Заседание софия, петък, 16 май 2008 г. Открито в 9,07 чстраница1/6
Дата05.02.2018
Размер1.2 Mb.
#54601
  1   2   3   4   5   6

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________
ТРИСТА И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 16 май 2008 г.

Открито в 9,07 ч.


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Юнал Лютфи и Петър Берон
Секретари: Иван Илчев и Георги Димитров
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

Ще направим още един опит, уважаеми колеги. Числото над 200 е прекалено провокативно към очевидната действителност. Отменете тази регистрация.

Освен всичко друго, предстоят ни гласувания, а гласуванията изискват необходимото мнозинство спрямо регистриралите се, така че овладейте страничните движения на ръцете си, включете режим на регистрация, регистрирайте се. Прекратете регистрацията. Това е малко по-приемливо.

Едно съобщение: на 15 май 2008 г. от Българската народна банка е постъпил материал относно платежния баланс на България за периода м. януари – м. март 2008 г. Материалът е на разположение в библиотеката.

Предстои да гласуваме два законопроекта на второ четене, и двата твърде съществени, моля за вашето внимание. Има и предложения, правени в пленарната зала, има предложения, които не са приети от комисията.

Първо ще започнем със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър.

Моля и господин Стоилов да заповяда тук да следи гласуването. Ако има някой въпрос, да можем да сме прецизни.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване заглавието: „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.

Моля, гласувайте.

Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.

Наименованието се приема.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага този параграф да отпадне.

Гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 1 по вносител.

Гласували 149 народни представители: за 113, против 23, въздържали се 13.

Предложението за отпадане се приема.

Подлагам на гласуване § 2 по вносител, подкрепен от комисията, който става § 1, и § 3, който става § 2 в редакция на комисията.

Моля, гласувайте тези два текста заедно.

Гласували 150 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 4.

Двата текста се приемат.

По § 4 има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за прередактиране на ал. 6.

Комисията не подкрепя предложението.

Гласувайте това предложение, неподкрепено от комисията.

Гласували 147 народни представители: за 39, против 33, въздържали се 75.

Предложението за прередактиране не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за текста на § 4, който става § 3, в окончателната редакция на комисията.

Гласувайте този текст.

Гласували 149 народни представители: за 126, против 11, въздържали се 12.

Приема се текстът, предложен от комисията.

Следващият § 5 по вносител, който става § 4, също е в редакция на комисията.

Гласувайте този текст.

Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.

Текстът на комисията за § 4 се приема.

Следва § 6 - номерация по вносител, който става § 5.

По него комисията е дала своя окончателна редакция, подкрепяйки вносителя.

Направено е следното предложение от господин Янаки Стоилов в пленарната зала: В чл. 15, ал. 2 т. 2 да отпадне, т. 3 да стане т. 2, като думата „друг” се заличи.

Гласувайте това предложение, направено в пленарната зала.

Гласували 142 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 3.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, следва да имате предвид, че в § 4 по вносител, който преномерирахме като § 3, в чл. 13, ал. 3, 5 и 8 думите „и 3” ще отпаднат. Това е техническо следствие от приетото предложение. Не е нужно да бъде гласувано. Следва да го отчетете като последица от току-що извършеното гласуване.

Сега подлагам на гласуване текста на § 5 в окончателна номерация и в редакция на комисията, с току-що направеното изменение с предходното гласуване.

Гласували 147 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 5.

Текстът се приема.

А сега – два текста: на параграфи 7 и 8 по номерацията на вносителя.

По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция.

Същото е и по § 8. По принцип комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция.

Моля, гласувайте тези два текста. Те ще бъдат съответно преномерирани като § 6 и § 7.

Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.

Текстовете са приети.

По § 9 по вносител – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да отпадне.

Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 9 по вносител.

Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.

Предложението за отпадане е прието.

Същото предложение комисията прави и по § 10.

Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 10.

Гласували 121 народни представители: за 105, против 14, въздържали се 2.

Предложението е прието.

По § 11 по вносител има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за промяна в редакцията на ал. 5 на чл. 19. Комисията не подкрепя това предложение.

Моля, гласувайте предложението на госпожа Масева и госпожа Михайлова, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 121 народни представители: за 39, против 27, въздържали се 55.

Предложението на двете народни представителки не се приема.

Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 11, предложен от комисията. Параграфът ще бъде преномериран като § 8.

Моля, гласувайте предложението на комисията за окончателна редакция на § 11, преномериран като § 8.

Гласували 118 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 13.

Редакцията на комисията се приема.

По § 12 на вносителя също има предложение на госпожа Масева и госпожа Михайлова – за отпадане на две точки. Комисията не подкрепя това предложение.

Моля, гласувайте предложението на двете народни представителки, неподкрепено от комисията.

Гласували 117 народни представители: за 29, против 20, въздържали се 68.

Предложението не се приема.

Преминаваме към гласуване на окончателната редакция на § 12, който става § 9, предложена от комисията.

Преди да подложа на гласуване този текст, ще спомена, че тук има бележка, според която трябва да се напомни на народните представители, че ал. 5 на този текст е докладвана от председателя на Комисията по правни въпроси в редакция, променена спрямо фиксираната в доклада. Смисълът е съвършено същият, но редакцията е следната: „Времето, през което лицето е работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж”. В доклада фразата е обърната: „За юридически стаж се счита времето...”. Няма никаква промяна по смисъл, предложението е чисто редакционно. Няма да го гласуваме отделно.

Моля, гласувайте окончателната редакция на комисията за § 12, който става § 9 с това редакционно уточнение.

Гласували 122 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 11.

Текстът е приет.

По § 13 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция на параграфа, който става § 10.

Моля, гласувайте това предложение на комисията.

Гласували 118 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 8.

Текстът е приет.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 14 и предлага той да отпадне.

Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 14 по вносител.

Гласували 121 народни представители: за 111, против 10, въздържали се няма.

Предложението за отпадане се приема.

Ще подложа на гласуване няколко текста едновременно: § 15 в окончателна редакция на комисията, § 16 по вносител, § 17 в окончателна редакция на комисията, § 18 по вносител, § 19 по вносител, § 20 по вносител, § 21 по вносител, § 22 в редакция на комисията и § 23 по вносител.

Моля, гласувайте тези текстове едновременно.

Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.

Текстовете са приети.

Сега ще гласуваме отново няколко текста едновременно: § 24 в окончателна редакция на комисията, § 25 в редакция на комисията, § 26 по вносител и § 27 в редакция на комисията.

Моля, гласувайте тези текстове едновременно. (Четин Казак иска думата.)

Отменете гласуването.

Има думата господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, бих искал да помоля § 25 по вносител, който става § 21, да се гласува отделно, тъй като по него имаме особено мнение. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, ще гласуваме отделно § 25 по вносител, който става § 21, а след това ан блок ще гласуваме текстовете, които обявих.

Моля, гласувайте § 25 по вносител в окончателната редакция на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция, а номерацията става § 21.

Моля, гласувайте.

Гласували 115 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 32.

Текстът е приет.

Заповядайте да обясните своя отрицателен вот, господин Казак.


ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз гласувах против този текст и не поисках прегласуване, тъй като нещата са ясни. Гласувах против, защото според мен това е ярко доказателство, че за съжаление в някои структури на българската администрация се наблюдават тревожни тенденции, които са в крещящо противоречие с основни принципи на формиране на заплащането в публичния сектор, а именно, че се прави пряка обвързаност (според мен това е тревожен прецедент) между приходите, които се събират от тази администрация под формата на такси, глоби и т.н., и заплащането на служителите в тази администрация. Не мисля, че този начин е правилен. Не знам как Министерството на финансите допуска подобно нещо. Тази тревожна тенденция се наблюдава и в един съвсем скоро внесен законопроект от колегата Олимпи Кътев. Не мисля, че това е най-правилният начин.

Надявам се, че президентът ще обърне внимание на този текст, когато той постъпи при него за утвърждаване за обнародване. Мисля, че не е най-правилният подход, особено пък за служители в централната администрация на Министерството на правосъдието – да получават допълнително материално стимулиране от такси, които се събират от една изпълнителна агенция към Министерството на правосъдието. Не по този начин трябва да формираме високите заплати в администрацията. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.

Сега подлагам на гласуване едновременно текстовете на § 24 в окончателната редакция на комисията, § 26 по вносител и § 27 в окончателна редакция на комисията.

Моля, гласувайте тези три текста.

Гласували 109 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 29.

Текстовете са приети.

Подлагам на гласуване § 28 в окончателната редакция на комисията, който става § 24 – един обширен текст на промени в Преходните и заключителните разпоредби.

Моля, гласувайте § 28 по номерацията на вносителя в редакция на комисията.

Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.

Текстът е приет.

Подлагам на гласуване заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” и текста на § 29 в окончателната редакция на комисията. Номерацията става § 25.

Моля, гласувайте заглавието на този раздел, което комисията подкрепя, и текста, предложен от комисията за § 29, който става § 25.

Гласували 98 народни представители: за 92, против 5, въздържал се 1.

Текстовете са приети.

По § 30 по вносител има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за отпадане на този параграф. Комисията не подкрепя това предложение.

Моля, гласувайте предложението за отпадане, направено от двете народни представителки.

Гласували 104 народни представители: за 35, против 19, въздържали се 50.

Предложението за отпадане не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 26 и предложението на комисията за създаване на нов § 27 с редакция, предложена от комисията.

Моля, гласувайте тези два текста, предложени от комисията.

Гласували 107 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 13.

Двата текста се приемат.

По § 31 по вносител комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да отпадне.

Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 31, направено от комисията.

Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.

Предложението е прието.

Останалите текстове до края на законопроекта ще гласуваме едновременно.

Подлагам на гласуване § 32 в окончателна редакция на комисията, който става § 28, § 33 също в редакция на комисията, който става § 29, и § 34 отново в редакция на комисията, който става § 30.

Моля, гласувайте тези три текста.

Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.

Текстовете са приети, а с това и законът на второ четене.

Благодаря на господин Янаки Стоилов и на Комисията по правни въпроси.

Да се надяваме, че Търговският регистър ще заработи като песен!


Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.

Моля господин Местан да следи гласуванията. Има предложения, направени и в залата, има и допълнителен доклад на комисията. Да бъдем достатъчно прецизни.

Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.

Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.

Наименованието на законопроекта е прието.

По § 1 има направено предложение от госпожа Гроздилова, което е оттеглено.

Има направено предложение от народния представител Станислав Станилов, което не е подкрепено от комисията.

Подлагам на гласуване предложението от народния представител Станислав Станилов за редакция на § 1, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 104 народни представители: за 15, против 49, въздържали се 40.

Предложението не се приема.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, но отбелязва, че той систематично е отразен като § 11 в Преходните и заключителните разпоредби. Поради това комисията предлага § 1, така както е предложен от вносителя, да отпадне.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 1.

Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.

Предложението за отпадане е прието.

По § 2 има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов.

Комисията подкрепя тяхното предложение и предлага § 2 да отпадне.

Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 2, направено от тримата народни представители и подкрепено от комисията.

Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.

Предложението за отпадане е прието.

По § 3, уважаеми колеги, има допълнителен доклад на комисията, внесен на 14 май – преди два дни. Той гласи: „На заседание, проведено на 14 май 2008 г., Комисията по образованието и науката обсъди повторно текста на § 3 и предложенията по него”.

Предложението е от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов – за отпадане на § 3.

Комисията подкрепя предложението и предлага § 3 да отпадне.

Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 3.

Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.

Предложението за отпадане е прието.

По § 4 има направено предложение от госпожа Гроздилова, което е оттеглено.

Има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което е оттеглено.

Има направено предложение от народния представител Станислав Станилов – обширен текст, като предложенията по т. 1 и 4 са оттеглени от господин Станилов, но комисията не подкрепя предложенията по останалите точки, които той предлага, а именно т. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Подлагам на гласуване предложението на господин Станилов в частта, неподкрепена от комисията, която той не е оттеглил.

Гласували 104 народни представители: за 18, против 52, въздържали се 34.

Предложението на господин Станилов не се приема.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 2.

Подлагам на гласуване текста на § 4 по вносител.

Гласували 110 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 12.

Предложението на вносителя за § 4, който става § 2, е прието.

Има предложение от народните представители Пламен Славов, Атанаска Тенева, Иван Славов и Йордан Петков за създаване на нов § 4а, което не е подкрепено от комисията.

Подлагам на гласуване предложението на групата народни представители, неподкрепено от комисията.

Гласували 107 народни представители: за 16, против 39, въздържали се 52.

Предложението на групата народни представители не се приема.

Няма предложение за прегласуване.

Предложение от народните представител Лютви Местан, Валентина Богданова, Георги Близнашки, Маргарита Кънева, Ася Михайлова, Татяна Калканова и Тодор Кумчев също за създаване на § 4а.

Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 4а, който става § 3, и предлага окончателна редакция на новия § 3, представена в доклада.

Подлагам на гласуване окончателната редакция на новия § 3, предложен от комисията.

Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.

Предложението е прието.

Предложение от народните представители Лютви Местан, Валентина Богданова, Георги Близнашки, Маргарита Кънева, Ася Михайлова, Татяна Калканова и Тодор Кумчев за създаване на нов § 4б.

Комисията подкрепя предложението за създаване на § 4б, който става § 4 в редакция, предложена от групата народни представители.

Подлагам на гласуване новия § 4б, който става § 4.

Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.

Текстът е приет.

По § 5 по вносител има направено предложение от народния представител Снежана Гроздилова, което е подкрепено по принцип от комисията.

Има предложение от народните представители Камбуров, Методиев и Иванов.

От това предложение са били оттеглени и текстовете, предложени от тях за ал. 3 и 5.

Комисията подкрепя по принцип предложенията за ал. 1, 2 и 4.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага своя окончателна редакция.

Длъжен съм да обявя, че в пленарната зала господин Веселин Методиев е направил редакционно предложение, което след дискусия е оттеглил в залата.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 5.

Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.

Текстът е приет.

Има предложение от народните представител Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 5а.

Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 5а, който става § 6, и предлага своя окончателна редакция.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 6.

Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.

Предложението е прието.

Има направено предложение от народните представители Пламен Славов, Атанаска Тенева, Иван Славов и Йордан Петков за създаване на нов § 5а.

Комисията подкрепя предложението, чието систематично място е в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби, където е отразено.

По § 6 по вносител има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което по принцип е подкрепено от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7, и предлага своя окончателна редакция.

Подлагам на гласуване предложението на комисията.

Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.

Текстът, предложен от комисията, е приет.

Има предложение от народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 6а.

Комисията подкрепя по принцип предложението и дава своя окончателна редакция на този параграф, който става § 8.

Подлагам на гласуване окончателното предложение на комисията по този параграф.

Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.

Предложението на комисията е прието.

Моля за малко внимание!

По § 7 по вносител има направено предложение от госпожа Гроздилова, което по принцип е прието.

Има предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което комисията по принцип подкрепя, но в пленарната зала народният представител Иван Иванов направи следното предложение: т. 1 от това предложение на тримата народни представители да се гласува отделно, тъй като те считат, че то не е отразено в окончателната редакция, която комисията е предложила. Така че така и ще направим преди да гласуваме текста на комисията.

Има още едно предложение – от народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев, което комисията по принцип е приела.
Пристъпваме към гласуванията по § 7 като първо подлагам на гласуване предложението по т. 1 от предложението на народните представители Камбуров, Методиев и Иванов.

Гласувайте това предложение, което тримата народни представители считат, че не е отразено в окончателната редакция, предложена от комисията.

Гласували 120 народни представители: за 36, против 26, въздържали се 58.

Това предложение не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на текста на § 7 по вносител, който става § 9.

Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.

Моля да обърнете внимание на следния момент, уважаеми колеги, и ако прецените да гласуваме отделно. В ал. 5 на текста на § 9 има редакционно уточнение, направено от народния представител Пламен Славов в следния смисъл – в ал. 5 изразът „може да придобие” да се замени с „придобива”.

Ще прочета целия текст, за да получите представа за смисъла. Алинея 5 гласи:

„(5) Статут на защитено училище може да придобие и училище, което ако бъде закрито неговите ученици няма да могат да се обучават...” и т.н.

Предложението на господин Славов е: „Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито”.

Считате ли, че е нужно да...

ДОКЛАДЧИК ЛЮТВИ МЕСТАН: Не е нужно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не е нужно. Окончателната редакция от господин Славов остава валидната или остава „може да придобие”?

ДОКЛАДЧИК ЛЮТВИ МЕСТАН: Няма смисъла. Да гласуваме – „придобива”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Нека гласуваме, за да е ясно – „придобива”.

Подлагам на гласуване предложението на господин Пламен Славов за замяна на израза в ал. 5 „може да придобие” с „придобива”.

Гласували 103 народни представители: за 96, против 6, въздържал се 1.

Текстът е приет.

Заповядайте, господин Димитров, имате думата.

ФИЛИП ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми дами и господа, току-що гласувахме нещо абсурдно. Гласувахме, че едно училище, което има някакви характеристики, „ипсо факто” добива съответните качества. Няма кой да е определил тези характеристики, за да бъде ясно, че то ще придобие такъв статут, ако то не бъде подложено на преценка. Тоест, във всеки случай вие имате някаква активност на някакъв административен орган, който трябва да извърши тази преценка, и затова фразата „може да” е единствената смислена. Другото означава, че има някакъв акт, който е даден от Господ, и вие го констатирате. Кой ще го констатира и как, за да придобие то такъв статут?

Моля ви да прегласуваме това доста абсурдно разрешение и да се върнем към формулата „може да”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте отново предложението на господин Славов изразът „може да придобие” да се замени с думата „придобива”.

Гласували 118 народни представители: за 94, против 19, въздържали се 5.

Предложението е прието и при прегласуването.

По § 8 по вносител има предложение на народния представител Станислав Станилов.

Комисията не подкрепя предложението.

Подлагам на гласуване предложението на господин Станилов.

Гласували 101 народни представители: за 16, против 22, въздържали се 63.

Предложението не се приема.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който става § 10, и се подкрепя от комисията.

Гласували 101 народни представители: за 81, против 14, въздържали се 6.

Текстът е приет.

Господин Лъчезар Иванов желае думата. Заповядайте.

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми колеги, вземам думата за обяснение на отрицателен вот, тъй като премахването на § 8, което преди малко бе прогласувано, всъщност разчиства юридическите проблеми за това, че не трябва да има пробна матура.

Бих искал да обърна внимание, че през 2007 г., когато се проведе пробна матура, не произтече нищо. Ще заостря вашето внимание, че все пак господин Вълчев като министър от 2005 г. до 2008 г. измени седем пъти закона. Вероятно това е така, защото той е юрист. В 2005 г. – четири пъти, в 2006 г. – два пъти, в 2007 г. – един път. Но в чл. 4а, т. 1 изрично е записано: „Правото на образование се осъществява при спазване на принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитие на системата” - нещо, което тези многобройни и чести промени очевидно нарушават. Нещо повече, внесено е предложение по т. 2 и отново по т. 4а – да не се отнася за държавните зрелостни изпити. А там пише следното: „2. условията и редът за завършване на определен клас и степен на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година”. Това дава възможност на този, а и на всички следващи министри по всяко време на годината да могат да правят промени в провеждането на държавните зрелостни изпити.

В нарушение на закона държавните зрелостни изпити се провеждат без изготвяне на държавни стандарти за оценяване на държавните зрелостни изпити, което се изисква в чл. 16, т. 5. Затова във внесения от министъра законопроект той предлага матурите да се провеждат без наличието на такива стандарти.

За да не отегчавам колегите си, бих искал да кажа в заключение, че нямаме стандартизация на тестовете, нямаме определение на изискванията, по които нашите деца трябва да се явят на тези изпити, което всъщност поражда проблеми. По принцип сме за матурите, но не може децата от този випуск, който тази година завършва, да бъде, направо казано, „експериментални зайчета”.

Бих искал само да кажа, че считам, че като първа година, в която ще се състоят тези матури, е редно да има избор дали матурите да се полагат от всички деца и да влизат в дипломите или тези, на които не е необходимо, да не бъдат вписвани. Благодаря Ви, господин председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.

Други обяснения на отрицателен вот няма.

Следващият текст е заглавието „Заключителни разпоредби”. По него група народни представители са направили предложение за промяна.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага своя окончателна редакция на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.

Гласувайте предложението на комисията за това наименование.

Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.

Предложението на комисията е прието.

Комисията предлага да се създаде нов § 8а, който става § 11, като е предложила своя редакция на този нов параграф.

Гласувайте § 8а, който става § 11.

Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.

Текстът е приет.

Ще подложа на гласуване два текста едновременно - § 9 по вносител, който става § 12, в редакция на вносителя, подкрепена от комисията, и предложение на комисията за окончателна редакция на § 10, който става § 13.

Гласувайте § 9 по вносител и § 10 в редакцията на комисията със съответната преномерация.

Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.

Текстовете са приети.

Има предложение на народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов да се създаде нов параграф, което е оттеглено.

Предложение на народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 11, което по принцип е подкрепено от комисията.

Комисията предлага да се създаде § 11, който става § 14 и предлага своя окончателна редакция.

Гласувайте това окончателно предложение на комисията.

Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.

Текстът е приет, с което е приет на второ четене и законът, което ми дава основание да бъде изказана благодарност, надявам се, от името на всички вас на господин Местан, на всички, работили в комисията, за много сериозната работа и много сериозните усилия за постигане на окончателни предложения, които да не разделят залата, а напротив, да бъдат подкрепени от всички парламентарни групи.

Още веднъж благодаря на господин Местан и на всички, положили усилия за този резултат!


Каталог: Stenogrami -> stenogrami Beron
stenogrami Beron -> Програма за работата на Народното събрание за 19-28 юли 2006 г
stenogrami Beron -> Четиридесето народно събрание триста деветдесет и шесто заседание
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 7 април 2006 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 1 февруари 2008 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Обобщен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница