Заседание Сряда, 10 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 чДата22.07.2016
Размер91.57 Kb.
#674
ТипЗаседание
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2012)1010_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 10 октомври 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 11 октомври 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

10 октомври 2012 г., 9.00–10.30 ч.

При закрити врата

1. Възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

IMCO/7/08494

***I 2011/0439(COD) COM(2011)0895 – C7-0007/2012


Докладчик:

Marc Tarabella (S&D)

PR – PE483.470v02-00
AM – PE492.862v02-00
AM – PE492.861v02-00
AM – PE492.870v02-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE • Размяна на мнения - докладчици в сянка

2. Обществените поръчки

IMCO/7/08505

***I 2011/0438(COD) COM(2011)0896 – C7-0006/2012


Докладчик:

Marc Tarabella (S&D)

PR – PE483.468v01-00
AM – PE492.858v01-00
AM – PE492.860v01-00
AM – PE492.869v01-00
AM – PE492.857v01-00
AM – PE492.859v01-00
DT – PE483.690v01-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE • Размяна на мнения - докладчици в сянка

Край на заседанието при закрити врата

------

10 октомври 2012 г., 10.30–11.15 ч.

3. Приемане на дневния ред

4. Съобщения на председателя

5. Одобрение на протокола от заседанието от:

 • 17-18 септември 2012 г. PV – PE496.389v01-00

------

6. Изпълнение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

IMCO/7/09228

***I 2012/0061(COD) COM(2012)0131 – C7-0086/2012


Докладчик по становище:

Emilie Turunen (Verts/ALE)

PA – PE496.470v01-00

Водеща:

EMPL –

Danuta Jazłowiecka (PPE)
Подпомагаща:

IMCO • Разглеждане на проектостановището

 • Краен срок за внасяне на измененията: ------__10_октомври_2012_г.,_15.40–16.30_ч.__10.'>------__10_октомври_2012_г.,_11.15–11.55_ч.__7.'> 6 ноември 2012 г., 12.00 ч.

------

10 октомври 2012 г., 11.15–11.55 ч.

7. Размяна на мнения с г-н David Vladeck, директор на Бюрото за защита на потребителите към Федералната търговска комисия на САЩ

------

10 октомври 2012 г., 11.55–12.30 ч.

8. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни (Регламент относно защитата на данни)

IMCO/7/08741

***I 2012/0011(COD) COM(2012)0011 – C7-0025/2012


Докладчик по становище:

Lara Comi (PPE)

PA – PE496.497v01-00

Водеща:

LIBE –

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

DT – PE491.322v01-00

Подпомагаща:

ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI • Разглеждане на проектостановището

* * *

10 октомври 2012 г., 15.00–15.40 ч.

9. Доизграждане на цифровия единен пазар

IMCO/7/08652

2012/2030(INI) COM(2011)0942


Докладчик:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

PR – PE489.679v01-00
AM – PE492.884v03-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE • Разглеждане на компромисните изменения

------__11_октомври_2012_г.,_9.45–10.05_ч.__14.'>------__10_октомври_2012_г.,_17.00–18.30_ч.___При_закрити_врата__12.'>------

10 октомври 2012 г., 15.40–16.30 ч.

10. Изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент [...] относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

IMCO/7/08295

***I 2011/0435(COD) COM(2011)0883 – C7-0512/2011


Докладчик:

Bernadette Vergnaud (S&D)

PR – PE494.470v01-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

EMPL, ENVI, CULT • Разглеждане на проектодоклада

------

10 октомври 2012 г., 16.30–17.00 ч.

11. Развитието на трансевропейската транспортна мрежа

IMCO/7/07670

***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011


Докладчик по становище:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D)

PA – PE489.699v01-00
AM – PE492.888v01-00

Водеща:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)
Georgios Koumoutsakos (PPE)

PR – PE489.704v01-00

Подпомагаща:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI • Разглеждане на компромисните изменения

------

10 октомври 2012 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врата

12. Заседание на координаторите

* * *

11 октомври 2012 г., 9.00–9.45 ч.

13. Нова програма за европейската политика за защита на потребителите

IMCO/7/09947

2012/2133(INI)


Докладчик:

Vicente Miguel Garcés Ramón (S&D)
Водеща:

IMCO –


 • Размяна на мнения

------

11 октомври 2012 г., 9.45–10.05 ч.

14. Одобряването на селскостопански или горски превозни средства

IMCO/7/03571

***I 2010/0212(COD) COM(2010)0395 – C7-0204/2010


Докладчик:

Pier Antonio Panzeri (S&D)

RR – PE464.774v03-00
AM – PE475.768v01-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

ITRE • Изложение на Pier Antonio Panzeri относно резултата от тристранните преговори

15. Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

IMCO/7/04190

***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010


Докладчик:

Wim van de Camp (PPE)

RR – PE464.815v03-00
AM – PE467.203v03-00
DT – PE458.653v01-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

ENVI, ITRE, TRAN • Изложение на Wim van de Camp относно резултата от тристранните преговори

------

11 октомври 2012 г., 10.05–11.15 ч.

*** Време за гласуване ***

16. Доизграждане на цифровия единен пазар

IMCO/7/08652

2012/2030(INI) COM(2011)0942


Докладчик:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

PR – PE489.679v01-00
AM – PE492.884v03-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE • Приемане на проектодоклада

17. Прилагане на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити

IMCO/7/07628

2012/2037(INI)


Докладчик:

Birgit Collin-Langen (PPE)

PR – PE489.471v01-00
AM – PE492.635v01-00

Водеща:

IMCO –
Подпомагаща:

ECON • Приемане на проектодоклада

18. Развитието на трансевропейската транспортна мрежа

IMCO/7/07670

***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011


Докладчик по становище:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D)

PA – PE489.699v01-00
AM – PE492.888v01-00

Водеща:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)
Georgios Koumoutsakos (PPE)

PR – PE489.704v01-00

Подпомагаща:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI • Приемане на проектостановището

19. Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

IMCO/7/07683

***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011


Докладчик по становище:

Marielle Gallo (PPE)

PA – PE489.674v01-00
AM – PE492.634v01-00

Водеща:

ITRE –

Evžen Tošenovský (ECR)

PR – PE487.697v01-00
AM – PE494.476v01-00

Подпомагаща:

ECON, ENVI, IMCO, REGI, CULT, LIBE • Приемане на проектостановището

20. Изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор

IMCO/7/08215

***I 2011/0430(COD) COM(2011)0877 – C7-0502/2011


Докладчик по становище:

Rafał Trzaskowski (PPE)

PA – PE489.694v01-00
AM – PE492.636v01-00

Водеща:

ITRE –

Ивайло Калфин (S&D)

PR – PE492.922v01-00

Подпомагаща:

IMCO, CULT, JURI, LIBE • Приемане на проектостановището

*** Край на гласуването ***

------

11 октомври 2012 г., 11.15–11.45 ч.

21. Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия

IMCO/7/09629

2012/2103(INI) COM(2011)0885


Докладчик по становище:

Olle Schmidt (ALDE)

PA – PE496.509v01-00

Водеща:

ITRE –

Niki Tzavela (EFD)

PR – PE491.249v01-00

Подпомагаща:

AFET, ENVI, IMCO, REGI • Разглеждане на проектостановището

------

11 октомври 2012 г., 11.45–12.15 ч.

22. Улесняване достъпа на МСП до финансиране

IMCO/7/099492012/2134(INI) COM(2011)0870


Водеща:

ECON –

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE496.312v01-00

Подпомагаща:

EMPL, ITRE, IMCO, REGI, JURI • Размяна на мнения

------

23. Разни въпроси

24. Следващо(и) заседание(я)

 • 5 ноември 2012 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

 • 6 ноември 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

СЛЕДОБЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ СЕ ОТМЕНЯ

OJ\914026BG.rtf PE496.569v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Заседание Понеделник, 18 февруари 2013 г., 15. 30-19. 00 ч. Вторник, 19 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч. Брюксел
commissions -> {afet}Комисия по външни работи Комисия по развитие
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
commissions -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница