Заседание от двадесет и девети август, две хиляди и шестнадесета година в съставДата14.03.2018
Размер75.6 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

437гр. Габрово, 29.08.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито съдебно заседание от двадесет и девети август, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

като разгледа материалите по адм. дело № 152 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството по настоящото адм. дело е образувано въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /ГАС/ жалба с вх. № СДА-01-1325 от 23.08.2016 г., подадена С.И.С. ***, с ЕГН: **********, подписана от адв. И.Х. *** с приложено пълномощно, против мълчалив отказ на Директора на ТП на НОИ – Габрово, постановен по подадена от същото лице жалба срещу Разпореждане № 071-00-1424-3 от 11.03.2016 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица /ОБ/ при ТП на НОИ – Габрово.

За да се произнесе по редовността и допустимостта на депозираната жалба, Административен съд Габрово /ГАС/ взе предвид следното:

Производството започва въз основа на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от КСО, подадено от С.И.С. на 16.11.2015 г., в което той декларира, че е безработен, като последното му правоотношение, въз основа на което е бил осигуряван за рискът „безработица”, е прекратено на 31.10.2015 г. Към него същият подава до НОИ и Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС от същата дата, в което посочва като период на осигуряване във Великобритания времето от 25.05.2015 г. до 31.10.2015 г., след което договорът му е бил прекратен по взаимно съгласие.

С Разпореждане № 071-00-1524-1 от 16.11.2015 г. на Ръководител на Осигуряване за безработица при ТП на НОИ Габрово е спряно производството по отпускане на парично обезщетение за безработица на С. до издаване на документ за осигурителни периоди от ДЧ /вероятно абревиатурата означава „държава-членка”/.

С Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица от 25.01.2016 г. С.И.С. заявява, че упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по КСО от 1.02.2016 г. и регистрацията му като безработен в Агенция по заетостта е прекратена от така посочената дата. В тази връзка към административната преписка е приложено Решение от 25.01.2016 г. на Директор Дирекция „Бюро по труда” Габрово, с което се прекратява регистрацията на С. в БТ от така 1.02.2016 г., поради започването му на работа без посредничеството на ДБТ, с оглед на което същият подлежи на осигуряване по чл.4 от КСО. Въпреки това до тази дата, при положение, че отговаря на законовите условия за това, той има право на исканото обезщетение.

С Разпореждане № 071-00-1524-2 от 10.03.2016 г. на Ръководител на Осигуряване за безработица /ОБ/ при ТП на НОИ – Габрово е възобновено производството по заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица от 16.11.2015 г., подадено от С..

С Разпореждане № 071-00-1524-3 от 11.03.2016 г. на Ръководител ОБ на основание чл.54ж, ал.1, във вр. с чл.54а, ал.1 и чл.54б, ал.3 от КСО на С. е отпуснато парично обезщетение за безработица от 1.11.2015 г. до 29.02.2016 г.

С Разпореждане № 071-00-1542-4 от 11.03.2016 г. на същия административен орган е прекратено изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица поради започване на трудова дейност от страна на заявителя, считано от 1.02.2016 г.

Тези три разпореждания са изпратени до С. с писмо изх. № 3209-07-50-3 от 12.03.2016 г. /л.35/, което е получено от своя адресат на 6.04.2016 г., видно от известието за доставка /л.34/. На 11.04.2016 г. С. е депозирал документ до Директора на ТП на НОИ Габрово, наименован „възражение”, относно отпуснатото му минимално парично обезщетение за безработица /това, което е определено с Разпореждане № 071-00-1524-3 от 11.03.2016 г. на Ръководител ОБ/, като същият моли от Великобритания да се изиска „документ № 4, чрез който се доказва работата”, която той е вършил през посочения от него период във ферма Mansfield and son. По повод на така подаденото възражение Директор ТП на НОИ Габрово на 19.04.2016 г. изпраща писмо до Централно управление на НОИ, с което се моли да бъдат изискани документи U002 и U004 за периода от 25.05.2015 г. до 31.10.2015 г. На 14.07.2016 г. С. *** декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица, с която представя и документ U001, заедно с копие от пълномощно. Към преписката са приложени и исканите и постъпили по- късно документи U002 и U004 с информация за осигуряване и заплащане, в които е посочен периода, през който лицето е било наето на работа и който съвпада с декларирания, основание за прекратяване на осигуряването, както и полученото от лицето за същия период възнаграждение, възлизащо на стойност £ 1 499.40.

С Писмо изх. № 3209-07-50-8 от 21.07.2016 г. на Началник сектор „КП” при ТП на НОИ Габрово С. е уведомен, че въпросните документи са били получени в администрацията и че същите не предоставят информация, по- различна от вече наличната такава, поради което Разпореждане № 071-00-1524-3 не подлежи на изменение. Това писмо е получено от пълномощник на С.С. на 27.07.2016 г., видно от известието за доставка /л.10/.

С процесната жалба от 9.08.2016 г. се иска отмяна на мълчалив отказ на Директора на ТП на НОИ Габрово по жалба на С., подадена против Разпореждане № 071-00-1424-3 от 11.03.2016 г. Вероятно е налице допусната техническа грешка в изписването на номера на оспореното разпореждане, т.к. такъв документ, с така посочения номер, не е налице по преписката. Съдът приема, че С. е имал предвид Разпореждане № 017-00-1524-3 от същата дата, с което е било определено дължимо му се обезщетение за безработица, във връзка с което той е подал възражение до Директора на ТП на НОИ Габрово. Решение по така подаденото възражение до този момент не е било издадено.

В жалбата процесуалният представител на С. е посочил, че с оспореното възражение на заявителя е отпуснато обезщетение в минимален размер, поради което на 11.04.2016 г. в срока за обжалване той се е явил на гише „ПОБ” в ТП на НОИ Габрово, като е заявил, че не е съгласен с определения му срок и размер на обезщетение и иска да оспори разпореждането. Служителят му е обяснил, че за целта той трябва да подаде писмено възражение, което той направил на същата дата. Това възражение е приложено към преписката, както е отразено и по- горе. След направена от С. справка се установило, че възражението изобщо не е било изпращано до Директор ТП на НОИ Габрово, който е решаващият орган. Т.к. възражението, което има характера на жалба, не е било разгледано по административен ред и няма произнасяне от страна на горестоящия административен орган, жалбоподателят счита, че е налице мълчалив отказ от произнасяне, който подлежи на оспорване на основание чл.149, ал.2 от АПК, като моли той да бъде отменен.

С писмо изх. № СДА-01-1337 от 26.08.2016 г. на Директор ТП на НОИ Габрово по делото са приложени допълнителни писмени доказателства, от които е видно, че на 9.08.2016 г. С.С., освен до ГАС, е подал още една жалба - до Директор ТП на НОИ, против „отказ на Ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Габрово за изменение на Разпореждане № 071-00-1424-3 от 11.03.2016 г.”.

С Решение № 42 от 23.08.2016 г. Директор ТП на НОИ Габрово е отменил отказа на Ръководител ОБ и е върнал административната преписка за ново произнасяне, като мотивите му се изразяват в следното: Решаващият орган е възприел гореописаната фактическа обстановка по аналогичен начин, като също е счел, че на 11.04.2016 г. С. е депозирал възражение относно отпуснатото му минимално обезщетение за безработица, като е поискал събиране на допълнителни доказателства. Освен това с декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на ПОБ сам е представил преносим документ от Великобритания, с който е удостоверил осигурителния си стаж от 23.05.2015 г. до 7.11.2015 г., както и осигурителния си доход от 25.05.2015 г. до 31.10.2015 г., а в т.3 от документа е посочена причината за прекратяване на осигуряването му – „изтичане срока на договора”. Освен това двата поискани от Ръководител ОБ документа – U002 и U004, също са изпратени. Въпреки постъпилите нови доказателства този административен орган е отказал да преразгледа и измени издаденото Разпореждане № 071-00-1524-3 от 11.03.2016 г. Изводът на Директор ТП на НОИ Габрово е, че размерът на ПОБ и срокът за неговото изплащане, определени с това разпореждане, са обосновани с разпоредбата на чл.54б, ал.3 от КСО, съгласно която правоотношението е прекратено по желание на осигуряващото се лице или поради виновното му поведение, поради което и получаваното от него обезщетение е в минимален размер и се получава за срок от 4 месеца. От данните по преписката е видно, че не е била изяснена изцяло фактическата обстановка по случая и са налице противоречия по отношение на обстоятелствата, които са от съществено значение за определяне на ПОБ и срока за неговото изплащане, поради което искането на жалбоподателя следва да бъде уважено, а преписката следва да се върне на административния орган за ново произнасяне, след изясняване на противоречията, които са от значение за определяне размера на ПОБ и срока за изплащането му.

В резултат на така изложеното и като взе предвид разпоредбите на чл.117 – 118 от КСО, настоящият съдебен състав намира, че актовете, с които се постановява отказ или с които неправилно е определено, изменено, спряно и прекратено обезщетение за безработица, подлежат на задължителен административен контрол от Ръководителя на ТП на НОИ, на основание чл.117, ал.1, т.2, б.”б” от КСО. В случая С. е подал своевременно такова възражение против Разпореждане № 071-00-1524-3 от 11.03.2016 г. на Ръководител ОБ при ТП на НОИ Габрово. Както е изложеното в самата жалба, а се потвърждава и от съдържанието на административната преписка, това възражение не е било препратено до Директора на териториалното поделение. Вместо това авторът на разпореждането е отказал да преразгледа случая, въпреки постъпилите нови доказателства, които удостоверяват наличието на факти, по- различни от първоначално установените от него. След депозирането на жалбата на С., адресирана до ГАС и въз основа на другата такава, подадена до Директора на ТП на НОИ Габрово, двете - от една и съща дата – 9.08.2016 г., последният административен орган се е произнесъл с Решение № 42 от 23.08.2016 г., с което е отменил отказа на Ръководител ОБ да преразгледа случая и е върнал преписката, като го е задължил да се произнесе отново, като вземе предвид мотивите на това решение. На основание чл.118 от АПК на обжалване по съдебен ред подлежи само Решението на Директор ТП на НОИ, като в случая то ползва изцяло жалбоподателя, т.к. удовлетворява искането му, обективирано във възражението, подадено против горепосоченото разпореждане. Освен това след отмяната и връщането на преписката за ново разглеждане на практика искането за определяне на ПОБ на С. е висящо и по него се очаква произнасяне от оправомощения орган.

По тези съображения ГАС намира, че жалбата против мълчалив отказ на Директор ТП на НОИ е недопустима, т.к. мълчалив отказ не е налице. Въпреки подаденото възражение против разпореждането, преписката не е била изпратена до горестоящия административен орган, за да може той да се произнесе по него, а производството е останало висящо пред първостепенния орган поради необходимост от събирането на нови доказателства. След получаване на информация, че процесното разпореждане е оспорено по реда на КСО, Директорът на териториалното поделение на НОИ се е произнесъл с така посоченото решение, като е удовлетворил искането на жалбоподателя за отмяна на акта и ново разглеждане на заявлението му, съобразно с новопостъпилите доказателства. По тази причина жалбата следва да се счита за подадена против неподлежащ на оспорване и несъществуващ акт /мълчалив отказ на Ръководител ТП на НОИ Габрово/ и от лице, което към настоящия момент няма правен интерес от атакуване на акт на този ръководител, т.к. е налице изричен такъв, който е в негов интерес.


С оглед на така изложеното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от Административно процесуалния кодекс, Административен съд Габрово

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № СДА-01-1325 от 23.08.2016 г. на С.И.С. *** с ЕГН: ********** против мълчалив отказ на Директор ТП на НОИ Габрово по подадена от същото лице жалба против Разпореждане № 017-00-1424-4 /реално с № 017-00-1425-3/ от 11.03.2016 г. на Ръководител ОБ при ТР на НОИ Габрово иПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 152 от 2016 г. по описа на същия съд.
Препис от определението да се връчи на жалбоподателя в едно със съобщението за неговото изготвяне.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-мо дневен срок от получаването на съобщението за неговото изготвяне чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.

СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

/ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница