Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 30 ноември 2012 г. Председател г-н Neoklis sylikiotisДата24.10.2018
Размер143 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
17048/12

(OR. en)


PRESSE 500

PR CO 67


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3204 то заседание на СъветаТранспорт, телекомуникации и енергетика

Брюксел, 30 ноември 2012 г.Председател Г-н Neoklis SYLIKIOTIS
Министър на търговията, промишлеността и туризма на Кипър
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно енергията от възобновяеми източници, в които се очертават бъдещите действия в подкрепа на възобновяемите енергийни източници.

Съветът взе под внимание доклада за напредъка във връзка с последващите действия по заключенията на Европейския съвет относно енергетиката от февруари 2011 г. и проведе обмен на мнения по постигнатия напредък. Министрите изслушаха още представянето на съобщението на Комисията „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Безопасност на дейностите в морски райони Error: Reference source not found

Енергия от възобновяеми източници Error: Reference source not found

Последващи действия във връзка с Европейския съвет Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

Трансевропейска енергийна инфраструктура Error: Reference source not found

Международни отношения в областта на енергетиката Error: Reference source not found

Работна програма на предстоящото председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

  • Афганистан — ограничителни мерки Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

  • Подходящи мерки — Република Мадагаскар Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

  • Исландия — участие в европейската програма за мониторинг на Земята Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

  • Антидъмпинг — замшеви кожи — гюдерии — Китай Error: Reference source not found

  • ЕС—Русия — тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

  • Временни мерки за назначаването на хърватски граждани за длъжностни лица на ЕС Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

  • Споразумение между ЕС и Молдова — закрила на географските означения на земеделските продукти Error: Reference source not found

  • Внос в ЕС на пилешко месо от Бразилия и Тайланд — изменение на отстъпките Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

  • Споразумение за партньорство между ЕС и Мавритания — подновяване на протокола Error: Reference source not found

АКТОВЕ, ПРИЕТИ С ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

ТРАНСПОРТ

  • Сертифициране за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Melchior WATHELET Държавен секретар по околната среда, енергетиката и мобилността към министъра на вътрешните работи и държавен секретар по институционалните реформи към министър-председателя

Г-н Olivier BELLE Заместник постоянен представител

България:

Г-жа Евгения ХАРИТОНОВА Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризмаЧешка република:

Г-н Martin KUBA Министър на промишлеността и търговиятаДания:

Г-н Martin LIDEGAARD Министър по въпросите на климата, енергетиката и сградния фондГермания:

Г-н Stefan KAPFERER Държавен секретарЕстония:

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Patrick RABBITTE Министър на съобщенията, енергетиката и природните ресурсиГърция:

Г-н Asimakis PAPAGEORGIOU Държавен секретар за околната среда, енергетиката и изменението на климатаИспания:

Г-н Fernando MARTÍ SCHARFHAUSEN Държавен секретар за енергетикатаФранция:

Г-жа Delphine BATHO Министър на околната среда, устойчивото развитие и енергетикатаИталия:

Г-н Claudio DE VINCENTI Държавен секретар по въпросите на икономическото развитиеКипър:

Г-н Neoklis SΥLIKIOTIS Министър на търговията, промишлеността и туризмаЛатвия:

Г-н Daniels PAVĻUTS Министър на икономикатаЛитва:

Г-н Arvydas SEKMOKAS Заместник-министър на енергетикатаЛюксембург:

Г-н Etienne SCHNEIDER Министър на икономиката и външната търговияУнгария:

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представителМалта:

Г-н Patrick R Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Henk KAMP Министър на икономикатаАвстрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-жа Hanna TROJANOWSKA Заместник държавен секретар, Министерство на икономикатаПортугалия:

Г-н Artur TRINDADE Държавен секретар за енергетикатаРумъния:

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представителСловения:

Г-н Igor ŠALAMUN Държавен секретар, Министерство на инфраструктурата и териториалното планиранеСловакия:

Г-н Dušan PETRÍK Държавен секретар за енергетиката и транспортаФинландия:

Г-н Jouni HAKALA Държавен секретарШвеция:

Г-н Hannes Carl BORG Държавен секретар за енергетиката и информационните технологииОбединено кралство:

Г-жа Shan MORGAN Заместник постоянен представителКомисия:

Г-н Günther OETTINGER Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Irena ANDRASSY Заместник постоянен представителОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Безопасност на дейностите в морски райони

На открито заседание Съветът беше информиран за актуалното състояние на законодателното предложение относно безопасността на дейностите в сектора на нефта и газа в морските райони и ограничаването на последствията, ако все пак възникне авария (16604/12).

Първата тристранна среща с Европейския парламент се състоя на 29 ноември. Двете институции се споразумяха следващата неофициална тристранна среща по организационни причини да се проведе в началото на 2013 г. по време на ирландското председателството.

В Европа по-голяма част от добива на нефт и газ се извършва в морски райони. Една голяма авария в някоя от морските нефтени или газови инсталации в Европа може да причини материални загуби, щети на околната среда, икономиката, местните общини и обществото, при което да бъдат застрашени животът и здравето на работниците. Необходимо е да се ограничи възможността за възникване на големи аварии във водите на ЕС.

Това предложение беше прието от Комисията през октомври 2011 г. (16175/11) и по-специално има за цел:

- гарантиране на последователно използване на добрите практики за контрол на големи аварии при извършване на дейности в отрасъла за добив на нефт и газ в морски райони, които потенциално засягат водите или крайбрежията на Съюза;

- прилагане на най-добрите регулаторни практики във всички европейски юрисдикции с нефтени и газови дейности в морските райони;

- засилване на готовността и капацитета на Съюза да реагира на извънредни ситуации, които потенциално засягат гражданите на Съюза, неговата икономика или околна среда;

- усъвършенстване и изясняване на действащите в ЕС разпоредби относно отговорността и компенсациите.

Енергия от възобновяеми източници

Съветът прие заключения относно енергията от възобновяеми източници (16205/12).

Целта за постигане до 2020 г. на обвързваща цел от 20 % енергия от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС, определена от Европейския съвет през 2007 г., е една от водещите цели на стратегия „Европа 2020“ за работни места и растеж.

Въз основа на съобщението на Комисията по същия въпрос, прието на 6 юни 2012 г. (11052/12), в тези заключения се определят насоките за бъдещи действия като основа за по-нататъшната работа в подкрепа на енергията от възобновяеми източници, и по-специално в следните области: отваряне на вътрешния пазар на електроенергия, по-добро интегриране на пазара на енергията от възобновяеми източници, сътрудничество и търговия, инфраструктура и потребители, технологични иновации и устойчиво развитие, както и, наред с другото, следващите стъпки по отношение на бъдещи разисквания с оглед на политическа рамка за енергията от възобновяеми източници за периода след 2020 г. В заключенията се подчертава още, че Директива 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници дава сигурност на инвеститорите и ще осигури стимул до 2020 г.

В съобщението на Комисията се обяснява как енергията от възобновяеми източници се интегрира в единния пазар. Предоставят се някои насоки относно действащата рамка до 2020 г. и се набелязват възможните варианти на политиката за периода след 2020 г. с оглед осигуряване на последователност и стабилност, за да се даде възможност производството на енергия от възобновяеми източници да продължи да нараства до 2030 г. и след това.

Последващи действия във връзка с Европейския съвет

Съветът взе под внимание доклада за напредъка (16605/12) във връзка с последващите действия по заключенията на Европейския съвет относно енергетиката от февруари 2011 г. и проведе обмен на мнения по постигнатия напредък. Министрите изслушаха още представянето на съобщението на Комисията „ За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“, прието на 15 ноември.

Министрите обмениха мнения по два въпроса, повдигнати от председателството: първият засягаше оценката на държавите членки на постигнатия напредък по изпълнението на насоките, определени от Европейския съвет, а вторият — необходимостта от активизиране на усилията на равнище ЕС.

По време на дебата беше изтъкнато накъде следва да бъдат насочени по-нататъшните усилия особено ако ЕС иска да изпълни крайния срок, а именно 2014 г., за завършване на вътрешния пазар за електроенергия. Обсъждането допълни това, което беше разгледано и съгласувано в този ден, например по отношение на развитието на политиката в областта на възобновяемата енергия и инфраструктурата.

Министрите подкрепиха основните елементи, отразени в плана за действие на Комисията до 2014 г., който е част от съобщението: това е от много голямо значение, тъй като до голяма степен вече няма място за приемането на допълнително законодателство на равнище ЕС, а за по-пълно прилагане на национално равнище, съчетано с необходимата степен на политически ангажимент.

Докладът на председателството за напредъка актуализира миналогодишния доклад (16632/11), като откроява главните стъпки и инициативи, предприети в контекста на заключенията относно енергетиката, приети от Европейския съвет през февруари (2/1/11) и доразработени от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 28 февруари 2011 г. (6207/1/11). Докладът разглежда шест области на политиката, за които има определени срокове или приоритети, и по-конкретно енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, вътрешния енергиен пазар, инфраструктурата, външните отношения в областта на енергетиката и ядрената енергия.

В съобщението на Комисията (16202/12) се изтъкват отново ползите от интегрираните европейски енергийни пазари и се разглеждат начините, по които да се осигури използването на пълния потенциал на пазара колкото се може по-бързо и удовлетворяването на нуждите и очакванията на гражданите на ЕС и бизнеса. Това е едно от 12 те приоритетни действия в съобщението „Акт за единния пазар ІІ — заедно за нов растеж“. Въз основа на това съобщение Комисията предлага план за действие, за да се осигури успешното функциониране на вътрешния енергиен пазар.

Други въпроси

Трансевропейска енергийна инфраструктура

Съветът беше информиран за съгласието, постигнато с Европейския парламент, по регламент относно насоките за трансевропейска енергийна инфраструктура. Съгласието беше постигнато на 27 ноември и одобрено от Комитета на постоянните представители на 30 ноември. За да може текстът да влезе в сила, е необходимо да бъде официално одобрен от Парламента и от Съвета.

Новата нормативна рамка ще спомогне за модернизирането и разширяването на европейската енергийна инфраструктура, за да може ЕС да постигне основните цели на енергийната си политика — конкурентоспособност, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки.

За повече информация вж. съобщение за печата 17044/12.

Международни отношения в областта на енергетиката

Председателството и Комисията информираха Съвета за развитието на международните отношения и събитията, които са настъпили по време на датското председателство или които предстоят (16135/12).

Беше включена информация, наред с другото, относно Конференцията за Енергийната харта (Варшава, 26—27 ноември), 10 ото заседание на Съвета на министрите на Енергийната общност (Будва, 18 октомври), отношенията между ЕС и Китай, развитието по отношение на Южния коридор и „Южен поток“, Енергийния съвет ЕС—САЩ (Брюксел, 5 декември), отношенията между ЕС и Русия, включително предстоящата среща на Постоянния съвет за партньорство ЕС—Русия по въпросите на енергетиката (Кипър, 12 декември), стратегическата група за международно енергийно сътрудничество, и информация относно Решение 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката (публикувано в Официален вестник на 25 октомври).

Работна програма на предстоящото председателство

Делегацията на Ирландия представи работната програма на предстоящото председателство за енергийния сектор (16431/12). Работата му ще бъде по-специално съсредоточена върху законодателното предложение за биогоривата, включително предложените изменения на директивата за възобновяемите енергийни източници и директивата относно качеството на горивата, както и върху съобщението на Комисията относно вътрешния енергиен пазар.

Неофициалната среща на министрите ще се състои на 23—24 април 2013 г., а официалното заседание на Съвета по ТТЕ (енергетика) ще се състои на 22 февруари и 7 юни 2013 г.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Афганистан — ограничителни мерки

Съветът актуализира списъка с лица и образувания от Афганистан, обект на ограничителни мерки заради връзките им с талибанския режим, след решенията на Комитета по санкциите на ООН.

Съветът измени информацията по отношение на няколко лица, обект на санкции. Съветът също добави едно лице и мрежа от талибански бойци към списъка на онези, на които е наложена забрана за пътуване и замразяване на активите.

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Подходящи мерки — Република Мадагаскар

Съветът прие решение (16208/12), с което се удължава срокът за прилагане на подходящите мерки, определени на 7 юни 2010 г. (2010/371/EU) след приключването на консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС. Съветът реши да удължи срока за прилагане до провеждането на честни избори и възстановяване на конституционния ред в Мадагаскар при осъществяване на редовен преглед през този период.ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Исландия — участие в европейската програма за мониторинг на Земята

Съветът одобри позицията на ЕС в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, която има за цел възобновяване на участието на Исландия в европейската програма за мониторинг на Земята от 1 януари 2013 г. (15135/12).

Исландия бе временно спряла участието си в програмата за мониторинг на Земята поради икономически трудности.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Антидъмпинг — замшеви кожи — гюдерии — Китай

Съветът прие регламент за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на замшеви кожи — гюдерии с произход от Китай след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно Регламент 1225/2009 (15931/12).ЕС—Русия — тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал

Съветът прие регламент за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз (59/12).ОБЩИ ВЪПРОСИ

Временни мерки за назначаването на хърватски граждани за длъжностни лица на ЕС

След споразумение на първо четене с Европейския парламент Съветът прие регламент за установяване на специални временни мерки за назначаването на хърватски граждани за длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз (58/12).СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Споразумение между ЕС и Молдова — закрила на географските означения на земеделските продукти

Съветът прие решение за сключването на Споразумение между ЕС и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни (8741/12).

За ЕС споразумението предвижда разширяване на закрилата и използването на системата на географските означения и намеса още при източника на потенциалната злоупотреба с географски означения на ЕС. От своя страна Република Молдова ще развие и защити настоящите си географски означения на територията на ЕС и ще задълбочи отношенията си с ЕС. Това споразумение би трябвало да подобри условията за двустранна търговия, като същевременно стимулира повишаването на качеството на хранителната верига и насърчава устойчивото развитие на селските райони.

Внос в ЕС на пилешко месо от Бразилия и Тайланд — изменение на отстъпките

Съветът прие регламент във връзка с изпълнението на споразумението под формата на размяна на писма между ЕС и Бразилия и между ЕС и Тайланд относно изменението на отстъпките за преработеното птиче месо съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 1994 (ГАТТ 1994) и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. Регламентът бе приет след постигането на споразумение на първо четене с Европейския парламент (61/12).

Преговорите по член XXVIII от ГАТТ 1994, приключили относно домашните птици през 2007 г., обхващаха тарифните позиции за птиче месо и за някои видове преработено птиче месо. Последващите данни за вноса обаче разкриха рязко покачване на вноса на преработено птиче месо по тарифна позиция, необхваната от тези преговори — износителите явно са се възползвали от относителен пропуск в закрилата на ЕС. С цел да се намери комплексно решение за тези замени, засягащи птицевъдството в ЕС, Комисията поиска от Съвета да я упълномощи да предоговори с Бразилия и Тайланд отстъпките за птиче месо. Преговорите доведоха до споразумения под формата на размяна на писма, парафирани съответно на 22 ноември 2011 г. с Тайланд и на 7 декември 2011 г. с Бразилия.

РИБАРСТВО

Споразумение за партньорство между ЕС и Мавритания — подновяване на протокола

Съветът прие решение относно подписването от името на ЕС и временното прилагане на протокола между ЕС и Ислямска република Мавритания за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството (14282/12).

Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Мавритания беше сключено през 2006 г. Основната цел на протокола към това споразумение е да бъдат определени възможностите за риболов, предлагани на корабите от ЕС и финансовото участие, дължимо съответно за права на достъп и за подкрепа на сектора. След провеждането на преговори новият протокол бе парафиран на 26 юли 2012 г., тъй като старият протокол бе изтекъл на 31 юли 2012 г. Той обхваща период от 2 години, считано от датата на неговото подписване. За да могат кораби от ЕС да осъществяват риболовни дейности, новият протокол следва да се прилага временно от датата на неговото подписване до приключване на процедурите по формалното му сключване.

В протокола е включена отделна разпоредба за прекратяване на действието му в случай на слабо използване на възможностите за риболов.

В допълнение към подписването и временното прилагане на този нов протокол Съветът прие и регламент относно разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки (14278/12).

Търговски мерки — снабдяване на преработвателите от ЕС с определени рибни продукти

Съветът прие регламент относно свързани с търговията мерки за гарантиране на снабдяването на преработвателите от ЕС с определени рибни продукти през периода 2013—2015 г. и за изменение на регламенти 104/2000 и 1344/2011 и за отмяна на Регламент № 1062/2009 (15912/12).

Приложното поле на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) обхваща и автономните търговски мерки за рибни продукти и продукти от аквакултури на ЕС. Тъй като ОПОР е в процес на реформиране, е необходимо да бъдат преразгледани и автономните търговски мерки, засягащи рибните продукти.

До голяма степен за снабдяването на ЕС с определени рибни продукти се разчита на внос. През последните 15 години ЕС все по-повече зависи от внос за обезпечаване на потреблението си на рибни продукти. Степента, в която ЕС може самостоятелно да задоволява потребностите си от рибни продукти, спадна от 57 % на 38 %. Основната цел на автономните търговски мерки за рибни продукти и продукти от аквакултури е да се даде възможност на преработвателната промишленост на рибни продукти в ЕС да внася суровини за по-нататъшна преработка от трети държави при по-ниски мита или безмитно.

Този регламент ще замени, обедини и измени, според случая, три съществуващи режима за автономни квоти и суспендиране за рибни продукти.

АКТОВЕ, ПРИЕТИ С ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

ТРАНСПОРТ

Сертифициране за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти

Чрез писмена процедура, приключила на 30 ноември, Съветът взе решение за непротивопоставяне на приемането от Комисията на актуализация, хармонизираща правилата на ЕС за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти с измененията, внесени в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагска конвенция“) и наложените от нея изисквания за опазване на околната среда (16204/12).

Проектът за регламент на Комисията, изменящ Регламент № 748/2012, в който се определят тези правила за прилагане, подлежи на процедура по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да приеме регламента, освен в случай че Европейският парламент се противопостави.

17048/12BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница