Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 13 април 2011 г. Председател г-н János martonyi министър на външните работи на УнгарияДата28.03.2017
Размер109.73 Kb.
#17977
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

8743/11

(OR. en)

PRESSE 97

PR CO 23

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3083-то заседание на СъветаОбщи въпроси

Брюксел, 13 април 2011 г.


Председател Г-н János MARTONYI
Министър на външните работи на Унгария


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно стратегията на ЕС за региона на река Дунав, като призова нейното изпълнение да започне незабавно.

Целта на стратегията е развиване на икономическия потенциал на региона на река Дунав и подобряване на условията на околната среда чрез по-ефикасно и ефективно използване на инструментите и ресурсите на ЕС. Тя съдържа подробен план за действие, насочен към:

- по-добро свързване на региона на река Дунав;

- подобряване на опазването на околната среда в региона;

- постигане на благосъстояние в региона на река Дунав;

- укрепване на региона на река Дунав (напр. увеличаване на институционалния капацитет и сътрудничеството за засилване на сигурността и борба с организираната престъпност).


УЧАСТНИЦИ_Error:_Reference_source_not_found__ОБСЪДЕНИ_ТОЧКИ_ОТ_ДНЕВНИЯ_РЕД'>СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ Error: Reference source not found

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ


  • Хърватия — споразумение за стабилизиране и асоцииране Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

  • Сен Бартелеми — парично споразумение Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Jean DE RUYT Постоянен представителБългария:

Г-н Константин ДИМИТРОВ Заместник-министър на външните работиЧешка република:

Г-жа Milena VICENOVÁ Постоянен представителДания:

Г-н Michael ZILMER-JOHNS Държавен секретар за външната политикаГермания:

Г-н Peter TEMPEL Постоянен представителЕстония:

Г-н Raul MÄLK Постоянен представителИрландия:

Г-жа Lucinda CREIGHTON Заместник-министър по европейските въпросиГърция:

Г-жа Mariliza XENOGIANNAKOPOULOU Заместник-министър на външните работиИспания:

Г-н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюзФранция:

Г-н Laurant WAUQUIEZ Министър, отговарящ за европейските въпроси, към държавния министър, министър на външните работи и европейските въпросиИталия:

Г-н Ferdinando NELLI FEROCI Постоянен представителКипър:

Г-жа Rea YIORDAMLIS Политически директор, Министерство на външните работиЛатвия:

Г-н Ģirts Valdis KRISTOVSKIS Министър на външните работиЛитва:

Г-н Audronius AŽUBALIS Министър на външните работиЛюксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работиУнгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работиМалта:

Г-н Joseph COLE ДиректорНидерландия:

Г-н Tom de BRUIJN Постоянен представителАвстрия:

Г-н Walter GRAHAMMER Постоянен представителПолша:

Г-н Jan TOMBIŃSKI Постоянен представителПортугалия:

Г-н Pedro LOURTIE Държавен секретар по европейските въпросиРумъния:

Г-н Anton NICULESCU Държавен секретар за институционалното развитие и отношенията с парламента, Министерство на външните работиСловения:

Г-жа Andreja JERINA Държавен секретар, Правителствена служба за растежа и европейските въпросиСловакия:

Г-н Milan JEZOVICA Държавен секретар, Министерство на външните работиФинландия:

Г-н Jan STORE Постоянен представителШвеция:

Г-н Oscar Wåglund Söderström Държавен секретарОбединено кралство:

Г-н Kim DARROCH Постоянен представителКомисията:

Г-н Maroš ŠEFČOVIČ Заместник-председател

Г-н Johannes HAHN Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Съветът направи преглед на последващите действия от заседанията на Европейския съвет, проведени от началото на годината насам.

На своите заседания от 4 февруари, 11 март и 24—25 март Европейският съвет се съсредоточи върху темите икономическа политика, енергетика, в т.ч. ядрена безопасност, иновации, както и върху събитията в региона на южното съседство на ЕС.

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ

Съветът обсъди стратегията на ЕС за региона на река Дунав и прие следните заключения:

„СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. КАТО ОБОБЩАВА заключенията на заседанието на Европейския съвет от 18—19 юни 2009 г., КАТО ЗАЧИТА съобщението на Комисията относно Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и КАТО ПОЗДРАВЯВА Европейската комисия (по-нататък наричана „Комисията“) за пространния процес на консултации, проведен в хода на изготвяне на съобщението;

2. КАТО ПРИВЕТСТВА новаторския и интегриран подход за посрещане на предизвикателства от взаимен интерес в рамките на ЕС чрез макрорегионални стратегии, основани на опита, почерпен от Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море, както и на бъдещи постижения от Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и техните взаимодействия и КАТО ОТЧИТА, че държавите-членки участват доброволно в тези стратегии и във всички други бъдещи макрорегионални стратегии;

3. КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД изявленията, приетите заключения и консултациите, проведени в Улм (6 май 2009 г. и 1—2 февруари 2010 г.), в Будапеща (25—26 февруари 2010 г.), във Виена и в Братислава (19—21 април 2010 г.), в Русе (10—11 май 2010 г.), в Констанца (9—11 юни 2010 г.) и в Букурещ (8 ноември 2010 г.);

4. КАТО ОТЧИТА потенциала на териториалните стратегии, в този конкретен случай на макрорегионално ниво, за принос за икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС, за постигане на целите на ЕС, за повишаване на значимостта на устойчивото развитие и за подпомагане на приспособяването към бъдещите предизвикателства пред ЕС;

5. КАТО ИЗТЪКВА, че макрорегионалните стратегии са основани на принципа без нови средства от ЕС, без нови структури на ЕС и без ново законодателство на ЕС;

6. КАТО ИЗТЪКВА ОТНОВО, че от финансова гледна точка стратегията е неутрална и чрез своя съгласуван подход се стреми към по-ефикасно и по-ефективно използване на съществуващите инструменти и фондове на ЕС, както и на други съществуващи източници и финансови инструменти;

7. КАТО ПРИВЕТСТВА активното сътрудничество на всички заинтересовани международни, национални и регионални организации, регионални и местни общности в области, в които могат да бъдат набелязани действия от взаимен интерес, като се зачитат инициативите на гражданското общество;

8. КАТО ОТЧИТА общите предизвикателства и специфичното положение на отделните заинтересовани държави, както тези особености са набелязани в стратегията;

9. КАТО ПРИЗНАВА приноса на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав за по-нататъшна интеграция на вътрешния пазар и за икономическо, социално и териториално сближаване, както и нейния принос за насърчаване на сътрудничеството с трети държави в басейна на река Дунав и подкрепата ѝ за европейския път на участващите в нея държави кандидатки и потенциални кандидатки;

10. ОДОБРЯВА Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ приложения план за действие, изработен от Комисията на основата на консултации с държавите-членки, трети държави и други заинтересовани страни;

11. ИЗТЪКВА, че Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав притежава стратегическа рамка, направлявана от стратегията „Европа 2020“ и от Европейската стратегия за устойчиво развитие, като по този начин се гарантира нейният потенциал да допринесе за постигането на дългосрочни цели, като интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и конкурентоспособност на Европейския съюз;

12. ИЗТЪКВА, че използването на съществуващите средства и финансови инструменти в подкрепа на практическото включване на трети държави, участващи в изпълнението на стратегията, следва да бъде изцяло в унисон със съответните външни стратегии и политики на ЕС, които обуславят съответните мандати за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка;

13. ИЗТЪКВА значимостта на подобаващо практическо включване на всички държави-членки на ЕС и на всички заинтересовани страни, съответно на транснационално, регионално и местно равнище, за изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав;

14. Като изтъква изначално вътрешния характер на стратегията и необходимостта за запазване на ненарушимостта на процеса на вземане на решения в ЕС, ПРИЗНАВА, че приобщаването и участието на трети държави е от ключово значение за постигане на желаните цели на стратегията;

15. ИЗТЪКВА, че изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав следва да започне незабавно и ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че за изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и за последващи действия е необходима ръководна структура, и във връзка с това НАСЪРЧАВА съответните държави-членки и по-специално техните национални центрове за контакт и техните координатори на приоритетни области да улеснят началото на изпълнението; Основавайки се на първоначалния опит от Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море,

a. ПРИКАНВА националните центрове за контакт и координаторите на приоритетни области, в тясно сътрудничество с Комисията и с подобаващо практическо включване на участващите трети държави:

 да изградят, където е необходимо, мрежа от национални партньори, които съответстват на координаторите във всяка приоритетна област;

 да набележат съответните потенциални заинтересовани страни, с особен акцент върху ръководителите на проекти;

 да осигурят на гражданите подходяща информация за стратегията, в т.ч. да приобщят заинтересованата част от гражданското общество и да поощрят информираността на обществото;

 да анализират примерните цели на Комисията и да постигнат съгласие за реалистични и осъществими цели, подходящи за макрорегиона, като бъдат ангажирани Комисията и съответните заинтересовани страни;

 да поощрят междусекторния подход на стратегията на основата на постиженията на правото на ЕС, които съответстват на приоритетните области на стратегията;

 да съставят списък с текущи проекти и идеи за потенциални проекти в съответните приоритетни области. Този списък ще бъде редовно обновяван по време на изпълнението и ще бъде включен в първия доклад за напредъка, който ще бъде публикуван от Комисията до края на 2012 г.;

 да осигурят съдействие на ръководните партньори, за да бъде улеснено изпълнението на проектите и по-нататъшното развитие и скрининг на идеите за проекти. Това съдействие ще акцентира върху наличните възможности и правила за европейско финансиране и ще използва докрай съществуващите източници на информация. Доброволният характер на участието следва да бъде запазен в хода на изпълнението на отделните действия и проекти.

б. ПРИКАНВА Комисията:

 да играе водеща роля в стратегическата координация на ключовите етапи от изпълнението на стратегията, в сътрудничество с държавите-членки и в съответствие с принципа на субсидиарност;

 да осигури трайно практическото включване на заинтересованите страни в региона от всички равнища, например чрез годишен форум с цел да се подпомогне Комисията за изпълнение на нейните задачи;

 да осигури на държавите-членки, на съответните региони и на участващите в стратегията трети държави непрекъснато съдействие и насоки относно добрите практики в областта на трансграничното, транснационалното и междурегионалното взаимодействие и изпълнение;

 да вземе предвид целите на стратегията спрямо съответните политически инициативи и програмно планиране, без да се засягат преговорите и решенията във връзка със следващата многогодишна финансова рамка;

 да създаде, в унисон със съобщението на Комисията, група на високо равнище, съставена от служители от всички държави-членки на ЕС, с оглед да бъде оказано съдействие на Комисията в осъществяването на задачата ѝ за улесняване на изпълнението на стратегията. Следва да бъдат поканени трети държави, участващи в Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав;

 чрез доклад за напредъка, редовно да докладва на групата на високо равнище за изпълнението на одобрените действия и за оценяването на резултатите, както и за промени и актуализации в плана за действие, като първият доклад бъде изготвен не по-късно от края на 2012 г.;

 редовно да информира Съвета за постигнатия напредък, за напредъка по съобщението и за изпълнението на актуализиран план за действие, като първата актуализация бъде изготвена не по-късно от юни 2013;

16. ПРИКАНВА Комисията и съответните държави-членки да подкрепят целите на стратегията, като улеснят координацията между съществуващите фондове и инструменти на ЕС и като опростят съответните правила за изпълнение, за да позволят бързо и ефективно създаване и изпълнение на проекти, с потенциалната подкрепа на финансовите институции, ангажирани с реализацията и финансирането на стратегията;

17. ОТЧИТА административния и технически товар върху държавите-членки и по-специално върху координаторите на приоритетни области при стартирането на стратегията и във връзка с това ПРИЗОВАВА Комисията и други институции на ЕС, както и съответните държави-членки, да проучат и набележат начини за осигуряване на техническо съдействие в рамките на наличните финансови ресурси, за да бъде улеснен стартът на изпълнението;

18. ПРИКАНВА съответните държави-членки и Комисията да проучат възможните взаимовръзки и взаимодействия между двете съществуващи макрорегионални стратегии, а именно Стратегиите на ЕС за региона на Балтийско море и за региона за река Дунав. ПРИЗОВАВА Европейската комисия да гарантира на тази основа последователно развитие на двата макрорегиона, в т.ч. и на инфраструктурните връзки между тях;

19. ПРИЗОВАВА заинтересованите държави-членки и Комисията да гарантират пълна прозрачност и видимост по отношение на процеса на изпълнение и на по-нататъшното развитие на стратегията и да разпространят до всички държави-членки информация, добри практики и поуки въз основа на натрупания опит, с оглед на потенциални бъдещи макрорегионални стратегии;

20. Като взема предвид постигнатите резултати, както и опита и добрите практики, натрупани по време на изпълнението на съществуващите макрорегионални стратегии, ПРИКАНВА Комисията да изясни концепцията за макрорегионални стратегии, да оцени добавената им стойност и да предостави резултатите на Съвета и на Европейския парламент до юни 2013 г.;

21. ПРИКАНВА държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, да продължат работата по потенциални бъдещи макрорегионални стратегии.“ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Хърватия — споразумение за стабилизиране и асоцииране

Съветът одобри проект за решение, което да бъде прието от Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Хърватия за изменение на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество.

Решението ще бъде прието с писмена процедура.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Сен Бартелеми — парично споразумение

Съветът прие решение относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща в полза на Френската отвъдморска общност Сен Бартелеми.

Преговорите за парично споразумение са необходими, за да продължи да се използва еврото в Сен Бартелеми след предстоящата промяна на правния му статут, считано от 1 януари 2012 г., от най-отдалечен район на ЕС към статут на отвъдморска територия.

В обхвата на паричното споразумение би попаднало паричното, банковото и финансовото законодателство, както и мерки за предотвратяване на измамите, фалшифицирането и изпирането на пари.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

8743/11


BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница