Защити на абсолвенти бакалаври и абсолвенти магистри


V. ПРЕДАВАНЕ И РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТАPdf просмотр
страница3/5
Дата15.09.2023
Размер0.5 Mb.
#118669
ТипДиплом
1   2   3   4   5
Diplomirane ukazaniya 2015g2
V. ПРЕДАВАНЕ И РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
1.
Абсолвентът подготвя дипломната си работа, оформя я като официален текстови документ и я представя на дипломния ръково- дител в съответствие с общите изисквания на факултета и катедрата.
Предоставя в електронен вид, PDF формат, следните текстове:
- ФАК_№_D.pdf файл дипломна работа със сканирана титулна стра- ница подписана от дипломанта и ръководителя, сканирано задание с подписи и печат и текстовата част.
- ФАК_№_Z.pdf файл сканирана страница с официално подписано и подпечатано задание.
Ръководителят му прави писмено предложение за рецензиране и защита.
2.
Ръководителят катедра назначава рецензент не по-късно от три дни след представяне на работата в канцеларията на катедрата. До една седмица рецензентът изготвя рецензия и я предава в текстови и електронен вид.
3.
Дипломантът се запознава с рецензията и подготвя отговор на направените забележки.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОТИЧАНЕ НА ДИПЛОМНАТА ЗАЩИТА
1.
В началото на учебната година, по чл. 103.(1) от Правилника със заповед на Ректора на ТУ-София се назначават Държавни комисии за факултета.
Например 101211001_D.pdf
Например 101211001_Z.pdf


2.
След изтичане на срока на задаване на дипломни работи, във всяка катедра на катедрен съвет се обсъждат и приемат рецензенти на депозираните дипломни задания, съгласно заповед на ректора на ТУ-
София.
3.
Ръководител катедра, подготвя доклад до Декана за издаване на заповед за дипломна защита. Докладът е придружен с електронен носител, в който са записани файловете за дипломните работи.
4.
Деканът издава заповед за защита на дипломни работи при наличие на файлове за всяка дипломна работа и възможност за публику- ване в сайта на факултета.
5.
Заповедта се обявява публично на катедрените информа- ционни табла минимум 3 дни преди съответната дата на защитата. В една заповед могат да фигурират само бакалаври или само магистри. В заповедта се указва датата, мястото и часа на защитата, имената на дипломантите и имената на председателя, секретаря и членовете на дипломната комисия.
6.
Дипломната защита е публична и на нея могат да присъстват външни за комисията специалисти, студенти, близки на абсолвентите и т.н.
7.
При защитата на всеки абсолвент в комисията трябва да присъстват минимум трима хабилитирани членове на комисията за бакалаври и минимум 4 за магистри.
8.
Дипломната защита протича при следния ред:
∗ След изложението на абсолвента рецензентът прочита ре- цензията;


∗ Дипломантът отговаря на направените в рецензията критични бележки. Допуска се коментар по отговорите и задаване на уточняващи въпроси от страна на рецензента;
∗ Председателят дава думата за въпроси на членовете на диплом- ната комисия. За всеки зададен въпрос питащият поставя оценка в про- токолната книга заедно с подписа си, включително и ако не е получил правилен отговор.
∗ След завършване на защитата на последния абсолвент председа- телят на комисията поканва студентите и гостите да напуснат залата и организира формирането на оценките.
∗ По реда в заповедта за всеки абсолвент изпитната комисия, науч- ните ръководители на дипломантите и рецензентите провеждат диску- сия за оценяване дипломната работа и защитата й, за всеки дипломант поотделно. Решаващ глас за оценката имат само членовете на коми- сията. Ако не се постигне консенсус по оценките, решение се взема с обикновено мнозинство, поотделно за всяка оценка. Решаващ глас за оценката при критични разногласия има председателя на изпитната комисия.
∗ Всеки абсолвент получава обща, единна оценка, която е цяло число за изработването и защитата на дипломната работа.
∗ След завършване на оценяването, оценките се нанасят в про- токолната книга и всички присъствали членове на комисията полагат подписите си в нея. При слаба оценка комисията решава дали абсолвен- тът трябва да направи и защити нова дипломна работа в зададен срок или отново да защити старата, като вписва решението си в протокол- ната книга.


∗ След попълването на протоколната книга и нанасянето на оцен- ките, председателят поканва абсолвентите и гостите да влязат в залата и съобщава всички оценки.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница