Заседание на Съвета Образование, младеж и култура Брюксел, 16 февруари 2009 г. Председател г-н Ondřej LiškaДата06.10.2017
Размер150.08 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

6071/09 (Presse 33)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2923-то заседание на СъветаОбразование, младеж и култура

Брюксел, 16 февруари 2009 г.


Председател Г-н Ondřej Liška
Министър на образованието, младежта и спорта на Чешката република


Основни резултати от заседанието на Съвета

В отправените до Европейския съвет основни послания Съветът изтъкна уязвимостта на младите хора в условията на настоящата икономическа криза и потенциалната роля на образованието като фактор за бързо икономическо възстановяване.

Съветът прие без обсъждане своята обща позиция относно телекомуникационния пакет, която ще бъде представена на Европейския парламент за второ четене в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решения .


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет — политика за младежта Error: Reference source not found

Европейски пакт за младежта Error: Reference source not found

Основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет — Образование и обучение Error: Reference source not found

Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението след 2010 г. Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Пазар на труда и необходими умения Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ


 • Специални представители на ЕС - Удължаване на мандати Error: Reference source not found

 • Сомалия — Ограничителни мерки Error: Reference source not found

 • Приднестровски регион (Република Молдова) — Визова забрана Error: Reference source not found

 • Споразумение за икономическо партньорство с Кот д'Ивоар Error: Reference source not found

 • Споразумение с Кралство Мароко Error: Reference source not found

 • Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Хърватия Error: Reference source not found

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

 • Андора и Сан Марино — Мерки за митническа сигурност Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Споразумение между ЕС и Южна Корея за сътрудничество при антиконкурентни действия Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Регламент за ТСЕ — Процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Преглед на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения* Error: Reference source not found

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Първоинстанционен съд — Изменения на Процедурния правилник Error: Reference source not found

 • Процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

 • Външна търговия* Error: Reference source not found

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Морска трудова конвенция Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Пускане на пазара на биоциди Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Didier SEEUWS Заместник постоянен представителБългария:

Г-н Кирчо Атанасов Заместник-министър на образованието и наукатаЧешка република:

Г-н Ondřej LIŠKA Министър на образованието, младежта и спорта

Г-н Jakub DÜRR Заместник-министър на образованието

Дания:

Г-н Bertel HAARDER Министър на образованието и министър на скандинавското сътрудничествоГермания:

Г-н Andreas STORM Парламентарен държавен секретар към федералния министър на образованието и научноизследователската дейностЕстония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Batt O'KEEFFE Министър на образованието и науката.Гърция:

Г-н Spyridon TALIADOUROS Държавен секретар по образованието и религиозните въпросиИспания:

Г-жа Mercedes CABRERA CALVO-SOTELO Министър на образованието, социалната политика и спорта

Г-жа Bibiana AÍDO ALMAGRO Министър на равните възможности

Г-жа María Ángeles GARCÍA MORENO Министър на образованието и науката на автономна област Кастилия-Ла манча

Г-н César ANTÓN Министър по въпросите на семейството и равните възможности на автономна област Кастилия-Леон

Франция:

Г-н Martin HIRSCH Висш комисар по активната солидарност срещу бедносттаИталия:

Г-н Vincenzo GRASSI Заместник постоянен представителКипър:

Г-н Andreas DEMETRIOU Министър на образованието и културатаЛатвия:

Г-жа Tatjana KOKE Министър на образованието и наукатаЛитва:

Г-н Gintaras STEPONAVIČIUS Министър на образованието и науката.Люксембург:

Г-жа Mady DELVAUX-STEHRES Министър на образованието и професионалното обучение

Г-жа Marie-Josée JACOBS Министър по въпросите на семейството и интеграцията, министър на равните възможности

Унгария:

Г-жа Ágnes VARGHA Заместник постоянен представителМалта:

Г-н Clyde PULI Парламентарен секретар по въпросите на младежта и спорта в Министерството на образованието и културатаНидерландия:

Г-н Ronald PLASTERK Министър на образованието, културата и наукатаАвстрия:

Г-жа Claudia SCHMIED Федерален министър на образованието, културата и изкуствата

Г-н Johannes HAHN Федерален министър на науката и научноизследователската дейност

Г-жа Christine MAREK Заместник-министър, Федерално министерство на икономиката, семейството и младежтаПолша:

Г-н Krzysztof Piotr STANOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на науката и висшето образованиеПортугалия:

Г-жа Maria de Lurdes RODRIGUES Министър на образованието

Г-н Pedro SILVA PEREIRA Министър, отговарящ за кабинета на министър-председателя

Румъния:

Г-жа Monica IACOB RIDZI Министър на младежта и спорта

Г-н Mihnea COSTOIU Държавен секретар за образованието, научните изследвания и иновациите

Словения:

Г-жа Mary Veronica TOVŠAK PLETERSKI Заместник постоянен представителСловакия:

Г-н Jozef HABÁNIK Държавен секретар в Министерство на образованиетоФинландия:

Г-жа Henna VIRKKUNEN Министър на образованиетоШвеция:

Г-жа Nyamko SABUNI Министър на интеграцията и равните възможности

Г-н Jan BJÖRKLUND Министър на образованието

Обединено кралство:

Г-жа Sarah McCARTHY-FRY Парламентарен държавен секретар по въпросите на училищата и обучаващите се

Г-н Siôn SIMON Парламентарен държавен секретар по въпросите на допълнителното образование

Комисия:

Г-н Ján FIGEĽ ЧленОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ

Основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет — политика за младежта

Съветът прие основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет относно Европейския пакт за младежта и европейското сътрудничество по въпросите на младежта, вж. док. 6669/09.Европейски пакт за младежта

Съветът проведе обмяна на мнения относно начина за осигуряване на по-добро прилагане и по-голямо популяризиране на Европейския пакт за младежта.

Пактът за младежта бе посочен като източник на вдъхновение за националните администрации и централен елемент на европейското сътрудничество в областта на политиката за младежта. Министрите обмениха най-добри практики по прилагането на политиките в областта на младежта в държавите-членки. Дискусията демонстрира, че координацията и съгласуваността между мерките на национално, местно и европейско ниво, както и хоризонталната координация в различни области на политиката, са ключов фактор за провеждането на ефективна политика в областта на младежта. Освен това бе изтъкнато участието на младите хора при формулирането на политиките, които се отнасят до тях.

По време на дискусията бе подчертана необходимостта от по-голямо популяризиране на Европейския пакт за младежта. Във връзка с това по-ефективното прилагане на Пакта за младежта се разглежда като предпоставка за по-голямо популяризиране.

Обсъждането на ниво министри ще послужи като принос за очакваното през април 2009 г. съобщение на Комисията относно преработена рамка за сътрудничество в областта на политиката за младежта.

Основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет — Образование и обучение

Съветът прие основни послания до пролетното заседание на Европейския съвет относно европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението, вж. док. 6666/09.Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението след 2010 г.

По време на публичните обсъждания Съветът проведе обмяна на мнения относно новата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за периода до 2020 г. Като основа за обмяната на мнения послужиха изготвеният от председателството документ за обсъждане (док. 5956/09) и предложението на Комисията за нова рамка (док. 17535/08).

На вниманието на министрите бяха поставени два въпроса:

На първо място, като се отчитат значителният размер на вече направените инвестиции и усилията, които все още трябва да се положат в поне четири от областите, може ли Съветът да приеме областите, обхванати от съществуващите параметри, да се запазят и/или актуализират, за да подпомогнат идентифицирането на добри практики и измерването на напредъка?

Постигнато бе широко съгласие по четирите стратегически цели, набелязани пред европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението. От съществуващите пет параметри до този момент е постигнат само един, а именно брой на завършилите висше образование по математика, природни науки и технологии. Ето защо редица делегации считат, че останалите четири параметъра (участие на възрастни в обучението през целия живот, брой на преждевременно напусналите училище, брой на лицата, които срещат трудности при четенето и завършена горна степен на средно образование) следва като цяло да бъдат запазени, за да се надгражда върху вече постигнатия напредък.На второ място, кои са най-спешните нови приоритети с потенциална добавена стойност за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението, в това число чрез разработването на параметри и/или показатели?

Бяха изразени различни мнения по отношение на допълнителните шест параметъра, предложени от Европейската комисия (мобилност, подобряване на възможностите за намиране на работа, творчество и иновации, езици, предучилищно обучение и инвестиции във висшето образование). Голяма част от държавите-членки поставиха под въпрос доколко тези параметри са реалистични и постижими и подчертаха, че параметрите трябва да бъдат подходящи и внимателно дефинирани, за да отразяват адекватно предприетите мерки и постигнатия от правителствата напредък. Редица държави-членки подчертаха, че понякога по-малкото е повече, докато други изтъкнаха принципа на субсидиарност и доброволния характер на параметрите.

Всички се съгласиха, че ще бъде необходима по-подробна работа по броя, съдържанието и обхвата на параметрите, за да се подготви основата за приемане на актуализираната стратегическа рамка по време на следващото заседание на Съвета по образование през май 2009 г.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Пазар на труда и необходими умения

Комисията представи своето съобщение „Нови умения за нови работни места: изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“ (док. 17537/08), което е част от представения от нея през декември 2008 г. Европейски план за икономическо възстановяване. Съобщението цели насърчаване на заетостта и повторното приобщаване към пазара на труда на съкратените работници посредством мерки за преквалификация и актуализиране на техните умения. Съветът взе под внимание представената информация.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Специални представители на ЕС - Удължаване на мандати

Съветът прие съвместни действия за удължаване на мандатите на десет специални представители на ЕС (СПЕС).

Със съвместните действия се удължават мандатите на:


 • Г-н Torben Brylle, СПЕС за Судан, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Erwan Fouéré, СПЕС в бивша югославска република Македония, до 30 септември 2009 г.;

 • Г-н Pierre Morel, СПЕС за кризата в Грузия, до 31 август 2009 г.;

 • Г-н Pierre Morel, СПЕС за Централна Азия, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Peter Semneby, СПЕС за Южен Кавказ, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Kálmán Mizsei, СПЕС в Република Молдова, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Roeland Van De Geer, СПЕС за региона на Големите езера в Африка, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Marc Otte, СПЕС за Близкоизточния мирен процес, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Ettore Francesco Sequi, СПЕС за Афганистан, до 28 февруари 2010 г.;

 • Г-н Pieter Feith, СПЕС за Косово, до 28 февруари 2010 г.

Сомалия — Ограничителни мерки

Съветът прие Обща позиция относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2002/960/ОВППС, в изпълнение на Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, приета през ноември 2008 г. (док. 5184/09).

Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН въвежда ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да попречат или спрат един мирен политически процес в Сомалия, или тези, които заплашват със сила временните федерални институции на Сомалия или Мисията на Африканския съюз в Сомалия, или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или региона.

С цел яснота, мерките, наложени с Обща позиция 2002/960/ОВППС, и тези, които ще бъдат наложени по силата на посочената по-горе резолюция, следва да бъдат обединени в единен правен акт. Ето защо Обща позиция 2002/960/ОВППС се отменя.Приднестровски регион (Република Молдова) — Визова забрана

Съветът прие обща позиция, която подновява за нови 12 месеца, до 27 февруари 2010 г., ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския регион на Република Молдова и изменя приложения І и ІІ към Обща позиция 2008/160/ОВППС, поради промяна в длъжността на определени лица, за които се отнасят ограничителните мерки (док. 5834/09).

През 2004 г. Съветът прие ограничителни мерки срещу лица, за които се счита, че носят отговорност за планирането и осъществяването на кампанията за сплашване и за затваряне на молдовските училища, които използват латинската азбука в Приднестровския регион на Република Молдова. Понастоящем в списъка са включени 19 имена.

Споразумение за икономическо партньорство с Кот д'Ивоар

Съветът реши да изпрати проекта за решение за сключване на временно споразумение за икономическо партньорство с Кот д'Ивоар на Европейския парламент за съгласие (док. 5535/09).Споразумение с Кралство Мароко

Съветът прие решение относно сключването на протокол към Евросредиземноморското споразумение с Кралство Мароко във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (док. 13104/2/07 REV 2).Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Хърватия

Съветът прие Решение относно сключването на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (док. 15019/08, 15019/08 COR1).МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Андора и Сан Марино — Мерки за митническа сигурност

Съветът прие решение, с което упълномощава Комисията да започне преговори с Андора и Сан Марино с цел включване на мерки за митническа сигурност в споразуменията за сътрудничество и митнически съюз, сключени от ЕС с тези държави.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Споразумение между ЕС и Южна Корея за сътрудничество при антиконкурентни действия

Съветът прие решение, с което дава съгласие за сключването на споразумение с Република Корея за укрепване на сътрудничеството в областта на правилата на международната конкуренция (док. 16244/08).

Споразумението има за цел да допринесе за ефективното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията чрез насърчаване на координацията между органите в областта на конкуренцията на двете страни и да предотврати евентуални търговски спорове.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Регламент за ТСЕ — Процедура по регулиране с контрол

Съветът прие регламент, с който привежда в съответствие цялата нормативна уредба относно трансмисивните спонгиформни енцелопатии (ТСЕ) с новите правила за комитология (док. 3693/08), след споразумение на първо четене с Парламента.

Новият законодателен акт предоставя на Съвета и на Парламента права на контрол по отношение на членовете относно одобряването на бързи тестове, разширяването на обхвата на някои разпоредби към други продукти с произход, приемането на правила за прилагане, включително на метода за потвърждаване на спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE), при овцете и козите, изменението на приложението и приемането на временни мерки.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Преглед на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения*

Съветът прие1 общите позиции и изявленията относно мотивите на Съвета по прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги.

Общите позиции на Съвета бяха изготвени въз основа на политическото съгласие, постигнато по време на заседанието на Съвета от 27 ноември 2008 г., и ще бъдат изпратени на Европейския парламент за второ четене в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения.

Пакетът от мерки за реформа на сектора на телекомуникациите1 бе предложен от Комисията на 13 ноември 2007 г. Пакетът има за цел да позволи на гражданите, независимо от мястото, където живеят или пътуват в ЕС, да се ползват от по-добро качество на съобщителните услуги на по-ниска цена.

Текстовете на общите позиции и изявленията относно мотивите на Съвета се съдържат в следните документи:


 • Рамкова директива — док. 16496/08, 16496/08 ADD1, 5905/09 ADD1 REV2;

 • Директива за правата на гражданите — док. 16497/08, 16497/08 ADD1, 5909/09 ADD1 REV1;

 • Регламент за създаване на група на европейските регулатори в областта на съобщенията (ГЕРД) — док. 16498/08, 16498/08 ADD1, 16498/08 ADD1 COR 1, 5913/09 ADD1 REV1.

За повече информация вж. съобщение за пресата 16326/1/08, стр. 6, относно заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 27 ноември 2008 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

Първоинстанционен съд — Изменения на Процедурния правилник

Съветът прие решение за изменение на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности по отношение на езиковия режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз (док. 5739/09).

По силата на Договора, Първоинстанционният съд приема свой процедурен правилник съгласувано със Съда на ЕО. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета.

Процедура по регулиране с контрол

Съветът прие регламент, с който привежда редица правни инструменти в съответствие с новите правила на комитологията, след постигнатото на първо четене споразумение с Европейския парламент (док. 3692/08).

Новият законодателен акт предоставя на Съвета и на Парламента права на контрол по отношение на правилата за хуманитарната помощ, предприятията, околната среда, Евростат, вътрешния пазар, здравеопазването и защитата на потребителите и енергетиката и транспорта.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Външна търговия*

Съветът прие обща позиция с оглед на приемането на регламент относно статистиката на Общността за външната търговия (док. 15248/08 + ADD1). Общата позиция ще бъде изпратена на Европейския парламент за второ четене в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решения.

Регламентът има за цел създаването на обща рамка за систематичното изготвяне на статистика на Общността за външната търговия със стоки с трети страни.

Друга цел на регламента е да приспособи статистическата система за търговията на Общността с трети страни към промените в митническото законодателство и във връзка с практическите последици от прилагането на Модернизирания митнически кодекс. Стремежът е да се улесни процесът на вземане на решения в тази област.

Новият регламент ще отмени Регламент 1172/95.

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Морска трудова конвенция

Съветът прие Директива за прилагане на споразумението, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция (док. 5010/09, 5516/09 ADD1).

С тази директива ще бъдат подобрени условията на труд на морските лица на кораби, регистрирани в държава-членка и/или плаващи под знамето на държава-членка и ще бъде повишена привлекателността на работата в морския сектор за европейските морски лица, като спомогне за създаването на повече и по-добри работни места.

Законодателният акт ще влезе в сила едновременно с Морската трудова конвенция, която трябва да бъде ратифицирана от най-малко 30 членове на Международната организация на труда (МОТ) с общ дял от най-малко 33 % от общия бруто тонаж на корабите в световен мащаб.ОКОЛНА СРЕДА

Пускане на пазара на биоциди

Съветът реши да не се противопоставя на решението на Комисията да не включи някои активни вещества на биоциди в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8 (док. 5526/09).1Делегацията на Нидерландия се въздържа. Делегациите на Швеция и на Обединеното кралство се въздържаха при гласуването на рамковата директива.

1В пакета се съдържат следните законодателни предложения:

 • предложение за директива „за по-добро регулиране“ за изменение на директиви 2002/21/ЕО (рамкова директива), 2002/19/ЕО (директива за достъпа), и 2002/20/ЕО (директива за разрешение) (док. 15379/07);

 • предложение за директива „за правата на гражданите“ за изменение на Директива 2002/22/ЕО (директива за универсалната услуга), Директива 2002/58/ЕО (директива за правото на неприкосновеност на личния живот) и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите (док. 15387/07);

 • предложение за регламент за създаване на Европейския орган за пазара на електронни съобщения (док. 15408/07).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6071/09 (Presse 33)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница