Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 чДата25.07.2016
Размер52.05 Kb.
#5472
ТипЗаседание
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2013)1104_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16.15–18.30 ч.

Вторник, 5 ноември 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.30–19.00 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

4 ноември 2013 г., 16.15–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ВЗЕМЕТЕ ПОД ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО!3. Състояние на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури

LIBE/7/11557


4 ноември 2013 г., 16.30–17.00 ч.

4. Делегация на комисията по бюджетен контрол до българската граница с Гърция и Турция, 18-20 септември 2013 г.

LIBE/7/14415  • Размяна на мнения


4 ноември 2013 г., 17.00–17.45 ч.

5. Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

LIBE/7/11963

***I 2013/0027(COD) COM(2013)0048 – C7-0035/2013


Докладчик по становище:

Carl Schlyter (Verts/ALE)

PA – PE514.755v01-00
AM – PE521.696v01-00

Водеща:

IMCO* –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE514.882v01-00
AM – PE519.685v01-00
  • Разглеждане на измененията


4 ноември 2013 г., 17.45–18.30 ч.

6. Споразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR данни)

LIBE/7/13449

*** 2013/0250(NLE) COM(2013)0528


Докладчик:

Sophia in 't Veld (ALDE)
Водеща:

LIBE –Подпомагаща:

AFET –

Elisabeth Jeggle (PPE)TRAN – Решение: без становище  • Размяна на мнения


5 ноември 2013 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врата

7. Заседание на координаторите
5 ноември 2013 г., 10.00–10.30 ч.

8. Проучване относно политиката на държавите членки по отношение на децата с увреждания

LIBE/7/14095  • Изложение на Марта Байестерос и Натали Мьоренс от Milieu Ltd, Брюксел


5 ноември 2013 г., 10.30–11.00 ч.

9. Пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност

LIBE/7/13735

2013/2183(INI)


Докладчик:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

PR – PE521.599v01-00

Водеща:

LIBE –Подпомагаща:

FEMM –

Minodora Cliveti (S&D)

PA – PE519.816v01-00
  • Разглеждане на проектодоклада

  • Определяне на краен срок за внасяне на измененията

  • Краен срок за внасяне на измененията: 18 ноември 2013 г., 12.00 ч.


5 ноември 2013 г., 11.00–11.45 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

10. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст)

LIBE/7/12352

***I 2013/0081(COD) COM(2013)0151 – C7-0080/2013


Докладчик:

Cecilia Wikström (ALDE)

PR – PE514.798v01-00
AM – PE519.454v01-00

Водеща:

LIBE –Подпомагаща:

EMPL –

Antigoni Papadopoulou (S&D)

AD – PE516.703v02-00
AM – PE519.478v01-00
JURI –

Димитър Стоянов (NI)

AD – PE514.664v02-00
AM – PE516.904v01-00
CM – PE513.168v01-00
JURI (AC) –

Francesco Enrico Speroni (EFD)  • Приемане на проектодоклада и решение за започване на преговори със Съвета (член 70)

*** Край на електронното гласуване ***
5 ноември 2013 г., 11.45–12.30 ч.

11. Преразглеждане на европейската заповед за арест

LIBE/7/12924

2013/2109(INI)


Докладчик:

Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Водеща:

LIBE –


  • Размяна на мнения

12. Разни въпроси

13. Следващо(и) заседание(я)

  • 7 ноември 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)


5 ноември 2013 г., 15.30–19.00 ч.

14. Изслушване относно състоянието на основните права в Европейския съюз: как да бъдат укрепени основните права, демокрацията и принципите на правова държава в ЕС, вторник, 5 ноември 2013 г., 15.30-19.00 ч.

LIBE/7/14346


OJ – PE521.794v01-00
OJ\1007760BG.rtf PE522.787v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> libe
commissions -> {peti}Комисия по петиции
libe -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
libe -> Докладчик по становище: Simon Busuttil pa nonLeg предложения
libe -> {juri}{libe}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
libe -> Доклад за прилагането на регламентите и европейските директиви за убежище, като например
libe -> Докладчик: Улрике Луначек pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
libe -> Доклад на делегацията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещението в Гърция


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница