Защити на абсолвенти бакалаври и абсолвенти магистри


VII ПРАВА И САНКЦИИ НА АБСОЛВЕНТИТЕPdf просмотр
страница4/5
Дата15.09.2023
Размер0.5 Mb.
#118669
ТипДиплом
1   2   3   4   5
Diplomirane ukazaniya 2015g2
VII ПРАВА И САНКЦИИ НА АБСОЛВЕНТИТЕ
1.
Абсолвенти, които са предали дипломната си работа, но не са се явили на защита на предвидените сесии, се допускат до защита със следващ випуск по чл.102(6) от Правилника.
2.
Абсолвенти, които не са защитили успешно дипломната си работа се допускат до повторна защита на следваща сесия по чл.102(7) от Правилника.
3.
Абсолвенти, които не успеят да разработят в срок за редов- ната и поправителната сесия дипломната си работа се отписват от ТУ-
София. Те имат по чл.102(8) от Правилника еднократно право да разработят нова дипломна работа с един от следващите випуски, но не по-късно от 5 години.
5.
В случай, че рецензентът предлага абсолвентът да не се до- пуска до дипломна защита поради съществени недостатъци на диплом- ната работа, ръководителят на катедрата, ръководителят на дипломна- та работа и рецензентът в присъствието на абсолвента обсъждат въпроса, след което ръководителят на катедрата взема окончателното решение.
6.
При разногласия между абсолвент и ръководител относно из- пълнението на дипломната работа се информира ръководител катедра.
В случай на невъзможност за решаване на проблема, абсолвента има право да разработи нова дипломна работа с един от следващите випус- ки, но не по-късно от 5 години.


VIII. ИЗИСКВАНИЯ
1 Изисквания към темата и дипломното задание
1.
Темата на дипломната работа трябва да предполага вземане- то от абсолвента на конкретни самостоятелни инженерни решения. Във връзка с това дипломната тема не може да се отнася само до проучване или сравнителен анализ на определени технологии, апаратури, стандарти и т.н. Темата на дипломната работа трябва да съответства на изискванията към дипломното проектиране на специализиращата катедра.
2 Изисквания към дипломната работа
1.
За ОКС – бакалавър е препоръчително дипломната работа да има обем от 40 до 60 страници.
2.
За ОКС – магистър е препоръчително дипломната работа трябва да има обем от 50 до 80 страници.
3.
Оформлението на дипломната работа трябва да бъде изпъл- нено в съответствие с изискванията за официален документ със спазва- не на приетите в страната технически стандарти за документиране.
4.
Всяка катедра разработва подробни изисквания към съдър- жанието на дипломната работа в зависимост от спецификата на темати- ките.
5.
Началната страница на дипломната работа трябва да се изготвя по формуляр (Приложение 2), в който задължително се поста- вят подписите на дипломанта и ръководителя.
6.
След официалното задание в текстовата част трябва да има страница с текст и личен подпис за инженерната и авторска етика -
Приложение 3.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница