Заседание на трети септември две хиляди и дванадесета година в състав: председател: даниела гишинаДата23.07.2016
Размер22.29 Kb.
#2204
ТипЗаседание
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 202
гр. Габрово, 03.09.2012 година
В ИМЕТО НА НАРОДА


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО ……….. колегия в закрито съдебно заседание на трети септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Гишина адм. дело № 187 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Р.Т.И. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Искър да издаде заповед по чл. 34, ал. 1 и сл. от ЗСПЗЗ. Заявява се намерение за предявяване на иск за обезщетение, но такъв на практика към момента не е предявен.

При осъществената служебна проверка по допустимостта на оспорването, съдът констатира, че същото не е подсъдно на Административен съд – гр. Габрово.

Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на АПК /обн. ДВ, бр. 39/20.05.2011 г./, индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането му, както и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота, по реда на АПК. Нормата е от нормативен акт, с по-висок ранг от този на ЗСПЗЗ, поради което същата е приложима, както и е изрична и не следва да се прилага по аналогия чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Освен това, разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ, предвижда обжалване по реда на АПК, т. е. по общите правила, в това число и за подсъдността и дори и да приемем наличие на колизия между нормите, доколкото § 19 предвижда специална подсъдност и като специална норма, следва да се приеме, че дерогира общата. Същата е обнародвана в ДВ, бр. 39/20.05.2011 г., а жалбата е изпратена по пощата на 03.08.2012 г., т. е. по време на действие на § 19 от ПЗР на ЗИД на АПК, който е приложимо право. Не е налице хипотезата на § 19, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на АПК, съгласно който образуваните производства пред административните съдилища и ВАС, до влизане на този закон в сила, се разглеждат по досегашния ред. Спорното производство е образувано след влизане на нормата в сила, която има процесуален характер и е приложима веднага. По същите съображения не е налице и хипотезата на § 23 от ПЗР на ЗИД на АПК, поради което компетентен да се произнесе като първа инстанция е съответният районен съд, в случая Районен съд – Плевен, в чийто съдебен район попада Община Искър. В този смисъл е и съдебната практика, постановена по реда на чл. 135, ал. 4 от АПК.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 187 по описа за 2012 година на Административен съд – гр. Габрово.

ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Плевен жалбата на Р.Т.И. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Искър да издаде заповед по чл. 34, ал. 1 и сл. от ЗСПЗЗ.

Определението не подлежи на обжалване.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница