝ измерения и насърчаването на устойчивото развитие са неразривно свързани, взаимно се подсилват и следва да бъдат интегрирани в единна всеобхватна рамка за периода след 2015 г. Бъдещите ЦУР следва да бъдат от световен мащаб по аспирации и обхват и да са всеобщо приложими, като същевременно бъдат основани на националния ангажимент и бъдат отчитани различните национални особености, способности и равнища на развитие, както и да бъдат съобразени с националните политики и приоритети.


Успоредно с активното участие на ЕС и на държавите членки в ОРГ относно ЦУР, Европейската комисия допълнително разработи позицията на ЕС и подкрепи работния процес на ОРГ като очерта принципите на една бъдеща рамка за периода след 2015 г. и приоритетните области за ЦУР в своето съобщение, озаглавено „Достоен живот за всички: от визия към колективни действия“12 от юни 2014 г.
Въз основа на това съобщение през декември 2014 г. Съветът ще приеме заключения, в които се описват основните принципи и приоритети на една обща позиция на ЕС за международните преговори. Комисията започва работа по следващо съобщение, в което подробно ще се очертае подходът на ЕС към изпълнението: средства за прилагане, рамки за отчетност, наблюдение и докладване, показатели и механизми за прозрачност, включване в политиките на ЕС и ролята на гражданското общество.

Дейности на ЕИСК

ЕИСК следва отблизо процеса и допринася за неговото протичане, по-конкретно чрез организиране на диалог с гражданското общество, предоставяне на приноса на гражданското общество за определянето на позициите на ЕС от Европейския съвет и Европейската комисия и използване на своя досег с организациите на гражданското общество в други региони на света, с цел да се популяризират принципите на устойчивото развитие.


През 2013 г. ЕИСК публикува две становища относно периода след 2015 г. и ЦУР13.
В заключенията на конференция на ЕИСК от февруари 2014 г. на тема „Ново световно партньорство за развитие“14бяха обединени позициите на европейското гражданското общество за рамката за периода след 2015 г.
През май 2014 г. Департаментът на ООН по икономически и социални въпроси (UN DESA), в сътрудничество с ЕИСК, организира в Брюксел регионална информационна среща и консултация относно ЦУР15. Проявата предостави възможност на основните групи от регионалното равнище и на други заинтересовани страни да дадат принос със своите приоритети и да предложат своите регионални перспективи.
През юни 2014 г. трима членове на ЕИСК взеха участие в 12-ата сесия на ОРГ относно целите за устойчиво развитие в Ню Йорк, включително в странична проява на ЕИСК относно Съгласуваност на политиките за устойчивост16.
____________


1 http://www.un.org/millenniumgoals/.

2 http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

3 http://www.post2015hlp.org/.

4 http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf.

5 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549.

6 http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518SDGs_FINAL_Proposal of OWG_19 July at 1320hrsver3.pdf.

7 http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL REPORT ICESDF.pdf.

8 http://sustainabledevelopment.un.org/secondhlpf.html.

9 http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html.

10 COM(2013)92 final;

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf.

11 http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm.

12 COM(2014)335, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0335.

13 REX/372, „Достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“ (докладчик: Evelyne Pichenot) и NAT/594, „Определяне на целите за устойчиво развитие“ (докладчик: An Le Nouail).

14 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-post-2015-framework.

15 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sdg-follow-up.

16 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-perspectives-post2015.

EESC-2014-05530-00-01-TCD-TRA (EN) /3

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница