Заседание на Съвета Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) Брюксел, 10-11 декември 2012 гДата01.02.2018
Размер340.02 Kb.
#52308
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
17410/12

(OR. en)


PRESSE 515

PR CO 71


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3208-о заседание на СъветаКонкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)

Брюксел, 10—11 декември 2012 г.Председател Г н Neoklis SYLIKIOTIS
Министър на търговията, промишлеността и туризма на Кипър
Г жа Eleni MAVROU
Министър на вътрешните работи на Кипър (отговарящ за научноизследователската дейност)
Основни резултати от заседанието на Съвета

Министрите одобриха политическото споразумение за създаване на единна патентна система, валидна за целия ЕС. Очаква се Европейският парламент да одобри институционалното споразумение посредством гласуване на пленарното си заседание на 11 декември. Новият единен патент ще въведе модел на достъпна цена, с който дружествата в ЕС да могат да защитават откритията си при стабилни правни гаранции.

Единната патентна защита е една от приоритетните мерки, които се съдържат в пакета относно Акта за единния пазар I, насочен към завършване на изграждането на единния пазар посредством повишаване на доверието и стимулиране на растежа и създаването на работни места. Сред другите мерки от този пакет са:

 • реформата на правилата относно възлагането на обществени поръчки, по която Съветът постигна споразумение за общ подход;

 • алтернативната система за разрешаване на потребителски спорове, във връзка с която Съветът взе под внимание обявеното от председателството временно споразумение, постигнато след провеждането на неофициални преговори с Европейския парламент;

 • прегледът на директивата за професионалните квалификации, във връзка с който Съветът взе под внимание доклад за напредъка; и

 • опростяването на счетоводните правила за дружествата, във връзка с което Съветът взе под внимание информацията за напредъка на продължаващите преговори.

Съветът прие също заключения относно втория пакет от дванадесет приоритетни предложения по линия на Акта за единния пазар II.

След оценка на състоянието на европейската промишленост министрите одобриха заключения относно приноса ѝ за растежа и икономическото възстановяване. Те се спряха на конкретното положение на автомобилната промишленост. Обмениха мнения и във връзка с модернизирането на правилата за държавната помощ и въздействието им върху конкурентоспособността на ЕС, като подготовка за реформата на политиката в областта на държавната помощ, която ще се извърши през 2013 г.

В частта от заседанието, посветена на митническата политика, Съветът одобри стартирането на план за действие в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за 2013—2017 г. Освен това Съветът постигна съгласие по основните положения за създаване на програма за действие за митниците в ЕС за периода 2014—2020 г. — програма „Митници 2020“. Накрая, министрите одобриха заключения относно развитието на митническия съюз и разгледаха следващите стъпки, водещи до приемането на актуализиран Митнически кодекс на Съюза с цел улесняване на търговския обмен.

Във връзка с научните изследвания Съветът прие заключения относно ключовите елементи, които ще допринесат за завършване на изграждането на европейското научноизследователско пространство, поставено в центъра на стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места. Съветът разгледа и начините за засилване на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

Министрите постигнаха съгласие по основните елементи на две законодателни предложения, които ще бъдат част от „Хоризонт 2020“, бъдещата рамкова програма за финансиране на научни изследвания и иновации през периода 2014—2020 г. Тези две предложения са свързани със специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ и със съдържанието на стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за следващите няколко години. Съветът взе също под внимание доклад за напредъка по отношение на предложението за Евратом, което допълва „Хоризонт 2020“ в областта на ядрените изследвания.

По отношение на политиката за космическото пространство в Съвета се състоя обмен на идеи във връзка с начините за развитие на отношенията между ЕС и Европейската космическа агенция.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР Error: Reference source not found • Единна патентна защита Error: Reference source not found

 • Реформа на политиката в областта на обществените поръчки Error: Reference source not found

 • Преразглеждане на директивата за професионалните квалификации Error: Reference source not found

 • Защита на потребителите: система за алтернативно решаване на спорове Error: Reference source not found

 • Преглед на счетоводните изисквания за дружества Error: Reference source not found

Акт за единния пазар II — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА Error: Reference source not found

Индустриалната политика и приносът ѝ за растежа и икономическото възстановяване Error: Reference source not found


 • Автомобилна промишленост Error: Reference source not found

Модернизиране на правилата за държавна помощ: въздействие върху конкурентоспособността Error: Reference source not found

МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА Error: Reference source not found

Нов план за действие в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост — резолюция Error: Reference source not found

Актуализиране на Митническия кодекс на Съюза Error: Reference source not found

Програма „Митници 2020“ Error: Reference source not found

Стратегия за развитие на митническия съюз — заключения на Съвета Error: Reference source not found

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и ИНОВАЦИИ Error: Reference source not found

„Хоризонт 2020“: нова рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) Error: Reference source not found • Специфична програма за изпълнение на действията по линия на „Хоризонт 2020“ Error: Reference source not found

 • Европейски институт за иновации и технологии (EIT): стратегическа иновационна програма Error: Reference source not found

 • Програма на Евратом Error: Reference source not found

Европейско научноизследователско пространство — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Международно сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите Error: Reference source not found

ПОЛИТИКА ЗА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО Error: Reference source not found

Отношения между ЕС и Европейската космическа агенция (ЕКА) Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Годишен обзор на растежа 2013 г. — степен на интеграция на единния пазар Error: Reference source not found

Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. Error: Reference source not found

Индекс за развитие на пазарите на дребно Error: Reference source not found

Конференции в областта на научните изследвания, организирани от кипърското председателство Error: Reference source not found

Работна програма на встъпващото ирландско председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

няма

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Johan VANDE LANOTTE Заместник министър-председател и министър на икономиката, защитата на потребителите и по въпросите на Северно море

Г-н Jean-Claude MARCOURT Заместник министър-председател и министър на икономиката, малките и средните предприятия, външната търговия и новите технологии

Г-жа Ingrid LIETEN Заместник министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на иновациите, публичните инвестиции, медиите и борбата с бедността

Г-н Paul MAGNETTE Министър по въпросите на публичните предприятия, научноизследователската политика и сътрудничеството за развитие, отговарящ за големите градове

България:

Г-н Сергей ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката

Г-жа Петя ВАСИЛЕВА Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г-н Milan HOVORKA Заместник-министър на промишлеността и търговията

Г-н Tomáš HRUDA Заместник-министър на висшето образование и научните изследвания

Г-н Jakub DÜRR Заместник постоянен представителДания:

Г-н Morten ØSTERGAARD Министър на науката, иновациите и висшето образование

Г-н Michael DITHMER Държавен секретар по въпросите на бизнеса и растежа

Г-н Jonas BERING LIISBERG Заместник постоянен представителГермания:

Г-н Georg SCHÜTTE Държавен секретар, Федерално министерство на образованието и научноизследователската дейност

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представител

Естония:

Г-н Juhan PARTS Министър на икономиката и комуникациите

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Seán SHERLOCK Заместник-министър, отговарящ за научноизследователската дейност и иновациите (Министерство на предприемачеството, заетостта и иновациите и Министерство на образованието и уменията)

Г н Richard BRUTON Министър на предприемачеството, заетостта и иновациите

Гърция:

Г-н Vasilis MAGLARIS Държавен секретар, Министерство на образованието, религиозните въпроси, културата и спорта

Г-н Spyridon EFSTATHOPOULOS Държавен секретар, Министерство на развитието, конкурентоспособността, инфраструктурата, транспорта и мрежите

Испания:

Г-н José Manuel SORIA Министър на промишлеността, енергетиката и туризма

Г-жа Carmen VELA OLMO Държавен секретар за научните изследвания, развойната дейност и иновациите

Г-н José Pascual MARCO MARTÍNEZ Заместник постоянен представителФранция:

Г-н Arnaud MONTEBOURG Министър на промишленото възстановяване

Г-жа Geneviève FIORASO Министър на висшето образование и научноизследователската дейност

Италия:

Г н Enzo MOAVERO MILANESI Министър, отговарящ за европейските въпроси

Г-н Corrado PASSERA Министър на икономическото развитие, инфраструктурата и транспорта

Г-н Francesco PROFUMO Министър на образованието, университетите и научноизследователската дейностКипър:

Г-н Neoklis SΥLIKIOTIS Министър на търговията, промишлеността и туризма

Г-жа Eleni MAVROU Министър на вътрешните работи

Латвия:

Г-н Juris PŪCE Държавен секретар, Министерство на икономиката

Г-жа Lauma SIKA и.д. Държавен секретар, Министерство на образованието и науката

Литва:

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представителЛюксембург:

Г-н Etienne SCHNEIDER Министър на икономиката и външната търговия

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието, министър на държавната администрация и административната реформа, министър на висшето образование и научноизследователската дейност, министър на комуникациите и медиите, министър по религиозните въпроси

Унгария:

Г н Zoltán CSÉFALVAY Държавен секретар, Министерство на националната икономика

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представител

Малта:

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Sander DEKKER Държавен секретар по въпросите на образованието, културата и науката

Г н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия :

Г-н Reinhold MITTERLEHNER Федерален министър на икономиката, семейството и младежта

Г н Karlheinz TÖCHTERLE Федерален министър на науката и научноизследователската дейност

Г н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-н Jacek GULIŃSKI Заместник държавен секретар, Министерство на науката и висшето образование

Г н Andrzej DYCHA Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Португалия:

Г-жа Leonor PARREIRA Държавен секретар за науката

Г-н Álvaro SANTOS PEREIRA Министър на икономиката и заетостта

Румъния:

Г-н Tudor PRISECARU Държавен секретар, Национален орган за научноизследователска дейност

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Словения:

Г н Žiga TURK Министър на образованието, науката и спорта

Г-н Uroš ROŽIČ Държавен секретар

Словакия:

Г-н Štefan CHUBODA Държавен секретар, Министерство на образованието, науката, научноизследователската дейност и спорта

Г-н Alexander MICOVČIN Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Lauri IHALAINEN Министър на труда

Г-н Janne METSÄMÄKI Държавен секретар

Г-н Jouni HAKALA Държавен секретар, Министерство на заетостта и икономикатаШвеция:

Г жа Ewa BJÖRLING Министър на търговията

Г-н Stefan ATTEFALL Министър на държавната администрация и жилищната политика

Г-н Håkan EKENGREN Държавен секретар

Г-н Peter HONETH Държавен секретар, отговарящ за висшето образование и научноизследователската дейност, Министерство на образованието

Обединено кралство:

Лорд GREEN Заместник-министър, отговарящ за търговията и инвестициите

Г-н David WILLETTS Заместник-министър на икономиката, иновациите и уменията (Заместник-министър по въпросите на университетите и науката)

Комисия:

Г-н Хоакин АЛМУНИЯ Заместник-председател

Г н Антонио ТАЯНИ Заместник-председател

Г-н Тонио БОРГ Член

Г-н Алгирдас ШЕМЕТА Член

Г н Мишел БАРНИЕ Член

Г жа Мойра ГЕЙГЪН-КУИН Член

Г-жа Андрула ВАСИЛИУ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

ХЪРВАТИЯ

Г-н Željko JOVANOVIĆ Министър на науката, образованието и спорта

Г-жа Irena ANDRASSY Заместник постоянен представител

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР

Съветът проведе дебат и взе под внимание информацията за внесеното законодателство, включено в пакета относно Акта за единния пазар I, който се състои от дванадесет приоритетни мерки, насочени към завършване на изграждането на единния пазар посредством повишаване на доверието и стимулиране на растежа и създаването на работни места.

Всяка от тези мерки, които ще бъдат съвместно приети от Европейския парламент и Съвета, се намира в различен етап от законодателния процес.

Тези дванадесет инструмента за растеж, конкурентоспособност и социален прогрес ще допринесат за намаляване на пречките и подобряване на ефикасността на единния пазар за предприятията, гражданите, потребителите и работниците. • Единна патентна защита

В рамките на открито обсъждане министрите одобриха споразумението относно пакета за патентите, постигнато в Корепер1 на 19 ноември2.

Очаква се Европейският парламент да одобри институционалното споразумение чрез гласуване на пленарното си заседание на 11 декември. След гласуването двата регламента относно единния патент и разпоредбите за превод се очаква да бъдат официално приети от Съвета преди края на 2012 г.

Този пакет е резултат от засиленото сътрудничество между 25 държави членки. Той се състои от два регламента — с първия се създава единният патент, а с втория се предвижда неговият режим на превод. Италия и Испания не участват в засиленото сътрудничество поради разпоредбите за превод.

При системата на единния патент, за защита на даден патент във всички държави от ЕС ще бъде необходимо само едно заявление, за разлика от сегашната ситуация, при която патентът трябва да бъде одобрен и приет във всяка държава от ЕС, в която заявителят би искал да получи защита. По този начин процесът на одобрение ще бъде по-кратък, тъй като вече няма да се изисква превод и патентът ще се одобрява на езика, на който е бил предоставен (само на френски, английски или немски). Тези промени представляват голямо преимущество за притежателите на патенти, защото ще се намалят значително разходите за широко патентно покритие в държавите — членки на Европейската патентна организация.

Третият елемент от пакета е споразумението за единен съд за патентите, в което не участва единствено Испания. Единният съд за патентите ще гарантира еднаквата приложимост на патентното право в държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, като по този начин ще се избегне завеждането на многобройни съдебни дела по отношение на един и същи патент в различните държави членки. Това ще предотврати и постановяването на противоречиви съдебни решения по едни и същи въпроси. Споразумението за единен съд за патентите ще бъде международно споразумение между държавите членки, сключено извън институционалната рамка на ЕС.

За подписване на споразумението за единен съд за патентите от участващите държави членки ще се проведе дипломатическа конференция. След подписването на споразумението ще се задейства процесът на ратификация от националните парламенти (за да може споразумението да влезе в сила, то трябва да бъде ратифицирано от най-малко 13 държави членки).

Всички необходими решения (определяне на комитети, бюджет, назначаване на съдиите и председателя на съда, наемане на служители, съоръжения и т.н.) следва да бъдат приети своевременно, за да може първата регистрация на европейски патент с единно действие да се извърши през пролетта на 2014 г.

Създаването на единна патентна система, валидна за целия ЕС, което се обсъжда в продължение на повече от 30 години, ще допринесе за активизиране на патентната дейност, особено за малките и средните предприятия (МСП). Това ще спомогне значително и за намаляване на разходите, свързани с получаване на патент в ЕС.

Новият модел на единен патент ще насърчи предприятията от ЕС да засилят дейността си в областта на иновациите, което ще повиши конкурентоспособността им на вътрешния пазар. Той ще даде и по-голям стимул на дружествата от ЕС да защитават изобретенията си и новите си технически решения в Европа.


 • Реформа на политиката в областта на обществените поръчки

Съветът проведе открит дебат по модернизирането на политиката в областта на обществените поръчки и постигна споразумение за общ подход по трите предложения от пакета.

Трите предложения за модернизиране на обществените поръчки са: • проект за директива относно обществените поръчки (заменяща Директива 2004/18/EО) (18966/11);

 • проект за директива относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (заменяща Директива 2004/17/EО) (18964/11); и

 • предложение за директива за възлагане на договори за концесия (18960/11).

Споразуменията се основават на изготвените от председателството компромисни текстове за всяко едно от посочените по-горе законодателни предложения, които се съдържат в документи 16725/1/12, 18011/12 и 18007/12.

Комисията представи пакета на 20 декември 2011 г. Този пакет представлява основно преработване на правилата за обществените поръчки в рамките на ЕС. На заседанията си от 20 февруари и 30 май 2012 г. въз основа на текста на проекта за директива относно обществените поръчки Съветът предостави насоки по четири важни въпроса: степента на гъвкавост, която следва да се прилага при използването на състезателни процедури с договаряне, прилагането на опростен режим за някои категории услуги (в социалната сфера, сферата на културата, сферата на здравеопазването и т.н.), широкото използване на електронни обществени поръчки и надзора и наблюдението на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Преразглеждането на политиката в областта на обществените поръчки ще засегне голям брой въпроси, свързани с обществените поръчки за стоки, строителство и услуги, в т.ч.:

1) Опростяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и осигуряването на по-голяма гъвкавост във връзка с тях

Пакетът предвижда процедурният режим, установен на базата на действащите правила, които датират от 2004 г., да стане по-опростен и по-гъвкав. За тази цел в него се съдържат мерки за улесняване на възлагането на обществени поръчки и за облекчаването му в административно отношение, както и за предоставяне на гъвкавост на обществените органи с оглед на постигането на по-добри резултати в областта на обществените поръчки. Крайъгълен камък на процеса на опростяване в целия пакет е насърчаването на електронните обществени поръчки като по-удобна за ползване характеристика на процедурите за възлагане на обществени поръчки.2) Стратегическо използване на обществените поръчки в отговор на новите предизвикателства

По-добри възможности за органите по възлагане на обществени поръчки да преследват общи обществени цели като опазване на околната среда, социална отговорност, иновации, борба с изменението на климата, заетост, обществено здраве и да се вземат предвид други социални и екологически съображения.3) По-добър достъп до пазара за МСП

Пакетът предвижда конкретни мерки за премахване на пречките пред достъпа до пазара за МСП, като опростяване на изискванията за представяне на документи в процедурите за възлагане на обществени поръчки, създаване на стандартизиран документ за целите на подбора, стимул за възлагащите органи да обмислят разделянето на поръчките на по-малки обособени позиции, които са по-достъпни за МСП, както и намаляване на изискванията за участие.4) Стабилни процедури

Съобразно новия режим от държавите членки се изисква да гарантират, че възлагащите органи вземат подходящи мерки за предотвратяване, установяване и преодоляване на конфликти на интереси, възникнали при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията и да се осигури равнопоставеност на всички икономически оператори.5) Управление

В предложението се съдържат изисквания за държавите членки по отношение на наблюдението и докладването на дейността по възлагане на обществени поръчки, с цел да се подобрят ефективността и еднаквото прилагане на законодателството на ЕС в тази област. • Преразглеждане на директивата за професионалните квалификации

Съветът взе под внимание изготвения от председателството доклад (16293/12) за напредъка по отношение на проекта за директива, насочена към повишаване на ефикасността на системата за признаване на професионалните квалификации с цел по-нататъшно улесняване на мобилността на квалифицираните работници в ЕС.

Признаването на квалификациите между държавите членки се е превърнало в основополагащ градивен елемент на единния пазар, а професионалната мобилност — в ключов компонент от конкурентоспособността на Европа.

На 30 май в Съвета се състоя дебат по два основни аспекта на реформата: създаването на европейската професионална карта и въвеждането на прозрачност, което ще доведе до взаимна оценка и евентуално до опростяване на националната законодателна рамка за регламентираните професии.

Европейската професионална карта следва да представлява електронно удостоверение, издадено от държавата на произход на специалиста, което да улесни автоматичното признаване в приемащата държава (държавата, в която той иска да се установи).

Понастоящем в 27-те държави — членки на ЕС, съществуват около 800 категории регламентирани професии. При регламентираните професии достъп до професията имат лицата, които притежават конкретна квалификация, например университетска диплома, и право да упражняват тази дейност имат само притежателите на такава квалификация.

Предложението за изменение на сега действащата директива за професионалните квалификации беше представено на 19 декември 2011 г. (18899/11). • Защита на потребителите: система за алтернативно решаване на спорове

Съветът взе под внимание напредъка по отношение на проекта за директива за алтернативно решаване на спорове (АРС) и проекта за регламент за онлайн решаване на спорове (ОРС), след постигнатото на 30 май споразумение за общ подход (10622/12).

Председателството обяви, че след провеждането на неофициални преговори, които се състояха по време на тристранната среща (среща между представители на Парламента, Съвета и Комисията) от 5 декември, между представителите на Европейския парламент и на Съвета е постигнато предварително споразумение. Споразумението на първо четене по двете предложения ще трябва да бъде потвърдено от двата законодателни органа съобразно вътрешните им процедури.

Целта на предложенията е да се предвидят опростени, бързи процедури на приемлива цена за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и търговци, възникнали при продажбата на стоки и услуги, чрез намесата на алтернативна структура за решаване на спорове.

Инициативата ще осигури създаването на системи за АРС там, където такива понастоящем не съществуват, и ще гарантира на потребителите възможност по всяко време да отнасят споровете си до АРС. Системата за АРС ще бъде допълнена с механизъм за онлайн решаване на споровe (ОРС), включващ създаването на европейска платформа за онлайн решаване на спорове (това ще бъде интерактивен уебсайт на всички езици на Съюза, достъпен по електронен път и безплатен).

Системите за АРС са в помощ на потребителите, въвлечени в спорове, които не е било възможно да бъдат разрешени пряко с търговеца. Тези механизми са се развили в ЕС по различен начин — по публичен или частен път, като приеманите от тези органи решения се различават значително по статут.


 • Преглед на счетоводните изисквания за дружества

Съветът взе под внимание напредъка по отношение на прегледа и опростяването на счетоводните правила, приложими за дружествата в ЕС.

Основните цели на прегледа са: • намаляване на административната тежест и прилагане на опростени счетоводни правила за МСП;

 • повишаване на яснотата и съпоставимостта на финансовите отчети; и

 • по-голяма прозрачност на плащанията към правителствата от страна на добивната промишленост и предприятията, извършващи дърводобив от девствени гори.

С цел да насърчи отчетността на правителствата, прозрачността и доброто управление, предложението (16250/11) въвежда нови отчетни изисквания за големите предприятия и за всички предприятия, извършващи дейност в обществен интерес, които работят в областта на добивната промишленост или на дърводобива от девствени гори. Предлага се тези дружества да оповестяват плащанията си в полза на правителствата в държавите, в които извършват дейност.

Акт за единния пазар II — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно втория пакет от нови приоритетни предложения, представени от Комисията на 3 октомври 2012 г. в рамките на „Акт за единния пазар ІI“ (АЕП II)1.

Тези предложения ще допълнят първата съвкупност от мерки от пакета „Акт за единния пазар I“ за задълбочаване и укрепване на единния пазар с цел стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места.

Наред с другото, в заключенията се изтъква необходимостта единният пазар да почива на стабилна икономическа и социална основа, както и важната роля на действията от АЕП ІI в отговор на опасенията на гражданите и предприятията.Заключенията са изложени в док. 16617/12.

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Индустриалната политика и приносът ѝ за растежа и икономическото възстановяване

Съветът оцени състоянието на европейската промишленост и прие заключения относно актуализирането на индустриалната политика и приноса ѝ за растежа и икономическото възстановяване.Заключенията са изложени в док. 17566/12.

В заключенията се поставя акцент върху четири стълба, които изискват спешно внимание в резултат на икономическата криза: • стимулиране на инвестициите в новаторски и нови технологии;

 • създаване на условия предприятията от ЕС да извличат максимална полза от вътрешния пазар и международните пазари;

 • подобряване на достъпа до финансиране; и

 • увеличаване на инвестициите в хора и умения.

Заключенията се основават на съобщението на Комисията (15168/12) за актуализиране на водещата инициатива относно индустриалната политика и на последвалите обсъждания на заседанието на Съвета от 11 октомври, на което министрите подчертаха, че е важно да бъдат ускорени действията в стратегическите сектори с голям потенциал за подпомагане на конкурентоспособността и създаването на работни места.

Идентифицирани бяха и редица перспективни нови пазари, които могат да допринесат за новаторска и конкурентоспособна преработвателна промишленост.

В плана си за действие за автомобилната промишленост Комисията посочи конкретен пример за прилагането на актуализирано виждане за индустриалната политика в секторен план.


 • Автомобилна промишленост

Министрите обмениха мнения за състоянието и перспективите на автомобилната промишленост в различните държави и в светлината на изготвения неотдавна от Комисията план за действие за насърчаване и подпомагане на адаптирането на този сектор (15962/12).

Министрите изразиха съгласие с препоръките, съдържащи се в плана за действие, чиято цел е в краткосрочните, средносрочните и дългосрочните стратегии за насърчаване на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост да бъдат интегрирани редица съображения, като адаптирането на производствените мощности, разработването на нови методи за производство и бизнес модели, източниците на доставка, ефективното използване на суровините, както и инвестициите в хора и нови умения.Модернизиране на правилата за държавна помощ: въздействие върху конкурентоспособността

След като Комисията представи съобщението си относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (10266/12), се състоя обмен на мнения между министрите във връзка с бъдещето на политиката в областта на държавната помощ от гледна точка на промишлеността.

В съобщението единният пазар е поставен в центъра на реформата, която се предвижда да завърши до края на 2013 г.

Обсъждането беше структурирано с помощта на въпросник и документ за размисъл, подготвени от председателството (16647/12).

Делегациите изразиха съгласие във връзка с необходимостта от модернизиране на политиката в областта на държавната помощ чрез определяне на цели в подкрепа на растежа, заетостта и конкурентоспособността на ЕС, като същевременно се допринесе за усилията на държавите членки за по-ефективно използване на публичните финанси.

Те посочиха, че държавната помощ следва да бъде структурирана по такъв начин, че да поддържа и повишава конкурентоспособността на европейската промишленост, като взема под внимание сегашната икономическа криза и глобалния контекст.

На заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси от 13 ноември се състоя предварително обсъждане. Заключенията на председателството, в които се обобщават резултатите от това обсъждане, са изложени в док. 15595/1/12.

МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нов план за действие в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост — резолюция

Съветът прие резолюция, с която се одобрява стартирането на план за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) за периода 2013—2017 г.Резолюцията е поместена тук.

Планът за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за следващите пет години акцентира върху четири стратегически цели: • ефективно изпълнение и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно прилагането на ПИС от страна на митническите органи;

 • борба с основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи ПИС;

 • борба с търговията със стоки, нарушаващи ПИС, по цялата международна верига за доставки; и

 • укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория и с правоприлагащите органи във връзка с нарушенията на ПИС.

Освен това министрите дадоха оценка на изготвения от Комисията доклад за предишния план за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на ПИС за периода 2009—2012 г. В доклада се съдържат редица препоръки и са разгледани новите процеси, взети под внимание в новия план, в т.ч. увеличаването на продажбите по интернет и появата на нови ключови участници на международната сцена.

Митническите служби отговарят за контролирането на стоките по външните граници на ЕС, както и за задържането на стоките, за които има подозрения, че нарушават ПИС, защитени от законите на ЕС и националните закони.

С цел да се даде възможност на митниците да приемат общ подход във връзка с прилагането на ПИС и да насочат вниманието си към ситуациите, които пораждат най-големи рискове, Комисията и държавите членки изготвиха съвместно многогодишен план за действие. Този план за действие осигурява рамката, с която да се гарантира, че ограничените митнически ресурси, които са на разположение за прилагане на ПИС, могат да бъдат използвани по най-ефективния начин.

ЕС разполага със стабилна система за защита срещу нарушения на ПИС по външните граници, а планът за действие се оказа надеждно средство за преодоляване на установените четири основни предизвикателства. При все това трафикът на стоки, нарушаващи ПИС, нараства непрекъснато и правоприлагащите органи трябва да разполагат с необходимите инструменти, за да се справят с това явление в областта на законодателството, обмена на информация и международното сътрудничество.Актуализиране на Митническия кодекс на Съюза

Съветът проведе открит дебат по предложението за преработване на Митническия кодекс на Съюза, като целта е да се улесни постигането на споразумение на първо четене с Европейския парламент и да се гарантира навременното приемане на Кодекса.

С предложения преработен текст (6784/12) някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 450/2008, с който се създава Митническият кодекс, се изменят съобразно развитието на митническото законодателство и законодателството в други области, актът се привежда в съответствие с изискванията, произтичащи от Договора от Лисабон, а прилагането му се отлага.

Регламентът влезе в сила през 2008 г., но все още не се прилага. Той ще се прилага веднага след влизането в сила на разпоредбите за прилагането му и най-късно от 24 юни 2013 г., с цел на националните администрации и икономически оператори да се предостави достатъчно време, за да могат да предприемат необходимите инвестиции, и да се осигури гладкото въвеждане на електронните процеси.Митническият кодекс е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 145, 4.6.2008 г.):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:EN:PDF

Програма „Митници 2020“

По време на открито обсъждане Съветът договори частичен общ подход1 за създаването на програма за действие за митниците в ЕС за периода 2014—2020 г. (програма „Митници 2020“) като продължение на програмата „Митници 2013“, която изтича на 31 декември 2013 г. (17005/12).

Програмата е насочена към предоставяне на мерки за подкрепа с цел да се гарантира, че митническото законодателство на ЕС се прилага по последователен и хармонизиран начин, в т.ч. мерки в подкрепа на изпълнението на правните задължения на ЕС, произтичащи от Митническия кодекс.

Предвид факта, че много от дейностите в митническата област имат трансграничен характер и включват и засягат 27-те държави членки, съвместното действие на ЕС ще даде възможност да се укрепи колективното измерение на митническата дейност, да се избегне нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар и да се подпомогне защитата на външните граници на ЕС.

Финансирането на програмата „Митници 2020“ ще зависи от резултатите от продължаващите преговори по общия бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. В предложението на Комисията2 се предвижда финансов пакет от 548 млн. евро за седемгодишния период.

Стратегия за развитие на митническия съюз заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно постигнатия напредък в прилагането на стратегията за развитие на митническия съюз.Заключенията са поместени тук.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и ИНОВАЦИИ

Хоризонт 2020“: нова рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) • Специфична програма за изпълнение на действията по линия на „Хоризонт 2020“

По време на открито обсъждане Съветът постигна споразумение по частичен общ подход1 във връзка с проекта за решение за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“(17633/12).

Споразумението се основава на изготвения от председателството компромисен текст (17029/12).

Разискванията бяха съсредоточени върху два основни елемента от предложението: процесите и практиките за преодоляване на различията между европейските региони по отношение на научните изследвания и иновациите с оглед на по-доброто изпълнение на целите на европейското научноизследователско пространство, и най-подходящата управленска структура, като се запазват целите за опростяване.

В специфичната програма са определени и развити конкретните цели и общите насоки за дейностите, отнасящи се до всеки от приоритетите от рамковата програма, като се поставя акцент върху изпълнението на конкретните цели и дейности.

Специфичната програма ще се състои от следните части:


 • високи постижения в научната област: което включва експериментални научни изследвания в рамките на Европейския съвет по научни изследвания; възникващи нови технологии; действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ и научноизследователски инфраструктури;

 • водещи позиции в промишлеността: с цел увеличаване на промишления капацитет на Европа в перспективните технологии като нанотехнологиите, новите материали, биотехнологиите и космическото пространство;

 • обществени предизвикателства, свързани с проекти за подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот, гарантиране на доставките на продукти, постигане на енергийни модели, основани на ефективното използване на ресурсите, борба с изменението на климата, разработване на устойчиви транспортни системи и мрежи, и т.н.; и

 • неядрени действия на Съвместния център за научни изследвания.

 • Европейски институт за иновации и технологии (EIT): стратегическа иновационна програма

По време на открито обсъждане Съветът постигна споразумение по частичен общ подход (17621/12) във връзка с предложението (18091/11) за определяне на приоритетните области на стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2014—2020 г.

Стратегическата иновационна програма на EIT включва преглед на планираните дейности за следващите седем години, по-специално приоритетните области, избора и определянето на новите общности на знание и иновации (ОЗИ). Предлага се новите ОЗИ да бъдат създадени на два етапа: през 2014 г. и след 2017 г., при положителен резултат от прегледа.

EIT, който беше създаден през март 2008 г., приключи първоначалния етап от развитието си, като започна да осъществява дейност посредством първите ОЗИ. EIT успя също така да постигне главната си цел — пълно интегриране на всички звена от иновационната верига, като обедини висши учебни заведения, научноизследователски организации и предприятия в първите три общности на знание и иновации, създадени през 2010 г. в областите, определени като особено важни за бъдещото развитие на Европа: устойчива енергия („KIC InnoEnergy“), адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него („ClimateKIC“) и бъдещо информационно и комуникационно общество („EIT ICT Labs“).


 • Програма на Евратом

Съветът взе под внимание доклада за напредъка във връзка с предложението за създаване на програма за научни изследвания на Европейската общност за атомна енергия („програма на Евратом“), която допълва „Хоризонт 2020“ в областта на ядрените изследвания (16577/12).

Програмата на Евратом ще гарантира, че финансираните по линия на ЕС дейности за научни изследвания и обучение в областта на ядрената енергия (синтез и делене) продължават през периода 2014—2018 г., като носят добавена стойност по отношение на дейностите, извършвани в държавите членки.Хоризонт 2020“ — актуално състояние

На 31 май 2012 г. Съветът постигна споразумение за частичен общ подход по рамковата програма „Хоризонт 2020“ (10663/12). Във връзка с това Съветът също така взе предвид доклад (10219/12) за постигнатия напредък относно другите три части на пакета: специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, правилата за участие в научноизследователски проекти и програмата на Евратом.

На 10 октомври 2012 г. Съветът постигна споразумение за частичен общ подход по правилата за участие, както и по изменения регламент за EIT.

Последователно приеманите позиции в Съвета по различните компоненти на „Хоризонт 2020“ ще улеснят започването на преговори с Европейския парламент с оглед на постигането на споразумение на първо четене по целия пакет в хода на 2013 г.

„Хоризонт 2020“ ще замени Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, която е в сила до края на 2013 г. Очаква се новата рамка за научни изследвания да преодолее разпокъсаността в тази област и да осигури по-голяма степен на съгласуваност. „Хоризонт 2020“ се основава на настоящата концепция за Седмата рамкова програма, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.

В сравнение със Седмата рамкова програма, „Хоризонт 2020“ притежава редица нови характеристики, които правят програмата подходяща за насърчаване на растежа и справяне с предизвикателствата пред обществото.

Комисията представи различни компоненти на „Хоризонт 2020“ на 30 ноември 2011 г.:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Тя предложи да бъдат отпуснати 80 млрд. EUR за периода 2014—2020 г., което превръща „Хоризонт 2020“ в най-мащабната програма за научни изследвания в света.Европейско научноизследователско пространство — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и ключовите елементи, които следва да доведат до успешното изграждане и реализиране на ЕНП.Заключенията са изложени в док. 17649/12.

Заключенията се основават на резултатите от ориентационния дебат, проведен в Съвета на 10 октомври, и на препоръките на Комисията, които се съдържат в съобщението „Засилено партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж“ (12848/12).

Комисията предложи следните приоритети за ЕНП: ефективни национални системи за научни изследвания; оптимално транснационално сътрудничество и конкуренция; отворен пазар на труда за изследователите; равенство между половете в научноизследователската дейност и свободно разпространение на знания.

С течение на времето беше осъществен напредък към изграждане на европейско научноизследователско пространство чрез инструменти като последователни многогодишни рамкови програми за научни изследвания, инициативи за съвместно планиране и консорциуми за научноизследователска инфраструктура. При все това, степента на напредък е неравномерна по отношение на различните измерения на ЕНП, както и в различните държави членки.

През февруари 2011 г. Европейският съвет призова за приключване на изграждането на ЕНП до 2014 г., като по този начин се създаде истински единен пазар за знания и се повишат мобилността на изследователите и привлекателността на Европа за чужди изследователи.

ЕНП ще обърне особено внимание на външното измерение в областта на научните изследвания и иновациите. В това отношение в заключенията се изтъква и значението на укрепването на международното сътрудничество. • Международно сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите

Министрите проведоха обмен на мнения във връзка с начините за подобряване на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

Дебатът се проведе с помощта на въпросник на председателството (16560/12), изготвен въз основа на съобщение на Комисията (14000/12).

Рамковите програми на ЕС за научни изследвания вече са изиграли важна си роля за подпомагане на сътрудничеството между ЕС и неговите държави членки с държави извън Съюза в областта на научните изследвания и иновациите. Както обаче беше посочено в средносрочния преглед на Седмата рамкова програма1, усилията на Европа в областта на международното сътрудничество трябва да се активизират и да придобият по-стратегически характер.

Поради тази причина много делегации подчертаха необходимостта от прилагане на по-стратегическа визия за бъдещото развитие на международни партньорства по линия на следващата рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Те като цяло одобриха предложения от Комисията дългосрочен подход, включващ разработването на многогодишни пътни карти за сътрудничество с трети държави и региони.

ПОЛИТИКА ЗА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Отношения между ЕС и Европейската космическа агенция (ЕКА)

На основата на въпросник, изготвен от председателството (16574/12), министрите обмениха мнения във връзка с начините за по-успешно развитие на отношенията между ЕС и Европейската космическа агенция.

Те взеха под внимание и публикуваното неотдавна съобщение на Комисията „Установяване на подходящи връзки между ЕС и Европейската космическа агенция“ (16374/12).

Министрите изразиха съгласие да направят допълнителна оценка на възможностите за укрепване на сътрудничеството по отношение на въпросите с дългосрочен аспект и решиха да преразгледат този въпрос в началото на 2013 г.

Управлението на европейската политика за космическото пространство се осъществява от три основни участника: ЕС, ЕКА и съответните им държави членки. Компетентността на ЕС по отношение на космическото пространство, установена с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., укрепва политическото измерение на космическото пространство в Европа. Засилената роля на ЕС по отношение на европейската политика за космическото пространство се съпътства от повишено взаимодействие между посочените три участника на основата на допълване на техните роли и отговорности.

В заключенията си от 31 май 2011 г. „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“ Съветът посочи, че следва да се развие космическа индустриална политика в тясно сътрудничество с ЕКА и държавите членки за насърчаване на конкурентоспособна космическа промишленост в Европа. Съветът подчерта също, че космическите дейности и приложения представляват значим конкретен принос за стратегията „Европа 2020“ за стимулиране на растежа и насърчаване на разкриването на нови възможности за работа.Уебсайт на ЕКА: http://www.esa.int

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Годишен обзор на растежа 2013 г. — степен на интеграция на единния пазар

Съветът взе под внимание представения от Комисията годишен обзор на растежа 2013 г., публикуван в края на ноември (16669/12).

Годишният обзор на растежа е отправната точка за европейския семестър, който включва едновременно наблюдение на политиките на държавите членки във фискалната област и в областта на икономиката и заетостта в продължение на шест месеца всяка година. Европейският семестър беше организиран за първи път през 2011 г. и беше въведен като част от реформата на икономическото управление.

В обзора на Комисията се очертават приоритетните действия, които трябва да бъдат предприети от държавите членки, за да се осигури по-голяма координация и по-висока ефективност на политиките за насърчаване на устойчив икономически растеж.

Заедно с годишния обзор на растежа Комисията представи и първия доклад „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г.“ (17281/12), насочен към наблюдение на функционирането на единния пазар в рамките на процеса, свързан с европейския семестър. В него е представен анализ на степента на интеграция на единния пазар в ключовите области с най-голям потенциал от гледна точка на растежа.

Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г.

Съветът взе под внимание предоставената от председателството информация във връзка с проекта за регламент за създаване на програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (16795/11).

Това предложение беше представено през ноември 2011 г. и общата му цел е посредством висока степен на защита на потребителите да се осъществи принос за растежа, като гражданите получат възможност да играят пълноценна роля в рамките на единния пазар. В предложението се съдържат конкретни цели и единадесет действия, насочени към постигане на тези цели с оглед да се улесни изпълнението на програмата за потребителите, одобрена от Съвета през октомври (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/132794.pdf).

След постигането на частичен общ подход от Съвета през юни 2012 г., неофициалните преговори с Европейския парламент напреднаха до степен да бъде постигнато широко предварително споразумение между институциите по почти всички разпоредби от бъдещата програма. Финансовите средства, които ще бъдат отпуснати за програмата, в момента не се обсъждат, тъй като ще зависят от резултатите от продължаващите преговори по многогодишната финансова рамка.Индекс за развитие на пазарите на дребно

Съветът взе под внимание предоставената от Комисията информация относно осмия индекс за развитие на пазарите на дребно (17227/12).

Индексът за развитие на пазарите на дребно, който се публикува ежегодно през пролетта и есента, откроява онези пазари в рамките на икономиката, които не функционират добре и следователно не отговарят на очакванията на потребителите.

Конференции в областта на научните изследвания, организирани от кипърското председателство

Съветът взе под внимание информацията относно резултатите от няколко конференции и заседания в областта на научните изследвания, организирани от кипърското председателство (17211/12).Работна програма на встъпващото ирландско председателство

Делегацията на Ирландия информира министрите за работната програма на ирландското председателство в областта на конкурентоспособността за първата половина на 2013 г.

Работната програма в областта на конкурентоспособността е в съответствие с осемнадесетмесечната програма, изготвена съвместно от следващите три председателства на ЕС (17426/12).

В областта на вътрешния пазар и промишлеността първостепенните приоритети на ирландското председателство ще включват финализирането на внесените законодателни инициативи, съдържащи се в Акта за единния пазар I, и подготовката на новите инициативи от пакета относно Акта за единния пазар II.

В областта на научните изследвания ирландското председателство ще продължи преговорите по рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ с оглед на навременното ѝ одобрение.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Няма


1 Корепер — Комитетът на постоянните представители — се състои от посланиците на 27-те държави — членки на ЕС. Неговата роля е да подготвя решенията на Съвета.

2 Вж. съобщението за печата на председателството: http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/competitiveness/press-release-unitary-patent-closer-to-the-finishing-line

1 http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf

1 Частичният общ подход представлява споразумение по съществените елементи на даден правен акт в очакване на становището на Европейския парламент и съответните обсъждания на многогодишния бюджет на ЕС.

2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/com_2012_464_en.pdf

1 Частичният общ подход представлява споразумение по съществените елементи на даден правен акт в очакване на становището на Европейския парламент и съответните обсъждания на многогодишния бюджет на ЕС.

1 http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7

17410/12BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница