Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика (Въпроси, свързани с енергетиката) Брюксел, 24 ноември 2011 гДата22.01.2017
Размер209.36 Kb.
#13294
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17398/11

(OR. en)

PRESSE 442

PR CO 71

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3127-о заседание на СъветаТранспорт, телекомуникации и енергетика

(Въпроси, свързани с енергетиката)

Брюксел, 24 ноември 2011 г.


Председател Г-н Waldemar Pawlak
Заместник министър-председател на Полша и министър по икономическите въпроси


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно укрепването на външното измерение на енергийната политика на ЕС.

Освен това министрите проведоха първоначален обмен на мнения по проект за регламент относно насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура, с който се цели преработване на политиката и финансовата рамка за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), с оглед тяхното подобряване и адаптиране към предизвикателствата, пред които е изправен енергийният сектор в момента, и към общите цели на енергийната политика на ЕС.

Съветът взе под внимание доклада за напредъка, в който се посочват основните стъпки и инициативи в отговор на заключенията относно енергетиката, приети на заседанието на Европейския съвет през февруари 2011 г. и доразвити от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 28 февруари 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Енергийна ефективност Error: Reference source not found

Безопасност на нефтодобивните и газодобивните дейности в морето Error: Reference source not found

Енергийна инфраструктура Error: Reference source not found

Последващи действия след Европейския съвет Error: Reference source not found

Външно измерение на енергийната политика на ЕС Error: Reference source not found

Международни отношения в областта на енергетиката Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

 • Постоянен съвет за партньорство ЕС—Русия Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Судан и Южен Судан — ограничителни мерки Error: Reference source not found

 • Отношения с Армения Error: Reference source not found

 • Отношения с Азербайджан Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Моторни горива — Обединено кралство Error: Reference source not found

БЮДЖЕТИ

 • Допълнителна хуманитарна помощ за Африканския рог и Пакистан Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Западни Балкани — процес на стабилизиране и асоцииране* Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Единно разрешително за граждани на трети държави Error: Reference source not found

 • Европейска заповед за осигуряване на защита Error: Reference source not found

 • Споразумения на CEPOL с Грузия и Черна гора Error: Reference source not found

 • Директива за признаването Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Програма на ЕС за интегрирана морска политика* Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • EULEX Косово Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Прелитания над Сибир Error: Reference source not found

ЗАЕТОСТ

 • Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Франция Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Olivier BELLE Заместник постоянен представителБългария:

Г-н Делян ДОБРЕВ Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризмаЧешка република:

Г-н Frantisek PAZDERA Заместник-министър на енергетикатаДания:

Г-н Martin LIDEGAARD Министър по въпросите на климата, енергетиката и сградния фондГермания:

Г-н Jochen HOMANN Държавен секретар, Федерално министерство на икономиката и технологиитеЕстония:

Г-н Juhan PARTS Министър на икономиката и комуникациитеИрландия:

Г-н Pat RABBITTE Министър на съобщенията, енергетиката и природните ресурсиГърция:

Г-н Giorgos PAPACONSTANTINOU Министър на околната среда, енергетиката и изменението на климата

Г-н Ioannis MANIATIS Държавен секретар за околната среда, енергетиката и изменението на климата

Испания:

Г-н Fabrizio HERNANDEZ PAMPALONI Държавен секретар за енергетикатаФранция:

Г-н Eric BESSON Министър, отговарящ за промишлеността, енергетиката и цифровата икономика, към министъра на икономиката, финансите и промишленосттаИталия:

Г-н Corrado PASSERA Министър на икономическото развитие и инфраструктуратаКипър:

Г-жа Praxoula ANTONIADOU KYRIACOU Министър на търговията, промишлеността и туризмаЛатвия:

Г-н Daniels PAVLUTS Министър на икономикатаЛитва:

Г-н Arvydas SEKMOKAS Министър на енергетикатаЛюксембург:

Г-н Jeannot KRECKE Министър на икономиката и външната търговияУнгария:

Г-н Tamás Iván KOVÁCS Заместник държавен секретар по въпросите на ЕС и международните отношения, Министерство на националното развитиеМалта:

Г н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райониНидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-н Reinhold MITTERLEHNER Федерален министър на икономиката, семейството и младежтаПолша:

Г-н Waldemar PAWLAK Заместник министър-председател и министър на икономиката

Г-н Maciej KALISKI Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Португалия:

Г-н Álvaro SANTOS PEREIRA Министър на икономиката и заетостта

Г-н Henrique GOMES Държавен секретар за енергетиката

Румъния:

Г-н Borbely KAROLY Държавен секретар, Министерство на икономиката, търговията и предприемачествотоСловения:

Г-н Uroš VAJGL Заместник постоянен представителСловакия:

Г-н Kristian TAKÁČ Държавен секретар, Министерство на икономикатаФинландия:

Г-н Jyri HÄKÄMIES Министър на икономиката

Г-жа Marja RISLAKKI Заместник постоянен представител

Швеция:

Г-жа Anna-Karin HATT Министър на информационните технологии и регионалните въпросиОбединено кралство:

Г-н Charles HENDRY Заместник-министър по въпросите на енергетиката и изменението на климатаКомисия:

Г-н Günther OETTINGER ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Енергийна ефективност

На открито заседание Съветът взе под внимание доклад за напредъка (16165/11), свързан с предложение за директива относно енергийната ефективност.

С предложението, представено от Комисията през юни (12046/11), се цели да се допринесе за постигането до 2020 г. на целта на ЕС за 20 % енергийна ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след това. В предложението се разглеждат по-конкретно целите за енергийна ефективност, ефективността при използването на енергия (обществени институции, схеми за задължения, одити, измерване и фактуриране), ефективността при доставянето на енергия (отопление и охлаждане, трансформиране, пренос и разпределяне) и енергийните услуги.

Предложението е направено вследствие на представеното през март 2011 г. съобщение на Комисията „План за енергийна ефективност, 2011 г.“ (7363/1/11). Въз основа на този документ през юни Съветът прие заключения (10709/11), в които се очертават действия в следните сектори: публичен сектор, сгради, сектор на промишлеността и енергетиката, както и начините за подкрепа на благоприятния потребителски избор.

От интензивната работа до момента изглежда, че делегациите подкрепят целта на предложението и допълнителните мерки в областта на енергийната ефективност. Същевременно те изтъкват, че е важно държавите членки да разполагат с гъвкавост за прилагане на мерки с най-висока икономическа ефективност, да има съответствие със съществуващото законодателство и да се спазва принципът на субсидиарност.

Докладът на председателството обхваща основните въпроси, които ще се нуждаят от по-задълбочено разглеждане: цели за енергийна ефективност, обществени институции, покупки от страна на обществените институции, схеми за задължения за енергийна ефективност, енергийни одити и системи за енергийно управление, мерене на енергопотреблението и информация в сметките, насърчаване на енергийната ефективност при отоплението и охлаждането, пренос и разпределение на енергия, както и преразглеждане и мониторинг.Безопасност на нефтодобивните и газодобивните дейности в морето

На открито заседание Съветът бе запознат с информация относно предложение за регламент относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (16175/11).

В Европа по-голямата част от добива на нефт и газ се извършва в морски райони. Една голяма авария в някоя от морските нефтени или газови инсталации в Европа може да причини материални загуби, щети на околната среда, икономиката, местните общности и обществото и да застраши живота и здравето на работниците. Необходимо е да се ограничи възможността за възникване на големи аварии във водите на ЕС.

С това ново предложение, прието от Комисията през октомври, се цели намаляване на риска от възникване на голяма авария в морския нефтен и газов сектор на ЕС и ограничаване на последствията, ако подобна авария все пак възникне.

Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на четири конкретни задачи:


  гарантиране на последователното прилагане на добри практики за контрол на големи аварии при извършване на дейности в отрасъла за добив на нефт и газ в морски райони, които потенциално засягат водите или крайбрежието на Съюза;

  прилагане на най-добрите регулаторни практики във всички европейски юрисдикции с нефтени и газови дейности в морските райони;

  засилване на готовността и капацитета на Съюза да реагира на извънредни ситуации, които потенциално засягат гражданите на Съюза, неговата икономика или околна среда;

  усъвършенстване и изясняване на действащите в Съюза разпоредби в областта на отговорността и компенсациите.В отговор на аварията на нефтодобивната платформа „Deepwater Horizon“ в Мексиканския залив през април 2010 г., през октомври 2010 г. Комисията представи съобщението си „Изправени сме пред предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони“ (14768/10, 14768/10 ADD1). В съобщението бяха посочени първоначални области на действие на равнище ЕС, включително преразглеждане на съществуващото законодателство и изготвяне на нови предложения.

Въз основа на това съобщение през декември Съветът прие заключения относно безопасността на нефтените и газови дейности в морски райони (16943/10), в които определя пътя за евентуални бъдещи действия, свързани с проучването и добива на въглеводородни горива в морето, с цел по-специално да се осигури възможно най-голяма степен на безопасност и защита на околната среда, както и регламентиране на отговорността.Енергийна инфраструктура

След представяне на предложението на Комисията Съветът проведе открит обмен на мнения по проект за регламент относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.

Министрите бяха приканени да съсредоточат своите обсъждания по-специално върху предложената методика за определяне на проектите от общ интерес и върху мерките относно издаването на разрешения, участието на обществеността и регулаторните въпроси (вж. 16148/11).

Комисията представи своето предложение през октомври (15813/11), следвайки призива на Европейския съвет от февруари 2011 г. (2/1/11).

Предложението цели да подпомогне ЕС при реализирането на огромните инвестиции, необходими в енергийната инфраструктура за замяна на остаряващата инфраструктура, за гарантиране на сигурността на доставките, постигане на икономика с ниски емисии на въглероден двуокис и доизграждане на вътрешния енергиен пазар.

Неговата цел е преработване на съществуващите политика и финансова рамка за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) с оглед тяхното подобряване и адаптиране към предизвикателствата, пред които е изправен енергийният сектор в момента, и към общите цели на енергийната политика на ЕС. Това предложение ще даде приоритет на дванайсет стратегически трансевропейски енергийни коридора и зони и третира по-специално подбора на проекти от общ интерес, рационализирането на разрешителните процедури и правилата за разпределение на разходите.

През юни Комисията прие съобщение „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ относно следващата многогодишна финансова рамка (2014—2020 г.), в което се предлага, с цел насърчаване на изграждането на приоритетни енергийни, транспортни и цифрови инфраструктури, да се създаде Механизъм за свързване на Европа, разполагащ с общ фонд в размер на 40 милиарда евро, от които 9,1 милиарда евро предназначени за енергийната инфраструктура.

Последващи действия след Европейския съвет

Съветът взе под внимание доклад за напредъка във връзка с последващите действия по насоките на Европейския съвет относно енергетиката (16632/11).

В доклада се посочват основните стъпки и инициативи в отговор на заключенията относно енергетиката, приети на заседанието на Европейския съвет през февруари 2011 г. (2/1/11) и доразвити от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 28 февруари (6207/1/11). Докладът ще предостави и основа за проследяването на напредъка в областта на енергийната политика по време на Европейския съвет през декември, в съответствие с искането, отправено в заключенията на Европейския съвет от октомври (52/11).

Докладът разглежда пет области на политиката, за които има определени срокове или приоритети, и по-конкретно енергийната ефективност, вътрешния енергиен пазар, инфраструктурата, външните отношения в областта на енергетиката и ядрената сфера.Външно измерение на енергийната политика на ЕС

Съветът прие заключения относно укрепването на външното измерение на енергийната политика на ЕС (17615/11).

В тези заключения се разглеждат засилването на координацията във външното измерение на енергийната политика на ЕС и сътрудничеството на ЕС с трети държави (по-специално многостранните инструменти, инфраструктурите, пазарната интеграция и глобалната безопасност и сигурност), задълбочаването на партньорствата в областта на енергетиката и подкрепата за развиващите се икономики.

Съветът прикани Комисията най-късно до 2013 г. да представи доклад за изпълнението на тези заключения.

Заключенията се основават на съобщението на Комисията относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество (13941/11) и подемат някои от действията/инициативите, предложени в него. Това съобщение бе представено през септември 2011 г. в отговор на заключенията на Европейския съвет от февруари (2/1/11), в които се призовава за по-добра координация между дейността на ЕС и държавите членки, за да се гарантира последователност и съгласуваност във външните отношения на ЕС в областта на енергетиката.

Международни отношения в областта на енергетиката

Председателството и Комисията информираха Съвета за събитията и развитията в международните отношения, които са настъпили по време на полското председателство или предстоят в скоро време.

Наред с други въпроси беше представена информация относно министерската среща ЕС—ОПЕК (Виена, 27 юни), заседанието на министрите от Енергийната общност (Кишинеу, 6 октомври), новостите по отношение на Южния коридор, Съвета по енергетика ЕС—САЩ (Вашингтон, 28 ноември), Постоянния съвет за партньорство ЕС—Русия, Конференцията за Енергийната харта (София, 29 ноември) и срещата на министерско равнище на МАЕ (Париж, 18—19 октомври).

Други въпроси

а) Разработващо сондиране в изключителната икономическа зона на Кипър

Съветът взе предвид предоставената от делегацията на Кипър информация относно развитията напоследък във връзка с разработващото сондиране в изключителната икономическа зона на Кипър (16676/11).

б) Действия на Кипър в отговор на извънредното положение в електроенергийния сектор

Делегацията на Кипър информира Съвета за действията на Кипър в отговор на извънредното положение в електроенергийния сектор в резултат на инцидента край електроцентралата „Василикос“ през юли 2011 г. (16678/11).

в) Енергийни политики на държавите от Международната агенция по енергетика — Гърция 2011 г. (Атина, 27 октомври 2011 г.)

Делегацията на Гърция информира Съвета за задълбочения преглед от страна на МАЕ на енергийния сектор и политиките на Гърция в тази област (16681/11).

г) Проект „Хелиос“

Съветът взе под внимание представената от делегацията на Гърция информация по проекта „Хелиос“ (16681/11). Този проект бе представен през септември 2011 г. в рамките на 26-ата Европейска конференция по въпросите на слънчевата енергия. Целта на проекта е производство на генерирана от слънцето електроенергия с инсталирана мощност между 3 и 10 GW въз основа на механизъм за сътрудничество с други държави членки в съответствие с рамката, установена с директивата за енергия от възобновяеми източници.

д) Покана за участие в неизключителното сеизмологично проучване по западното и южното гръцко крайбрежие

Съветът взе под внимание поканата от делегацията на Гърция за участие в неизключителното сеизмологично проучване по западното и южното гръцко крайбрежие (16681/11).

е) Конкурентоспособност на рафиниращата промишленост на ЕС

Делегацията на Италия информира Съвета за съгласуваните действия в подкрепа на конкурентоспособността на рафиниращата промишленост на ЕС (16682/11).

ж) Работна програма на предстоящото председателство

Делегацията на Дания информира Съвета за работната си програма (16685/11). Трите основни приоритета в работата ѝ ще бъдат по-специално енергийната ефективност, Енергийната пътна карта на ЕС за периода до 2050 г. и енергийната инфраструктура.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

Постоянен съвет за партньорство ЕС—Русия

Съветът прие дневния ред с обяснителни бележки за шестото заседание на Постоянния съвет за партньорство ЕС—Русия по въпросите на енергетиката. Съветът ще разгледа по-специално въпросите за доставките и транзита, инфраструктурата и пазара.ВЪНШНИ РАБОТИ

Судан и Южен Судан — ограничителни мерки

Съветът адаптира някои ограничителни мерки на ЕС по отношение на Судан, предвид създаването на държавата Южен Судан. Въпросният регламент се отнася до забраната за предоставяне на техническа и финансова помощ за военни действия и оръжия, която понастоящем се прилага по отношение на Судан и Южен Судан.Отношения с Армения

Съветът определи позицията на Европейския съюз за дванадесетото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС—Армения, което ще се проведе в Брюксел на 25 ноември 2011 г.Отношения с Азербайджан

Съветът одобри позицията на Европейския съюз за дванадесетото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС—Азербайджан, което ще се проведе в Брюксел на 25 ноември 2011 г.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Моторни горива — Обединено кралство

Съветът прие решение за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага намалени нива на данъчно облагане спрямо моторните горива, доставяни на островите на Вътрешните и Външните Hebrides, Северните острови, островите в Clyde и островите Scilly в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО (16038/11).

Цените на моторните горива в тези региони са по-високи от цените в останалата част от страната, което поставя местните потребители в неизгодно положение. Данъчното облекчение ще се прилага за безоловния бензин и газьола и няма да превишава необходимото за компенсиране на допълнителните разходи на единица продукт. Решението ще се прилага от 1 ноември 2011 г. до 31 октомври 2017 г., освен ако системата на ЕС за данъчно облагане в областта на енергетиката не бъде изменена междувременно.

БЮДЖЕТИ

Допълнителна хуманитарна помощ за Африканския рог и Пакистан

Съветът одобри увеличението на бюджетния ред за хуманитарна помощ с 33,86 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 20 милиона евро в бюджетни кредити за плащания, основно от резерва за спешна помощ, за да предостави хуманитарна помощ в отговор на сушата в Африканския рог и наводнението в Пакистан.

Сума от 23,86 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения ще бъде отпусната за Африканския рог в допълнение на 157,4 милиона евро хуманитарна помощ, която ЕС вече предостави на Етиопия, Кения, Сомалия и Джибути. По-конкретно новите средства ще бъдат използвани за продоволствена помощ и намеса в сектори с недостатъчно финансиране като здравеопазването, водоснабдяването и оказването на помощ на бежанци. Двата поредни сезона на значително по-ниски от обичайното валежи в източната част на Африканския рог доведоха до лоша зърнена реколта, смъртност на добитъка и рекордни равнища на цените на храните.

По отношение на Пакистан ще бъде отпусната сума от 16,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, която да даде възможност на хуманитарни организации да предоставят помощ на засегнатото от наводненията население. 10 милиона евро са обезпечени от резерва за спешна помощ, а други 6,5 милиона евро — от оставащите средства по бюджетния ред за хуманитарна помощ.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Западни Балкани — процес на стабилизиране и асоцииране*

Съветът прие регламент, с който се удължава до 31 декември 2015 г. валидността на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (47/11 и 15672/11 ADD 1).

С регламента, който се прилага със задна дата от 1 януари 2011 г., се правят и корекции, за да се вземе предвид влизането в сила на двустранните търговски споразумения с Босна и Херцеговина и със Сърбия.

Търговски преференции бяха предоставени за период, приключващ на 31 декември 2010 г., на Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово1 за всички продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1215/2009.

Стоки с произход от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия ще продължат да се ползват от разпоредбите на регламента, както и от всяка една предвидена в регламента отстъпка, която е по-благоприятна от отстъпката, определена в двустранните споразумения между Съюза и тези страни.

За десет години ЕС предостави безмитен достъп до пазара на ЕС за почти всички стоки с произход от страни и територии, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране. Ключовата цел на тези мерки е съживяване на икономиките на Западните Балкани чрез привилегирован достъп до пазара на ЕС. На свой ред икономическото развитие ще спомогне за политическата стабилност в целия регион.ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Единно разрешително за граждани на трети държави

Съветът прие своята позиция на първо четене относно новите правила за единно разрешение за пребиваване и работа на граждани на трети държави на територията на ЕС (13036/2/11).

Текстът има за цел да опрости процедурите за приемане на граждани на трети държави за пребиваване и работа в ЕС и да улесни контрола на правното им положение. В него се установяват и общи права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка, въз основа на равно третиране с гражданите на тази държава членка.

За повече информация вж. съобщение за печата 12266/11.

Европейска заповед за осигуряване на защита

Съветът прие своята позиция на първо четене във връзка с директивата относно европейската заповед за защита (15571/11), както и съпътстващото изложение на мотивите на Съвета (16613/11 ADD 1).

Целта на европейската заповед за осигуряване на защита е да се подобри защитата, предоставяна на жертвите на престъпления или на потенциалните жертви на престъпления, които се придвижват между държави — членки на ЕС. Директивата се ограничава до мерките за защита в областта на наказателното правосъдие. Случаите, когато в издаващата държава мерките за защита попадат в гражданскоправната сфера, ще бъдат разгледани в отделен законодателен акт — регламент, предложен от Европейската комисия през май 2011 г. (10613/11).

Очаква се Европейският парламент да даде зелена светлина на текста през идните седмици. След това държавите членки ще трябва в рамките на три години да транспонират директивата в националното си законодателство.За повече информация вж. док. 14517/11.

Споразумения на CEPOL с Грузия и Черна гора

Съветът одобри две споразумения за сътрудничество между Европейския полицейски колеж (CEPOL) и Академията на министерството на вътрешните работи на Грузия (15448/11) и Полицейската академия в Даниловград, Република Черна гора (15449/11).Директива за признаването

Съветът одобри днес изменения на директивата относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (PE-CONS 50/11). Новите разпоредби трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство в рамките на две години.

Целта на новите правила е да се гарантира, че независимо къде в ЕС дадено лице отправя молба за международна закрила (статут на бежанец, статут на лице, на което е предоставена субсидиарна закрила), нуждата от закрила се оценява съобразно еднакви критерии. Текстът осигурява и минимално равнище на права по време на етапа на оценка, както и след предоставянето на статута на закрила. Освен това се премахват повечето разлики между правата на бежанците1 и правата на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила2.

За повече информация вж. док. 17435/11.ОБЩИ ВЪПРОСИ

Програма на ЕС за интегрирана морска политика*

Съветът прие регламент за установяване на програма на ЕС за по-нататъшно насърчаване на развитието и прилагането на интегрираната морска политика на ЕС (55/11 и 16614/11 ADD1).

Интегрираната морска политика на Съюза ще насърчава съгласуваното вземане на решения по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони и морски сектори в ЕС.

Програмата, която ще подпомага устойчивото използване на моретата и океаните и разширяването на научните знания, има следните общи цели:

а) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на морското дело и въпросите, свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за разработването на полезни взаимодействия и да подкрепя политиките, свързани с морето или крайбрежните региони, особено в областта на икономическото развитие, заетостта, опазването на околната среда, научните изследвания, морската безопасност, енергетиката и разработването на екологосъобразни морски технологии;

в) да насърчава опазването на морската среда, и по-конкретно на нейното биологично разнообразие, и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, в съответствие с рамковата директива за морската стратегия (2008/56/ЕО);

г) да подкрепя развитието и прилагането на стратегии за морските басейни;

д) да подобрява и укрепва международното сътрудничество;

е) да подкрепя икономическия растеж, заетостта, иновациите и новите технологии в морските сектори в Съюза.

Бюджетът за изпълнението на програмата съгласно съответните европейски цели възлиза на 40 милиона евро за периода 2011—2013 г.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

EULEX Косово

Съветът одобри бюджета за мисията EULEX Kosovo по линия на ОПСО за периода от 15 декември 2011 г. до 14 юни 2012 г. Основната цел на мисията е да подпомага и подкрепя властите в Косово в областта на върховенството на закона, и по-конкретно в сектора на полицията, на съдебната власт и на митниците.ТРАНСПОРТ

Прелитания над Сибир

Съветът одобри споразумение с Русия относно използването на транссибирски маршрути от въздушните превозвачи на ЕС, което ще подобри конкурентоспособността на превозвачите на ЕС по маршрутите до дестинации в Азия. Със споразумението се отменя задължението на превозвачите на ЕС да сключват търговски споразумения с руски въздушни превозвачи и да плащат такси за използването на тези маршрути, считано най-късно от 1 януари 2014 г., и се урежда отдавнашният спор между Съюза и Русия в областта на въздухоплаването. Всички такси, които се плащат на руските власти, ще трябва да бъдат прозрачни и съобразени със съответните разходи и не трябва да водят до дискриминация на външните авиолинии.

Споразумението, наречено „договорени принципи“, ще влезе в сила на първия ден от месеца след датата на вземане на решението за присъединяване на Русия към Световната търговска организация, което се очаква да стане през декември тази година. От този ден, най-вероятно от 1 януари 2012 г., новите пуснати в действие честоти за прелитане над чужда територия няма да изискват предварително сключване на търговски споразумения и съответните плащания, а плащанията, свързани със съществуващи споразумения за прелитания, не могат да превишават платената през 2006 г. сума. Освен това, шест месеца след влизането в сила, двустранните споразумения между държави — членки на ЕС, и Русия трябва да бъдат изменени, за да се гарантира, че не е необходимо специално търговско споразумение или плащания за съвместно използване на кодове от превозвачите на ЕС и за правото им да не спират на територията на Русия по транссибирските маршрути.

Въпреки че договорените принципи бяха парафирани от ЕС и от Русия още през 2006 г. и приети от Съвета през 2007 г., Русия едва сега се съгласи да се ангажира с тяхното изпълнение.ЗАЕТОСТ

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Франция

Съветът прие решение за мобилизиране на сума в размер на 24,5 милиона евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на подкрепа на съкратени работници във Франция. Сумата ще бъде разпределена сред работници на предприятието „Рено“ (Renault) и седем от неговите доставчици, които са били освободени поради намаляване на търсенето на автомобили вследствие на световната финансова и икономическа криза.1Съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН.

1„Бежанец“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, което се опасява от преследване или е било обект на преследване в своята държава по произход или по предишно обичайно пребиваване на основание раса, религия, националност, политически възгледи или принадлежност към определена социална група, и което търси международна закрила в друга държава.

2Лице, което отговаря на условията за субсидиарна закрила, е гражданин на трета държава или лице без гражданство, което не отговаря на условията за бежанец, но което, ако бъде върнато в държавата си по произход или в държавата по предишно обичайно пребиваване, би било изложено на реална опасност от тежки посегателства (например смъртно наказание, изтезание или безогледно насилие във въоръжен конфликт).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9776 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17398/11BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница