Заседание софия, петък, 7 април 2006 г. Открито в 9,03 чстраница1/6
Дата21.01.2018
Размер1.24 Mb.
#50862
  1   2   3   4   5   6

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

СТО И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 7 април 2006 г.

Открито в 9,03 ч.

Председателствалипредседателят Георги Пирински и заместник-председателят Камелия Касабова

Секретари: Митхат Метин и Мирослав Мурджов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

Уважаеми народни представители, давам думата за процедура на госпожа Панева.

МАРГАРИТА ПАНЕВА (КБ): Благодаря, господин председател.

Извинявайте, колеги, възползвам се от правото на процедура наистина, сигурно нарушавам правилника, но не можем да не поздравим днес всички хора, свързани със здравеопазването. Сигурно ще има и официални поздравления от групите, но ние много емоционално, тъй като имаме четирима доктори в нашата група, решихме днес да им пожелаем все така да бъдат обичани от своите пациенти, все така да се грижат за тяхното здраве и наистина българският лекар и работещите в здравеопазването да бъдат уважавани. (Ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Действително датата 7 април е свързана с професионалния празник на всички здравни работници. Уверен съм, че всички в тази зала споделяме еднакво чувството и на благодарност, и на признателност към хората, отдали се не просто на професията, а на каузата на здравеопазването. Предполагам, че ще има не един израз на тази признателност в течение на днешния ден. Готов съм да дам възможност на всеки, който желае да направи това, разбира се, в подходяща форма да изрази тази своя благодарност.

Уважаеми колеги, преди да преминем към въпросите, свързани с дневния ред за днешния ден, ще ви направя 2-3 съобщения.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпил Указ № 100 на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 24 март т.г. Закон за търговския регистър се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него.

Има и едно съобщение от Парламентарната група на “Атака” за оттегляне на внесени предложения за промени в три комисии: в Комисията за борба с корупцията № 654-02-18; в Комисията по енергетиката № 02-19; в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред № 02-20.

Тези три предложения са оттеглени с писмо на председателя на парламентарната група, заведено вчера в деловодството на Народното събрание.

В деловодството на Народното събрание е постъпил Отчет за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2005 г. Отчетът е приет на 5 април, постъпил е на 6 април и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Ще бъде изпратен и на Комисията по икономическата политика с придружително писмо от мен.

Това са съобщенията за днешния ден.

Уважаеми народни представители, вчера заседанието е приключило с приемането на първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Остават три точки от дневния ред, освен парламентарния контрол, които не са изпълнени, а именно: второто четене на Законопроекта за концесиите, второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване и първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Беше ми докладвано, че вчера в 17,12 ч. в деловодството е депозирано писмо от заместник-председателя на Парламентарната група на Обединените демократични сили господин Яне Янев:

“На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям от името на Парламентарната група на ОДС проект за декларация на Народното събрание по повод атентата срещу българския журналист Васил Иванов.

Моля проектът за декларация да бъде представен за разглеждане и приемане в заседанието на 7 април 2006 г., петък, поради изключително големия обществен интерес към въпроса.”

Очевидно господин Янев има предвид правомощията на председателя по ал. 5 на чл. 40 от правилника, която гласи:

“В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание.”

Разбирам, че вчера в Народното събрание министърът на вътрешните работи е информирал народните представители за известното по инцидента. Разбирам, че от името на трите парламентарни групи от мнозинството е огласена декларация пред медиите по този въпрос. Разбирам също така, че проектът за декларация, внесен от Обединените демократични сили, е раздаден на народните представители.

Уважаеми дами и господа народни представители, моята преценка е, че вчерашният случай попада в категорията на извънредни обстоятелства и затова смятам, че е необходимо текстът на декларацията, предложена от ОДС, да бъде включен като т. 1 от днешния дневен ред.

Моля, гласувайте предложението за включване в дневния ред за днес на проекта за декларация, внесен от ОДС, като т. 1.

Гласували 162 народни представители: за 126, против 14, въздържали се 22.

Предложението се приема.

Има ли други процедурни предложения? Няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД АТЕНТАТА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ВАСИЛ ИВАНОВ, внесен от Парламентарната група на ОДС.

Заповядайте, госпожо Николова.

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Ще ви прочета проекта за декларация, който сме внесли в Народното събрание:


„ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод атентата срещу българския журналист

Васил Иванов
Ние, народните представители от Четиридесетото Народно събрание, категорично осъждаме всеки акт на насилие, особено когато е насочен срещу свободата на словото, независимо дали е реален акт, опит за покушение срещу живота на един човек или е намерение да се сплаши личност, която не се страхува публично да изразява мнението си, този акт е посегателство срещу демократичните завоевания на България. Всеки български журналист с безкомпромисна позиция срещу корупцията, престъпността, безотговорността, злоупотребите и беззаконията, е гордост за българската демокрация и пример за висок професионализъм и честна гражданска позиция.

Атентатът срещу Васил Иванов е целенасочен опит за грубо посегателство срещу свободата на словото в нашата страна, а тя е основополагащ принцип на истинската демокрация. Атентатът идва в момент, когато законността и сигурността в България са във фокуса на вниманието на европейските ни партньори. Той се вписва в цялата поредица от публични убийства, но този път не в контекста на уличните битки между криминалните групировки, а като саморазправа с будната съвест на българската журналистика. Този акт дискредитира нашата страна в очите на Европа и е опасен за европейското ни бъдеще. Ако някой търси такива последици за страната ни, на него трябва да му се потърси най-тежката политическа и наказателна отговорност.

Този терористичен акт за пореден път показва, че за защитата на правовия ред и сигурността на гражданите предстои да бъде изминат дълъг и тежък път. Като общество ние отдавна сме избрали пътя на демокрацията. Ето защо на опитите да се всява страх, хаос и беззаконие следва да се противодейства по най-безкомпромисен начин.

Като изхожда от тези съображения Народното събрание на Република България:

1. Изразява пълната си солидарност с журналистите, които имат доблестта да застанат срещу корупцията и организираната престъпност в България и призовава всички граждани да се противопоставят на опитите да се ограничава с каквито и да било средства свободата на словото в Република България.

2. Категорично настоява Министерството на вътрешните работи да предприеме извънредни мерки за максимално бързо разкриване на подбудителите и извършителите на атентата.

3. Заявява политическата си воля да използва всичките си конституционни правомощия на твърд отпор на всяко посегателство срещу демократичните ценности и правовата държава.”

Вносители - Парламентарната група на ОДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, преди да продължим по-нататък, ви поставям следния въпрос: считат ли парламентарните групи и ако считат, правят ли предложение за поканване на представител на Министерството на вътрешните работи – министъра или негови заместници, доколкото текстът на декларацията третира и действия на МВР, а е възможно да има и допълнителна нова информация, която Народното събрание да чуе по този въпрос

Считам, че няма възражения срещу подобно предложение, затова ще го подложа на гласуване.

РЕПЛИКА ОТ КА: Нали вчера беше!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Той вчера е бил тук, но в току-що прочетения текст на декларация от госпожа Николова, обърнете внимание, че т. 2 предвижда, настоява МВР да предприеме извънредни мерки. Съгласете се, че подобен текст следва да бъде преценен достатъчно точно.

Заповядайте, господин Юруков.

ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.

Като се съгласяваме със сериозността на този тежък терористичен акт, който беше извършен срещу журналиста Васил Иванов, управляващата коалиция вчера изрази своето становище също с подобна декларация, разбира се, без да е по реда на правилника на Народното събрание, която да се приеме от него, като в същото време министърът на вътрешните работи в залата, тук, в Народното събрание заяви категоричната си позиция – тази на министерството и лично неговата, за борбата с този вид престъпност.

Противопоставям се на това искане отново да бъде викан министърът на вътрешните работи или който и да е представител от Министерството на вътрешните работи, защото се получава една пощенска дейност – при всяко действие, което сметнем за необходимо, което е без основание, разбира се, представител на Министерството на вътрешните работи да бъде винаги тук.

Ползвайки се от правото си, че се изказвам в момента, категорично се противопоставям на проекта на декларация в т. 2 – извинявайте, госпожо Николова, Вие сте колега юрист: „категорично настояваме Министерството на вътрешните работи да предприеме извънредни мерки”. Какви извънредни мерки, госпожо Николова?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Извинете, господин Юруков, ще преминем евентуално ако няма други предложения към дискусия на текста, но, първо, няма формално внесено предложение за покана към министъра на вътрешните работи. Зададох въпроса на пленарната зала. Чухме едно противно мнение на господин Юруков, но засега няма направено предложение за покана.

Второ, вие сами разбирате, уважаеми народни представители, че пред нас сега е въпросът да продължим с дискусия по текста. Би могло да има и процедурно предложение за отправяне на проекта към съответната комисия на Народното събрание за изготвяне на становище-доклад по декларацията и преминаване след това към гласуване, както поначало би могло да се обоснове от гледна точка на правилника, че би следвало да се процедира. Но и такова процедурно предложение не е направено. Само споменавам възможностите, които правилникът дава.

Имате думата за процедурни предложения и за изказване по същество.

Заповядайте, господин Стоянов.

ПЕТЪР СТОЯНОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми госпожи и господа, мисля, че случилото се вчера беше толкова драстично, възмути по такъв начин цялото българско общество, че всяко едно процедурно предложение тази декларация да бъде допълнително обработена, да бъдат свалени или прибавени към нея някакви изрази, ще ни постави в положение на хора, които не осъзнават сериозността на положението. Вчерашният на практика терористичен акт беше не просто посегателство срещу един журналист или срещу журналистите, които имат достойнство да отстояват своите позиции, да се борят срещу корупцията и организираната престъпност. Той беше посегателство срещу всеки български гражданин, включително и български политик, който би дръзнал да направи това. От тази гледна точка мисля, че декларацията трябва да бъде гласувана и то незабавно от цялото Народно събрание, за да бъде показана ясната воля на най-високата политическа институция в страната да застане категорично срещу подобни актове и в защита на журналиста, срещу когото бе извършено това покушение.


Мен лично не ме смущава думата “извънредни”. Тези извънредни мерки не означават да бъде променено законодателството – в смисъл да се дадат извънредни, тоест мракобеснически права на Министерството на вътрешните работи. Те просто означават Министерството на вътрешните работи по-енергично от когато и да било, използвайки наличния инструментариум от законодателни мерки, да свърши своята работа и да разкрие този нагъл извършител, а също така и неговите интелектуални подбудители.

Затова аз ви моля и ви приканвам: нека да пристъпим към незабавно гласуване на тази декларация. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Стоянов? Няма.

Има думата господин Бакалов.

ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма да правя квалификации на вчерашния акт, защото още вчера имахме възможността да си изясним нашата позиция. Но тъй като има притеснения от лявата страна за така наречените извънредни мерки, искам да внеса малко пояснение.

Извънредните мерки се разглеждат от тази позиция, особено в частния случай за Васил Иванов, защото същият Васил Иванов миналата година през м. декември е бил заплашен. След това в края на м. януари отново е заплашен. В резултат на това обаче МВР не са предприели така наречените извънредни мерки. Спрямо личността на Васил Иванов те са извънредни мерки, защото той няма да е в свободно състояние, а ще бъде охраняван. И тъй като МВР не са взели тези извънредни мерки спрямо неговата особа, не са взели мерките, за да локализират откъде идват заплахите, първо, и второ, не са опазили неговото имущество, за да се стигне до вчерашния акт, затова и в т. 2 се пишат “извънредни мерки”.

Това е нашето предложение. И за да може Министерството на вътрешните работи, както те самите казват, да впрегне целия си ресурс, за да разкрие случая.

ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Охраната не е извънредна мярка.

ЙОРДАН БАКАЛОВ: Извънредна мярка е спрямо лицето Васил Иванов.

Затова е написано “извънредна мярка”. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики? Няма.

Господин Спасов, заповядайте.

МИНЧО СПАСОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.

Уважаеми колеги, всеки народен представител в тази зала е възмутен от случилото се вчера. И ние го доказахме както с декларациите, които нашите парламентарни групи изнесоха още вчера, така и с днешния дебат.

По т. 2 от представената днес декларация се пледира Министерството на вътрешните работи да предприеме извънредни мерки.

Искам да помоля колегите да бъдат крайно внимателни и да не се придържаме към максимата, която въведе инквизицията, че “Целта оправдава средствата”. Нека си спомним мисълта на Бернщайн, който казва, че “Чистите цели изискват чисти средства”. Моля ви, нека да помислим и да сменим тези думи с думите “енергични и ефективни”, но не може в една правова държава да говорим за извънредни средства. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря. Не виждам реплики.

Има думата господин Методиев.

ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз съм от хората, на които им се случва да говорят в залата. Ние обсъждаме един-единствен въпрос, не текст. Ние обсъждаме българските политици рязко и категорично да нападнат тези безумци, които извършиха терористичния акт – нищо повече! Моля ви се! Да не потъваме повече в думи, да не потъваме в спор по фраза! Моля ви да проявим едно-единствено нещо – мощна съпротива срещу това, което се е случило! Да гласуваме текст, а не да се занимаваме с текст. Това е морален акт на Народното събрание. Това в момента не е политически дебат, в който ние ще допринасяме за съвършенството на българското законодателство! Това е само и единствено нашето заявление, че сме от другата страна на барикадата в тази битка. Моля ви много бързо да гласуваме и подкрепим текста!

МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Ние го направихме.

ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Малко сте закъснели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има думата господин Ралчев.

БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.

Уважаеми колеги, очевидно е, че оценката, която парламентът е дал на акта, който потресе и българската общественост, и политиците във вчерашния ден, е вече даден. Очевидно е, че отрицателната характеристика във всичките й измерения е съвсем ясно прокламирана във всички декларации на политическите сили, които вчера бяха огласени.

Задава се логичният въпрос: защо е необходима нова декларация? Аз разбирам и парламентът прие необходимостта от една декларация, която да официализира становището на народното представителство. Точно затова, след като искаме този акт да повдигнем на една степен по-високо, да обобщи вече изразеното становище, да го институционализираме, трябва да бъдем изключително внимателни във фразите. Естествено е, че трябва да има решително противодействие, но извънредни мерки – в никакъв случай!

На първо време има поне две възражения. Не може един отрицателен акт, каквато и да е неговата характеристика, да не равнопоставя всички действия от такъв характер. Това означава, че в този случай трябва да имаме специални мерки и специално внимание, а в други, които се приближават в една или друга степен до такива отрицателни действия, да има други мерки, от друг, по-нисък порядък. Това е абсолютно недопустимо.

Една такава декларация може да има смисъл само и единствено, ако ние ясно институционализираме нашето отношение към тези вандалски, в случая бих приел и думата “терористични актове”. Това е нетърпимо за българското общество и ние ясно и категорично трябва да изразим своето становище. И точно, защото става въпрос за законодателен орган, думата “извънредни” е абсолютно недопустима.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за реплика или изказване?

Господин Янев, заповядайте.

ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина не мога да разбера позицията на господин Ралчев, че политическите сили, някакви си партийци приемали декларации по повод на този вандалски акт. И пет пари не струват декларациите на политическите партии! Всяка партия може да си прави каквито си желае теснопартийни акции. Тук става въпрос за позицията на институцията Народно събрание, господин Ралчев!

Ние затова искаме най-висшият законодателен орган да вземе своето отношение по този драстичен терористичен акт срещу българската журналистика. Това не е акт срещу отделен журналист, това е акт срещу цялата журналистическа гилдия. Щом като и вие потвърдихте, че е терористичен акт, защо тогава мерките да не са извънредни?

Затова считам, че няма смисъл да се формализира, няма смисъл изобщо да се мисли декларацията да се изпраща в комисията, защото, както гласи поговорката, “Желязото се кове докато е горещо”.

Призовавам, апелирам, колеги, за разум и тази декларация да не се чете с точки и запетаи, а да се приеме принципно като акт на Народното събрание, който осъжда действията на организираната престъпност в България. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Реплика на господин Ралчев.

БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.

Уважаеми господин Янев, декларацията, която беше огласена вчера, не е от някаква политическа партия, от някакви си партийци, защото в крайна сметка парламентът е политически орган и представителствата на политическите партии по съответния ред са налице. Ако Вие имате такова отношение към собствената си партия, е Ваш проблем.

Декларацията е озаглавена “Парламентарните групи” – мисля, че терминът е ясен и който има възможност би могъл да го разбере и да направи своите изводи.

Бих искал да предложа вместо думата “извънредни” да намерим подходящата фраза – “ефективни, резултатни”, за да се подчертае необходимостта от изразяване на точно отношение в практически смисъл на това, което парламентът и парламентарните групи като институции са изразили вече многократно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика? Няма.

Дуплика на господин Янев.

ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС): Убеден съм, че почти всички колеги разбраха, че е безсмислено тази декларация да се подлага на какъвто и да било политически дебат, защото ако управляващите се занимават с политически декларации, а не с управлението на страната, жалко за тях. Затова считам, че подобни доводи на господин Ралчев са неоснователни и още веднъж, колеги, апелирам декларацията да се приеме принципно като текст, който наистина цели да изрази становището на най-висшия законодателен орган в Републиката. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Всъщност аз направих едно предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Вие направихте предложение за отпадане, направихте и предложение да се търси редакция, но такава не е предложена формално. Така че докато вървят изказванията би могло.

Господин Ралчев, няма процедура, по която да Ви дам думата, тъй като Вие се изказахте веднъж. Моля Ви да се консултирате с Вашите колеги и да вземе думата народен представител, който да продължи дебата.

Давам думата на господин Величков.

ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че и днес някои се опитаха да използват трибуната и колегите с камерите, за да си направим пак лека политическа пропаганда. Пак не тръгнахме да гледаме един документ по същество. Документът е безспорно хубав, добре подготвен. Към този документ може би трябваше да се огледат 1-2 редакционни поправки и един въпрос, който предизвика дебат. Става дума за тези извънредни мерки.

Наистина това е тревожно, още повече след като се приема от законодателния орган на държавата. Ако има такива, ние трябва да съобщим какви са тези мерки. Какво значи това? Извънредна мярка ли е да дадем право на полицията да задържа за пет дни или да влиза в домовете по всяко време? Трябва да бъдем по-прецизни. От “извънредни мерки” или от намиране на по-подходяща дума документът няма да стане по-слаб.

Още нещо, което очевидно в бързината е пропуснато. В четвъртия пасаж на последния ред се казва така: “тежка политически наказателна отговорност”. Няма тежка отговорност, колеги, във всички случаи има строга отговорност, а тежко престъпление. Просто трябва да се поправи този текст, иначе не върви.

Конкретно – “да се потърси най-строга политическа и наказателна отговорност”. Не може тежка отговорност – има тежко престъпление, но тежка отговорност няма. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Реплика към господин Величков – господин Димов, заповядайте.

НЕНО ДИМОВ (ДСБ): Ние не трябва да търсим промяна на тази декларация, господин Величков. Ние трябва да искаме политическа отговорност от министъра на вътрешните работи и по-точно неговата оставка. Това трябва да дебатира парламентът днес, защото една декларация е още нещо, което ние импотентно ще родим.

Станаха гангстерски убийства, казахме, че държавата е отстъпила на организираната престъпност. Само че държавата вече отстъпи на всяка престъпност! Това вече не е държава, а е терен, на който престъпността се гаври с нас! Ние не можем да гледаме декларация, а да искаме оставката на този некадърен министър! Не можем да се оправдаваме с Европейския съюз, защото тук стават убийствата и ще стават и след като станем членове на Европейския съюз! Стига с тези алибита, нека кажем нещата както са – некадърно управление. Днес нашият парламент трябва да гледа това некадърно управление на МВР…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Димов, репликата Ви към господин Величков, а не да правите изказване.

НЕНО ДИМОВ: … и целия провал на съдебната система, а не декларацията. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Величков, имате право на дуплика. Желаете ли? Не желаете.

Госпожо Мозер, имате думата.

АНАСТАСИЯ МОЗЕР (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще употребя един израз, който напоследък ми се налага в мисленето – че парламентът отново “мишкува” по един много сериозен въпрос. Ние направихме същото по повод една декларация за срамните избори в Беларус. Надявам се, че тя може би ще се появи. Сега се спираме на разни терминологии по отношение на един не вандалски – вандалщина, господин Ралчев, е когато някой е ограбен, а това е наистина терористичен акт, както Вие сам се поправихте. Когато има такъв терористичен акт, той трябва да бъде посрещнат със съответното отношение.

Ние сме наистина интересна държава. Вие знаете, че в други държави, когато станат подобни терористични актове и нарушения, особено на човешките права, цялата нация тръгва на шествия, оглавявани от министър-председател, от президент и въобще от ръководството на държавата. Тук подобно нещо не се е случило.

Разбрах, че министърът на вътрешните работи се е явил тук да каже няколко думи, но той трябваше да се изправи и пред парламента, и пред нацията и да каже какво точно се предприема, какво прави той, за да се справи с това положение, защото това не е първият, не е вторият, не е третият случай. Нека не забравяме това, което стана със Заркова – едно срамно, долно и неописуемо действие, предприето тогава. Какво стана с всичко това?

Искам да кажа нещо, което няма да се хареса, защото ние сме тръгнали да спорим за една дума – дали ще бъдат “извънредни” мерки или някакви други. Драги колеги, съдейки от резултатите досега, аз съм сигурна, че въобще никакви мерки няма да има. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Няма реплики към госпожа Мозер.

Давам думата на госпожа Капон.

МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

Уважаеми колеги от мнозинството, нали не се объркахте? Това не е декларация, представена от опозицията за евентуалната епидемия от птичи грип, която може просто така да подменяте, а може би трябва в тази декларация да запишем как подкрепяме действията на правителството? Не ви ли стига всичко, което каза Европейската комисия?

Това е истината! Няма никакви действия. Това е терористичен акт и най-малкото, което трябва да направи парламента е да обяви извънредно положение. (Оживление в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Давам думата на господин Станилов. Заповядайте.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (КА): Искам да напомня на Народното събрание, че вчера беше извършен друг подобен акт с много по-тежки последствия от разбиването на апартамент. Това е стрелбата по трите деца, които са ранени от престъпник-рецидивист и едното от които е в “Пирогов”. На това никой не обръща внимание. Вчера господин Павел Шопов напомни случая. В тази декларация трябва да се включи и този наистина вандалски акт.

Второ, няма защо да се сменя министър, няма защо да се сменят началници след като е сбъркан поначало начинът за борба с престъпността. Не можете да се борите с престъпността със състав, в който почти няма професионалисти. Политизирането на Министерството на вътрешните работи за 15-16 години го превърна в една безпомощна маса. Знаете там как се назначават хората.

В Пазарджишки район аз се опитах чрез един бивш служител на МВР да проследя какво е кадруването. Кадруването е ужасно! Извинявайте, но в Министерството на вътрешните работи има хора, които в буквалния смисъл на думата са престъпници и те продължават да си стоят по местата. И може би в понеделник ще внеса запитване до министъра на вътрешните работи за едни стрелби в центъра на Пазарджик, които и досега не са излезли в публичното пространство.

Въпросът е да се намери и начин да се противодейства на тази престъпност, защото големите актове вие ги знаете. Започна се с убийството на министър-председателя, което реално не е разкрито. Съдят се хора, за които е съмнително дали са престъпници. Оттам нататък всички тези тежки убийства изобщо не са разкрити! За какво говорим тогава тук?

Ще сменяме министър, но като сменим министъра, ние не можем да сменим целия състав на Министерството на вътрешните работи, не можем да намерим професионалисти! Какви бяха тези игри със следствие, с прокуратура и така нататък! Както и да сменяме законите няма ли хора, които да ги изпълняват, просто е излишно да говорим! Това исках да кажа!

Декларацията – тя ще излезе. Хората от Европейския съюз ще я погледнат и ще кажат: да, добре, но кого осъдиха?! И понеже никого не сме осъдили, и понеже не сме сложили ред в държавата си, пак ще има предпазна клауза. Това исках да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има още заявки за изказвания. Разбира се, ще дам думата на всеки, който я пожелае, в рамките на времето, с което разполагат парламентарните групи. Не искам да напомням това, вие го знаете.

Искам да ви предложа да прецените дали не е редно да се разгледат конкретните предложения за замени в текста, които прозвучаха и да се гласува, защото парламентът наистина рискува отново да понижи за пореден път своя рейтинг, зацикляйки в една дискусия, която да покаже на обществото, че предпочитаме да говорим вместо да вземаме решения.

Молбата ми е след като дум дамата на господин Барон, ако има готовност за предложения по замени в текстовете, те да бъдат направени.

Заповядайте, господин Берон.

ПЕТЪР БЕРОН (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да предложа да се възприеме предложението на господин Ралчев и да се замени думата “извънредни” с “ефективни”. Това е конкретното ми предложение.

Колеги, останалото да си остане, както си е като може би това “тежки мерки” да се замени със “строги мерки”, защото единствените, които могат да вземат извънредни мерки в тази държава сме ние. Не е никакво министерство. Колеги, тук има много юристи и могат да потвърдят това. И аз ще ви напомня две-три извънредни мерки, които са вземани в историята на България.

Европейският възпитаник д-р Константин Стоилов прокарва Закона за изтреблението на разбойниците. Така се нарича самият закон: Закон за изтреблението на разбойниците, а не за борба с престъпността. За няколко месеца се поправя положението у нас – няколко върби се счупват от обесени по тях хора, обаче разбойниците изчезват.

Извънредни мерки се вземат на 19 май 1934 г. Това са извънредни мерки, когато се разгонват партиите-дрънкала и се вземат някакви мерки за оздравяване на положението в страната. Обаче какви извънредни мерки може да вземе Министерството на вътрешните работи без наша санкция? Никакви! Тоест, същата декларация трябва да остане със записани “ефективни мерки”.

Аз бих предложил тези, които предлагат промените в Наказателния кодекс да помислят не трябва ли да се сложат изключително тежки наказания за поставяне на взривове, където и да е било.

Аз наистина съм любопитен да видя този 22-годишен рецидивист, който разиграва от вчера полицията и който застреля трите деца, какво наказание ще получи. След известно време просто ще проверя дали е съден, дали е осъден или някой адвокат не го е измъкнал. Той вчера разиграва полицията да му търси пистолета, защото забравил къде го е хвърлил. Трябва да се проверяват такива лица осъдени ли са и ако не са осъдени кой точно адвокат ги е измъкнал и ги е пуснал пак да стрелят по децата по кварталите! Това е. Благодаря ви. (Шум и реплики в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, има две предложения засега за заместващи текстове. Едното е в края на четвърти абзац, последния ред, вместо “най-тежка отговорност” – “най-строга отговорност”. Другото е вместо “извънредни мерки” – “ефективни мерки”.

Има ли други предложения за заместващи текстове?

Имате думата, господин Юруков.

ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.

Уважаеми колеги, налице е обща воля и дух да бъде приета такава декларация от Народното събрание.

Предлагам следните редакционни промени: в т. 2 думата “извънредни” да бъде заменена с “решителни”. Сами разбирате, че “извънредни” не могат да останат. (Шум и реплики в залата.)

Господин Бакалов, не се вълнувайте! По-спокойно!

Второ, тази декларация трябва да бъде очистена от... (Силен шум в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Нека да довърши господин Юруков и след това го репликирайте, ако желаете.

Заповядайте, господин Юруков.

ГЕОРГИ ЮРУКОВ: След това тази декларация следва да бъде очистена от ненужната политическа демагогия. Затова предлагам да отпадне изречението “той се вписва в цялата” – от четвърти абзац и следващото изречение “Този акт дискредитира” да бъде със следната редакция: “Този акт прави опит да дискредитира нашата страна в очите на Европа”, до края. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики? Няма.

Няма и желаещи за изказване.

Предлагам да преминем към гласувания.

Ще гласуваме текста по реда на направените предложения, имам предвид, че ще вървим по текста.

Първото е в четвърти абзац, който започва с думата “Атентатът”. Господин Юруков предложи да отпадне второто изречение на този абзац, който започва с израза “Той се вписва в цялата поредица” и завършва с израза “будната съвест на българската журналистика”.

Моля, гласувайте предложението за отпадане на този текст. Който подкрепя предложението за отпадане гласува със “за”, а който е против гласува с “против” или “въздържал се”.

Гласували 175 народни представители: за 123, против 46, въздържали се 6.

Предложението се приема – изречението отпада от текста.

Второто предложение е след думата “акт” да се добавят думите “прави опит да”.

Моля да гласувате за включване на този текст. (Реплики на народния представител Яне Янев.)

Гласували 163 народни представители: за 120, против 39, въздържали се 4.

Добавят се трите думи и изразът става: “Този акт прави опит да дискредитира”.

За прегласуване – Яне Янев. Заповядайте.

ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС): Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване и считам, че би било редно да се прояви разум. Господин Юруков, ако Вие внимателно прочетете текста, ще видите, че той става напълно безмислен с Вашата редакция.

Отново правя предложение, преди всичко и първо, господин Пирински, да подложите на гласуване този вид на декларацията, който беше предложен от Парламентарната група на Обединените демократични сили. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Янев, съгласно чл. 56 има поредица за подлагане на гласуване, която аз спазвам, и която, ако знаете, бих помолил да не се правят такива предложения. Първо се подлагат на гласуване предложения за отхвърляне, след това за отлагане и накрая за заместване.

Моля, прегласувайте предложението за включване в текста на думите: “прави опит да”.

Гласували 166 народни представители: за 120, против 40, въздържали се 6.

Предложението е прието.

Следващото предложение, в следващото изречение на същия четвърти абзац, на последния ред “най-тежка” да се замени с “най-строга”.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 154 народни представители: за 138, против 15, въздържал се 1.

Предложението е прието.

Последното предложение е следното: вместо “извънредни мерки” в т. 2 “решителни мерки”.

Моля, гласувайте това заместващо предложение.

Гласували 161 народни представители: за 139, против 20, въздържали се 2.

Предложението е прието.

Подлагам на гласуване целия текст на декларацията с направените заместващи предложения.

Моля, гласувайте.

Гласували 167 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 2.

Декларацията е приета.
Преминаваме към


Каталог: Stenogrami -> stenogrami Beron
stenogrami Beron -> Програма за работата на Народното събрание за 19-28 юли 2006 г
stenogrami Beron -> Четиридесето народно събрание триста деветдесет и шесто заседание
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 1 февруари 2008 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 16 май 2008 г. Открито в 9,07 ч
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Обобщен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница