Заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 9 и 10 юни 2011 г. Председател г н Tibor navracsics


Мрежа за законодателно сътрудничествостраница2/2
Дата13.10.2017
Размер386.39 Kb.
#32297
ТипЗаседание
1   2

Мрежа за законодателно сътрудничество

Делегацията на Германия информира Съвета, че ще се присъедини към мрежата за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в ЕС на 1 януари 2012 г. (11170/11). Целта на мрежата е да се подобри обменът на информация относно действащото законодателство, относно съдебните системи и правната уредба, както и относно важни проекти за реформи в правната област, по-специално в гражданскоправната и наказателноправната област.Конференция на министрите от държавите в Западните Балкани

Словения информира делегациите за резултатите от конференцията за Западните Балкани в рамките на процеса от Бърдо, която се състоя на 15 април 2011 г. в Бърдо при Краню и беше посветена на подобряването на съдебното сътрудничество в наказателноправната област.Приоритети на полското председателство

Встъпващото полско председателство представи приоритетите си за втората половина на 2011 г. Сред тях са: по-нататъшен напредък по законодателните инструменти за създаването на обща европейска система за убежище (CEAS) до 2012 г.; засилено сътрудничество с държавите от региона на Източното партньорство, напр. по въпроси на управлението на границите или борбата с трансграничната престъпност и с трафика на хора; борбата срещу употребата на наркотици и свързаната с наркотици престъпност, особено по отношение на синтетичните и новите наркотични вещества; подобряване на механизма на ЕС за гражданска защита.

В сферата на правосъдието приоритетите включват защитата на гражданските права, по-конкретно вещни права, наследяване, европейско договорно право, права на жертвите на престъпления, права на обвиняемите лица и европейската заповед за осигуряване на защита.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД

Хагска конвенция*

Съветът прие решение за одобрение от името на Европейския съюз на Хагската конвенция за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (9936/11 + 10639/11).

Хагската конвенция е система за административно сътрудничество, с която се установява опростена процедура за признаване и изпълнение на решения и споразумения за издръжка и се осигурява безплатна правна помощ при почти всички дела за издръжка на деца.

Както беше договорено при приемането на решението за подписване на Конвенцията (ОВ L 93, 7.4.2011 г.),, Съюзът следва да сключи Конвенцията сам и да упражнява компетентността си по всички уредени от нея въпроси. Следователно държавите-членки следва да бъдат обвързани от Конвенцията.Статистически данни за Шенгенската информационна система

Съветът взе под внимание статистическия анализ на сигналите и намерените съответствия в Шенгенската информационна система през 2010 г. Данните събрани в съответствие с хармонизираните насоки, показват, че сигналите и намерените съответствия са се увеличили с 429 % спрямо 1997 г., когато са преброени за пръв път.

Тези цифри показват приноса на ШИС, включително сътрудничеството в рамките на SIRENE, за опазването на една зона без вътрешни гранични проверки.

Изисквания за защита на данните в Шенгенската информационна система

Съветът одобри доклада относно изпълнението на член 102А от Шенгенската конвенция (13993/3/10).

Член 102А, който беше добавен към Шенгенската конвенция през 2005 г. (OВ L 191, 22.7.2005 г.), предоставя достъп до Шенгенската информационна система (ШИС) от страна на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства, единствено за целите на проверките, дали превозните средства, които са им представени за регистрация, са откраднати, незаконно присвоени или изгубени. Този член налага също някои условия с оглед да се осигури, че при тази процедура се спазват основните принципи за защита на данните, и изисква от Съвета да представя на Европейския парламент годишен доклад за прилагането на разпоредбите на този член.

Правоприлагаща мрежа относно ХБРЯ сигурност — Заключения

Съветът прие заключения относно създаването на европейска мрежа от специализирани правоприлагащи органи в областта на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените (ХБРЯ) вещества (10338/11).

С оглед да насърчи държавите-членки да повишат капацитета си за реагиране при извънредни ситуации, които произтичат от терористични атаки с химични, биологични, радиологични и ядрени вещества, в заключенията държавите-членки се приканват да създадат такава мрежа, съвместно с Комисията и Европол, за да улеснят обмена на информация и на добри практики, да организират съвместни учения и да предоставят актуализации в съответствие с последните тенденции в тази област.

Вж. също: — Съобщение на Комисията — Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа (16797/10);— План за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиоактивните и ядрените (ХБРЯ) материали (15505/1/09)Престъпления спрямо околната среда

Съветът прие резолюция относно създаването на неформална мрежа за борба с престъпленията спрямо околната среда („EnviCrimeNet“) (10291/11). Престъпленията спрямо околната среда в по-общ план, както и незаконният трафик на отпадъци в частност, са сериозни престъпления, тъй като представляват заплаха за околната среда и общественото здраве и често имат международен и трансграничен характер.

По-специално резолюцията има за цел:


  • да идентифицира престъпни мрежи, заподозрени в участие в незаконен трафик на отпадъци, и да идентифицира пътищата, местоназначенията, начините на действие и тенденциите на престъпните дейности;

  • да подобри обмена на информация и събирането на криминални разузнавателни данни в тази област чрез засилено сътрудничество сред държавите-членки и агенциите им като Европол и Евроюст.

Петгодишен отчет на Европейския полицейски колеж (ЕПК)

Съветът прие петгодишния отчет за външна оценка на ЕПК (Европейския полицейски колеж), който съдържа препоръките на управителния съвет на ЕПК (7764/11). Това е оценка на ползата, уместността, ефективността и ефикасността на ЕПК и работните му практики.Фалшифицирани и/или подправени лекарства — Заключения

Съветът прие заключения относно ролята на сътрудничеството в областта на правоприлагането за борбата с фалшифицираните и/или подправени лекарства (10293/11). По-специално в заключенията държавите-членки се приканват да използват звена за наблюдение на интернет за идентифициране на уебсайтовете, които е възможно да предлагат незаконно лекарства, да осигурят подходящо обучение на служителите на компетентните правоприлагащи органи, които работят в тази област, и да засилят сътрудничеството, като включат обмен на разузнавателни данни и оперативна информация между органите.Вътрешно и външно измерение на политиките за борба с тероризма — Заключения

Съветът прие заключения (11075/11) относно засилването на връзките между вътрешното и външното измерение на борбата с тероризма, в които настоява за по-тясно сътрудничество и координация в областта на сигурността на ЕС и засилени връзки между общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и пространството на свобода, сигурност и правосъдие. В заключенията също така се потвърждава ангажиментът на Съвета да надгражда върху постигнатото от съществуващите работни структури, които се занимават с борба с тероризма, като същевременно доразвива установените взаимодействия и избягва дублирането на роли и задачи, така че да се постигне координирана, съгласувана и ефективна политика на ЕС за борба с тероризма.Годишен доклад на Евроюст — Заключения

Съветът прие заключения относно годишния доклад за календарната 2010 г. (10645/11) на Евроюст, агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество. Заключенията се съсредоточават върху осъществяването на международна правна взаимопомощ и на искания за екстрадиция. Правомощията на Евроюст обхващат и тежката престъпност като тероризъм, трафик на наркотици, трафик на хора, фалшификации, пране на пари и участие в престъпни организации.Стратегия на ЕС за обратно приемане — Заключения

Съветът прие заключения за определяне на стратегията на Европейския съюз за обратно приемане (11260/11). В заключенията се подчертава, че споразуменията за обратно приемане са ценни инструменти на ефективна политика на връщане, за да се овладее незаконната имиграция.

В тях се припомня още, че ЕС следва да разработи обновена и съгласувана стратегия за обратно приемане, тясно свързана с цялостната външна политика на Европейския съюз и включваща общ подход към трети държави, които не оказват сътрудничество при обратното приемане на собствените си граждани.

Вж. също: Съобщение на Комисията относно оценката на споразуменията за обратно приемане на ЕС (7044/11).Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и престъпността — Заключения

Съветът прие заключения относно изпълнението на решенията „Прюм“ (10653/11), които вземат предвид ситуацията и приканват държавите-членки да предприемат подходящи мерки за ускоряване на процеса.

Решенията „Прюм“ (2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност) имат за цел да осигурят на правоприлагащите органи на държавите-членки допълнителни инструменти в борбата с тежката престъпност и тероризма, по-конкретно чрез засилване на автоматизирания обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрацията на превозни средства. Тяхното изпълнение се наблюдава непрекъснато от секретариата на Съвета.

Достъп до Шенгенската информационна система от страна на Лихтенщайн

Съветът прие решение за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система (ШИС), в Княжество Лихтенщайн (10354/11), след потвърждение, че в Лихтенщайн съществува задоволително ниво на защита на данните.

От 9 юни 2011 г. на Лихтенщайн могат да се предават действителни данни от ШИС, а от 19 юли 2011 г. Лихтенщайн ще може да въвежда данни в ШИС.

Защита на критичната инфраструктура — Заключения

Съветът прие заключения относно развитието на външното измерение на Европейската програма за защита на критичната инфраструктура (10662/11).

С външното измерение на програмата се цели обмен на добри практики и подобряване на капацитета за защита на критични инфраструктури в съответните трети държави/региони, особено в секторите на транспорта и енергетиката, така че да се сведат до минимум рискът и отрицателните последици за Съюза или за държавите-членки от евентуално прекъсване на чуждестранна критична инфраструктура.

Трафик на хора

Съветът взе под внимание първия доклад за изпълнението на документа за действие относно засилването на външното измерение на ЕС за борба срещу трафика на хора.

Докладът съдържа актуализирана информация за външните действия на държавите-членки срещу трафика на хора, като споразуменията в сила между ЕС и трети държави, региони или организации на международно равнище, заедно с преглед на скорошните външни дейности и действия в тази област от страна на Комисията и агенциите на ЕС (Европол, Евроюст, Frontex, Агенцията за основните права и ЕПК — Европейския полицейски колеж). В доклада също се правят препоръки и предложение за последващи бъдещи действия.

Развиващи се форми на трафик на хора — Заключения

Съветът прие заключения (8776/3/11) относно съсредоточаване върху развиващи се форми на трафик на хора в държавите-членки. В заключенията държавите-членки се насърчават да увеличат събирането на данни за тези форми на трафик на тяхна територия и в ЕС и да предприемат необходимите стъпки за подобряване на качеството на данните, така че да могат да се използват като основа за планиране на политиките и за очертаване на националните и транснационалните тенденции в трафика на хора.

По-нататък държавите-членки се приканват да разработят редовно и мултидисциплинарно обучение на специалисти, за които е вероятно да установяват контакт с жертвите (социални работници, инспекторати на труда, професионални съюзи и организации на работниците), и да включат информация относно трафика на хора и всички форми на експлоатация в средствата за обучение на всички подходящи равнища на образование.

Обмен на дактилоскопични данни

Съветът прие решение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопичните данни във Франция. След проведената процедура по оценяване, която се изисква в Решение 2008/616/ПВР на Съвета, беше направено заключението, че във Франция общите разпоредби за защита на данните са приложени напълно и тя вече може да се включи в автоматизирания обмен на дактилоскопични данни с цел предотвратяване и разследване на престъпления.Сигурност на ЕС

Съветът взе под внимание предложението на председателството за установяване на метод на работа за по-тясно сътрудничество и координация в областта на сигурността на ЕС (10715/11).

Всяка стратегия за сигурност, приета през последните години1, настоява за по-тясно сътрудничество между участниците в областта на общата външна политика и политика на сигурност и пространството на свобода, сигурност и правосъдие. В тези стратегии се твърди, че тероризмът, тежката и организирана престъпност (включително трансграничната престъпност и незаконният трафик), киберпрестъпността и киберсигурността и, от гледна точка на клаузата за солидарност, природните и причинените от човека бедствия представляват ключови предизвикателства и основни заплахи за външните и вътрешните аспекти на сигурността на ЕС. Като се има предвид широкообхватният характер на тези заплахи и предизвикателства, трябва да бъдат разработени интегрирани политически решения на равнището на държавите-членки и на това на Европейския съюз.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Съвет за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора

Съветът прие решението на Съвета и на Комисията за позицията на Съюза относно решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора за изменение на процедурния му правилник.РИБАРСТВО

Споразумение за партньорство между ЕС и Кабо Верде — Нов протокол

Съветът прие решение относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (9483/11).

Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Кабо Верде беше сключено през 2006 г. Главната цел на протокола към Споразумението е да бъдат определени възможностите за риболов, предлагани на корабите на ЕС, както и финансовото участие, дължимо поотделно за права на достъп и за подкрепа на сектора. Вследствие на преговорите, на 22 декември 2010 г. беше подписан нов протокол за период от 3 години, считано от 1 септември 2011 г., тъй като действието на настоящия протокол изтича на 31 август 2011 г. За да се позволи на корабите на ЕС да изпълняват риболовни дейности, новият протокол следва да се подпише и приложи на временна основа до приключване на процедурите по официалното му сключване.

Споразумение за партньорство между ЕС и Кабо Верде — разпределяне на възможностите за риболов

Съветът прие регламент относно разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (9795/11).

След подписването и предварителното прилагане на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (вж. предходната точка), в този регламент се разпределят възможностите за риболов между държавите-членки.


1Терминът „ботнет“ означава мрежа от компютри, които са били заразени от зловреден софтуер (компютърен вирус). Такава мрежа от заразени компютри („зомбита“) може да бъде активирана за извършване на определени действия, напр. атакуване на информационни системи (кибератаки). Компютърът „зомби“ може да бъде контролиран от друг компютър — често без знанието на ползващия заразения компютър.

1Австрия, Белгия, България, Естония, Испания, Словения и Швеция

1Европейската стратегия за сигурност от 2003 г., с доклада за изпълнението ѝ от 2008 г., Стратегията за вътрешна сигурност от 2010 г. (7120/10), съобщението на Комисията от 2010 г. относно стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие (16797/10) и Стратегията на ЕС за борба срещу тероризма от 2005 г. (14469/4/05).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8914/ 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

11008/11BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница