Защитени зони от мрежата Натура 2000Дата09.09.2016
Размер19.44 Kb.
Защитени зони от мрежата Натура 2000

Европейската екологична мрежа "Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове от европейско значение.

Нейната цел е опазване на биологичното разнообразие; осигуряване на достатъчно места със съответните условия на средата, необходими за живота на дивите растителни и животински видове; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации, с цел обогатяване на видовото разнообразие и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природата и биоразнообразието.

За всяка защитена зона се изготвя заповед за обявяване, в която ще бъдат определени съответни режими и забрани за дейностите, които биха оказали отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта /ОС/ им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, съгласно разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

На територията на област Враца има 18 защитени зони, от които три са за опазване на дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската общност.Община Хайредин

Защитени зони за опазване на дивите птици:


ЗЗ “Златията” с код BG0002009, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на МОСВ (ДВ бр.83/2008г). Попада на територията на с. Хайредин, с. Манастирище и с. Михайлово, на площ от 43 170,909 дка.

Предмет на опазване в зоната са 51 /петдесет и един/ вида птици от Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие.
Синявица (Coracias garulus)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)


Пчелояд ((Merops apiaster) Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra )

Голям воден бик (Botaurus stellaris) Дропла (Otis tarda)
Каталог: user pic
user pic -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
user pic -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
user pic -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
user pic -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
user pic -> Музите в италия 4 8 април 2011 г., Италия – римини п р о г р а м а
user pic -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница