Защо става все по-топло? Продължителност на проектаДата07.03.2017
Размер304.49 Kb.
#16413

ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?

Продължителност на проекта
Около 7-8 часа
Приложими стандарти

Виж Приложение 8-А за подробни обяснения на стандартите.


КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии

КОО: Обществени науки, гражданско образование и религии

КОО: Природни науки и екология

КОО: ИзкустваКОО: Бит и технологии
Този проект проучва въпросите, свързани с глобалното затопляне. Това е тема, която често фигурира в новините. Световни величия често дискутират причините и ефектите от глобалното затопляне, и се опитват да създадат норми и регулатори, които да не позволят задълбочаването на проблема. Но дали регулирането на човешката дейност би имало ефект върху глобалното затопляне? Човечеството ли е виновно за затоплянето, или това е природен феномен?
Учениците ще бъдат разделени на две групи: едната, която вярва, че глобалното затопляне е природен феномен, и втората, която вярва, че затоплянето е причинено от човешката дейност. Групите ще изследват наличната информация, и след проучване на различни гледни точки по въпросите на глобалното затопляне, ще участват във форум и ще представят своето становище. Накрая, учениците ще представят своя презентация, подкрепяща изразените пред форума становища.

Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Дефинират глобалното затопляне

 2. Проведат проучване, като използват множество източници за събиране и анализ на информация

 3. Съберат статистическа информация за температурата и нивото на морската вода, които са свързани с глобалното затопляне, както и климатичните промени, резултат от него

 4. Сътрудничат за развитие на логически доводи в подкрепа на определено становище по въпроса за глобалното затопляне

 5. Оценят използваните сайтове

 6. Цитират използваните източници

 7. Представят презентация на Microsoft PowerPoint, съдържаща графики и таблици

 8. Излагат личното си мнение по въпросите на глобалното затопляне

 9. Напишат личното си мнение за дебата

Предизвикателства за учениците
Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 8 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.
Глобалното затопляне е един наистина горещ световен въпрос. Много учени, загрижени за глобалното затопляне, вярват, че ние създаваме опасни промени в климата на Земята и са на мнение също, че световните лидери трябва незабавно да обърнат внимание на този проблем. Други учени смятат, че не човечеството причинява глобалното затопляне, а промените в климата на Земята са резултат от природни промени в околната среда, причинени от слънчевата активност, вулканичната дейност и други природни проишествия.
За целите на този проект вие сте поканени да вземете участие във форум на Обдинените нации, на който експерти, споделящи двете гледни точки, ще защитават своите позиции. Този форум ще осигури на ОН необходимата им информация за формиране на становище по въпроса за причините за глобалното затопляне и на препоръки към световните лидери за необходимите действия за спиране на процеса или справяне с климатичните проблеми.
След като приемете ролите на учени, готови да дадат експертната си оценка на форума на ОН, вашият учител ще ви предостави един от следните два сценария за проекта.
Сценарий 1

Вашият екип учени работи за голяма петролна компания. Една от теориите за глобалното затопляне гласи, че добивът на изкопаеми горива също е причина за появата на този проблем. Петролната компания счита обаче, че първоизточникът на проблема не е човешката дейност. Вашят екип трябва да намери информация, подкрепяща позицията на петролната компания и да участват във форума на ОН с презентация, доказваща, че глобалното затопляне е резултат от природна дейност. Екипът също трябва да е подготвен за ожесточена дискусия по темата с учени, който не са съгласни с тази позиция.


Сценарий 2

Вие сте част от екип учени, които работят в група за изследване на околната среда. Екипът ще отиде на форума на ОН за да каже, че глобалното затопляне е резултат от човешката дейност и да поиска предприемането на съответен план за действие във връзка с ограничаване употребата на продукти, засилващи парниковия ефект. Вашата позиция е, че без подобно регулиране хората могат да причинят необратими опустошителни процеси за планетата. Вашят екип трябва да намери информация, в подкрепа на тази позиция и трябва да сте подготвени с примери за влиянието на глобалното затопляне върху околната среда. Освен това екипът ви трябва да е подготвени и за ожесточена дискусия по темата.


За да изпълните дадения проект, вие ще работите в отбори по четирима и всеки отбор трябва да изпълни следните задачи:

 1. Намерите данни в подкрепа на вашата позиция. Използвате предоставеното от учителя ви Ръководство за проучвания при събирането на информация.

 2. Решите как да използвате събраната информация в подкрепа на вашата позиция. Трябва също да изработите таблица на Microsoft Excel, чрез която да илюстрирате вашите доводи.

 3. На storyboard шаблон, или графика, направете план на storyboard за вашата PowerPoint презентация, като последния трябва да съдържа записки, към които може да се обръщате по време на дебата. Помислете как опонентите ви може да използват същата информация в тяхна полза.

 4. Създайте PowerPoint презентация, която да поставя ударение на най-важните аргументи от вашата теза. Нека презентацията съдържа графики. Използвайте опцията за записки на PowerPoint, за да добавите информация, подкрепяща тезата ви. Включете и библиография на цитираните източници.

 5. Участвайте във форум на класа за да можете да споделите вашата перзентация с другите, да чуете техните презентации и мнения. Бъдете подготвени да отговаряте на въпроси и да се защитавате.

След като представите своята презентация и изслушате другите, вашят учител ще ви попита за личната ви позиция по въпроса за глобалното затопляне.
Детайли на проекта

Глобалното затопляне се проявява когато атмосферните газове задържат енергия и топлина. Растящо количество доводи подкрепят теорията, че глобалното затопляне се засилва в следствие от човешката дейност.


Световните лидери започнаха все по-често да обръщат внимание на този процес и да обмислят начини за възпиране ускоряването му.Но все пак не всички учени са на мнение, че глобалното затопляне е проблем, причинен от човечеството.Този проекта ще позволи на учениците да проучат настоящите спорове по въпроса и да изградят собствено мнение.

Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Работа с графики – функциите Copy и Paste

Microsoft Excel

 • Въвеждане на дани

 • Създаване на графика

 • Пренасяне на графика в Microsoft Word, PowerPoint или FrontPage

Microsoft PowerPoint

 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

 • По избор: Добавяне на връзки и звукови ефекти

Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Поместване на колони

 • Вмъкване на графики

 • По избор: използване на шаблони, форматиране на образи

Други умения.

  • Съставя библиографска справка

  • Моделира

  • Работи в екип

  • Изпълнява социални роли в контекста на проекта.

Технологични изисквания за класната стая

Достъп до ИНТЕРНЕТ

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Материали за инструктурите


 • Копия от Предизвикателство за всеки ученик – на приложения CD-ROM (Проект 8 Предизвикателство)

 • Копия от Ръководството за провеждане на изследвания – на приложения CD-ROM (Проект 8 Изследвания)

 • Копия от работните листи за групов анализ – на приложения CD-ROM (Проект 8 Анализи)

 • Четирицветни химикалки за да проследите индивидуално работата на всеки ученик

 • Ръководство и шаблони за Storyboard (Проект 8 Storyboard)

 • Рубрики PowerPoint (Проект 8 Рубрика 1)

 • Рубрика Excel (Проект 8 Рубрика 2)Препоръчителни Web сайтове
Осигурете на учениците си списък със сайтовете или ги отбележете, използвайки опцията Favorites на Internet Explorer. Някои Web сайтове по въпросите на глобалното затопляне може да предлагат мнения, а не факти.
Учениците внимателно трябва да оценяват получената от сайтовете информация, и да са сигурни в разграничението на фактите от мненията. Стъпка 7 от етапите на класната работа дава връзка към Информационен чеклист за качеството, който може да бъде използван от учениците.
Web сайтове на български език

http://www.government.bg/Priorities/ RegionalDevelopment/2003-08-29/6966.htm

Правителство на Република България предприе мерки за ограничаване и снижаване на вредните емисии, предизвикващи парников ефект. ...
www.mar.bg/bulpages/earthaction.htm

Човешките дейности засилват естествения "парников ефект"


На 22 юни 2000 г. е приет национален план за намаляване на емисиите на газове предизвикващи “парников ефект”.
http://www.phys.uni-sofia.bg/eng/departments/ astronomy/courses/ivanov/aph5.html

Парниковият ефект може да доведе до стопяване на ледовете в полярните области

local.bg.eea.eu.int/about_us/ strategy/BG-strategy_web.pdf

Представя стратегията на ЕАОС 2004?2008


www.standartnews.com

Марс може да стане втора Земя... За това ще помогне въглеродният диоксид, който, ако бъде изпарен ще предизвика парников ефект


www.spaceguide.hit.bg/ecology.htm

Човешките дейности засилват естествения парников ефектhttp://www.mediapool.bg/site/business/2004/11/18/05_181104bu.shtml Протоколът от Киото

Web сайтове на английски език


www.eneffect.org/glossary/list.php

Речник на понятия, свързани с парниковия ефект


http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/index.html

EPA сайтът за глобално затопляне осигурява информация за причините и възможните ефекти от промени в климата.


http://www.cato.org/pubs/regulation/reg15n2g.html

Това е линк към доклад на тема “Глобалното затопляне: Произход и природа на научните твърдения” от Ричард С. Линдзен.


http://www.nationalcenter.org/NPA194.html

Статия на тема “Глобалното затопляне: Наслаждавайте му се докато е възможно” от Джон Карлисли.


http://www.cato.org/dailys/4-28-98.html

Дали по-топлата Земя ще е гостоприемна? Открийте дали по-топлите зими и по-горещите лета ща бъдат нашето бъдеще, и ако наистина са – това дали е добре – статия от Томас Геил Мур.


http://www.co2science.org/journal/2003/v6n34c4.htm

Статията дискутира тенденцията за глобално затопляне и как гледните ни точки по въпроса могат да бъдат повлияни от различните начни за измерване на температурата.


http://www.ncpa.org/ba/ba299.html

Материалът е фокусиран върху променящите се теории, свързани с изучаването на глобалното затопляне.


http://www.pbs.org/wgbh/warming/

Сайтът предоставя информаия за Frontline/Nova video, проследяващ дебата за глобалното затопляне. В сайта са включени преписи, интервюта, видео-клипове, графики и ръководства за учители.


http://www.cbsnews.com/stories/2002/03/22/tech/main504436.shtml

Новинарски доклад на CBS – дискутират се възможните следствия от глобалното затопляне. Сайтът съдържа видео материали.


http://www.mbari.org/bog/Projects/Peru/peruhome.htm

Сравнителни температури на морската повърхност. Съдържа и архивни данни.


http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/climateData/canada_e.html

Климатични данни за Канада – позволява ви да проследите температурните изменения в Канадските провинции от 1840 г. момента.


http://members.iinet.net.au/~jacob/perthstats.html

Сайтът съдържа данни за температурите в Перт, Австралия, от 1994 г. до 2002 г.


http://www.msc-smc.ec.gc.ca/saib/climate/climat_e.cfm

Доклади от Канада, проучващи различните причини за глобалното затопляне. Сайтът съдържа много графики.


http://www.worldviewofglobalwarming.org/index.html

Тук може да намерите информация за това какви са ефектите от глобалното затопляне върху различни точки от планетата.


http://ilikai.soest.hawaii.edu/uhslc/woce.html

Сайтът на Хавайския Университет предлага информация за нивото на морската вода от 1985 г. до момента.


http://www.ees.nmt.edu/~ranck/hot.html

Сайтът съдържа информация за различните фактори, влияещи върху глобалното затопляне.


http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html

Тук ще намерите данни за теорията на Миланкович. Теорията на Миланкович, или астрономическата теория за климатичните промени, е обяснение за промените в сезоните, които са резултат от промените на земната орбита.


http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/56456.stm

Новинарската статия е за слънчевата активност и влиянието й върху температурите на Земята.


http://www.space.com/scienceastronomy/sun_output_030320.html

Дискусия върху ефекта на слънчевата активност върху глобалното затопляне.


Допълнителни материали и източници

 1. Българска електронна енциклопедия, изд. Труд, 2002

електронен адрес за заявки: http://www.encyclopedia.bg/index.html

 1. Енциклопедии и други online източници на информация, като Microsoft Encarta

 2. Топлийски, Димитър. Затопля ли се климатът на Земята. С., 1986

 3. Филмът “Какво се случва с времето?” за $19.95 поръчан чрезWGBH Boston Video. Изпратете вашите поръчки на WGBH Boston Video, PO Box 2284, South Burlington, VT 05407-2284, 1-800-255-9424

 4. Ако вашата библиотека разполага с база дани от местните печатни издания, потърсете скорошни публикации по темата.Етапи на работа

Подготовка на програма със задачите за изпълнение с участие на учители по: инфоматика и ИТ, физика, биология. Ръководител е учителят по география.

 1. Насърчете като групова дейност мозъчна атака по въпросите на глобалното затопляне.

 2. За да представите настоящия дебат за причините за глобалното затопляне, покажете на учениците клипа от PBS Frontline/Nova. Клипът може да свалите от http://www.pbs.org/wgbh/warming/. Ако не разполагате с техника, на която учениците да наблюдават клипа, съберете ги на групи пред монитора на вашя компютър.

 3. Разделете класа на половина. Кажете на учениците, че едните са екип учени, работещи за петролна компания, а другите – учени, работещи за научна група по околната среда. Разрешете на учениците да преценят коя гледна точка биха искали да защитят.

 4. Разпределете учениците от всяка половина на класа в екипи от четирима.

 5. Предоставете им Предизвикателдствата (дадени по-горе, както и на приложения CD-ROM).

 6. Обяснете им ролите и отговорностите на всеки член от екипите и оставете сами да разпределят ролите си:

Специалист по околната среда, който ще търси информация за условията на околната среда като температурни промени, газове, предизвикващи парников ефект и възможните предупредителни признаци за глобално затопляне.

Биолог, който ще проучва ефектите от глобалното затопляне върху екосистемите на Земята.

Геолог, който ще проучва данни за тектонските скали, слънчевите петна и Цикъла на Миланкович.

Статистик, който ще търси информация за покачване нивото на морската вода и температурните промени, с цел изготвяне на сравнителна таблица на Excel, еказваща дадени тенденци.
 1. Тъй като глобалното затопляне е интересен въпрос за много групи и личности, които имат различни мнения по въпроса, учениците могат да се натъкнат на сайтове, представящи крайни мнения. Дайте кратък урок по оценяване на сайтовете. Чеклистът за качеството на информацията на http://www.quick.org.uk/menu.htm е бърз и лесен начин за учениците да оценят даден сайт. Нека учениците го използват за всеки сайт. Освен това може да накарате учениците да отпечатат резюме на чеклистите http://www.quick.org.uk/summaryprint.htm за всеки сайт.

 2. Насочвайте учениците да използват определени Интернет сайтове както и предварително отпечатани материали по въпросите за глобалното затопляне.

 3. Когато учениците приключат с проучването си, подтикнете ги да анализират информацията, събрана от всеки член на екипа им. Осигурете им работния лист за групов анализ и синтез на информацията (Проект 8 Анализ) за да изпълнят този етап от проекта.

 4. След това накарайте учениците да изработят таблица от събраните данни на Microsoft Excel, за целите на което могат да използват и данните, предоставени от Статистика. Графиките трябва да представляват ясна визуализация на събраните данни. Учениците трябва да синтезират събраната информация, за да обяснят как техните графики илюстрират позицията им.

 5. Сега е моментът учениците да създадат своята презентация, която ще използват при участието си във форума. Тя трябва да съдържа и библиография.

 6. Организирайте форума така, че групите да се предсатвят в определен ред и целият клас да вземе участие в дискусия по темата.

 7. След форума и дискусията питайте учениците за личното им мнение по въпроса. Кажете им да вземат педвид и събраната информация. Комфортно ли им беше при представяне на гледната точка на техния екип? Съгласни ли са с позицията, която защитаваха? С какво доказват своята правота?

 8. Поискайте всеки ученик да направи бележки за своя работодател (петролната компания или агенцията по околната среда), които съдържат личното му становище. Чрез тях учениците трябва да уведомят работодателите си как личното им становище ще повлияе бъдещата им работа в компанията или агенцията. Използвайте шаблон от Microsoft Word.

 9. За да завършите проекта, покажете на учениците целия филм “Какво се случва с времето?” и нека те срявнят информацията, която са намерили чрез поучванията си с тази, която наблюдават.


Оценяване

 • Съберете резултатите от проучванията на всеки ученик по отделно, за да проследите индивидуалния принос към презентациите. Може да оцените индивидуалния принос на всеки към груповия анализ като предварително раздадете различни цветове химикалки на учениците. По този начин лесно може да прецените дали всеки член на екипа е участвал равностойно в процеса.
 • Използвайте Рубриката Excel (Проект 8 Рубрика 2) за оценка на графиките и данните, използвани при тяхната направа.
 • Използвайте Рубриката PowerPoint (Проект 8 Рубрика 1) за оценка на презентациитеДопълнителни дейности
Нека учениците проучат политиката на Киото за климатичните промени и открият как бъдещите ефекти от нея могат да повлияят живота ни. Информация за това може да откриете на

http://www.maf.govt.nz/mafnet/publications/ruralbulletin/may-02/may-02.pdf
(Политиката на САЩ по глобалното затопляне подробно е описана на

http://www.rso.cornell.edu/kyotonow/uspolicies.html.)
Сравнете политиката на Киото и тази на САЩ? Защо мислите те са различни?
Стратегии за подкрепа
Ръководството за провеждане на проучвания и Работния лист за анализ и синтез могат да помогнат на учениците да се концентрират върху задачата си. Поставете времеви ограничения пред учениците за всеки етап от проекта. Ако е възможно представете копия от подходящите за проучване статии на ученици, които се нуждаят от подобна предварителна подкрепа и подготовка.
Допълнителни насоки

Основната част на проекта се осъществява по учебния предмет “География и икономика” – 9. клас в тема “Глобални проблеми” от Ядро №1 “Природна структура и ресурси на Земята”. Проектът може да се реализира поне в два варианта в зависимост от собствения учебен план на училището - СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия и/или техникум


I. Самостоятелно в 7 - 8 часа (урока) с проектно базирано обучение, когато география се изучава от 3-до 5-часа седмично в задължителната подготовка (ЗП) и в профилираната подготовка (ПП).
II. Фрагментарно в 7 - 8 часа (урока) - съпътстващо в макроструктурата на уроците по география, когато география се изучава с 1,5 часа седмично в ЗП.

ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?

Работен лист за групов анализ

Помислете върху вашата задача. Как може да използвате информацията, събрана от всеки член на екипа, в подкрепа на вашата позиция и като доказателство пред форума на ОН? Използвайте събраните от статистика данни за изработването на графика/и на Microsoft Excel.
 1. Какво показват тези данни?


 1. Какви са факторите, влияещи на равнището на морската вода? Опишете ги в таблицата дадена по-долу. Дали всички те са свързани с глобалното затопляне? Изберете тези, които според вас не са свързани със затоплянето. След това проучете всеки останал фактор и обяснете връзката му с глобалното затопляне на отделен лист. Това природни събития ли са или следствия от човешка дейност? Използвайте данните събрани от вас и вашите партньори за да изразите писмено становището си.
Фактор

Човешка дейност

Природно действие

Обобщение в подкрепа на вашата позиция


 1. Ккави други фактори могат да са причина за промени в температурата? Потърсете исторически данни за да разберете дали е имало температурни изменения и в миналото.ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?

Предизвикателства за учениците
Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 8 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.
Глобалното затопляне е един наистина горещ световен въпрос. Много учени, загрижени за глобалното затопляне, вярват, че ние създаваме опасни промени в климата на Земята и са на мнение също, че световните лидери трябва незабавно да обърнат внимание на този проблем. Други учени смятат, че не човечеството причинява глобалното затопляне, а промените в климата на Земята са резултат от природни промени в околната среда, причинени от слънчевата активност, вулканичната дейност и други природни проишествия.
За целите на този проект вие сте поканени да вземете участие във форум на Обединените нации, на който експерти, споделящи двете гледни точки, ще защитават своите позиции. Този форум ще осигури на ОН необходимата им информация за формиране на становище по въпроса за причините за глобалното затопляне и на препоръки към световните лидери за необходимите действия за спиране на процеса или справяне с климатичните проблеми.
След като приемете ролите на учени, готови да дадат експертната си оценка на форума на ОН, вашият учител ще ви предостави един от следните два сценария за проекта.
Сценарий 1

Вашият екип учени работи за голяма петролна компания. Една от теориите за глобалното затопляне гласи, че добивът на изкопаеми горива също е причина за появата на този проблем. Петролната компания счита обаче, че първоизточникът на проблема не е човешката дейност. Вашят екип трябва да намери информация, подкрепяща позицията на петролната компания и да участват във форума на ОН с презентация, доказваща, че глобалното затопляне е резултат от природна дейност. Екипът също трябва да е подготвен за ожесточена дискусия по темата с учени, който не са съгласни с тази позиция.


Сценарий 2

Вие сте част от екип учени, които работят в група за изследване на околната среда. Екипът ще отиде на форума на ОН за да каже, че глобалното затопляне е резултат от човешката дейност и да поиска предприемането на съответен план за действие във връзка с ограничаване употребата на продукти, засилващи парниковия ефект. Вашата позиция е, че без подобно регулиране хората могат да причинят необратими опустошителни процеси за планетата. Вашят екип трябва да намери информация, в подкрепа на тази позиция и трябва да сте подготвени с примери за влиянието на глобалното затопляне върху околната среда. Освен това екипът ви трябва да е подготвени и за ожесточена дискусия по темата.


За да изпълните дадения проект, вие ще работите в отбори по четирима и всеки отбор трябва да изпълни следните задачи:

 1. Намерите данни в подкрепа на вашата позиция. Използвате предоставеното от учителя ви Ръководство за проучвания при събирането на информация.

 2. Решите как да използвате събраната информация в подкрепа на вашата позиция. Трябва също да изработите таблица на Microsoft Excel, чрез която да илюстрирате вашите доводи.

 3. На storyboard шаблон, или графика, направете план на storyboard за вашата PowerPoint презентация, като последния трябва да съдържа записки, към които може да се обръщате по време на дебата. Помислете как опонентите ви може да използват същата информация в тяхна полза.

 4. Създайте PowerPoint презентация, която да поставя ударение на най-важните аргументи от вашата теза. Нека презентацията съдържа графики. Използвайте опцията за записки на PowerPoint, за да добавите информация, подкрепяща тезата ви. Включете и библиография на цитираните източници.

 5. Участвайте във форум на класа, за да можете да споделите вашата перзентация с другите, да чуете техните презентации и мнения. Бъдете подготвени да отговаряте на въпроси и да се защитавате.

След като представите своята презентация и изслушате другите, вашият учител ще ви попита за личната ви позиция по въпрос.

ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?

Ръководство за провеждане на проучвания
Специалист по околната Среда
Описание на длъжността: Проучва информация за условия в околната среда като температурни промени, наличие на газовеa спомагащи парниковия ефект и поява на признаци за глобално затопляне.

http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/index.html

EPA сайт за глобалното затопляне


http://www.cbsnews.com/stories/2002/03/22/tech/main504436.shtml

Глобалното затопляне следствие от природна дейност ли е?


http://www.climatehotmap.org/

Ранни признаци на глобалното затопляне

 1. Какво е глобално затопляне?
 1. Каква е причината за увеличение на температурите?
 1. Как се е променил климатът?
 1. Кои са газовете, причиняващи парниковия ефект?
 1. Кои от тях съществуват в природата и кои са следствие от човeшката дейност?
 1. Кои са някои от ранните прояви на глобално затопляне?


Биолог

Описание на длъжността: Проучва ефектите от глобалното затопляне върху екосистемите

http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/Impacts.html
Информация на ЕРА за глобалното затопляне

Какъв е ефектът от глобалното затопляне върху екосистемата? Включете информация за полярните райони, планините, мусонните райони, пустините, горите, и степите. Какви са ефектите за растенията и животните?Растения

Животни

Полярни райони
Планини
Мусонни райони
Пустини
Гори
Степи

Геолог

Описание на длъжността: Проучва данни за тектонските скали, слънчевите петна и цикъла на Миланкович.

http://www.ees.nmt.edu/~ranck/hot.html

Глобално затопляне: Какво се случва?http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html

Астрономическа теория за климатичните промениhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/56456.stm

Учени набеждават слънцето за глобалното затоплянеhttp://www.space.com/scienceastronomy/sun_output_030320.html

Увеличаващата се слънчева мощност е вероятна причина за глобалното затопляне

Какви са дейностите, причиняващи глобалното затопляне според този Web сайт? В процеса на издирване на информация за дейностите, допринасящи за глобалното затопляне, оценете всеки посетен сайт. Дайте задълбочени обяснения за всяка дейност.

Дейност


Обяснение


Статистик

Описание на длъжността: Издирва информация за увеличение нивото на морската вода и температурните промени за да отрази таблично тенденциите.

http://ilikai.soest.hawaii.edu/uhslc/woce.html

Тук има информация за нивото на морската вода от 1985 до момента – сайт на Центъра за изследване на морското равнище при Хавайския университет.


Задача 1

Използвайте глобус или атлас и координатите дадени на сайта за да изберете 4 различни дестинации. Включете региони около екватора и до полюсите. Съберете данни от 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, и 2003 за всяка от дестинациите. Запишете данните в таблица на Microsoft Excel.
Дестинация/

Месец


1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003http://www.mbari.org/bog/Projects/Peru/peruhome.htm

Сравнете температурите на морската повърхност, използвайки наличния архив.


http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/climateData/canada_e.html

Климатични данни за Канада – сравнете температурите от 1840 г. до настоящето за отделните провинции на страната.


http://members.iinet.net.au/~jacob/perthstats.html

Перт, Австралия – Температурни архиви 1994–2002


Задача 2
Увеличават ли се температурите? Използвайте дадения сайт за да проучите историческите данни за температурите в Канада, Перу и Австралия. Изберете определен период за да проследите температурните тенденции. Как може да използвате наличната информация в подкрепа на вашата теория?

ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?

Рубрика PowerPoint

Категория

4

3

2

1

Планиране

Storyboard е завършен. Записките съдържат данни, подкрепящи гледната точка на екипа, както и информация, оборваща другите теории.

Storyboard е завършен. Записките съдържат данни, подкрепящи гледната точка на екипа.

Storyboard е завършен и съдържа записки.

Незавършени

Storyboard или записки.Организация

Съдържанието е добре организирано. Използваните заглавия и номерация са свързани с материала.

Използвани са заглавия и номерация, но в цялостната организация има пропуски.

Съдържанието е логически организирано в по-голямата му част.

Липсва ясна и логическа организация и структура – наличие на множество факти.

Съдържание

Покрива в дълбочина темата с детайли и примери. Познаването на темата е отлично.

Съдържа основна информация по темата. Добро познаване на материала.

Включена е основната информация по темата, но има една-две фактологически грешки.

Съдържанието е минимално или са допуснати няколко фактологически грешки.

Изисквания

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите. Всички използвани източници на информация са цитирани. Представена е допълнителна информация.

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите. Всички използвани източници на информация са цитирани.

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите.

Съдържа информация от някои роли. Няма графика.

Презентация

Отлична комбинация на шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. В презентацията

Добра комбинация на шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. В презентацията

Комбинацията от шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. Е добра, но понякога отвлича вниманието от съдържанието.

Често

комбинацията от шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. отвлича вниманието от съдържанието.Техника

Без граматически и правописни грешки

3 или по-малко правописни и/или технически грешки

4 правописни или граматически грешки

Повече от 4 правописни

и/ или граматически грешки


Оценка и коментари:


ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?
Excel Рубрика

Категория

4

3

2

1

Тип графика

Избраният вид графика добре подхожда на информацията и лесно се интерпретира

Видът графика е добре подбран и не изопачава данните, но интерпретацията е малко сложна

Графиката изопачава данните и интерпретацията е трудна.

Графиката сериозно изопачава данните и интерпретацията им е почти невъзможна

Таблично представени данни

Данните в таблицата са добре организирани, прецизни и лесно се разчитат

Инфоррмацията е организирана, прецизна и лесно се разчита

Данните са прецизни и лесно се разчитат

Данните не са прецизни и са неразгадаеми

Обозначаване на оста Х

Оста Х е ясно обозначена и разграфена

Оста Х е ясно разграфена

Оста Х е обозначена

Оста Х не е обозначена

Обозначаване на оста У

Оста У е ясно обозначени и разграфена

Оста У е ясно разграфена

Оста У е обозначена

Оста У не е обозначена

Оценка и коментари:ПРОЕКТ 8


Защо става все по-топло?
Работна таблица Storyboard

Указания: Използвайте дадения по-долу шаблон за изготвянето на storyboard на вашата презентация. Storyboard е визуалният облик на вашата презентация. Използвайте дадения шаблон за изграждане общата рамка, както и поле за записки, където да добавяте важна референтна информация. Добавете допълнителни страници при необходимост. Добре е да използвате разни картини за предсавяне на идеите си.


Слайд

СлайдСлайд


Слайд
Слайд


СлайдИнтегриране на ИКТ в преподаването и ученето Проект 8

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница