Заседание на Съвета Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси Люксембург, 30 април 2009 г. ПредседателДата11.01.2018
Размер78.97 Kb.
#44488
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

9347/09 (Presse 111)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

Извънредно заседание на СъветаЗаетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Люксембург, 30 април 2009 г.


Председател Г-жа Daniela FILIPIOVÁ
Министър на здравеопазването на Чешката република


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът проведе обмен на мнения и прие заключения относно заразата с грип A/H1N1.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗАРАЗАТА С ГРИП A/H1N1 Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Няма

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:Белгия:

Г-жа Laurette ONKELINX Заместник министър-председател и министър на социалните въпроси и общественото здравеопазванеБългария:

Г-н Evgenii ZHELEV Министър на здравеопазванетоЧешка република:

Г-жа Daniela FILIPIOVÁ Министър на здравеопазването

Г-н Marek ŠNAJDR Първи заместник-министър на здравеопазването, отговарящ за административните, икономически и правни въпроси

Дания:

Г-н Jakob Axel NIELSEN Министър на здравеопазването и профилактикатаГермания:

Г-жа Ulla SCHMIDT Федерален министър на здравеопазванетоЕстония:

Г-жа Sirje SEPP Съветник, Постоянно представителствоИрландия:

Г-жа Mary HARNEY Министър на здравеопазването и децатаГърция:

Г-н Dimitrios AVRAMOPOULOS Министър на здравеопазването и социалната солидарностИспания:

Г-жа Trinidad JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA Министър на здравеопазването и социалната политикаФранция:

Г-жа Roselyne BACHELOT-NARQUIN Министър на здравеопазването и спортаИталия:

Г-н Ferruccio FAZIO Държавен секретар по въпросите на труда, здравеопазването и социалната политикаКипър:

Г-н Christos PATSALIDES Министър на здравеопазванетоЛатвия:

Г-н Rinalds MUCIŅŠ Заместник държавен секретар, Министерство на здравеопазванетоЛитва:

Г-н Romualdas SABALIAUSKAS Секретар, Министерство на здравеопазванетоЛюксембург:

Г-н Mars DI BARTOLOMEO Министър на здравеопазването и социалната сигурностУнгария:

Г-н Tamás SZÉKELY Министър на здравеопазванетоМалта:

Г-жа Theresa CUTAJAR Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Abraham KLINK Министър на здравеопазването, благосъстоянието и спортаАвстрия:

Г-н Alois STÖGER Федерален министър на здравеопазванетоПолша:

Г-жа Ewa KOPACZ Министър на здравеопазванетоПортугалия:

Г-жа Ana JORGE Министър на здравеопазванетоРумъния:

Г-н Ion BAZAC Министър на общественото здравеопазванеСловения:

Г-н Borut MIKLAVČIČ Министър на здравеопазванетоСловакия:

Г-н Daniel KLAĆKO Държавен секретар, Министерство на здравеопазванетоФинландия:

Г-жа Paula RISIKKO Министър по социалните въпроси и здравеопазванетоШвеция:

Г-жа Maria LARSSON Министър по въпросите на възрастните хора и общественото здравеопазванеОбединено кралство:

Г-жа Dawn PRIMAROLO Министър на здравеопазването

Г-жа Shona ROBISON Министър на здравеопазването и социалните грижи (Правителство на Шотландия)

Комисия:

Г-жа Androulla VASSILIOU ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗАРАЗАТА С ГРИП A/H1N1

Съветът проведе обмен на мнения по този въпрос и прие следните заключения:

„Във връзка с появата в различни страни по света на случаи на зараза с грип A/H1N1 при човека, с нарастващата международна загриженост, както и въз основа на актуализираната информация, предоставена от Световната здравна организация (СЗО), държавите-членки, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Комитета за здравна сигурност, Съветът на Европейския съюз взема под внимание развитието на епидемиологичната обстановка, приветства ефективната реакция на Европейския съюз (ЕС) и на международна общност на заплахата от възможно, но все още несигурно, избухване на пандемия и настоява за продължаване на сътрудничеството на равнище ЕС и на международно равнище. В този контекст ЕС и държавите-членки следва да продължат своите категорични и решителни действия за противодействие заплахата.

Ето защо Съветът на Европейския съюз:  1. ОТЧИТА, че появата при човека на случаи на заболявания като предизвиканото от грипния вирус A/H1N1 е потенциална глобална заплаха, по-специално поради нарастващата честота на международните пътувания в един глобализиран свят;

  2. ПРИПОМНЯ, че ЕС се подготвя за спешни ситуации в сферата на здравеопазването, като от 2005 г. насам приема и прилага планове за подготвеност и реагиране, и припомня също така заключенията на Съвета от 16 декември 2008 г.1, които призовават към укрепване на координацията и сътрудничеството в областта на здравната сигурност, по-специално що се отнася до възникнали в ЕС спешни ситуации с международно значение в сферата на общественото здраве;

  3. ПРИВЕТСТВА бързите действия с цел защита на нашите граждани, предприети от държавите-членки в рамките на Международните здравни правила на СЗО и чрез координация в рамките на Комитета за здравна сигурност, системата за ранно предупреждение и реагиране при заразни болести и Комисията към мрежата за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в съответствие с Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността1;

  4. ОТЧИТА, че ефективността на националните действия ще бъде допълнително подсилена чрез мерките за координация, които понастоящем се предприемат от Комисията и от държавите-членки с помощта на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и в сътрудничество със СЗО;

  5. ОТЧИТА, че подготовката за и реакцията на възникнали в ЕС рискове в сферата на здравеопазването са от компетентността на държавите-членки и че мерките могат да бъдат подкрепени и подсилени чрез допълнително сътрудничество и обмен на информация посредством СЗО и съществуващите структури на ЕС. Съветът също така ОТЧИТА колко е важно да бъде взето предвид междусекторното измерение;

  6. ПРИВЕТСТВА работата, вече предприета от СЗО, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Комитета за здравна сигурност, по-специално относно насоките за общо определение за случаите, за общо управление на случаите и за информиране на пътуващите, и ПРИВЕТСТВА още работата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за изготвяне на технически насоки във връзка с профилактиката и лечението на заразените лица и на хората, с които те са били в контакт, както и за защита на участващите в тези дейности здравни специалисти, които насоки вземат предвид препоръките от експертната работа на европейско и международно равнище;

  7. ОТБЕЛЯЗВА, че потвърдените случаи на зараза с грип A/H1N1 са предизвикани от вирус, представляващ комбинация от елементи с животински и с човешки произход и свързан с предаването от човек на човек. На този етап не са налице научни доказателства за връзка между това заболяване и консумацията на свинско месо и продукти;

  8. ИЗРАЗЯВА солидарността си с най-засегнатите страни и ЗАЯВЯВА готовността си да разгледа, наред с Комисията и в сътрудничество с органите на тези трети държави, възможните пътища и средства за подпомагане на борбата срещу тази зараза;

  9. НАСТОЙЧИВО ПРИКАНВА държавите-членки да предприемат съвместни действия — по указания от СЗО и в сътрудничество и контакт с Комисията — по следните направления:


а) следва да бъдат предприети всички необходими целесъобразни мерки за защита на общественото здраве в съответствие с препоръките на СЗО, издадени въз основа на Международните здравни правила, като се вземат предвид текущата работа в Комитета за здравна сигурност, съветите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на СЗО, наред с националните планове и насоки; ПРИКАНВА държавите-членки да вземат всички целесъобразни мерки, в т.ч. ако е необходимо във връзка с пътуванията, за да гарантират възможно най-ефикасна защита на гражданите, въз основа на консултации на европейско равнище и като отчитат развитието на ситуацията;

б) в областта на наблюдението и надзора да извършват непрекъснат обмен на информация относно развитието на вирус A/H1N1 на своята територия посредством съществуващите европейски и международни структури, в съответствие с Международните здравни правила;

в) в областта на диагностиката и лечението да прилагат разработеното от СЗО и прието от Европейската комисия в съответствие с Решение 2119/98/ЕО общо определение за установяване на случаи на новия щам на грип A/H1N1 при човека, както и да разработят общи насоки за управление на случаите, да споделят диагностичен капацитет, когато това е необходимо, и да оползотворяват оптимално антивирусните препарати;

г) в областта на комуникациите да работят съвместно, в т.ч. чрез Комитета за здравна сигурност, по осигуряването на точна, навременна и последователна информация и насоки за гражданите във връзка със ситуацията с грип A/H1N1. Всички съществуващи канали за информиране на обществеността следва да се използват по целесъобразност;

д) в областта на научноизследователската и развойна дейност да работят в тясно сътрудничество с фармацевтичната индустрия за улесняване на разработването, във възможно най-кратки срокове, на пилотна ваксина, пригодена за вирус А/H1N1, и в рамките на съществуващите структури, по-специално Комитета за здравна сигурност, да обмислят вариантите за най-ефективно закупуване, управление и разпространение за тази ваксина, както и да продължат да работят по целесъобразното удължаване на срока на годност на съществуващите складови наличности;


  10. ПРИЗОВАВА Комисията:

a) да продължи да улеснява обмена на информация и сътрудничеството между държавите-членки, по-специално в областта на оценката на риска, управлението на риска и предприемането на медицински мерки за противодействие на вируса A/H1N1 в ЕС, по-конкретно посредством координация в рамките на Комитета за здравна сигурност, системата за ранно предупреждение и реагиране на заразни болести и Комитета на мрежата за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести, както и с трети държави и международни организации, по-конкретно СЗО;

б) да насърчава финансирането на мерки за сътрудничество между държавите-членки при подготовката за и реагирането на заплахи в сферата на здравеопазването в рамките на съществуващите програми и дейности на Общността.“ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Няма


116825/08 (Преса 358)

1ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр.1.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9347/09 (Presse 111)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница