Заседание на Съвета Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси Люксембург, 21 октомври 2010 г. ПредседателДата10.09.2017
Размер224.34 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

15172/10

(OR. en)


PRESSE 282

PR CO 27

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3039 о заседание на СъветаЗаетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Люксембург, 21 октомври 2010 г.


Председател Г жа Joëlle MILQUET
Заместник министър-председател и министър на труда и равните възможности
Г жа Laurette ONKELINX
Заместник министър-председател и министър на социалните въпроси и общественото здравеопазване, отговарящ за социалната интеграция
Г н Philippe COURARD
Държавен секретар по въпросите на социалната интеграция и борбата с бедността в Белгия


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие нови насоки за политиките на държавите членки в областта на заетостта в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Той проведе ориентационен дебат и прие заключения относно управлението на европейската стратегия за заетостта в контекста на „Европа 2020“ и европейското полугодие. Дебатът послужи и за подготовка на Съвета за тристранната среща на високо равнище по социални въпроси, която ще се проведе в навечерието на Европейския съвет на 28 октомври и която ще се занимае с ролята на икономическото управление за растежа и работните места.

Министрите бяха информирани от Комисията за нейното съобщение относно водещата инициатива „Младежта в движение“ и обмениха мнения по темата. Те одобриха становището на Комитета по заетостта, озаглавено „Извличане на ползи от преходите“.

Освен това министрите одобриха становището на Комитета за социална закрила относно социалното измерение в стратегията „Европа 2020“, по което проведоха ориентационен дебат.

По време на обяда Съветът обсъди съвместен документ на Комисията и на Комитета по заетостта относно избора на ефективни мерки за заетост с цел смекчаване на възстановяването, протичащо без създаване на работни места, във време на фискални ограничения.

Като точка в раздел „Други въпроси“ от дневния ред Комисията представи зелената си книга относно пенсиите, а председателството информира Съвета за актуалното състояние на въпроса с приобщаването на ромите.

Като точка „А“ министрите приеха без обсъждане позицията, която да бъде взета от ЕС в рамките на съответния Съвет за (стабилизиране и) асоцииране с шест трети държави (Тунис, Мароко, Алжир, Израел, Хърватия и бившата югославска република Македония), относно приемането на разпоредби за координиране на системите за социална сигурност.

Отново като точка „А“ министрите одобриха изявление, в което изразиха загрижеността си от въздействието, което би могло да има рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията върху институционалното равновесие, установено с Договорите.

С изключение на обсъждането по време на обяда и точките в раздел „Други въпроси“ от дневния ред цялото заседание беше публично и можеше да се следи по видео излъчване в реално време на адрес http://www.consilium.europa.eu/videostreaming

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Насоки за политиките на държавите членки в областта на заетостта Error: Reference source not found

Управление на европейската стратегия за заетостта в рамките на „Европа 2020“ Error: Reference source not found

Подготовка на тристранната среща на високо равнище по социални въпроси Error: Reference source not found

Водеща инициатива „Младежта в движение“ Error: Reference source not found

Извличане на ползи от преходите Error: Reference source not found

Социалната закрила и социалното приобщаване в стратегията „Европа 2020“ Error: Reference source not found

Ефективни мерки за заетост с цел смекчаване на възстановяването, протичащо без създаване на работни места Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

Зелена книга „За адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Координиране на системите за социална сигурност с шест трети държави Error: Reference source not found

 • Статистически данни на ЕС за доходите и условията на живот Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Отношения между Европейския парламент и Комисията — изявление на Съвета Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Здравни претенции по отношение на храните — хранителни добавки Error: Reference source not found

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

 • Назначаване на съдия в Общия съд на Европейския съюз Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-жа Joëlle MILQUET Заместник министър-председател и министър на труда и равните възможности, отговарящ за политиката на миграция и убежище

Г-жа Laurette ONKELINX Заместник министър-председател и министър на социалните въпроси и общественото здравеопазване, отговарящ за социалната интеграция

Г-н Philippe COURARD Държавен секретар по въпросите на социалната интеграция и борбата с бедносттаБългария:

Г-н Тотю Младенов Министър на труда и социалната политикаЧешка република:

Г-н Jaromir DRÁBEK Министър на труда и социалните въпросиДания:

Г-жа Inger STØJBERG Министър на заетосттаГермания:

Г-н Andreas STORM Държавен секретар, Федерално министерство на труда и социалните въпросиЕстония:

Г-н Hanno PEVKUR Министър на социалните въпросиИрландия:

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представителГърция:

Г-жа Louka KATSELI Министър на труда и социалната сигурностИспания:

Г-н José Pascual MARCO MARTINEZ Заместник постоянен представител

Г н Javier ERRO URRUTIA Министър на промишлеността, иновациите и заетостта на автономната област Ла Риоха

Франция:

Г-жа Nora BERRA Държавен секретар, отговарящ за възрастните хора, към министъра на труда, обществените отношения, семейството, солидарността и градоветеИталия:

Г-н Vincenzo GRASSI Заместник постоянен представителКипър:

Г-жа Sotiroula CHARALAMBOUS Министър на труда и социалната сигурностЛатвия:

Г-н Andrejs STAKIS Парламентарен секретарЛитва:

Г-н Donatas JANKAUSKAS Министър на социалната сигурност и трудаЛюксембург:

Г-жа Marie-Josée JACOBS Министър по въпросите на семейството и интеграцията

Г-н Nicolas SCHMIT Министър на труда, заетостта и имиграцията

Унгария:

Г-н Sándor CZOMBA Заместник-министър, Министерство на националното развитие и икономиката

Г-н Miklòs RÉTHELYI Министър на природните ресурси

Малта:

Г-жа Dolores CRISTINA Министър на образованието, заетостта и въпросите на семействотоНидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-жа Jolanta FEDAK Министър на труда и социалната политикаПортугалия:

Г-жа Helena ANDRÉ Министър на труда и социалната солидарностРумъния:

Г-н Valentin MOCANU Държавен секретарСловения:

Г-жа Anja KOPAČ MRAK Държавен секретар, Министерство на труда, семейството и социалните въпросиСловакия:

Г-н Jozef MIHAL Министър на труда, социалните въпроси и семейството

Г-н Peter JAVORČÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-жа Anni SINNEMÄKI Министър на труда

Г-н Juha REHULA Министър по социалните въпроси и здравеопазването

Швеция:

Г-жа Hillevi ENGSTRÖM Министър на заетостта

Г-н Ulf KRISTERSSON Министър по въпросите на социалната сигурност

Г-н Jan Roland OLSSON Заместник постоянен представителОбединено кралство:

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представителКомисия:

Г-жа Viviane REDING Заместник-председател

Г-н László ANDOR Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Насоки за политиките на държавите членки в областта на заетостта

Съветът прие решение за нови насоки за политиките на държавите членки в областта на заетостта (14338/10 + 14338/10 COR 1 + 14917/10 ADD 1). Делегацията на Обединеното кралство се въздържа.

Насоките за политиките в областта на заетостта съставляват една част от интегрираните насоки, като другата е широките насоки за икономическите политики на държавите членки, които Съветът вече одобри през юли 2010 г. (11646/10). Интегрираните насоки представляват главният инструмент на стратегията „Европа 2020“, новата десетгодишна стратегия за работни места, устойчив и приобщаващ растеж. Те поставят основите за структурните реформи, които държавите-членки ще трябва да осъществят.

Интегрираните насоки съдържат пет водещи насоки на ЕС, три от които са част от насоките за политиките на държавите-членки в областта на заетостта и засягат участието в трудовия пазар, борбата със социалното изключване и бедността и качеството и постиженията на системите за образование и обучение.

Водещата цел по отношение на пазара на труда е до 2020 г. участието в пазара на труда да се увеличи със 75 % за жените и мъжете между 20 и 64 години, като наред с другото се повиши участието на младежта, на по възрастните работници и на нискоквалифицираните работници, както и се подобри интеграцията на законните мигранти. Водещата цел по отношение на социалното приобщаване и борбата с бедността е най малко 20 млн. души да излязат от рисковата зона на бедността и излючването. Целевата група се състои от лицата, застрашени от бедност или изключване, въз основа на следните три показателя (риск от бедност, материални лишения, безработни домакинства), като държавите-членки могат свободно да определят националните си цели въз основа на най-подходящите показатели, съобразени с техните национални особености и приоритети. Въз основа на това определение 120 милиона европейци в момента са изправени пред риска от бедност и изключване. Водещата цел по отношение на подобряването на качеството и постиженията на системите на образование и обучение е процентът на преждевременно напускащите училище да падне под 10 % и делът на хората между 30 и 34 години със завършено висше или равностойно на висше образование да се увеличи на най малко 40 %.

Останалите две водещи цели от интегрираните насоки са част от широките насоки за икономическите политики на държавите-членки; те се отнасят до увеличаване на нивата на публичните и частните инвестиции, взети заедно, за научни изследвания и развитие на 3 % от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2020 г. и намаляване до 2020 г. на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с нивата през 1990 г., увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия на 20 %; преход към 20 % увеличение на енергийната ефективност.

Държавите-членки трябва да превърнат всичките пет водещи цели в национални цели, като вземат предвид собствените си начални позиции и национални обстоятелства. Държавите-членки трябва да представят проектите си за програми за национални реформи, включително националните си цели, до 12 ноември. До средата на април 2011 г. програмите за национални реформи следва да са изготвени окончателно. Европейският съвет ще прави годишен преглед на напредъка, постигнат както на равнище ЕС, така и на равнище държави-членки в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Интегрираните насоки са както следва (насоките от 1 до 6 са широките насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, насоки от 7 до 10 са насоките за политиките на държавите-членки в областта на заетостта): 1. Осигуряване на качеството и устойчивостта на публичните финанси;

 2. Решаване на макроикономическите неравновесия;

 3. Намаляване на неравновесията в еврозоната;

 4. Оптимизиране на подкрепата за научни изследвания, развитие и иновации, укрепване на триъгълника на знанието и освобождаване на потенциала на цифровата икономика;

 5. Подобряване на ефективността на ресурсите и намаляване на парниковите газове;

 6. Подобряване на бизнес средата и на условията за потребителите и осъвременяване на индустриалната база, за да се осигури пълноценното функциониране на вътрешния пазар;

 7. Увеличаване на участието в пазара на труда и намаляване на структурната безработица;

 8. Развиване на квалифицирана работна сила в отговор на нуждите на пазара, насърчаване на качеството на работните места и на ученето през целия живот;

 9. Подобряване на показателите на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на участието във висшето образование;

 10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

Управление на европейската стратегия за заетостта в рамките на „Европа 2020“

Съветът проведе ориентационен дебат относно управлението на европейската стратегия за заетостта1 в контекста на „Европа 2020“ и европейското полугодие, т.е. новите разпоредби на ЕС относно координирането на икономическите политики на държавите-членки, преди да приеме заключения за начините, по които европейската стратегия за заетостта следва да бъде адаптирана към новото европейско полугодие и по-специално нейните нови механизми за макроикономически и тематичен надзор (14478/10).

Министрите припомниха важната роля на политиките по заетостта за макроикономическото развитие на ЕС и че Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси следва да изпълнява пълната си функция в рамките на „Европа 2020“ и европейското полугодие, за да бъдат постигнати целите, включени в насоките за заетостта. Във връзка с това министрите подчертаха взаимното допълване между различните състави на Съвета.

Министрите отчетоха и необходимостта от ясно наблюдение за оценяване на напредъка при постигане на целите на насоките за заетостта и поискаха да се вземат предвид както количествените, така и качествените аспекти. В този контекст министрите приветстваха първоначалната работа на Комитета по заетостта по общата оценъчна рамка (ООР), която е инструмент за наблюдение на изпълнението на насоките по заетостта от държавите-членки и техния напредък към постигане на водещите цели в областта на заетостта. Те възложиха на Комитета по заетостта да завърши работата си за декемврийското заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и да направи необходимото ООР да е ефикасна, проста, всеобхватна и гъвкава рамка.

След това делегациите представиха най-големите пречки пред растежа и заетостта в техните национални пазари на труда, които се нуждаят от реформи: квалификация; преходи; несъответствие между предлагане и търсене; участие в пазара на труда; положението на целеви групи, като младите/старите хора, жените, по-малко квалифицираните хора и мигрантите; привлекателността на работата. Белгийското председателство заключи, че държавите членки са изправени пред сходни предизвикателства, което подчертава необходимостта от обща стратегия.

С приемането на заключенията министрите подчертаха, че политиките за заетостта и за пазара на труда представляват съществена част от реформите, които трябва да бъдат проведени както във връзка с аспекта „макроикономически надзор“, така и с аспекта „реформи за стимулиране на растежа (тематична координация)“ на стратегията за работни места и растеж „Европа 2020“.

В съответствие със заключенията Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси ще допринася за работата на Европейския съвет по три основни начина:


 • преди всяко европейско полугодие той ще прави равносметка на постигнатия напредък в осъществяването на водещата цел на „Европа 2020“ и на националните цели, свързани със заетостта, ще набелязва евентуалните общи за няколко държави-членки теми на политиката, за които се изисква по-строг надзор, и ще анализира отражението на заетостта върху макроикономическото положение;

 • за да допринесе за пролетното заседание на Европейския съвет, в Съвместния доклад за заетостта ще набележи главните тенденции в областта на заетостта, за които е нужно Европейският съвет да даде стратегически указания;

 • в края на европейското полугодие ще разглежда и приема специфични за отделните държави-членки препоръки в областта на заетостта съгласно член 148, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, успоредно със специфичните за отделните държави препоръки, отправени към държавите-членки съгласно член 121, параграф 4 от този Договор, за да се състави последователен пакет от препоръки.

Заключенията, които ще представляват приноса на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси към работата на Европейския съвет, ще бъдат предадени на Европейския съвет с оглед на вземане на окончателно решение относно управлението на европейското полугодие.

Подготовка на тристранната среща на високо равнище по социални въпроси

Председателството информира министрите относно подготовката за тристранната среща на високо равнище по социални въпроси, която ще се проведе в Брюксел на 28 октомври преди заседанието на Европейския съвет.

Тъй като Европейският съвет през октомври ще бъде посветен на икономическото управление след окончателния доклад на работната група, председателствана от председателя Херман ван Ромпьой, участниците имаха възможността да обсъдят как най добре може да се организира икономическото управление, така че да гарантира, че ЕС насърчава откриването на работни места и растежа в ЕС. Те също обсъдиха кой е най-добрият начин да се комбинира стратегия за излизане от кризата, чиято цел е ограничаване на публичния дълг, и стратегия, даваща възможност за инвестиции в умения, технологии и инфраструктури.

Задачата на Тристранната социална среща на върха по въпросите на растежа и заетостта е да гарантира непрекъснат социален диалог между Съвета, Комисията и социалните партньори на най-високо равнище.

Тристранната среща на високо равнище по социални въпроси събира държавните и правителствените ръководители на настоящото ротационно председателство и на следващите две председателства (т.е. този път Белгия, Унгария и Полша), придружени от съответните министри на заетостта, председателя на Европейската комисия и комисаря по заетостта, председателя на Европейския съвет и председателите/генералните секретари на основните европейски организации на работодателите и профсъюзи на работниците.

Водеща инициатива „Младежта в движение“

Министрите изслушаха представяне от Комисията на водещата инициатива „Младежта в движение“и проведоха кратък обмен на мнения по този въпрос (13726/10). „Младежта в движение“ е предназначена да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, и да подпомогне успешната им реализация в икономиката на знанието. Това е една рамкова програма, обявяваща нови приоритетни действия, укрепваща съществуващите действия и осигуряваща изпълнението на други действия на равнището на ЕС и на национално равнище. Инициативата ще ползва финансова подкрепа по съответните програми на ЕС в областта на образованието, младежта и учебната мобилност, както и по линия на структурните фондове. „Младежта в движение“ има четири основни направления на действие: образование и учене през целия живот; повишаване на качеството и привлекателността на европейското висше образование; мобилност; подобряване на положението със заетостта на младите хора.Извличане на ползи от преходите

Министрите одобриха становището на Комитета по заетостта, озаглавено „Извличане на ползи от преходите“ (14479/10). В становището си Комитетът по заетостта подчертава колко е важно да се предостави на хората необходимата сигурност, за да приемат и да се справят по добре с нуждата да бъдат мобилни и да постигнат водещата цел на ЕС в областта на заетостта. Той се застъпва за основан на жизнения цикъл подход към положителните преходи, чиято цел е устойчиви премествания в течение на целия живот, а не напасване към дадено работно място в даден момент от времето. Той очертава и условията за извличане на ползи от преходите, като прозрачността на пазара на труда и достъпността на информацията, предоставянето на възможности за обучение за всички, гъвкава организация на труда и адекватни социални права.

Въпросът за преходите на пазара на труда между различни работни места, професии, сектори и статути на заетост е един от приоритетите на белгийското председателство, което организира конференция по въпроса в Гент на 4—5 октомври 2010 г.

Социалната закрила и социалното приобщаване в стратегията „Европа 2020“

Съветът одобри и становище на Комитета за социална закрила относно социалната закрила и социалното приобщаване в стратегията „Европа 2020“ и нейното управление (14254/10 REV 1).

Министрите подкрепиха становището на Комитета за социална закрила. Предизвикателствата, които държавите-членки срещат при определяне на националните си цели по отношение на социалното изключване и намаляването на бедността обхващат, наред с другото, текущите бюджетни ограничения, наличието на статистически данни, трудността от поставяне на количествени цели за специфични мерки на политиката и необходимостта да се направи анализ за определяне на групите, които са изложени на риск от бедност, както и на нови форми на бедност. Няколко министри изтъкнаха, че фискалната консолидация не следва да пречи на социалната политика, която трябва да е по-добре насочена към онези, които най-много се нуждаят от нея. Програмите за национални реформи следва да включват раздел относно социалната закрила и намаляването на бедността.

Министрите заявиха, че успоредното определяне на национални цели на европейско равнище може да съставлява добавена стойност. Във връзка с това те споменаха разработването на ефикасен механизъм за наблюдение, засилване на сътрудничеството между държавите-членки и Комисията, използване на отворения метод на координация и обмена на опит и добри практики на равнище ЕС.

Министрите приветстваха становището на Комитета за социална закрила и предложиха неговата работа да обхване и въпроси като активното остаряване, солидарността между поколенията, бедността сред децата, както и старите хора. Няколко министри подчертаха необходимостта от опростяване на докладите на Комитета за социална закрила. Те възложиха на комитета да продължи работата си на тази основа.

В становището на Комитета за социална закрила се подчертава ключовата роля на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси за социалното измерение на „Европа 2020“ и нейното управление и е очертан приносът на комитета за Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси по отношение на „Европа 2020“. Това включва, наред с другото, наблюдаване на напредъка за постигане на целта на ЕС за социално приобщаване и намаляване на бедността, наблюдаване на изпълнението на социалните аспекти на интегрираните насоки, използване на отворения метод на координация за наблюдаване на социалната ситуация и развитието на политиките за социална закрила, както и осигуряване на принос за насърчаване на положителното взаимодействие между отворения метод на координация и бъдещата водеща инициатива. Комитетът за социална закрила ще предаде на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси при подготовката за пролетното му заседание годишен доклад относно социалната ситуация и развитието на политиките за социална закрила, включително оценка на социалното измерение на „Европа 2020“.Ефективни мерки за заетост с цел смекчаване на възстановяването, протичащо без създаване на работни места

По време на обяда министрите обсъдиха реформи на мерките за заетост, доказали своята ефикасност въз основа на националния опит на министрите. Те стигнаха до заключението, че фискалната консолидация не следва да води до жертване на мерките, които могат да дадат добри резултати в бъдеще, и като се вземе всичко предвид, ще бъдат вредни в средносрочен и дългосрочен план. По-специално фискалната консолидация не следва да води до жертване на инвестирането в човешки капитал, образование и обучение. Други от посочените ефикасни мерки за заетост са: подкрепа за заетостта сред младите, напр. чрез стажове, подкрепа за преход и мобилност, мерки за осигуряване на адекватно съответствие между търсенето и предлагането на пазара, договорености за краткосрочна работа, ефикасност на публичните служби по заетостта.Други въпроси

Зелена книга „За адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“

Министрите изслушаха кратко представяне на Зелена книга „За адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ (12102/10) от комисаря Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване.Постигане на напредък в приобщаването на ромите

Белгийското председателство информира министрите за усилията, предприемани от Съвета и от други участници за постигане на напредък по въпроса със социалното и икономическото приобщаване на ромите (14663/10). Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, отговаряща за правосъдието, основните права и гражданството, обяви, че през април 2011 г. Комисията ще представи рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. Тя също изрази намерението си да представи предложение за по-ефективно използване на фондове на ЕС за приобщаване на ромите, въз основа на отговорите на държавите-членки на въпросник на Комисията.Кръгла маса по въпросите на бедността и социалното изключване

Белгийското председателство информира министрите относно кръглата маса по въпросите на бедността и социалното изключване, на която бяха обсъдени изпълнението и наблюдението на препоръката относно активното приобщаване (14582/10).Бедността сред децата

Белгийското председателство информира Съвета за конференцията на тема „Бедността сред децата“, която се проведе в Марш ан Фамен на 2—3 септември 2010 г. (14587/10). По време на конференцията тройката председателства (Испания, Белгия и Унгария) подписа декларация, в която се призовава за специфични мерки, за да се намали броят на децата и младите хора в Европа, които са изложени на риск от бедност. Съгласно тази декларация в момента в Европа има най-малко 20 милиона деца и млади хора, които са изложени на риск от бедност, като съществува риск проблемът да се задълбочи допълнително чрез предаване на бедността на следващото поколение деца. В тази декларация тройката председателства призовава държавите-членки и Европейския съвет, наред с другото, да поставят ясни, количествени подцели за намаляване на бедността сред децата и да включат борбата с бедността сред децата като ключов приоритет на платформата срещу бедността и социалното изключване в „Европа 2020“.Конференции, организирани от председателството

Белгия информира министрите за конференциите, проведени по време на нейното председателство (14255/10).ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Координиране на системите за социална сигурност с шест трети държави

Съветът прие решение относно позицията, която да бъде взета от ЕС в рамките на съответния Съвет за (стабилизиране и) асоцииране между Европейския съюз и шест трети държави (Алжир, Хърватия, бившата югославска република Македония, Израел, Мароко и Тунис), (11217/10 + 11213/10 + 11211/10 + 11214/10 + 11215/10 + 11216/10). Делегациите на Чехия и Малта се въздържаха при гласуване на решението по отношение на Израел, Хърватия и бившата югославска република Македония.

Евро-средиземноморските споразумения между ЕС, от една страна, и Алжир, Израел, Мароко и Тунис, от друга страна, и Споразуменията за стабилизиране и асоцииране на ЕС с Хърватия и с бившата югославска република Македония съдържат разпоредби за ограничено координиране на системите за социална сигурност на държавите-членки и на шестте трети държави. За да имат действие тези разпоредби, се изисква решение на създадените с отделните страни Съвети за асоцииране и Съвети за стабилизиране и асоцииране.

Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета разширява приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността) и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за неговото прилагане, така че да бъдат включени граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство. В този регламент вече е застъпен принципът за сумиране на натрупаните от работници от трети държави в различните държави-членки осигурителни периоди по отношение на правото на придобиване на определени обезщетения, посочени в споразуменията.

С приемане на позицията си ЕС се стреми да постигне съгласие със шестте страни партньори относно изпълнение на разпоредбите, които все още не са обхванати от Регламент (ЕО) № 859/2003. Това се отнася по-специално до пренасянето на определени обезщетения в някоя от шестте страни партньори, както и до предоставянето на равно третиране на работници от трети държави, законно наети в ЕС, и на членове на техните семейства. Освен това позицията на ЕС цели да се гарантира, че разпоредбите относно пренасянето на обезщетения в някоя от шестте страни партньори и предоставянето на равно третиране се прилагат също, на реципрочна основа, към работници от ЕС, законно наети в някоя от шестте страни партньори, и към членове на техните семейства.

Статистически данни на ЕС за доходите и условията на живот

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията относно статистическите данни на ЕС за доходите и условията на живот (13088/10). С регламента на Комисията се цели прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003, който създава обща рамка за систематичното изготвяне на европейски статистически данни за доходите и условията на живот.

Регламентът на Комисията подлежи на т. нар. процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да приеме актовете, освен ако Европейският парламент не изкаже възражения.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Отношения между Европейския парламент и Комисията — изявление на Съвета

Съветът се запозна с рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, подписано от двете институции на 20 октомври 2010 г.

Съветът, който не беше страна по преговорите по това рамково споразумение, припомня, че спазването на учредителните договори на Съюза във вида, в който са ратифицирани от държавите-членки, е основният принцип, ръководещ съществуването и функционирането на Съюза. Договорите определят ограничително съответните правомощия на институциите (член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз). Тези правомощия не могат да бъдат изменяни или допълвани от самите институции нито едностранно, нито чрез споразумение между тях.

Съветът констатира обаче, че редица разпоредби на рамковото споразумение са насочени към промяна на институционалния баланс, установен с действащите договори, към предоставяне на Европейския парламент на правомощия, които не са предвидени в Договорите, и към ограничаване на автономността на Комисията и на нейния председател. Особена загриженост от страна на Съвета предизвикват разпоредбите относно международните споразумения, производствата за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите-членки и предаването на класифицирана информация на Европейския парламент.

Рамковото споразумение не е противопоставимо на Съвета. Съветът ще сезира Съда на Европейския съюз за всеки акт или всяко действие на Европейския парламент или на Комисията, предприети по силата на въпросното рамково споразумение, които биха засегнали интересите на Съвета или предоставените му от Договорите правомощия.

За повече информация вж. 15018/10.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравни претенции по отношение на храните — хранителни добавки

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на следните три акта на Комисията: • регламент за отхвърляне на определени здравни претенции за храни, отнасящи се до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (12963/10);

 • регламент за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (12962/10);

 • директива за изменение на приложенията към Директива 95/2 относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (12854/10).

Регламентът на Комисията подлежи на „процедура по регулиране с контрол“. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да приеме актовете, освен ако Европейският парламент не изкаже възражения.

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Назначаване на съдия в Общия съд на Европейския съюз

Представителите на правителствата на държавите-членки назначиха г-н Dimitrios GRATSIAS като член от Гърция на Общия съд на Европейския съюз (бившия Първоинстанционен съд) за мандат от 25 октомври 2010 г. до 31 август 2016 г.

Това решение следва други две решения на представителите на правителствата на държавите-членки, взети на 23 юни и 8 юли 2010 г., за преназначаване на дванадесет членове на Общия съд на Европейския съюз за период от шест години (12077/10).

Общият съд се състои от поне един съдия от всяка държава-членка. Те се назначават с мандат от шест години, който може да се поднови. Съдиите избират един от състава си за председател за период от три години.1Главните елементи на европейската стратегия за заетостта са съвместният доклад за заетостта, препоръките на държавите-членки и насоките за заетостта. Годишната процедура във връзка с европейската стратегия за заетостта е определена в член 148 от Договора за функционирането на ЕС: Европейският съвет прави ежегоден преглед на състоянието на заетостта в Съюза и приема заключения по тези въпроси въз основа на съвместен годишен доклад на Съвета и Комисията. Въз основа на заключенията на Европейския съвет Съветът изготвя всяка година основни насоки, които държавите-членки вземат предвид при осъществяването на техните политики по заетостта. Държавите-членки представят на Съвета и Комисията годишни доклади относно приетите основни мерки в светлината на тези насоки. Въз основа на тези доклади Съветът ежегодно оценява осъществяването на политиките по въпросите на заетостта на държавите-членки и може да отправи към тях препоръки. Освен това, въз основа на резултатите от този преглед Съветът и Комисията изготвят и предоставят на Европейския съвет съвместен годишен доклад за състоянието на заетостта в ЕС.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5394 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

15172/10BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница