„Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в мпс”Дата17.07.2017
Размер257.2 Kb.
Образец №1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК


в обществена поръчка с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС
Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните

лица:


1.

……………………


…………………...

2.

………………………………………….

Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:
IBAN
ВIС
Титуляр на
сметката:Дата

/ /

Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец №2


Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООДгр.ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3


О Ф Е Р Т А

/предложение за изпълнение на поръчката/Наименование на поръчката:

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане чрез публична покана с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС, като подаваме оферта при условията, обявени в публичната покана и приложението към нея и приети от нас.

  2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в публичната покана и приложението към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

  3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения в приложението към публичната покана проект на договор.

  4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

  1. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 45 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.


Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец №3

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
_________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)


от _________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

_________________________________________________________________

(име, длъжност)
Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПСи заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим застрахователни полици в съответствие и в срокове съгласно изискванията на Техническата спецификация и Приложение №1 към нея.
Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

1.Обект на застраховане: ……………………………………………………………………….

2.Застраховани лица: ……………………………………………………………………………

3.Покрити рискове: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. (При представяне на офертите си участникът следва да посочи точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите застраховки, както и събитията, които те покриват съгласно: Наредба №49/16.10.2014г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, съгласно неговите общи условия, съгласно изискванията на Възложителя, както и допълнително предложените покрити рискове от участника);


4. Териториална валидност на застраховката: ………………………………………………
5. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение – ………………………………….

(до 15 (петнадесет) календарни дни)

календарни дни, след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.


6. Застрахователна сума и обезщетения: ……………………………………………………...
7. Други условия и преференции и представени Общи условия, когато е приложимо: ……………………………………………………………………………………………………

Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец №4

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

_________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

_________________________________________________________________

(име, длъжност)
Във връзка с обявената от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище обществена поръчка с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС и след като се запознахме с условията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка в съответствие с условията на Възложителя и представяме нашата ценова оферта:
Общ размер на застрахователната премия: ………… /……………….…/ лв.

/цифром/ /словом/
Общият размер на застрахователната премия се формира от сбора - от предложените единични застрахователни премии за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука” на местата за всички МПС, съгласно Приложение №1 към техническата спецификация, с включени вноски за Гаранционен фонд и Обезпечителен фонд, начислени 2% данък, съгл.ЗДЗП и включени всички отстъпки и бонуси.
Прилага се попълнен списък на МПС за застраховка Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС (Приложение №2).

Подпис, печат:


Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______Приложение №2

До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр.ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3
Марка

Модел

Рег.№

Застрахователна премия „Гражданска отговорност”

Застрахователна премия

„Злополука на места”2% ДЗП

ГФ и ОФ


Обща дължима премия

1

TOYOTA

HILUX

T2301CT
2

DACIA

LOGAN

T3014CT
3

DACIA

LOGAN

T3015CT
4

VOLKSWAGEN

PASSAT

T3013CT
5

UAZ

31512

T8652TT
6

LADA

2121

T8654TT
7

GAZ

66

T8670TT
8

GAZ

53

T8761TT
9

MERCEDES

1418

T8790TT
10

ZIL

555

T8791TT
11

LADA

21061

T3121AC
12

NISSAN

ALMERA

T2914KT
13

UAZ

3909

T9225AC
14

GAZ

66

T2678TB
15

MITSUBISHI

PAJERO

T8877AT
16

TOYOTA

PICNIC

T1247KT
17

DAEWOO

FSOB06EJL

T3730XT
18

PEUGEOT

PARTNER

T0604KT
19

FIAT

DUCATO

T1975KT
20

DAF

FA5621TI

T7109XT
21

CITROEN

JUMPER

T5325KT
22

FORD

TRANSIT

T7671KT
23

NISSAN

vanete

T7672KT
24

VOLKSWAGEN

PASSAT

T8438KT
25

MERCEDES

SPRINTER

T5760CT
26

NEW HOLLAND

B95

T3973EE
27

NEW HOLLAND

B110

T01585
28

NEW HOLLAND

B110

T01586
29

LADA

2121

T9354TT
30

UAZ

3303 AC-1

T9355TT
31

UAZ

452

T9356TT
32

GAZ

66

T9357TT
33

GAZ

53

T9358TT
34

NEW HOLLAND

B95

T3939EE
35

ЮМЗ

БХ03

Т02471
36

ЮМЗ

БХ03

T1671EE
37

TOYOTA

COROLLA

T2815XT
38

МТЗ

БХ03

T2063EE
39

PEUGEOT

270TS2.5D

Т4041ТН
40

NEW HOLLAND

В90

Т02209
41

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т9343СТ
42

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т4253МТ
43

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т4254МТ
44

LAND ROVER

DEFENDER

Т6047СТ
45

NEW HOLLAND

АВТОБАГЕР

Т02882
46

NEW HOLLAND

АВТОБАГЕР

Т02881
47

MERCEDES

КАЙЗЕР

Т7424МТ
48

MERCEDES

1424

Т0480НТ
49

MERCEDES

1524

Т0479НТ
50

NISSAN

ПИКАП

Т0492НТ
51

MAZDA

В2500

Т0491НТ
52

LAND ROVER

DEFENDER

Т6039МТ
53

СИТРОЕН

БЕРЛИНГО

Т4736ТНОбщ размер застрахователна премия за Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС:

………. лв.Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______


Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница